07-02-07

Problemen advocaat: in theorie kan men een klacht indienen...

 

'Ik heb problemen met mijn advocaat'
Treden de Orde van Advocaten en de gerechtelijke overheid op een gepaste manier op tegen advocaten die hun boekje te buiten gaan, of laten zij bepaalde wanpraktijken oogluikend toe ?

Image Hosted by ImageShack.us

U doet een beroep op een advocaat. U verwacht dat hij u correct adviseert en bijstaat, dat hij afspraken naleeft, dat hij u op de best mogelijke wijze vertegenwoordigt, dat hij u tijdig informeert over de kosten en de stappen in de procedures.

Toch kan het gebeuren dat de zaken niet verlopen zoals u had verwacht.

Er zijn verschillende manieren om de problemen op te lossen.

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke oplossingen.

A. Een goed gesprek lost veel op
B. Schrijf naar de stafhouder
C. Procedure voor de rechtbank
D. Tuchtprocedure
E. En de Orde van Vlaamse Balies?
F. FAQ


A. Een goed gesprek lost veel op

Indien u niet tevreden bent over de prestaties van uw advocaat of het honorarium dat hij u aanrekent, dan bespreekt u dit best met uw advocaat. Het uitpraten van een probleem kan vaak al verhelderend werken. Aarzel niet om dit ook per brief mee te delen.

De kwestie uitpraten kan veel oplossen. Het overgrote deel van de betwistingen rust immers op een misverstand en onduidelijke communicatie. En goed gesprek doet wonderen en bespaart u moeite en overbodige kosten. Op die manier behoudt u een goede relatie met uw advocaat.

Het is aan te raden om op voorhand duidelijke afspraken te maken. De Orde van Vlaamse Balies spoort advocaten en cliënten aan om een modelcontract te gebruiken waarin afspraken over de samenwerking kunnen worden vastgelegd zoals over het ereloon. U vindt het modelcontract op deze website.


B. Schrijf naar de stafhouder

Misschien aarzelt u toch om de kwestie met uw advocaat zelf te bespreken of weet u niet precies hoe uw ontevredenheid over de prestaties van uw advocaat uit te drukken. Misschien reageert uw advocaat afwijzend of helemaal niet op uw klachten.

Dan kunt u terecht bij de stafhouder van de balie waarvan uw advocaat lid is. De stafhouder is het hoofd van de Orde van Advocaten (de balie). In het Nederlandstalig landsgedeelte zijn er 14 balies en dus ook 14 stafhouders. Via deze link kunt u nagaan tot welke balie uw advocaat behoort.

Wenst u een gesprek met de stafhouder, neem dan contact op met het baliesecretariaat van de lokale balie waarvan uw advocaat lid is. Daar kunt u hierover meer uitleg krijgen.

Om uw ongenoegen over uw advocaat te uiten bij de stafhouder, volstaat eveneens een brief of e-mail. Hierin geeft u aan waarom u ontevreden bent over uw advocaat en wat u precies wenst. Voeg hierbij zoveel mogelijk bewijsstukken, bv. kopieën van uw correspondentie met uw advocaat. Vergeet vooral niet om uw naam en adres te vermelden.

Naargelang de aard van de klacht en de concrete situatie, zal de stafhouder met u naar de gepaste oplossing zoeken. Indien de stafhouder het probleem niet kan oplossen of geen akkoord kan bereiken, kan hij nog andere mogelijkheden voorstellen:

a.Verzoening en bemiddeling

Een verzoener of bemiddelaar zet de partijen bij elkaar en probeert hen tot dialoog te brengen.
Hij begeleidt de partijen in hun zoektocht naar een oplossing.

Aan volgende balies worden op verzoek een verzoening of bemiddeling tussen de advocaat en zijn cliënt georganiseerd:

- Antwerpen
- Brugge
- Brussel
- Dendermonde
- Gent
- Ieper
- Kortrijk
- Leuven
- Mechelen
- Turnhout
- Veurne

b. Arbitrage

Uw advocaat of de stafhouder kan voorstellen om het probleem voor te leggen aan een arbitragecollege.

In tegenstelling met een verzoening, waar de verzoener niet beslist, maar beide partijen helpt om tot een overeenkomst te komen, is een arbitrage beslissend. Beide partijen ondertekenen vooraf een arbitrageovereenkomst waarin zij bevestigen dat zij zich zullen neerleggen bij de beslissing van het arbitragecollege.

Deze methode wordt dikwijls voorgesteld in discussies over erelonen.

U bent vrij om hier al dan niet op in te gaan.

Wie zijn de arbiters?De arbiters zijn meestal één of meerdere leden of oud-leden van de Raad van de Orde van de Orde van Advocaten waartoe de advocaat behoort of ervaren advocaten. De Raad van de Orde is het dagelijks bestuur van de Orde.

Hoe verloopt een arbitrageprocedure?Een arbitrageprocedure verloopt soepel en snel. De zittingen zijn niet openbaar en de uitspraken worden niet publiek bekendgemaakt, wat het serene verloop van de procedure garandeert.
Beide partijen brengen hun argumenten naar voor. U kunt zich uiteraard laten bijstaan door een advocaat.
Het arbitragecollege doet een uitspraak die bindend is voor beide partijen.
Er is dus geen hoger beroep mogelijk bij een arbitrale instantie of rechtbank.

Kostprijs?
De kostprijs is ofwel gratis, ofwel zeer laag. Voor meer details neemt u best contact op met de balie waarvan uw advocaat lid is.

Aan volgende balies wordt arbitrage tussen de advocaat en zijn cliënt georganiseerd:

- Brugge
- Brussel
- Dendermonde
- Gent
- Hasselt
- Kortrij
- Leuven
- Mechelen
- Oudenaarde
- Tongeren
- Veurne


C. Procedure voor de rechtbank

Indien uw zaak niet in der minne of via arbitrage kan geregeld worden, kunt u uw dossier vanzelfsprekend nog aan een rechtbank voorleggen.

De advocaten zijn zoals alle burgers onderworpen aan de uitspraken en vonnissen van de rechtbanken, zowel op strafrechtelijk als op burgerlijk gebied.

U mag zich laten bijstaan door een advocaat.


D. Tuchtprocedure

Elke advocaat is onderworpen aan een aantal deontologische regels of gedragsregels die de behoorlijke uitoefening van het beroep waarborgen.

Enkele voorbeelden:
- Beroepsgeheim: alle informatie die u uw advocaat toevertrouwt en die alleen voor hem bestemd is, mag uw advocaat niet openbaar maken, tenzij dat net noodzakelijk is voor de verdediging van uw belangen bv. in een procedure.
- Een som geld die uw advocaat voor u ontvangt, wordt op een speciale afzonderlijke rekening (derdenrekening) gestort. Hij moet u het bedrag binnen de kortste keren bezorgen
- Een advocaat moet doen wat hij zegt. Een advocaat oefent zijn beroep niet behoorlijk uit als hij bv. belooft om een procedure te starten zonder het te doen.

Klacht en onderzoek

Indien u meent dat uw advocaat deze regels geschonden heeft, kunt u klacht indienen bij de stafhouder van de balie waarvan uw advocaat lid is. De stafhouder is het hoofd van de Orde van Advocaten (de balie). In het Nederlandstalig landsgedeelte zijn er 14 balies en dus ook 14 stafhouders. Via deze link kunt u nagaan tot welke balie uw advocaat behoort.

Om ontvankelijk te zijn, dient uw klacht schriftelijk en ondertekend te zijn en een datum dragen. U dient tevens uw volledige identiteit te vermelden.

Ook wanneer de stafhouder zelf meent dat uw advocaat deontologisch uit de bocht gaat, kan hij een tuchtprocedure starten.

Na ontvangst van uw klacht, onderzoekt de stafhouder de zaak zelf of stelt hij een onderzoeker aan. Hij verwittigt u hiervan schriftelijk.

Hij verzamelt bewijsstukken en kan u, de advocaat en eventueel ook getuigen horen. U hebt het recht om gehoord te worden en zelf bijkomende stukken of informatie aan de stafhouder te bezorgen. Uw verklaring wordt genoteerd in een proces verbaal en u hebt het recht om daarvan een kopie te krijgen.

Indien de stafhouder meent dat er redenen bestaan om de advocaat voor de tuchtraad te laten verschijnen, zendt hij het dossier naar de voorzitter van de tuchtraad, die de advocaat zal oproepen voor de tuchtraad.Indien de stafhouder meent dat er geen reden is om de advocaat voor de tuchtraad te laten verschijnen, omdat de klacht volgens hem onontvankelijk, ongegrond of van onvoldoende gewicht is, moet hij u hiervan schriftelijk verwittigen. U hebt dan het recht om hiertegen in te gaan door dit binnen de drie maanden per aangetekende brief te laten weten aan de voorzitter van de tuchtraad. (link adressen tuchtraden)

Ook indien u zes maanden na uw klacht nog geen beslissing van de stafhouder hebt ontvangen, kunt u zich met aangetekende brief richten tot de voorzitter van de tuchtraad. U hebt daar ook drie maanden voor, dus tot negen maanden na het indienen van uw klacht.

Binnen drie maanden na uw brief kan de voorzitter van de tuchtraad volgende vier beslissingen nemen:

1. De voorzitter kan de stafhouder vragen om het onderzoek binnen een bepaalde termijn af te ronden.
2. De voorzitter kan ook beslissen om de klacht zelf te onderzoeken of te laten onderzoeken.
3. De voorzitter kan beslissen dat er geen reden is om de advocaat voor de tuchtraad te laten verschijnen.
4. De voorzitter kan beslissen dat de advocaat voor de tuchtraad moet verschijnen.

De voorzitter zal u schriftelijk laten weten welke beslissing werd genomen.

De tuchtraad

Een tuchtprocedure wordt voor een tuchtraad gevoerd.

Er zijn in België 6 tuchtraden, drie voor het Nederlandstalig landgedeelte en drie voor het Franstalig landgedeelte, nl. één in Antwerpen, Gent, Luik en Bergen en twee in Brussel.

In de tuchtraad zetelen vijf advocaten. Er zetelt ten minste één lid van de balie van de vervolgde advocaat.

U wordt als klager schriftelijk verwittigd van de plaats de datum en het uur van de zitting van de tuchtraad.

Indien u dat wenst, wordt u op de zitting gehoord en eventueel geconfronteerd met de advocaat.

De tuchtraden zijn in beginsel openbaar, tenzij de betrokken advocaat behandeling met gesloten deuren vraagt. Indien de zitting met gesloten deuren plaatsvindt, kunt u de debatten niet volgen. U hebt enkel het recht om gehoord te worden, maar moet daarna de zaal verlaten. De klager is immers geen partij in de tuchtzaak.

Sancties

De tuchtraad kan vier sancties opleggen aan de advocaat: een waarschuwing, een berisping, een schorsing van maximum één jaar (tijdelijk verbod op de uitoefening van het beroep) of een schrapping (definitief verbod op de uitoefening van het beroep, de betrokkene is geen advocaat meer).

U kunt voor de tuchtraad geen schadevergoeding verkrijgen. Daarvoor zijn enkel de gewone rechtbanken bevoegd.

Gezien u als klager geen partij bent in de tuchtprocedure, wordt u niet automatisch op de hoogte gebracht van de uitspraak. Wel kunt u informatie vragen over de tuchtbeslissing aan de stafhouder of aan de voorzitter van de tuchtraad, maar deze beslissen vrij welke informatie zij u geven over de beslissing van de tuchtraad.

De Tuchtraad van beroep

Alleen de advocaat die veroordeeld werd, de stafhouder van de balie van de advocaat en de procureur-generaal (als vertegenwoordiger van de samenleving) kunnen in beroep gaan.

In hoger beroep wordt de zaak behandeld door de tuchtraad van beroep die in Brussel (Koningsstraat 148, 1000 Brussel)  is gevestigd en die wordt voorgezeten door een magistraat.

U wordt ook verwittigd van plaats, datum en uur van de zitting in graad van beroep. Ook in graad van beroep wordt u op uw verzoek gehoord.


E. En de Orde van Vlaamse Balies?

De Orde van Vlaamse Balies kan enkel algemene informatie verschaffen. Zij mag geen standpunt innemen in individuele discussies en is dus niet bevoegd voor individuele klachten.


F. FAQ

1. Mijn advocaat reageert niet op mijn brieven en telefoons. Wat kan ik doen?
2. Hoe vind ik de bevoegde stafhouder?
3. Moeten alle klachten tegen advocaten schriftelijk ingediend worden?
4. Klachten tegen advocaten moet schriftelijk ingediend worden? Mag dit ook per e-mail?
5. Kan ik met mijn klacht tegen een advocaat ook rechtstreeks terecht bij de voorzitter van de tuchtraad?
6. Moet de stafhouder mij ook ontvangen om gehoord te worden?
7. Kan ik een kopie krijgen van het proces verbaal dat wordt gemaakt van mijn mondelinge verklaring  aan de stafhouder.
8. Kan ik een kopie krijgen van andere stukken uit het tuchtdossier, zoals van de verklaring van de advocaat tegen wie ik klacht heb neergelegd.
9. Wat kan ik doen wanneer de stafhouder geen gevolg geeft aan mijn klacht?
10. Word ik op de hoogte gebracht van de beslissing van de voorzitter van de tuchtraad?
11. Kan ik nog iets ondernemen, wanneer de voorzitter van de tuchtraad de zaak seponeert (het dossier klasseert)?
12 .Hoe weet ik of de advocaat tegen wie ik een klacht heb neergelegd ook voor de tuchtraad moet verschijnen?
13. Mag ik aanwezig zijn op de zitting van de tuchtraad?
14. Moet ik vooraf laten weten dat ik wens gehoord te worden op de tuchtraad?
15. Ben ik verplicht om aanwezig te zijn bij de zitting van de tuchtraad?
16. Kan ik aan de tuchtraad vragen de advocaat te veroordelen tot schadevergoeding?
17. Indien de stafhouder of de voorzitter van de tuchtraad de zaak seponeert en mijn advocaat dus niet oproept voor de tuchtraad, betekent dat dan dat mijn advocaat niet aansprakelijk is en dat ik van  hem geen schadevergoeding kan vorderen?
18. Ik verneem van de stafhouder dat mijn advocaat tuchtrechtelijk een sanctie heeft opgelopen naar aanleiding van mijn klacht. Kan ik deze informatie gebruiken in het proces tegen mijn advocaat over zijn aansprakelijkheid, om aan te tonen dat hij een fout heeft begaan?
19. Ik verneem dat de tuchtraad de advocaat heeft vrijgesproken of een zeer lichte straf heeft gegeven, waarmee ik niet akkoord ga. Kan ik hiertegen hoger beroep aantekenen?
20. Ik ontving een brief van de stafhouder dat mijn klacht onontvankelijk is. Wat betekent dit?
21. Ik ontving een brief van de stafhouder dat mijn klacht ongegrond is. Wat betekent dit?
22. Ik ontving een brief van de stafhouder dat mijn klacht van onvoldoende gewicht is. Wat betekent dit?
23. Kan ik mijn klacht tegen een advocaat bij de stafhouder intrekken?
24. Kan ik veranderen van advocaat wanneer ik niet langer tevreden ben?


1. Mijn advocaat reageert niet op mijn brieven en telefoons. Wat kan ik doen?
Indien u echt op geen enkele manier contact meer krijgt met uw advocaat, brengt u best de stafhouder van de balie van de betrokken advocaat op hoogte. Eventueel kunt u een gesprek aanvragen om meer toelichting te kunnen geven. U kunt in elk geval altijd schriftelijk (per brief of e-mail) bij de stafhouder terecht voor uw klacht.

2. Hoe vind ik de bevoegde stafhouder?
Elke advocaat is lid van één of meer balies. Via deze link kunt u uw advocaat opzoeken en zien bij welke balie hij is ingeschreven. Via de volgende link kunt u naam en adres vinden van de stafhouder van deze balie.

3. Moeten alle klachten tegen advocaten schriftelijk ingediend worden
Indien u problemen hebt met uw advocaat, die u niet zelf met hem kunt oplossen, kunt u de hulp van de stafhouder van de balie van uw advocaat inroepen. Dit moet niet noodzakelijk schriftelijk. U kunt ook telefonisch een afspraak maken met de stafhouder.

Indien u evenwel klacht wenst in te dienen tegen uw advocaat, omdat u vindt dat hij tuchtrechtelijk zou moeten worden vervolgd, dan moet dit volgens de wet schriftelijk gebeuren.

4. Klachten tegen advocaten moet schriftelijk ingediend worden? Mag dit ook per e-mail?
Ja, dit mag. Vermeld wel duidelijk uw naam, voornaam en adres. Eventuele bewijsstukken kunt u als bijlage meesturen. Het kan zijn dat de stafhouder u later zal vragen om uw klacht persoonlijk te ondertekenen, indien uw e-mail geen elektronische handtekening droeg.

5. Kan ik met mijn klacht tegen een advocaat ook rechtstreeks terecht bij de voorzitter van de  tuchtraad?
Neen. De voorzitter van de tuchtraad is niet bevoegd en zal uw klacht niet beantwoorden of terugzenden. Enkel de stafhouder van de balie van de advocaat kan klachten tegen de advocaat ontvangen.

6. Moet de stafhouder mij ook ontvangen om gehoord te worden
Wanneer u na een schriftelijke klacht tegen een advocaat vraagt om gehoord te worden, dan moeten de stafhouder of de onderzoeker die hij aanstelt u minstens eenmaal horen in het kader van het onderzoek. U kunt deze vraag stellen in uw klacht of later.

7. Kan ik een kopie krijgen van het proces verbaal dat wordt gemaakt van mijn mondelinge verklaring aan de stafhouder?
Ja, op verzoek zal u een kopie worden overhandigd.

8. Kan ik een kopie krijgen van andere stukken uit het tuchtdossier, zoals van de verklaring van de advocaat tegen wie ik klacht heb neergelegd?
Neen. Het onderzoek is geheim, u hebt enkel recht op een kopie van uw eigen verklaring.

9. Wat kan ik doen wanneer de stafhouder geen gevolg geeft aan mijn klacht?
De stafhouder moet u schriftelijk laten weten welke beslissing hij neemt nadat u een klacht hebt ingediend. Indien u zes maanden na het indienen van uw klacht nog geen beslissing van de stafhouder hebt ontvangen, kan u een aangetekende brief zenden naar de voorzitter van de tuchtraad (LINK), waarin u meldt dat u meer dan zes maanden geleden een klacht hebt ingediend en dat de stafhouder nog geen beslissing heeft genomen. U moet dit doen binnen de drie maand na deze termijn van zes maand, dus tussen de zesde en de negende maand na het indienen van uw klacht. De voorzitter zal dan het dossier opvragen bij de stafhouder en het er het nodige gevolg aan geven.

Indien de stafhouder u laat weten dat hij het dossier klasseert (seponeert), dan kan u ook binnen de drie maanden op dezelfde wijze de voorzitter van de tuchtraad aangetekend aanschrijven. De voorzitter van de tuchtraad zal dan het dossier opnieuw bekijken en een nieuwe beslissing nemen.

10. Word ik op de hoogte gebracht van de beslissing van de voorzitter van de tuchtraad?
Ja, ook de voorzitter van de tuchtraad moet u verwittigen van de beslissing die hij neemt.

11. Kan ik nog iets ondernemen, wanneer de voorzitter van de tuchtraad de zaak seponeert (het dossier klasseert)?
Neen, tegen de beslissing van de voorzitter van de tuchtraad kan geen beroep worden aangetekend. Deze beslissing is definitief.

12. Hoe weet ik of de advocaat tegen wie ik een klacht heb neergelegd ook voor de tuchtraad moet verschijnen?
Indien de advocaat niet voor de tuchtraad moet verschijnen, omdat de stafhouder of de voorzitter van de tuchtraad de zaak seponeert, dan wordt u daarvan schriftelijk verwittigd. Indien de advocaat wel voor de tuchtraad moet verschijnen, dan wordt u schriftelijk verwittigd van plaats, datum en uur van de zitting van de tuchtraad.

13. Mag ik aanwezig zijn op de zitting van de tuchtraad?
De zittingen van de tuchtraad zijn in principe openbaar, maar de advocaat kan vragen dat de zitting met gesloten deuren plaatsvindt. Meestal wordt dit door de advocaat gevraagd. In dat geval zal u de zitting niet mogen bijwonen. Wel kan u verzoeken om te worden gehoord. Dan moet de tuchtraad u horen en eventueel ook confronteren met de advocaat. Daarna zal u evenwel de zitting opnieuw moeten verlaten, wanneer zij met gesloten deuren verloopt.

14. Moet ik vooraf laten weten dat ik wens gehoord te worden op de tuchtraad?
Dit is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. U verwittigt best vooraf de voorzitter van de tuchtraad, die u heeft verwittigd van de zitting van de tuchtraad. Zo kan de voorzitter de nodige schikkingen nemen en zal hij u bijvoorbeeld ook verwittigen wanneer de zitting om een of andere reden wordt uitgesteld.

15. Ben ik verplicht om aanwezig te zijn bij de zitting van de tuchtraad?
U wordt verwittigd van plaats, datum en uur van de zitting van de tuchtraad, maar u moet op deze zitting niet aanwezig zijn. Enkel wanneer u zelf wenst gehoord te worden door de tuchtraad, moet u aanwezig zijn.

16. Kan ik aan de tuchtraad vragen de advocaat te veroordelen tot schadevergoeding?
Neen, de tuchtraad is niet bevoegd om zich uit te spreken over de aansprakelijkheid van een advocaat en kan ook de advocaat niet veroordelen om schadevergoeding te betalen. Daarvoor zijn enkel de gewone rechtbanken bevoegd.

17. Indien de stafhouder of de voorzitter van de tuchtraad de zaak seponeert en mijn advocaat dus niet oproept voor de tuchtraad, betekent dat dan dat mijn advocaat niet aansprakelijk is en dat ik van hem geen schadevergoeding kan vorderen?
Neen, de tuchtzaak staat volledig los van een eventuele zaak betreffende de aansprakelijkheid van de advocaat. Het is niet omdat een advocaat tuchtrechtelijk niet wordt vervolgd of wordt vrijgesproken dat hij burgerrechtelijk niet aansprakelijk kan worden gesteld.

18. Ik verneem van de stafhouder dat mijn advocaat tuchtrechtelijk een sanctie heeft opgelopen naar aanleiding van mijn klacht. Kan ik deze informatie gebruiken in het proces tegen mijn advocaat over zijn aansprakelijkheid, om aan te tonen dat hij een fout heeft begaan?
Neen, de tuchtprocedure staat volledig los van de burgerlijke procedure. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat geen enkel element uit de tuchtprocedure mag worden aangewend in de burgerlijke procedure.

19. Ik verneem dat de tuchtraad de advocaat heeft vrijgesproken of een zeer lichte straf heeft gegeven, waarmee ik niet akkoord ga. Kan ik hiertegen hoger beroep aantekenen?
Neen, u bent als klager geen partij in de tuchtzaak en u kan dus geen hoger beroep aantekenen. Enkel de advocaat zelf, de stafhouder van de balie van de advocaat en de procureur generaal kunnen hoger beroep aantekenen.

20. Ik ontving een brief van de stafhouder dat mijn klacht onontvankelijk is. Wat betekent dit?
De wet bepaalt dat de klacht tegen een advocaat, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk moet gebeuren, dat er een datum moet opstaan, dat hij moet ondertekend zijn door de klager en dat hij de volledige identiteit van de klager moet bevatten. Indien aan één van deze vereisten niet is voldaan, zal de stafhouder de klacht onontvankelijk verklaren.

21. Ik ontving een brief van de stafhouder dat mijn klacht ongegrond is. Wat betekent dit?
De stafhouder of een door hem aangestelde onderzoeker heeft de zaak naar aanleiding van uw klacht onderzocht en hij is tot de vaststelling gekomen dat u ten onrechte klacht hebt ingediend, ofwel omdat de feiten die u aanhaalt niet bewezen zijn, ofwel omdat deze feiten geen inbreuk zijn op een deontologische regel.

22. Ik ontving een brief van de stafhouder dat mijn klacht van onvoldoende gewicht is. Wat betekent dit?
Het kan zijn dat de stafhouder na ontvangst van uw klacht en na onderzoek oordeelt dat de feiten bewezen zijn, maar dat ze te licht zijn om de advocaat daarvoor te laten oproepen voor de tuchtraad. Dan oordeelt hij dat de klacht van onvoldoende gewicht is.

23. Kan ik mijn klacht tegen een advocaat bij de stafhouder intrekken?
Indien u bij de stafhouder klacht hebt ingediend tegen een advocaat, dan kan u deze klacht intrekken, maar dan betekent dit niet dat de stafhouder verder geen gevolg meer mag geven aan uw klacht. Zodra de stafhouder immers op de hoogte is van een feit, dat aanleiding kan geven tot een tuchtrechtelijke vervolging van de advocaat, kan hij het onderzoek daaromtrent verder zetten en de advocaat laten oproepen voor de tuchtraad, zelfs wanneer de klager zijn klacht heeft ingetrokken. Indien u uw klacht hebt ingetrokken zal de stafhouder niet meer verplicht zijn om u verder op de hoogte te houden van het gevolg dat hij daaraan geeft.

24. Kan ik veranderen van advocaat wanneer ik niet langer tevreden ben?
Ja. U kan steeds een andere advocaat raadplegen. De Orde van Vlaamse Balies heeft hiervoor een reglement opgesteld om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen. Uw nieuwe advocaat kan zelf contact opnemen met uw vroegere advocaat om het dossier op te vragen.

Orde van Vlaamse Balies: http://www.advocaat.be/

Koningsstraat 148
B - 1000 Brussel
tel + 32 2 227 54 70
fax +32 2 227 54 79
e-mail : ovb@advocaat.be

18:59 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.