31-12-07

Politici bij kindermisbruiken betrokken

 

Politici bij kindermisbruiken betrokken

1aDekkers.large_379568Brussel, 17.12.2007

Hoge Raad voor de Justitie
Louizalaan 65 bus 1
1050 Brussel

Geachte Heer,

Betreft:niet-onderzochte klachten inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen

In bijlage zend ik u een kopie van mijn Open Brief aan de Antwerpse Procureur-Generaal Christine Dekkers.

Ik gaf deze brief in oktober 2006 af op het bureau van de Procureur-Generaal en ontving daarbij een bewijs van afgifte.

Het blijft echter doodstil in deze zaak en ik vraag me af of deze brief niet in een 'administratief dossier' werd weggestoken.

Normaal gezien, wordt er in dergelijke zaken immers onmiddellijk een gerechtelijk initiatief genomen omdat er kinderen en minderjarigen bij zijn betrokken.

Mag er geen onderzoek gevoerd worden in deze zaak omdat de genaamde Victor V. toevallig de man was die de klachten tegen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 organiseerde ? Of heeft het misschien te maken met het feit dat iemand met een Sp.a-partijkaart en een goede relatie met een Sp.a-kamerlid, om politieke redenen niet vervolgd kan worden ?

Hoe dan ook, het kan niet dat dergelijke zaken zonder gerechtelijk onderzoek in de doofpot verdwijnen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

---------------------

Geachte Mevrouw Procureur-generaal Dekkers,

Turnhout 21.10.2006 -  Het staat nu al vast en nog voor de strafrechtbank van Turnhout uitspraak kan doen in het proces van Marcel Vervloesem, dat de ganse procesvoering dewelke al bijna 9 jaar aansleept zal moeten worden overgedaan.

Door diverse 'fouten'  binnen de administratie van het parket van Turnhout zijn namelijk diverse dossierstukken dewelke nochtans dezelfde notitienummers bezaten als de strafbundels, niet in de aanvankelijke dossiers terecht gekomen.

Als de strafrechtbank uitspraak zou doen op 15 november 2006, is de kans bijzonder groot dat door een klacht met burgerlijke partijstelling over deze ontbrekende stukken de ganse gevoerde procedure op de helling komt te staan.  Een verdachte bezit immers het fundamenteel recht om over alle stukken inzake het strafbundel te beschikken teneinde zijn of haar verdediging voor te dragen.

Het parket van Turnhout is vergeten een bundel van 69 pagina's dik te voegen bij het dossier TU.52.98.101758-04.  Dit bundel werd op  23 augustus 2005 ter griffie van de Procureur Des Konings te Turnhout  afgegeven ter voeging in dat desbetreffende bundel en dit tegen kwitantie door de  E.a. Adjunct secretaris van de Procureur.

Marcel Vervloesem werd op donderdag 15 april 2004 in opdracht van het parket door de Gerechtelijke Politie van Turnhout opnieuw verhoord inzake de  inhoudelijkheden van de strafbundels TU.45.98.100301/2001 en TU.2O.49.100138.00.
Bij dat verhoor werden door de gerechtelijke politie stukken ter ontlasting inzake beide strafbundels gevoegd.
Zowel het voornoemde proces-verbaal als de gevoegde ontlastende stukken zijn door een vergissing tot op heden niet in de strafdossiers terechtgekomen.

Op 16 januari  2004 zond de Procureur des Konings van Leuven diverse zendingen aan het Parket van Turnhout inzake het strafbundel  TU.37.10102448/I998, met daarbij diverse gegevens ter ontlasting van Marcel Vervloesem.
Deze doorzendingen en stukken bleven maandenlang zoek.

Onderzoek door de Hoge Raad van Justitie wees uit dat de klacht rond de verdwijning van deze stukken en processen-verbaals inzake TU.37.10102448/1998 gegrond was en dat het parket van Turnhout terzake in gebreke was.
Ook deze processen-verbaals, opgesteld door de Politie van Haacht op 3.11.2003 inzake het strafbundel TU.37.10102448/I998, zijn ontbrekend in het desbetreffende strafbundel.

Ook brieven dewelke jaren geleden aan het parket van Turnhout waren toegezonden inzake het strafdossier TU.37.10102448/1998 en dewelke een geheel ander licht op de zaak konden werpen, zijn al evenmin in het desbetreffende strafbundel terechtgekomen.
Toevallig gaat het om brieven waarin niet Marcel Vervloesem doch wel de hoofdaanklager in deze zaak, Victor V., werd aangewezen als kindermisbruiker.

De onderzoeksrechter dewelke het onderzoek inzake het strafbundel TU.37.L7.103093/05  voerde, heeft dossiers dewelke hij in beslag nam in het kader van dat strafdossier en ter beschikking stelde van psychologe Theunis, nooit ter inzage gegeven aan de beklaagde en diens advokaat.  Nochtans baseerde dezelfde Onderzoeksrechter zich op dit verslag van psychologe Theunis om de door Marcel Vervloesem opgegeven getuigen ter zijner ontlasting niet te verhoren.

De onderzoekers in het strafdossier TU.37.L7.103093 maakten gebruik van diverse processen-verbaals dewelke zij met nummer vermelden maar die zijn niet ter inzage in het strafdossier TU.37.L7.103093 omdat deze ter ontlasting van Marcel Vervloesem kunnen dienen.

Al de bovenvermelde vaststellingen zijn reeds voldoende om de gevoerde procedure in de strafzaak Marcel Vervloesem te wraken.
Juristen spreken zelfs van een schending van de fundamentele rechten van de verdachte en het onthouden van het recht op een eerlijk proces.

Het proces dreigt ook vanwege de volgende elementen, volledig te ontaarden.
Zopas kwam immers aan het licht dat het parket van Turnhout er jarenlang van op de hoogte was dat hoofdaanklager Victor V. zich schuldig maakte aan zedenfeiten met kinderen. De Antwerpse provinciegouverneur Paulus  schreef aan derden dat de Procureur des Konings van Turnhout hem mededeelde 'niet op de hoogte te zijn van misbruik van kinderen door de hoofdaanklager V.' (Brief . d.d.  17 oktober 2005 ref . GE/PAUGUV/1MSOJQOFMJG.DOC).
Slachtoffers en gedupeerden van Victor V. stellen nu dat de Procureur des Konings van Turnhout de man beschermde en beter dan wie ook afwist van de zedenfeiten dewelke Victor V. pleegde.
Volgens hen kreeg Victor V. hierin een hand boven het hoofd  gehouden omdat de Procureur hem nodig had om actievoerder Marcel Vervloesem te kunnen vervolgen.
De gedupeerden voeren sinds gisteren zelfs een bijzonder gedetaillieerde lijst aan om dit te staven en stelden inmiddels deze lijst ter beschikking van de Procureur Generaal te Antwerpen en de Gouverneur.


Hier volgt een lijst van zaken die de Procureur des Konings van Turnhout zogezegd niet wist en die zijn ambt  jarenlang ten overstaan van eenieder verzwegen hield...

1) Brief van L.V. uit herentals dd. 20 juli 1999 gericht aan de Procureur, thans berustend in TU.37.98.102448 / 98:
"Johan D. vertelde mij dat hij opgestookt was door Victor V. om Marcel aan te klagen. Ikzelf weet dat Victor V. er een verhouding op nahield met Johan D. Johan D. verklapte mij dat Marcel hem nooit iets had aangedaan ".

2) Brief van L.C. uit Haarlem dd. 24 juni 2001 toegekomen bij Walter Wellens lid Gerechtelijke Politie Turnhout:
" Ik werd destijds toen ik 12 jaar was aangerand door Victor V. Ik deed daarover klacht bij het parket van Turnhout rond 14 februari 2001."

3) Brief aangetekend dd. 14 februari 2001 aan de Procureur te Turnhout:
" Ik heb in de krant gelezen van de klachten van Victor V. tegen zijn halfbroer Marcel. Ik wens klacht neer te leggen tegen Victor V. wegens aanranding op mijn persoon. Victor V. heeft mij als kind sexueel misbruikt. Hij bond me naakt aan een boom en bedreigde mij mijn geslachtsdeel te zullen afkappen met een zichel. Hij misbruikte ook M.C. "

4) Brief van C.E. uit Herentals 28 januari 2004 gericht aan diverse overheden en advokaten:
" Ik volgde de aantijgingen van Victor V. en zijn kompanen opzichtens Marcel Vervloesem in de kranten en wil daarop toch reageren. Mijn zoontje van 14 jaar werd onlangs tesamen met zijn vriendje het slachtoffer. Het was Victor V. die zich masturbeerde voor zijn ogen en probeerde om zich te vergrijpen aan mijn zoontje en diens vriendje."

5) Brief berustend bij de lokale politie Herentals pv. 107025 /05 van L.V. uit Morkhoven:
" Victor V. had met andere personen afgesproken om Marcel Vervloesem aan te klagen via een Sociaal Centrum. De klachten tegen Marcel Vervloesem waren door Victor V. opgezet ."

6) Brief van E.M. uit Wakkerzele dd. 13.09.05 neergelegd bij de Politie Herentals:
" Victor V. viel het minderjarig kind N.C. sexueel lastig. Hij deed dat ook met S.D. "

7) Proces-verbaal lokale politie Neteland 16.12.2004 pv. TU.L7.109698 / 2004, verhoor M.V.A. uit Wiekevorst:
" Ik weet van enkele dagen geleden dat Victor V. zowel het kind N.C. als S.D.S. sexueel heeft lastig gevallen en hun geslachtsdelen heeft willen vastgrijpen. "

8) Proces-verbaal Politie Heist.o.d.Berg dd.13.12.2004 pv. ME.18.L7.104977 / 2004 verhoor ST.D. uit Arendonk:
" Ik kan u zeggen dat ik aangerand ben geweest door Victor V. aan " stekkesvijver " te Morkhoven. Deze heeft geprobeerd mijn geslachtsdelen te grijpen. De feiten deden zich voor in het bijzijn van mijn vriendje N.C. uit Morkhoven. "

9) Brief dd. 20 augustus 2004 van D.S. uit Herentals:
" In de zomer was ik omwille van een regenbui samen met mijn vriendje gaan schuilen in een hut. Plots kwam daar Victor V. aan. Hij vroeg of wij eens wilden trekken. Wij dachten dat het om een sigaret ging. Vic deed zijn broek open en begon zich voor onze ogen te masturberen op een gegeven ogenblik wilde hij mijn geslacht grijpen, wij zijn toen gaan lopen."

10) Pv. Politie Herentals dd. 28.04.2005 - pv 103493 / 05 verhoor N.C. uit Herentals:
" Victor V. beging zedenfeiten voor mijn ogen. Hij begon zich af te trekken. Ik heb daar met mijn vriendje al verklaringen bij uw diensten over afgelegd. "

11) Brief van A.P. uit Antwerpen dd. 25 juli 2005 bij Politie Herentals pv. 1.7025 /05:
" Victor V. heeft het jongetje N.K. samen met zijn vriendje sexueel misbruikt. De vader van N.K. heeft bij tal van diensten deze zaak aangekaart. Maar volgens de vader wordt Victor V. beschermd door Burgemeester P. Toen ik las wat in de kranten stond over u heb ik de politie ingelicht. "

12) Brief van M.V. uit Turnhout aan het parket van Turnhout inzake TU. 37.10.102448 / I998:
" Ik heb Victor V. en Johan D. lang gekend. Johan vertelde mij destijds dat toen hij 13 jaar was, dat hij door Victor V. was verkracht. Ik heb hem toen gezegd dat tegen zijn ouders te zeggen. Hij durfde niet. "

13) Brief dd. 8.7.2005 van H.D.W. uit Hulshout bij Politie Herentals berustend in TU.37.L7.103093.05:
" Victor V. pleegde zedenfeiten op Nick C. Het kind vertelde mij dit. De vader meldde de zaak aan het parket te Turnhout. "

14) Brief dd.14.12.05 van M.S. uit Westerlo berustend in TU.37.10.102448/98:
" Misschien is het druggebruik van N.C. het gevolg van de aanranding op hem door Victor V ."

15) Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 - TU.37.10102448 / 98:
" Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor V. in verbindng treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor V. twee van mijn vriendjes heeft aangerand. "

16) Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 - TU.37.10.102448.98:
" Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat V. hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. "

17) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan de Procureur van Turnhout:
" Ik heb Victor V. de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. "

18) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven aan Victor V.. TU. 37.10.102448 - 98:
" Met verontwaardiging neem ik kennis van de zedenfeiten die u pleegde met mijn zoontje en zijn vriendje. Als vader wens ik niet meer dat je nog in de buurt van mijn zoontje komt. Ik heb van mijn zoontje en zijn vriendje gehoord hoe je hen betrekt in je perverse aktiviteiten met minderjarigen. Ik heb de advokaat van je broer over je ingelicht ."

19) Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004:
" Victor V. bij de OCMW-raad in Herentals. Victor V. pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW- raad zetelt ."

20) Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 - TU.37.10.102448 - 98:
" Ik kreeg 10.000 bfr van Victor V. om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto's van vervaardigde. Johan D. kreeg van Victor V. 15.000 bfr voor eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv zender VTM moest doen."

21) Proces-verbaal dd. 9 .1.2006 dienst opsporingen Politie Zuiderkempen - TU.L3.100118 - 2006 verhoor D.L.M.:
" Ik ben samen met mijn vriendje C. uit Herentals aangerand door Victor V. uit Morkhoven. De feiten deden zich voor te Morkhoven. Victor V. masturbeerde zich voor ons. Victor V. vroeg of wij wilden trekken. Hij had zijn lul in zijn handen. Hij was zich aan het aftrekken. Wij hebben die feiten verteld aan de moeder van N.V. die ons de raad gaf dit te melden. Er zijn daarover verklaringen van opgenomen."

22) Brief van N.V. uit Morkhoven dd. 8.1.2006 in TU.37.L7.103093 - 05:
" Mijn vriendje vertelde mij dat hij was aangerand door Victor V.. Er was nog een ander jongetje bij het slachtoffer. "

23) Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 - 2003 - dd 5.7.2005 - TU. 37.10.102448 /98F:
" Victor V. heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen."

24) Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.:
" Victor V. had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor V. chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor V. hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer ingetrokken."

25) Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.:
" Victor V. manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel."

26) Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout - TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.:
" Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen."

27) Brief van W.V.S. berustend bij advokaat D. Df.:
" Ik moest het zakje met drugs en het bamboestokje bij Marcel Vervloesem in huis binnensmokkelen voor R.V.S. en zijn vader. In ruil kreeg ik drugs. "

De voornoemde gegevens spreken voor zichzelf.


Hoge Raad voor de Justitie : Louizalaan 65 bus 1 - 1050 Brussel
Telefoon : 02 / 535.16.16 - Fax : 02 / 535.16.20
Hartelijk dank voor uw belangstelling.


Brussel, 31 december 2007

Naast de nu opnieuw tot minister benoemde Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) en de Hoge Raad voor de Justitie, ontvingen ook de parlementsleden een kopie van de Open Brief aan de procureur-generaal:


4.11.2006 - Aan de kamerleden: muriel.gerkens, jacques.germeaux, veronique.ghenne, thierry.giet, stef.goris, luc.goutry, marleen.govaerts, hagen.goyvaerts, luc.gustin, yvon.harmegnies, herve.hasquin, jean-pol.henry, guy.hove, karine.jiroflee, theo.kelchtermans, bart.laeremans, sabien.lahaye-battheu, karine.lalieux, marie.claire.lambert, geert.lambert, nahima.lanjri, pierre.lano, david.lavaux, josee.lejeune, georges.lenssen, eric.libert, jean-claude.maene, olivier.maingain, jean.pierre.malmendier, mariechristine.marghee, claude.marinower, eric.massin, alain.mathot, yvan.mayeur, ingrid.meeus

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Betreft: Pedofilie, zedenfeiten met minderjarigen - Onze open brief aan procureur-generaal Dekkers

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers die u ontving (zie bijlage) werd inmiddels aangetekend naar de procureur-generaal gestuurd en met een bevestiging van ontvangst op het bureau van procureur-generaal Dekkers die tevens voorzitster van het college van procureurs-generaal is, afgegeven.

Er kwam echter nog geen enkel antwoord op deze brief wat toch vreemd is gezien de ernst van de feiten die in de onderstaande processen-verbaals gedetailleerd staan beschreven en het feit dat minderjarigen opnieuw het slachtoffer van Victor V. dreigen te worden.

In tegenstelling tot wat er na de beschuldigingen tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem gebeurde, werden er geen ondervragingen en geen indrukwekkende politieoptredens gesignaleerd. In tegenstelling tot wat het geval was bij Marcel Vervloesem, wordt deze zaak nergens in de pers (en daarmee bedoel ik vooral de kranten van de VUM-mediagroep) vermeld. Het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die in de processen-verbaals wordt genoemd, werkt nog gewoon als OCMW-raadslid binnen het OCMW te Herentals waar hij vorig jaar werd benoemd. Hij ontvangt er ondermeer de mensen die een bestaansminimum hebben aangevraagd enz.

Is het mogelijk om mij te laten weten of deze zaak in de Commissie Justitie van de Kamer reeds is besproken en/of de Minister van Justitie terzake werd geinterpelleerd ?

In de hoop dat er spoedig klaarheid komt in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

---------------

Er kwam geen enkele reactie op dit schrijven en dat is ook enigszins begrijpelijk.

De politici die de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes mede in de doofpot staken, willen immers dat er ook over de 'kleine' zaken gezwegen wordt.

Om die reden knikten zij goedkeurend toen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die het kinderpornomateriaal in de zaak Zandvoort in naam van de vzw Werkgroep Morkhoven voor onderzoek aan justitie overhandigde, voor het 'bezit van kinderporno' werd vervolgd.

Deze politici zwegen ook over de kinderpornoproducenten, kindermisbruikers en cliënten in de kinderpornozaak Zandvoort die nooit opgespoord en vervolgd werden.

Misschien zijn zij, zoals het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die zij altijd ondersteunden, zelf bij kinderpornozaken en zedenfeiten met minderjarigen betrokken en wordt er om die reden ook geen onderzoek meer gevoerd naar de 12.000 verdachten (waaronder verschillende Belgen) die men zopas tijdens de Duitse anti-kinderporno-operatie 'Himmel' op het spoor kwam...


- http://www.csj.be/nl/index.htm
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderen+isoleercellen+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+Temse+Madeira&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Sp.a+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Jan+Peeters+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=OCMW+Herentals+&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Operatie+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Pascal+Taveirne+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=operatie+Koala+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerken&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.romania-forexportonly.eu/
- http://www.juliemelissa.be/spip/article.php3?id_article=57
- http://www.droitfondamental.eu/06-Ylena_lead_to_maddie-FR.htm

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

DOOFPOT KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - UITSPRAAK PROCES MARCEL VERVLOESEM: 6 februari 2008, HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, WAALSE KAAI, 2000 ANTWERPEN - werkgroep_morkhoven@hotmail.com

Foto: De Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers

12:59 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

OCMW Herentals DE BENOEMING VAN VICTOR V. BIJ HET OCMW TE HERENTALS

- Van: Morkhoven Datum: 25 augustus 2005
- Aan: daniel.marcipont@telenet.be, lucdecat@skynet.be, schepen.roger.van.nuffel@herentals.be, jozef.schellens@pv.be, schepen.kris.peeters@herentals.be, raf.liedts@vlaamsbelang.org, els.sterckx@pandora.be, ans.vangiel@compaqnet.be, wies.verheyden@skynet.be, jan_bertels@belgacom.net, muriel.poortmans@skynet.be, info.gevaro@skynet.be, celleirs@hotmail.com, schepen.guy.paulis@herentals.be, marietjev@hotmail.com, burgemeester.jan.peeters@herentals.be, fons.michiels@pandora.be, josvanthielen@skynet.be, schepen.alfons.vercalsteren@herentals.be, gunther.verlinden@pandora.be, martine.moriau@skynet.be, riajanssens@yahoo.co.uk, schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be
- Cc: kabinet.vanmechelenvlaanderen, remi.debrandt.e-gov, Patrick.dewael, an.bergs.e-gov, christian.dupont, sarah.raman.e-gov.be, contact.minfin, els.robeyns.e-gov, kabjv.be, kabinet.moerman.vlaanderen, kabinet.leterme.vlaanderen, kabinet.vanweert.fgov, kabinet.vandenbroucke.vlaanderen, christine.mahieu.e-gov.be, rudydemotte, nathalie.debonte.e-gov.be, oliver.schneider.e-gov.be, kabinet.vervotte.vlaanderen, premier.fed.be, federaalombudsman, christophe.ausloos.budget.fed, klachten.vlaamseombudsdienst, kabinet.keulen.vlaanderen
- Onderwerp: OCMW Herentals: benoemingenAntwerpen, 25 augustus 2005

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Betreft: OCMW Herentals - benoemingen

Zoals ik u gisteren reeds schriftelijk mededeelde, lopen er twee verschillende gerechtelijke onderzoeken tegen het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die zopas tot OCMW-bestuurslid van de Stad Herentals werd benoemd en die als lid van het Bijzonder Comité van het OCMW-bestuur mee beslist inzake juridische hulp, financiële hulp en Jeugdwerking.

Het eerste onderzoek waarvan sprake, is het gevolg van een klacht wegens zedenfeiten met een minderjarige. De minderjarige werd door de Herentalse rechercheurs Wim Grauwels en Peter Schellekens een vijftal maanden geleden verhoord en van dit verhoor werd een proces-verbaal opgemaakt. Op het ogenblik van Victor V.'s aanstelling, was het onderzoek in deze zaak nog lopende. Dhr. Cuylaerts, vader van de minderjarige, schreef hiervoor ondermeer naar De Heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken (VLD).

Het tweede onderzoek is een gevolg van de klacht van Victor V. tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, waarin hij deze van 'pedofilie' beschuldigde. De Turnhoutse strafrechter François Caers besliste op 14.2.2005 dat Victor V. terzake een leugendetectortest diende te ondergaan. De uitslag van deze leugendetectortest zal op de zitting van 14.9.2005 van de correctionele rechtbank te Turnhout, ongetwijfeld ter sprake worden gebracht.

Op 23 april 2005 (4 maanden geleden) schreef ik in deze zaak ondermeer naar de volgende Herentalse schepenen en OCMW-raadsleden: Willy De Wachter, Marleen Helsen, Anne-Mie Hendrickx, Rita Claes, Wies Verheyden, Johny Grossard, Jan Bertels, Benny Nuyts, Jozef Schellens, Leen De Wijze, Petra Fransen, Fons Hardies, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Martine Moriau, Alfons Vercalsteren, Tom Naets en Jan Vantigchelt.

Ik ontving echter geen antwoord tot nogtoe zodat ik veronderstel dat deze zaak niet ter sprake kwam op de vergaderingen van het Herentalse gemeente- en OCMW-bestuur.

Alhoewel ik aanneem dat het hier om een vergetelheid gaat, vind ik deze zaak zo ernstig dat ik thans klacht indien bij de Vlaamse en federale Ombudsdienst.

Overheidsdiensten moeten, volgens het huidige regeerakkoord, immers op een onberispelijke wijze functioneren en dit kan niet door middel van dergelijke politieke benoemingen.

In de hoop dat u deze kwestie correct zal afhandelen en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW-ASBL Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Nummer 443.439.557

-----------------------------------------------------------------

ER KWAM GEEN ANTWOORD OP DIT SCHRIJVEN

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 02-01-08

Reageren op dit commentaar

Politieraad HET HERENTALSE SP.A-BESTUUR STUURDE EEN KORTE MEDEDELING ROND WAARIN ZE ZEI DAT ZE HAAR 'VERTROUWEN IN VICTOR V. STELDE.
VERVOLGENS PLAATSTE ZIJ VICTOR V. OP EEN VERKIESBARE PLAATS VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN OKTOVER 2006.
VICTOR V. WERD MET EEN PAAR HONDERD VOORKEURSTEMMEN (VAN DE SP.A) TOT GEMEENTERAADSLID VERKOZEN EN ZETELT THANS IN DE HERENTALSE POLITIERAAD...
-------------------------

Stadsbestuur van Herentals: Coalitie: SP.A, CD&V
Zetelverdeling: SP.A [11], CD&V [8], Vlaams Belang [5], Open VLD+ [3], Groen! [2]
Burgemeester: Peeters Jan - politie, brandweer, veiligheid, openbare orde, middenstand, lokale economie, algemeen beleid, coördinatie, communicatie, informatiebeleid, burgerlijke stand, financiën, administratieve vereenvoudiging, bevolking, voorzitter gemeenteraad (SP.A)

-------

Schepenen (6):

- Bertels Jan: financiën, jeugd en ontwikkelingssamenwerking, informatica, huisvesting, OCMW, kerkfabrieken (SP.A)
- Hendrickx Anne-Mie: sociale zaken, huisvesting, gelijke kansen, gezondheidsbeleid SP.A (lid van politieraad)
- Ryken Ingrid: cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme, jumelages (CD&V)
- Schellens Jozef: openbare werken, mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, monumentenzorg, landschappen (SP.A)
- Van Olmen Mien: ruimtelijke ordening, milieu, groenvoorzieningen, landbouw, plattelandsontwikkeling (CD&V)
- Verheyden Wies: sport, personeel, markten, foren SP.A (lid van politieraad)

-------

Raadsleden (22):

Beirinckx Bieke (CD&V), Bellens Peter (CD&V), Bergen Lise (SP.A - lid van politieraad), De Cat Luc (CD&V), Geypens Marleen (Vlaams Belang), Heylen Christel (Vlaams Belang), Leirs Marcel (CD&V), Liedts Raf (Vlaams Belang - lid van politieraad), Marcipont Daniel (Vlaams Belang), Moriau Martine (SP.A), Paulis Guy (Open VLD - lid van politieraad), Peeters Kris (Groen!), Rombouts Marijke (Groen!), Schaut Christine (SP.A), Van Den Broeck Katrien (CD&V - lid van politieraad), Van Dingenen Marcel (SP.A), Van Dyck Elke (CD&V - lid van politieraad), Vanhencxthoven Walter (Open VLD+), Verlinden Gunther (SP.A), Vermeulen François (Open VLD+), V. VIC (SP.A - lid van politieraad), Vervoort Roel (Vlaams Belang)

http://www.pinakes.be/dynamic/nl/org/101/default/page1.aspx

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 02-01-08

Reageren op dit commentaar

Klacht Peter Wouters Peter Wouters: Recht op Antwoord
Peter Wouters diende in 1998 met het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. en een aantal criminelen een klacht in tegen Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven. Zij beweerden namelijk dat Marcel Vervloesem hem 'vroeger verkracht en gefolterd' had.

Enkele jaren geleden wilde Peter Wouters zijn klacht weer terug intrekken. In een schriftelijke verklaring deelde hij tevens mede dat men voor de klachten en getuigenissen door Victor V. betaald werd.

Volgens Wouters zou het gerecht van Turnhout zijn schriftelijk verzoek tot klachtintrekking echter hebben teruggestuurd en hield men geen rekening met zijn nieuwe verklaring.

Peter Wouters vindt dat Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, over deze zaken gelogen heeft en vroeg om zijn onderstaande Recht op Antwoord te publiceren.

----------------

Recht op een antwoord

De Heer Jan Boeykens
Verantwoordelijke Vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
St Gillis

Aangetekende brief

Mijnheer Jan Boeykens van mijn vrienden verneem ik dat u over mij verschillende keren geschreven hebt op uw website van uw vereniging. Een week geleden heb ik de inhoud van uw verhalen over mij te weten gekomen.
U vergeet dat ik ook rechten heb en stuur u mijn brief om van u rechtzetting te krijgen. Ge liegt dat ik uw vriend marcel vervloessem in het gevang heb doen steken. Ik heb daar helemaal niks meer mee te maken. Ik heb jaren terug bij het gerecht klacht gedaan tegen marcel vervloessem en heb nadien die terug ongedaan gemaakt.
Ik wil niet alles op mij nemen.
In 1998 was ik op bezoek bij mijn schoonbroer eddy bellens. Vic vervloessem was er toen ook. Zij begonnen. Zij vroegen mij te spreken over de schulden die ik nog aan uw vriend marcel vervloessem van het gerecht moest betalen. Zij vroegen mij of ik van die schulden afwilde. Dat kon als ik met hun zou meedoen met klacht mee in te leggen tegen hem. Ik moest vertellen dat marcel mij verkracht had. Ik heb dat ingestemd. Later op de week moest ik terug komen. Johan danneels was er toen ook. Eddy bellens zegde dat johan in de bak kon gestoken worden dat hij sonja verkracht hat omdat zij nog geen 15 jaar was en johan haar geslagen had en zij in het gasthuis een miskraam had. Eddy dreigde ermee dat hij nog de foto's had van toen johan mij had aangerand in de slaapkamer bij eddy in huis. Vic vervloessem wiest dat we in geldnood zaten en wilde ons daarin helpen. Johan kreeg van hem tienduizend frank en moest dan klacht voor verkrachtingen tegen Marcel doen. Ik heb het geld niet genomen. Johan ging akkoord. Hilde cools was vriend van eddy en we moesten aan haar vertellen dat we door marcel waren verkracht.
Hilde cools wilde marcel weg uit zijn huis om dat te kunnen huren voor haar adoptiekinderen omdat haar huis te klein was. Hilde cools wilde haar huis en dat van marcel bijeen. Er is toen afgesproken dat Hilde cools en vic vervloessem de rest gingen regelen voor het gerecht. Ik heb vic vervloessem dan nog terug gezien.
Hij zegde dat alles in orde was en de klachten in orde zouden komen. Hij vroeg aan mij en johan om voor de tv te komen vertellen we moesten dat niet voor niks doen. Johan pakte vijfduizend frank daarvoor aan die vic betaalde. Hilde cools vertelde dat zij met victor hat geregeld dat marcel in de bak zou vliegen. Vic had met gijsemans afgesproken. De rosse guy zou ook mee getuigen. Eddy wist dat die guy ons sandra had misbruikt in zijn huis.
Hij had dat gezien.
Hilde cools had ons sandra geholpen bij eddy toen ze van huis wegliep en bij eddy onderdak kreeg.
Zij had aan eddy gezegd om daar met niemand over te spreken. Vic kreeg johan mee naar huis voor de tv.
Johan vertelde op tv wat afgesproken was. Dat gebeurde ook in de Gazet. Vic is met mij naar de politie gereden waar ik vertelde wat we voordien afgesproken hadden.
Hilde cools zou anoniem van alles over marcel vertellen om de klachten te geloven te maken bij de politie. Zo zat het met de klachten tegen uw vriend marcel.
Toen ik hoorde dat de chinees luc verstreepen als tuinman bij hilde cools was buitengegooid en tegen eddy bellens een klacht indiende en overal ging vertellen dat hilde cools en eddy vals hadden gedaan in marcel zijn rechtszaak en vertelde dat de verkrachtingen in het huis van eddy waren geweest en niet door marcel, heb ik mijn klacht ingetrokken bij het gerecht. Het gerecht stuurde mijn klachtintrekking terug aan mij.
Ik ben door vic bedreigd dat hij ervoor zou zorgen dat ze mijn kinderen zouden afpakken als ik mijn klacht zou intrekken.
Ik heb dan terug klachtintrekking tegen uw vriend marcel bij het gerecht gedaan en heb opgebiecht wat johan met mij deed en van dat geld. Ik hoorde er nooit iets over van het gerecht.
Johan kreeg peurre toen in de kranten stond dat ze allemaal naar de leugendetectortesten van het gerecht moesten. Hij had bang dat alles zou uitkomen en hij toch de bak in zou vliegen.
Vic zegde dat we gewoon bij ons verhaal moesten blijven of dat we anders er slecht vanaf konden komen.
Johan vroeg aan mij of ik met marcel wilde spreken en vragen of hij naar hem mocht komen. Hij zat in problemen.
Ik ben toen alles aan uw vrient marcel gaan vertellen. Die werd kwaad en kiepte mij de deur uit. Hij had me beter laten uitleggen hoe alles in elkaar zat.
Hilde cools zegde dat ze ons toch niet konden verplichten om naar de leugentesten te gaan. Ze gaf eddy geld omdat haar kinderen hun fietsen bij hem in het kot mochten stallen. Ik wist goed dat er wel een andere reden was.
Er werden brieven naamloos naar het gerecht geschreven om marcel nog verdachter te maken.
Eddy bellens kreeg schrik omdat hij wiest dat de chinees luc verstreepen alles verried.
Hij stoefte dat ze toch niets konden doen omdat hij bij het gerecht vertelde dat hij mij en johan naakt had betrapt in bed in zijn huis en hij de schuld van de naaktfoto's op iemand anders kon schuiven.
Eddy wist wel beter. Hij was voordien ook al getuige geweest voor mijn vrouw in een ander verkrachtingsdossier. Toen hadden we swa langmans moeten aanklagen voor verkrachtingen. Eddy was toen ook als getuige opgetreden.
Het bedrog kwam uit nadat swa langmans bij het gerecht in Turnhout een leugentest kreeg. De getuigenis van eddy klopte niet en de rechter liet hem ook terug horen.
Hij gaf de leugen toe en veranderde maar snel zijn getuigenis dat hij dit voor ons te helpen had gedaan. Swa langmans kreeg de vrijspraak.
Uw verhaal op de website klopt van geen kanten mijnheer Boeykens.
Ik heb marcel niet in de bak geholpen. Ik heb alles rechtgezet.
Ge moet de echte bandieten aanvallen en niet mij. Ik heb met die zaak geen enkel uitstaans meer.
Winny Van San moet zijn eigen dopjes maar redden. Hij was bij eddy een vaste bezoeker. Als ge me niet gelooft dan moet ge het op de visclub maar vragen. Eddy en winny zitten er samen. Zo is winny aan huis bij eddy terechtgekomen.
Ik heb met de winny niets te maken. Eddy stookt de winny op om marcel aan te klagen met de chinees. Winny mocht zijn drugs met zijn vrienden roken in het hok in de hof van eddy.
Vraag het maar aan de manuel laenen of hij met de winny bij eddy ging. De winny moest marcel in de bak helpen. Daar is de afspraak gemaakt en zeker niet door mij. Ik heb de winny geregeld met eddy horen konkelfoezen. Eddy weet daar alles van. Die zal wel zwijgen.
Onze eddy wilde zich wreken op uw vriend marcel omdat die het proces op het hof van beroep in antwerpen had gewonnen tegen zijn schoonmoeder jeannin de meulder en tegen zijn vader gerard bellens.
Hij had er het geregeld over bij hem thuis dat hij marcel vervloessem daarvoor nog wel zou weten te vinden.
Het ganse plan voor de verkrachtingsklachten tegen uw vriend marcel kwam er nadat eddy een vonnis had bekomen waarin daarover iets geschreven was.
Eddy heeft dat aan vic gegeven en zo is dan alles begonnen.
Toen ik hoorde dat Marcel in de bak was gestopt begreep ik dat de plannen van eddy gelukt waren en de bezoekjes van winny aan hem, resultaat hadden gekregen.
Er brak snel paniek uit toen hij hoorde dat Marcel terug vrij was gelaten. Eddy ruimde direct het hok in de hof op en de salon in dat hok werd direct weggedaan omdat eddy bang werd dat alles zou uitkomen en de winny zou gaan spreken.
Ik heb alles tegen uw vriend jozef moortgat verteld.
Ik wil dus mijnheer boeykens dat ge onmiddellijk de leugens over mij van het internet doet en van uw website.
U weet heel goed dat uw vriend marcel voor mijn feiten is vrijgesproken.
Smeerlap als ge niet maakt dat het er af is dan zal je nog veel problemen krijgen en daar zal die rotprinsesse niks tegen kunnen doen.

Wouters peter

Getekend: Peter wouters, 14 mei 2007

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 02-01-08

Reageren op dit commentaar

Peter Wouters: betaalde klachten DE KLACHTEN TEGEN MORKHOVEN-AKTIVIST MARCEL VERVLOESEM WERDEN BETAALD

Op 23 februari 2004 schreef Peter Wouters, één van de zogenaamde slachtoffers van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, in een aangetekende brief aan de Procureur des Konings te Turnhout en aan de advocaat van Marcel Vervloesem dat hij 'nooit het slachtoffer was geweest van aanranding door Marcel Vervloesem maar dat hij wel het slachtoffer was geweest van Johan Danneels en een zekere Eddy Bellens.

Wat meer is, in zijn brief deelde Wouters mede dat 'de klachten op vraag van het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. tot stand kwamen' en hijzelf en Johan Danneels voor die klachtneerleggingen en getuigenissen 'elks 10.000 BF. (250 Euro) van Victor V. kregen aangeboden'.
Verder schreef Wouters dat Victor V. nog eens 5.000 BF extra aanbood 'als men Marcel Vervloesem voor de televisie van aanranding wilde betichten'.

Wouters die beweerde zijn klacht te willen intrekken, besloot zijn brief tenslotte met de volgende woorden: 'Ik heb eerder mijn klacht al ingetrokken maar werd toen bedreigd door Victor V. dat, indien ik bij die klachtintrekking zou blijven, men mijn kinderen zou afpakken. Daarom heb ik toen gedeeltelijk de feiten bevestigd en ontkend'.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af waarom de Procureur des Konings van Turnhout geen rekening hield met deze brief en waarom de in de brief opgesomde feiten nooit onderzocht werden.

Waarom deed Turnhout deze brief verdwijnen en werd hij, na de klacht van Marcel Vervloesem bij de Hoge Raad voor de Justitie, nog altijd niet aan het gerechtelijk dossier gevoegd ?

Heeft justitie soms een probleem met het feit dat men door middel van betaalde klachten tegen Marcel Vervloesem, de kinderpornozaak Zandvoort waarin geen onderzoek gebeurde, in de doofpot wilde stoppen ?

--------------------------

Aangetekend - Westerlo, 24 februari 2004

Aan Advokaat Defrance Dominique, Scheldeweg 50, 9090 Gontrode
Aan Procureur des Konings, Kasteelplein 1, 2300 Turnhout

Uw dossier TU37.10.102448-98 inzake Vervloesem Marcel

Als betrokken persoon in dit dossier laat ik uitdrukkelijk weten dat ik mijn klacht wegens aanranding der eerbaarheid die ingediend was tegen Marcel Vervloesem volledig terug intrek. Ik wens tevens niet dat Meester Machteld Francken nog uit mijn naam op het proces zou pleiten.

Ik ben nooit slachtoffer geweest van aanranding door Marcel Vervloesem op mijn persoon. Wel ben ik het slachtoffer geweest van aanranding op mijn persoon door Johan Danneels in de woning van Eddy Bellens. Eddy Bellens had van die feiten foto's genomen.

De klachten van Johan Danneels en mijzelf tegen Marcel Vervloesem zijn tot stand gekomen op vraag van Victor Vervloesem. Ikzelf en Johan Danneels kregen voor die klachtneerleggingen en onze getuigenissen elk 10.000 bfr. van Victor Vervloesem.
Johan Danneels nam dat geld van Victor Vervloesem aan. Ikzelf heb dat geweigerd. Victor Vervloesem wilde toen de 10.000 bfr. nog verhogen met een extra som van 5.000 fr., als ik voor de televisie Marcel Vervloesem wilde betichten van aanranding. De feiten deden zich voor in het huis van Eddy Bellens.

Ik heb eerder mijn klacht ingetrokken maar werd toen bedreigd door Victor Vervloesem dat indien ik bij die klachtintrekking zou blijven men mijn kinderen zou afpakken. Daarom heb ik toen gedeeltelijk de feiten bevestigd en ontkend.

Peter Wouters, Gerststraat 8, 2260 Westerlo

Gezien voor wettiging van de handtekening Wouters Peter, Westerlo, 23.2.2004, De Burgemeester ( + stempel van de gemeente )

----------------

Nawoord: Deze kwestie kwam helaas niet op de rechtszitting van 5.12.2007 op het Hof van Beroep te Antwerpen alwaar de advocaten van Marcel Vervloesem aan het woord kwamen, ter sprake. En van de enige journalist die de debatten bijwoonde, Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad, die het al jaren over de 'zelfverklaarde pedofielenjager' heeft en die een kopie van dit schrijven ontving, moet men dergelijke informatie niet verwachten.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 02-01-08

Reageren op dit commentaar

Marcel Vervloesem veroordeeld Zoals te verwachten was, werd Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven door het Hof van Beroep te Antwerpen voor de helft vrijgesproken en voor de helft veroordeeld.

Het Hof van Beroep maakte wel een magistrale fout door ondermeer geen rekening te houden met de talrijke stukken die door de advocaten van Marcel Vervloesem ter zitting van 15.12.2007 werden neergelegd.

Het Hof van Beroep veroordeelde Marcel Vervloesem ook op basis van een onvolledig dossier en hield geen rekening met de talloze ontbrekende en verdwenen dossierstukken.

Bij de Hoge Raad voor de Justitie loopt er ook nog een onderzoek naar de talrijke ontbrekende en verdwenen stukken waarmee het Hof van beroep te Antwerpen geen rekening hield.

In bijlage volgt een korte reactie van de vzw Werkgroep Morkhoven op een artikel dat vandaag in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws verscheen.

Het berichtje werd echter niet gepubliceerd en werd daarom voor een tweede maal verzonden.

Laat ons hopen dat Het Laatste Nieuws haar slogan 'Jouw mening telt! Deel jouw mening met meer dan 300.000 HLN-bezoekers' vooralsnog kan waarmaken...

----------


Kinderpornojager Vervloesem krijgt zelf vier jaar

Jouw mening telt!
Deel jouw mening met meer dan 300.000 HLN-bezoekers

Het is jammer dat de pers geen woord zegt over de kinderpornozaak Zandvoort die door de vzw Werkgroep Morkhoven werd opgespoord.
Volgens een rapport van de federale politie waren er 88.539 slachtoffertjes in deze zaak. De slachtoffertjes werden echter nooit geidenticeerd. De kinderpornoproducenten, kindermisbruikers en kinderpornoproducenten
werden nooit opgespoord en vervolgd.

http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/161123/2008/02/06/Kinderpornojager-Vervloesem-krijgt-zelf-vier-jaar.dhtml#reageerTag

Gepost door: Leentje | 06-02-08

Reageren op dit commentaar

Marcel Vervloesem Het Laatste Nieuws publiceert de reactie van de vzw Werkgroep Morkhoven niet omdat die waarschijnlijk 'beledigend en 'ongepast' is...

-----


zulke mensen mogen ze zeker niet de doodstraf geven,zeker niet 4 jaar of 20 jaar in den bak gooien want die leven toch op onze kosten . je moet ze opsluiten in een grote kliniek en medische testen op uitvoeren, zoals bv hem blind maken of aids inspuiten zodat men eraan kan werken tot hij terug gezond, ze zouden veel verder geraken in de geneeskunde

mario vinckier, Roeselare

Beledigend? Ongepast? Meld het ons
6/02/08

Gepost door: Leentje | 06-02-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.