18-03-08

Seksuele escapades - Kamervragen


Seksuele escapades in doofpot Justitie - Kamervragen

images-4Seksuele escapades in doofpot Justitie - Kamervragen woensdag 13 juni 2007

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie over de wijze waarop is omgegaan met belastende informatie over top-justitieambtenaren.

1.) Klopt het dat bij opsporings- en/of inlichtingendiensten al sinds jaren informatie bekend is over seksuele escapades van een (thans) voormalig Hoofdofficier van Justitie en over een topambtenaar van het ministerie van Justitie (*) ?
2.) Houdt deze informatie ook aanwijzingen in dat betrokkene(n) zich daarbij schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten? Zo ja, welke feiten betreft het en welk onderzoek is vervolgens ingesteld naar die verdenkingen en met welke resultaten?
3.) Houdt deze informatie in dat er aanwijzingen zijn omtrent gedragingen van betrokkene(n) die hen in een chantabele positie hebben kunnen brengen? Zo ja, welke stappen zijn ondernomen om hieraan een eind te maken?
4.) Is er door de BVD en/of de MIVD bepaalde informatie over de seksuele escapades van betrokkenen niet aan de minister van Justitie ter beschikking gesteld? Zo neen, waarom niet en welke informatie betreft het? Wordt deze informatie nu alsnog aan die minister ter beschikking gesteld? Zo neen, waarom niet?
5.) Maakt deze informatie betrokkenen chantabel, gelet op de functies die zij thans vervullen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe kan het gebeurd zijn dat zij deze functies hebben kunnen verkrijgen en wat gaat U nu doen om deze situatie te beïndigen?(*)

Telegraaf 12 juni 2007

--------------------------

Antwoord:

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie), mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie. (Ontvangen 5 juli 2007)

1) Ik verwijs naar mijn antwoord van heden op de vragen 1, 2 en 3 die de leden van Velzen, De Wit en Teeven op 15 juni 2007 over hetzelfde onderwerp hebben gesteld (Aanhangsel der Handelingen nr. 2109, vergaderjaar 2006–20007).

2) Neen. De toenmalige BVD heeft in de tweede helft van de jaren ’90 van de vorige eeuw vanuit zijn taak met betrekking tot integriteit van het openbaar bestuur onderzoek gedaan naar het vermoeden van het bestaan van verwevenheid van de onderwereld en de bovenwereld, naar veronderstelde gevallen van offensieve contrastrategieën vanuit de georganiseerde criminaliteit om het ongestoorde verloop van het proces van opsporing en vervolging aan te tasten en in dat kader naar mogelijke corruptie onder ambtenaren bij politie en justitie.
De voor de BVD verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is over deze onderzoeken en de voortgang en uitkomsten daarvan uiteraard altijd geïnformeerd. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd bij brief van 24 januari 2006 (Tweede Kamer, 2005–2006, 29 876, nr. 11) en bij brief van 26 juni 2006 (Tweede Kamer 2005–2006, 28 844). Tijdens deze onderzoeken zijn ook verhalen over vermeende seksuele escapades van ambtenaren naar voren gekomen, waarvoor geen bevestiging is gevonden.
Er is bij de MIVD geen informatie als bedoeld in deze vraag beschikbaar.

3) Uit het bovenstaande volgt dat van informatie die leidt tot het chantabel maken van de kennelijk in het artikel van De Telegraaf bedoelde functionarissen geen sprake is.

**************

Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politieke nieuws.
Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal.
Kijk nu op www.tweedekamer.nl

14:38 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (23) | Tags: kamervragen |  Facebook |

Commentaren

'Bewijslast tegen Joris Demmink overweldigend'
Hieronder een overzicht van de belangrijkste bewijzen en aanwijzingen tegen Joris Demmink, SG van het ministerie van Justitie. Demmink is verwikkeld in een epic battle met de feiten om zijn pedofiele nek te redden. Hij wordt hierbij gesteund door de politiek en door gevestigde media als NRC Handelsblad en Elsevier.

1. Minister Hirsch Ballin wierp zijn topambtenaar recent bij beantwoording van kamervragen een reddingsboei toe door te zeggen dat de topambtenaar ‘Joris’ die in de uitzending van Netwerk van 20 april 1998 wordt opgevoerd als betrokken bij een kindersmokkel-organisatie (en daarvoor ook werd veroordeeld) niet de Joris Demmink is van Justitie. Er zou sprake zijn van een ‘persoonsverwisseling’ met een niet nader geidentificeerde ‘verdachte van zedendelicten’. Deze verdediging is, zo leert de geschiedenis, kenmerkend voor hopeloze situaties en is op zichzelf reeds een sterke aanwijzing voor de schuld van Demmink. Het was toch immers, zo herinneren we ons, niet Mabel Wisse Smit die een relatie onderhield met topcrimineel Klaas Bruinsma maar ene Ottolien Lels? En de gecorrumpeerde Haagse rechter Hans Westenberg, niet hij intimideerde advocaten en manipuleerde rechtsgangen, nee, dat was zijn (inmiddels gepensioeneerde) collega Tjebbes, echt waar! En dan de casus classicus aller ‘persoonsverwisselingen’: niet Joseph Luns was lid was de NSB (nee, hij had juist een eminent verzetsverleden!) het was zijn broer! Het verschil met de eerdere ‘persoonsverwisselingen’ is echter dat er in het geval van ‘topambtenaar Joris’ door de minister niet eens een andere persoon voor Joris Demmink in de plaats wordt gesteld!

2. Het Openbaar Ministerie kan geen beslissing nemen over de vervolging van Demmink op grond van de aangifte (nu alweer meer dan drie maanden geleden) door de advocaten Van der Plas en Bakker Schut of wil dat niet doen. Het niet beslissen in juridsiche procedures (of het nodeloos rekken ervan) waarin een hoogwaardigheidsbekleder onder vuur ligt is een (zeer sterke) aanwijzing voor diens schuld. Het OM zou de maatschappelijke onrust over deze kwestie toch juist moeten sussen door snel duidelijkheid te bieden? Exact hetzelfde zien we in de procedure die de Haagse rechter Westenberg heeft aangespannen en die hij niet anders dan kan verliezen wegens overweldigende bewijslast tegen hem: de Rotterdamse rechtbank weigert eenvoudigweg vonnis te wijzen in de hoop dat de zaak dan ‘vanzelf verdwijnt’. Zo hoopt het OM ook dat de aangifte tegen Demmink ‘opeens verdwenen zal zijn’. Intussen zijn ze bij het OM natuurlijk ten einde raad hoe ze zo ‘smooth’ mogelijk kunnen melden dat er geen vervolging tegen Demmink zal worden ingesteld wegens…. ja, wegens wat? In 2003 konden ze de aangifte nog van tafel krijgen door de aangever zodanig te intmideren dat deze verklaarde dat de aangifte ‘vals was’ maar die truc kan natuurlijk niet nogmaals worden herhaald. De enorme angst cq. weigering om Demmink in een open en eerlijk proces voor de rechter te brengen (zou voor de man zelf ook het prettigst zijn als hij inderdaad onschuldig is!) is tevens een (zeer sterke) aanwijzing voor diens schuld.

3. In de eerder genoemde (en inmiddels bijna tien jaar na dato waarschijnlijk ongekend baanbrekende!) uitzending van Netwerk over het Rotterdamse HIK (Handel in Kinderen)-onderzoek wordt expliciet stilgestaan bij de rol van een Haagse topambtenaar ‘Joris’. (Deze website heeft deze uitzending weer in de spotlights gezet op basis van een tip van een klokkenluider!) Recent heeft een journalist aan journalist Stan de Jong van Nieuwe Revu bevestigd dat het hier gaat om Joris Demmink. De Jong heeft hierover vragen gesteld aan de advocaat van Joris Demmink, Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek. De uitzending van Netwerk gaat over kinderhandel vanaf 1994. Dat zou dus betekenen dat Demmink als minimaal 13 jaar in de ‘business’ actief is!

4. De strafzaak tegen de Koerd Baybasin die uiteindelijk leidde tot de tweede aangifte tegen Demmink wegens pedofilie is op dermate groteske en nimmer eerder vertoonde wijze gemanipuleerd, dat daarvoor een extreme en bijzondere verklaring moet zijn. Vast is komen te staan dat talloze telefoontaps in deze zaak zijn gemanipuleerd. Chantage door de criminele Turkse overheid die de Nederlandse staat chanteerde met het Demmink-dossier om Baybasin (die de drugssmokkel door de Turkse overheid aan de kaak stelde) ‘definitief uit te schakelen’ is op dit punt een logische verklaring die ook uitermate consistent is met de andere feiten die inmiddels boven tafel zijn gekomen over Demmink en met name over diens pedofiele activiteiten in Turkije. Deze site berichtte reeds uitgebreid over de chantage door de Turken van de Nederlandse overheid op basis van het pornodossier-Demmink

5. De aangifte van begin april 2007 tegen Demmink wordt ondersteund door gedetailleerd bewijsmateriaal in de vorm van rapporten van de Turkse overheid zelf. Bovendien hebben Turkse kranten uitgebreid bericht over de seksuele escapades van Demmink in Turkije.

6. Op last van de Nederlandse overheid is recent de Turkse journalist Burhan Kazmali in Istanbul gearresteerd en geintimideerd terwijl hij op punt stond naar Nederland af te reizen om verklaringen af te leggen tegen Demmink naar wie hij uitgebreid onderzoek heeft gedaan, met name in relatie tot de strafzaak tegen Baybasin. Bewijsmateriaal is in beslag genomen. Dergelijke methods (het tegenhouden van belastend material) is een (zeer sterke) aanwijzing voor iemands schuld. Het OM heeft verklaard ‘niets af te weten van enige betrokkenheid bij de aanhouding en juist graag met de journalist te willen spreken’.

7. In een recente procedure over een bezoek van Demmink aan Baybasin (op zichzelf ook al een aanwijzing: waarom zou Demmink de Koerd in godesnaam willen bezoeken?) kwam een verklaring van een Turk boven tafel dat hij in Turkije in opdracht van Demmink kinderen moest regelen en moest afleveren op diens hotelkamer.

8. Inmiddels is afdoende aangetoond dat er in Nederland een omvangrijk netwerk bestaat van hooggeplaatste (justitie) ambtenaren die zich overgeven aan seksuele uitspattingen. Pedofielie speelt hierbij een belangrijke rol. Namen die in dit verband genoemd moeten worden zijn die van Joost Tonino, Fokke Fernhout en Hans Holthuis. Joris Demmink speelt naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke rol in het justitiele sex-netwerk. Steeds meer onthutsende en alarmerende feiten komen boven tafel die erop duiden dat een ieder die dit netwerk wil ‘exposen’ een gewisse dood sterft. Hier een posting op de website nrcombudsman.nl:

De huisarts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen die waren misbruikt door hoge ambtenaren. Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is ze gestorven.

Mr. Wilfred Brinkhuis organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en klaagde bij het OM. Hij leest niet meer. Onder verdachte omstandigheden is hij gestorven.

Maarten van Traa ontdekte dat er banden bestonden tussen de IRT-affaire en enkele hoge ambtenaren en hun seksuele voorkeur. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden.

Chauffeur Mosterd reed zowel Aad Kosto als Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het gedrag van Demmink die op de achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden.

9. De aangifte van april 2007 wint sterk aan geloofwaardigheid door de eerdere aangifte uit 2003 die slechts van tafel kon geraken door verregaande intimidatie van de aangever en van de media die toen over de affaire berichtten, Panorama en de Gay Krant. De high profile vervolging van voormalige PSV-directeur Fons Spooren wegens diens bezoeken aan het Anne Fran Plantsoen te Eindhoven werd door het OM louter ingezet om daarmee Joris Demmink die eveneens een enthousiast bezoeker was van het plantsoen uit de wind te houden. Het OM ging daarbij zelfs zo ver bekend te maken dat Spooren besmet was met HIV.

10. De ongehoorde behandeling die Eddy de Kroes ten deel is gevallen (na drie keer te zijn veroordeeld ontglipe hij celstraf dankzij een unieke ‘vrijbrief’ van het OM) kan moeilijk anders worden verklaard dan vanuit chantage zijdens De Kroes op basis van een bepaalde ‘informatiepositie’. De kennis waarmee De Kroes celstraf kon ontlopen betreft de (Haagse) justitiele porno-netwerken. De behandelend Officier in zijn zaak was destijds Hans Holthuis van wie is vast komen te staan dat hij een actief participant is in de genoemde porno-netwerken.

Gepubliceerd door Micha Kat 6 juli, 2007 in Politiek

Bron:

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 27-05-08

Reageren op dit commentaar

'Strop rond Joris Demmink verder aangetrokken'
NETWERK-UITZENDING GING WEL DEGELIJK OVER JORIS DEMMINK

Gisteravond heb ik gesproken met een journalist. Hij vertelde mij dat zijn Netwerk-collega´s hem hebben verzekerd dat de hoge ambtenaar Joris, die aan bod komt in de Netwerk-uitzending over het Rotterdamse HIK-onderzoek (Handel In Kinderen) van 1994, inderdaad Joris D. is. Van een huiveringwekkende persoonsverwisseling met een andere hooggeplaatste Joris zou geen sprake zijn.

Voorts een e-mail verzonden met vragen aan de advocaat van Joris D. Deze liet mij vanochtend weten dat de heer D. momenteel in het buitenland verbijft, en dat het antwoord nog even op zich laat wachten, maar wel zal komen.

Dit waren mijn vragen:

Geachte heer Knijff,

Graag zou ik de volgende vragen voorleggen aan uw cliënt Joris D.

-Klopt het dat de heer D. in de jaren negentig is veroordeeld tot 240 uur dienstverlening en een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf, dit als gevolg van het onderzoek door het zogenaamde HIK-team (Handel In Kinderen) van de Rotterdamse politie/justitie naar jongensprostitutie in 1994? Ten gevolge van het onderzoek werd de Duitse jongenshandelaar Lothar G. tot vijfeneenhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld.

(Dit kwam naar voren in een uitzending van Netwerk dd 20 april 1998. Tevens werd onlangs in het programma EenVandaag hieraan gerefeerd. Voor wat betreft Netwerk, verwijs ik u naar een beschrijving van deze uitzending door het Instituut voor Beeld en Geluid hieronder).

-Heeft de heer D. deze taaktraf uitgevoerd? Zo ja, waaruit bestond de dienstverlening?

-Was de AIVD op de hoogte van het Rotterdamse onderzoek uit 1994? Heeft de heer D. de AIVD (voorheen BVD) hierover geinformeerd?

-Was de voormalige minister P.H. Donner op de hoogte van het onderzoek door het HIK-team en de rol daarin van de heer D.?

Vriendelijke groet

Stan de Jong

Nieuwe Revu

Wordt vervolgd.

bron: standejong.nl

Commentaar Micha Kat:
Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek begint zo langzamerhand een opmerkelijke praktijk te voeren. Ik vraag me af of zijn optreden in tuchtrechterlijke en ethische zin nog wel door de beugel kan nu het in feite bewezen is dat zijn client Joris Demmink zich gedurende vele jaren schuldig heeft gemaakt aan het misbruiken van waarschijnlijk honderden jonge kinderen wiens levens hij heeft vernietigd. Daarnaast blijkt nu ook nog dat hij betrokken is bij de handel in jonge sex-slaven waarvoor hij nota bene veroordeeld lijkt te zijn. Als Knijff vast blijft houden aan de onschuld van Demmink en het OM weigert vervolging in te stellen, wordt hij de facto mede-schuldig aan het voortgaan van het misbruiken van jonge kinderen door Demmink. Volgens mij schrijven de regelen van het nobile officium alsmede de burgerplicht en het tuchtrecht waarvan Knijff een eminent deskundige is in een geval als dit voor dat hij de onschuldclaim van zijn client laat vallen vanuit de reeele mogelijkheid dat zijn client ook in de periode van zijn bijstand bijft doorgaan met het plegen van zedendelicten. Wat Knijff als advocaat dan nog rest is het bijstaan van zijn client in de procedure zelf, maar dat zal hij als civilist niet doen.
Knijff trad tevens op voor ex-minister Job de Ruiter tegen wie ook sterke verdenkingen lopen van pedofielie. Daarnaast speelde hij een bedenkelijke rol in de zaak-Westenberg als advocaat van advocaat Hugo Smit die de gecorrumpeerdheid van Westenberg aan de kaak stelde en daarvoor moest bloeden door de vernietiging van zijn carriere.


Gepubliceerd door Micha Kat 5 juli, 2007 in Rechterlijke macht

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 27-05-08

Reageren op dit commentaar


Daarnet bereikt mij het volgende bericht van de advocate van Baybasin:

De journalist Burhan Kazmali, de bron van de verklaringen die afgelopen maandag aan de Voorzieningenrechter zijn afgegeven, is gisteravond op weg naar Nederland op de vluchthaven van Istanbul gearresteerd. Al het materiaal dat hij bij zich had van zijn interviews met betrokken officials en een indertijd betrokken kind!!!! is in beslag genomen. Hij had via mij voor a.s. dinsdag een afspraak met het Landelijk Parket gemaakt om terzake een verklaring af te leggen. Het Landelijk Parket ontkent iets met deze arrestatie te maken te hebben. Men zou hem juist graag willen spreken. De Turkse politie heeft Kazmali meegedeeld dat er op verzoek van Nederland een onderzoek op hem liep en dat het om ‘Demmink’ ging. Dit heb ik van de Turkse advocaat begrepen, die Kazmali heeft gesproken. Hij is vanochtend weer vrijgelaten. A.s. maandag weet men meer omdat de zaak dan voor de rechter komt en men dan kennis kan nemen van de onderliggende documenten.

Met vriendelijke groet,

Adèle van der Plas

bron: http://www.nwo-info.nl/2007/06/22/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot-18/

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 27-05-08

Reageren op dit commentaar

'Seksdossiers in de doofpot gestopt'
Nu de doofpot een beetje begint te stomen, blijkt dat Joris daar al die jaren niet in zijn eentje zat. Het blijkt zelfs nogal druk in de doofpot van Donner! De Telegraaf schreef reeds op woensdag 13 juni dat er seksdossiers in de doofpot waren beland. Op zaterdag 16 juni (pdf) deed de Telegraaf een boekje open over de inhoud van die dossiers. Eind jaren ‘90 onderzocht de Rijksrecherche, in samenwerking met de BVD, in het diepste geheim een netwerk van kinderporno. Uit de vondst in Zandvoort was gebleken dat er een dergelijk netwerk moest bestaan. Het onderzoek kreeg de codenaam Rolodex, naar het adressenbestand dat door een pedofiele professor werd bijgehouden.

Kort samengevat zegt de Telegraaf: “In de herfst van 1998 lag in Amsterdam het plan voor een reeks huiszoekingen, om een pedofilienetwerk te ontmantelen dat zich tot in de hoogste kringen uitstrekte. In het netwerk zouden twee hoofdofficieren van justitie zijn betrokken. Het OM gaf deze week toe dat er destijds twee topofficieren verdacht waren. Dat één van de twee direct daarna een andere baan zocht, zou echter geheel los staan van het onderzoek.”

Dan komt de Telegraaf met een gruwelijk detail: “In het onderzoek van de BVD werd volgens insiders ook melding gemaakt van een luguber verhaal over een andere vertegenwoordiger van het OM. Het ging daarbij om een mogelijk verband tussen ’seksfeesten in een bordeel in Woerden’ en de moord op kinderarts Joyce Labruyere.” Deze vrouw werd in 1991 vermoord, er werd een verdachte aangehouden, maar deze werd in 1997 vrijgesproken. De moord bleef onopgelost, de dader zit in de doofpot!

De Telegraaf zegt ook: “In de periode van het Rolodex-onderzoek kwamen de BVD ook aantijgingen ter ore over de vermeende seksuele uitspattingen van een Haagse topambtenaar. Ook de MIVD, de veiligheidsdienst van Defensie, verzamelde informatie over de Haagse topambtenaar. Op grond van die rapportage werd naar verluidt voorkomen dat hij benoemd zou worden op een andere hoge post.”

Dat van Demmink, dat vermoedden we reeds, maar wie zijn die hoofdofficieren? De Nieuwe Revu heeft een van hen weten te achterhalen: Hans H.! Hij is tegenwoordig griffier van het Joegoslavië Tribunaal, aldus Stan de Jong & Wim van de Pol in de Nieuwe Revu van 20 juni 2007. En Metro bracht dezelfde dag hetzelfde nieuws (pdf). Even Googlen, dan blijkt deze griffier Hans Holthuis te heten. Van 1995 tot 2000 was hij hoofdofficier van Justitie in Rotterdam en lid van het College van procureurs generaal. In december 2000 werd hij griffier van het Joegoslavië Tribunaal. Hans Holthuis zit dus ook in de doofpot!

Hans Holthuis kwam in 2003 in opspraak door het onderzoek naar Eddy de Kroes. Deze zakenman uit Wassenaar was in 1985 veroordeeld tot twee jaar cel wegens fraude met vlees. Later werd dat teruggebracht tot anderhalf jaar, maar in augustus 2003 kwam aan het licht, dat hij ook die straf niet had uitgezeten. De zaak was al bijna verjaard. Eddy beschikte over een vrijbrief, geschreven door officier van justitie Hans Vos. Ten overstaan van de rechter verklaarde Vos, dat zulke vrijbrieven regelmatig werden verstrekt en dat hij in opdracht had gehandeld. Dat zijn opdrachtgever Holthuis heette, werd een publiek geheim. Hans Vos kon zich de zaak verder niet meer herinneren. Een hoogleraar in de Rechten sprak van een collectief Altzheimer syndroom en de SP sprak van klassejustitie!

Het kort geding van Eddy de Kroes tegen de staat ging met horten en stoten, maar in april 2004 besloot de Voorzieningenrechter tot vrijspraak, omdat de Kroes er op mocht vertrouwen dat die vrijbrief geldig was. Peter R. de Vries voorspelde daarop, dat Vos wel promotie zou krijgen, maar deze Hans had inmiddels een functie bij de Dienst Prisma van het ministerie van Justitie. En Eddy de Kroes handelt nu niet meer in vlees, maar in onroerend goed.

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Bron:

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 27-05-08

Reageren op dit commentaar

'Onder verdachte omstandigheden gestorven'
De huisarts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen die waren misbruikt door hoge ambtenaren. Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is ze gestorven.

Mr. Wilfred Brinkhuis organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en klaagde bij het OM. Hij leest niet meer. Onder verdachte omstandigheden is hij gestorven.

Maarten van Traa ontdekte dat er banden bestonden tussen de IRT-affaire en enkele hoge ambtenaren en hun seksuele voorkeur. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden.

Chauffeur Mosterd reed zowel Aad Kosto als Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het gedrag van Demmink die op de achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden.

Ik wens u veel sterkte met uw onderzoek, maar ben voorzichtig!

juni 23rd, 2007

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 27-05-08

Reageren op dit commentaar

'Zet een kopie op internet, maak alles openbaar!'
Wat een boeven zijn het toch! Maar alles wat ik schrijf, is gewoon op internet te vinden. Ik surf zo maar een beetje rond en vertel dan wat ik tegenkwam. Ik weet verder echt van de prins geen kwaad. Als ik het wist, dan zou ik aangifte doen!

Ik hoop dat de mensen die wel wat weten, aangifte gaan doen. Zij moeten inderdaad voorzichtig zijn, zoals ook blijkt uit het verhaal van Janos uit Praag. Schandalig, zoals die werd behandeld!

Mijn advies is: schrijf het verhaal eerst op en maak daar kopieën van. Verspreid die onder betrouwbare mensen. Ga dan pas aangifte doen.

Ga ook niet alleen, neem iemand mee, of nog beter: neem twee vrienden mee! En neem ook een mobieltje mee, waarmee je het gesprek kunt opnemen. Doe dat openlijk en vraag of het mag. Zo niet, ga dan weer weg en zoek een ander politiebureau.

Vraag ook om een kopie van de aangifte en maak daar kopieën van. Maak ook een aantal kopieën van de opname van het gesprek. Zet een kopie op internet, maak alles openbaar!

Als Joyce Labruyere en chauffeur Mosterd minder discreet waren geweest, dan hadden ze nu wellicht nog geleefd. Stel dat ze hun kennis over deze misdaden hadden opgeschreven en dat geschrift 100 maal door de fotokopieer hadden gehaald. En dat dan hadden gestuurd naar veilige vrienden, of naar kranten en zo voort. En naar een betrouwbare advocaat, of een notaris!

Als alles wat van Tra te weten was gekomen op schrift was gesteld en bij een notaris had gelegen, dan hadden we nu misschien niet met ons allen in deze beerput gezeten. Dan was na zijn dood de hele zaak bekend geraakt. En misschien hadden ze hem dan ook niet durven vermoorden!

Daarom is zwijgen volgens mij niet de juiste strategie. Natuurlijk, ze willen dat men blijft zwijgen. Daarom proberen ze de mensen angst aan te jagen. Maar angst is in deze een slechte raadgever. Ik hoop dat de mensen dat gaan begrijpen en dat de waarheid overal openlijk bekend wordt gemaakt.

Juni 23rd, 2007

Bron:

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 27-05-08

Reageren op dit commentaar

NRC: 'lastercampagnes'
Kijk, dit staat vandaag in NRC… Pure intimidatie en machtsmisbruik, om hun eigen wandaden te verdoezelen… Dit soort ‘lastercampagnes’ zullen heus ook wel plaatsvinden vanuit de onderwereld, maar in het geval van Demmink en consorten lijkt er toch heel wat méér aan de hand. Er zijn twee serieuze, kwalitatief goede advocaten die de zaak aan het rollen hebben gebracht en ze baseren zich bovendien op officiële stukken van Turkse overheidsinstanties. het is van tweeën een: óf het is waar - en dan moet Joris achter de tralies; óf het is niet waar - en dan heeft Nederland een mega-probleem met de Turkse autoriteiten…

----------------------------------------

Politie in actie tegen lastercampagnes

Door onze redacteuren Jan Meeus Jos Verlaan

Driebergen, 23 Juni. De Nationale Recherche gaat specialisten vrijmaken voor onderzoek naar lastercampagnes vanuit de onderwereld die zijn gericht op politie- en justitiefunctionarissen.

Criminelen ‘lekken’ niet alleen naar rechercheurs over vermeende corrupte collega’s, maar maken ook gebruik van anonieme kliklijnen om agenten in diskrediet te brengen.

Volgens hoofdcommissaris Van Zunderd worden politie en justitie in toenemende mate geconfronteerd met het verschijnsel van ‘desinformatie’ vanuit de onderwereld. Volgens informatie-analisten van de Nationale Recherche is er sprake van een reële dreiging voor de rechtshandhaving.

Deze zogenoemde contrastrategieën gaan zo ver dat volgens Van Zunderd vervalste processen-verbaal in omloop worden gebracht. Van Zunderd doelt op een onderzoek naar de reeds eerder veroordeelde hasjbaron Charles Z.

„Je ziet dat de georganiseerde criminaliteit alles uit de kast haalt”, aldus Van Zunderd, die volgende week vertrekt als hoofd Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). „Die strategie wordt bewust gebruikt en er is ook geen aarzeling om functionarissen om te kopen of roddels naar buiten te brengen.” Volgens een woordvoerder van de Amsterdamse politie is de afgelopen jaren herhaaldelijk gebleken dat het ging om verzonnen tips die bewust door criminelen naar buiten werden gebracht.

Juni 23rd, 2007

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 27-05-08

Reageren op dit commentaar

NRC: kwaliteitskrant of toiletpapier ?
Het NRC zou zich diep moeten schamen, om een dergelijk baggerbericht op deze manier te plaatsen. De kwaliteitskrant? Doe mij maar grauw toiletpapier!

De beste link naar de Kleintje Actueel Series is:
http://www.stelling.nl/followup/

Voor het dagelijkse nieuws: Kleintje Muurkrant
http://www.stelling.nl/kleintje/

Juni 23rd, 2007

Bron:

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 27-05-08

Reageren op dit commentaar

'NRC Ombudsman' Het antwoord op dat baggerbericht in de NRC blijkt op 5 april reeds geplaatst door Micha Kat. Hij noemt zijn website: NRC ombudsman.

http://www.nrcombudsman.nl/artikel/587/nrc-medeschuldig-aan-kinderporno.html

Juni 24th, 2007

Bron

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 28-05-08

Reageren op dit commentaar

'En het Landelijk Parket weet zogenaamd van niks…?'
Jezus, dit is echt schokkend! Ik mag hopen dat de man van al dit belastend materiaal kopieën heeft bewaard in een kluis. En het Landelijk Parket weet zogenaamd van niks…? Dan hebben ze nu de mogelijkheid om aan te tonen dat ze werkelijk objctief zijn in deze zaak, door tegen deze gang van zaken protest aan te tekenen en alles in het werk te stellen om zowel die journalist als zijn stukken alsnog naar Nederland te halen.

Enneh… het afleggen van die verklaring graag op video opnemen…

juni 24th, 2007

Bron:

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 28-05-08

Reageren op dit commentaar

'Complottheorie'
Wat zijn jullie een nerds… Ook echt denken dat er een complottheorie is… Riooljournalistiek, zoals Donner het al terecht bestempelde.

Echt, get a life..!

Bedenk wat dergelijke onzinnige artikelen wel niet betekenen voor iemand die onschuldig is.
Jullie maken jezelf schuldig aan ‘massa’ hysterie. Amerikaans getinte journalistiek, gebasseerd op de beïnlvloedbare publieke opinie.
Laten we zulke ontwikkelingen voorkomen in Nederland.

Verdiep je trouwens eens in de ware schtergonden van dit vermeende schandaal. Dan merk je dat er niets klopt van de gegeven ‘feiten’.

Succes,

juni 28th, 2007

Bron:

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 28-05-08

Reageren op dit commentaar

'Maar ja, er werken natuurlijk zoveel hoge ambtenaren met de naam “Joris” op justitie…'
Ik raad u aan om toch eens de EénVandaag uitzending van 13 juni 2007 te kijken:

http://video.google.com/videoplay?docid=2232491669658964322

Nu vermoed ik dat u dit hoogstwaarschijnlijk ook als “Riooljournalistiek” zult bestempelen, maar ik hoop dat u de moeite neemt om dan ten minste door te spoelen naar 3:20. Op dat moment komen de tapverslagen van het Rotterdamse HIK-Team aan bot die in handen zijn gekomen van EénVandaag. Zet het beeld dan even op pauze na 4:35, daar kun je toch duidelijk de naam “Joris” lezen. Maar ja, er werken natuurlijk zoveel hoge ambtenaren met de naam “Joris” op justitie….

Waarom probeert dhr. Demmink zijn naam niet te zuiveren door journalisten zoals dhr. Kat aan te klagen wegens smaad? Menig hoge ambtenaar, die werkelijk meent zuiver op de graat te zijn, zou daarmee niet lang wachten na een publicatie als deze:

http://www.nrcombudsman.nl/artikel/692/vraag-aan-nieuw-om-hoofd-voorlichting-over-joris-d.html


Juni 28th, 2007

Bron:

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 28-05-08

Reageren op dit commentaar

'Kwaliteitskrant'
Dat kan allemaal wel zo zijn. Ik geloof ook echt niet 100% in Demminks onschuld. Als hij schuldig moet ie hard aangepakt worden.

Ik verzet me gewoon tegen het feit dat, ook in dit artikel, bepaalde namen op basis van achterhaalde informatie genoemd worden. De publieke opinie is immers makkelijk in het stigmatiseren van personen op basis van twijfelachtige informatie. Ten onrechte worden bepaalde personen verdacht gemaakt en in verband gebracht met pedofiele praktijken. Zo’n beeld is vaak niet te herstellen, ook al blijkt de persoon in kwestie onschuldig te zijn.

Lees bijvoorbeeld de revu van afgelopen week inzake Eddy de Kroes. Hierin wordt op basis van verdraaide feiten een beeld van iemand geschept dat niet overeen komt met de waarheid. Toch aan de reacties te lezen acht men de persoon in kwestie al schuldig voordat iets bewezen is. Belachelijk.

Er zullen nog wel wat rectivicaties volgen, laat staan schadevergoedingen.

Ten aanzien van Demmink. Als hij idd weinig doet om zijn naam te zuiveren, kan dat best verdacht zijn. Maar daar durf ik niet over te oordelen.

Het gevaar schuilt naar mijn weten in de te makkelijk beïnvloeden publieke opinie.

Het suggeren van allemaal vermeende moorden: “onder verdachte omstandigheden gestorven”, vind ik speculatief en acht ik van weinig waarde. Ik denk dat de persoon die dit schreef iets te veel TV kijkt.

Maar ach.. we zullen zien wat er gebeurt. het feit dat nog geen enkele kwaliteitskrant de berichtgeving heeft overgenomen zegt volgens mij op dit moment genoeg.

Juni 29th, 2007

Bron:

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 28-05-08

Reageren op dit commentaar

'Kan u aangeven welke informatie achterhaald, onjuist of verdraaid is ?'
Ik hoop dat u wilt aangeven welke informatie achterhaald/onjuist of verdraaid is ten aanzien van dhr. Kroes en andere personen.

Aan het onterecht beschadigen van personen wensen we zeker niet mee te doen.

Wellicht kunt u dan ook gelijk (de naar mijn idee uitstekende onderzoeksjournalist bij Nieuwe Revu) Stan de Jong op de hoogte brengen van deze vermeende onjuistheden in zijn artikel:

http://www.standejong.nl/contact/index.html

Juli 5th, 2007

Bron:

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 28-05-08

Reageren op dit commentaar

NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin haalt Demmink uit de doofpot.

[...] een kostelijk document! Volgens Runderkamp was Demmink wel degelijk betrokken bij het Rolodex-onderzoek van 1998. In het pleidooi staat: … een onderzoek naar een netwerk van topambtenaren, twee [...]

Augustus 27th, 2007

Bron:

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 28-05-08

Reageren op dit commentaar

‘Onbedwingbare doofpot justitie’ - Aangifte van pedofilie wordt niet onderzocht
Het OM maakte vrijdag bekend een aangifte van pedofilie van de Koerd Hüseyin Baybasin tegen de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie niet in onderzoek te zullen nemen. Adèle van der Plas, de advocaat van de Koerdische vrijheidsstrijder, is boos.

Kunt u nog eens kort uitleggen waar het in de zaak Baybasin om draait?
Baybasin is een Koerdische activist die in zijn land veel aanzien heeft. Hij is in ons land ten onrechte tot levenslang veroordeeld wegens moord en gijzeling. De veroordeling heeft plaatsgevonden onder druk van de toenmalige Turkse regering, die wat ons betreft gebruik gemaakt heeft van de chantabele positie van Joris Demmink, de huidige secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. De veroordeling van Baybasin is tot stand gekomen via door justitie gemanipuleerde tapgesprekken. Dat is door de verdediging al in 2002 voor het hof aangetoond.

De beschuldigingen aan het adres van Demmink zijn nogal ernstig. Heeft u zulke sterke bewijzen?
Er zijn steeds meer aanwijzingen waaruit blijkt dat Joris Demmink zich schuldig heeft gemaakt aan de strafbare feiten uit de aangifte. Het is kwalijk dat een man in zijn positie chantabel is, zoals dat in de praktijk is gebleken: Turkije heeft er misbruik van gemaakt, om er een staatsvijand als Baybasin mee onschadelijk te maken. Het is ongelofelijk dat ons land in deze positie is gebracht.


Zet u de feiten eens op een rijtje?
In een rapport van de Turkse inlichtingendienst van afgelopen januari, dat in ons bezit is, wordt Demmink in verband gebracht met een seksfeest in 1995 met jonge jongens in Bodrum in Turkije. De informatie uit het rapport was al gebruikt in een artikel van de Turkse journalist Mehmet Ceviker in het voorjaar van 1996. De Turkse overheid had hem nooit toegestaan erover te berichten, als zij het oneens zou zijn geweest met de informatie in het rapport. Ook de bekende Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali doet momenteel onderzoek naar de zaak. Demmink heeft ontkend in Turkije te zijn geweest in de periode van het feest. Hij verklaart ook dat hij niet schuldig is. Maar wij beschikken over een lijst met data waaruit blijkt dat hij wel degelijk in Turkije is geweest in die tijd. Ook beschikt de verdediging over correspondentie tussen het IND en het ministerie, waaruit blijkt dat Baybasin al in 1997 door de Nederlandse overheid is ingezet om ‘wat gedaan’ te krijgen van de Turkse overheid.


Bent u teleurgesteld over de beslissing van het OM om de zaak niet in onderzoek te nemen?
Ja, want ik vind dat juist het gedrag van de hoogste baas van het ministerie van Justitie moet worden onderzocht, als daar reden toe is. Tegen de eerste de beste persoon die kinderpornoplaatjes op zijn computer heeft staan, wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart. Terwijl alle bewijzen over pedofilie die ik tot nu toe tegen Demmink heb aangereikt, door het OM terzijde worden geschoven. Justitie heeft ook geen enkele moeite gedaan om zelf het Turkse overheidsrapport op te vragen, of om nog zes andere Turkse getuigen te horen.


Wat is uw volgende stap?
We zullen bij het gerechtshof in Den Haag een klacht indienen over de weigering van het Openbaar Ministerie om onderzoek te doen en de genoemde personen in onze aangifte te vervolgen.


U heeft zich de laatste jaren behoorlijk vastgebeten in deze zaak. Bent u nog in staat objectief tegen de feiten aan te kijken?
Als mocht blijken dat de feiten niet kloppen, zal ik de eerste zijn om dat toe te geven. Maar ik weet dat hier een spelletje is gespeeld, waar wij ons in onze rechtsstaat diep voor moeten schamen. Wij zullen niet stoppen met procederen, voordat is aangetoond dat we hier met een onbedwingbare doofpotcultuur te maken hebben.


Geen strafrechtelijk onderzoek

Justitie ziet geen aanknopingspunten voor een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van de aangifte van pedofilie tegen ambtenaren van het ministerie van Justitie. De aangifte van de in Nederland gevangen zittende Koerd Baybasin is deels gebaseerd op een Turks overheidsrapport. Het OM meldt dat het om een ‘mysterieus’ rapport ging, waarvan ‘niet valt aan te tonen dat het in werkelijkheid bestaat’. Advocaat Van der Plas wijst namens Baybasin op het feit, dat Nederland er drie maanden lang niet toe over is gegaan om dit rapport bij de Turkse overheid aan te vragen. “Nu wordt onterecht de suggestie gewekt dat wij met vervalste Turkse overheidsdocumenten hebben gewerkt.”


door Joost van der Wegen
maandag 16 juli 2007

Bron:

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 01-06-08

Reageren op dit commentaar

Vervolging topambtenaar geëist voor misbruik Subject: The case Joris Demmink

Just read that another complaint has been launched against the top official of the Dutch Ministry of Justice.


Vervolging topambtenaar geëist voor misbruik
Uitgegeven: 2 juni 2008 13:04

AMSTERDAM - De tot levenslang veroordeelde Koerd Hüseyin Baybasin eist bij het gerechtshof in Amsterdam de vervolging van Joris D., Secretaris-Generaal van Justitie.

Dat heeft zijn advocate Adèle van der Plas maandag verteld. Baybasin zit momenteel vast voor onder andere moord en gijzeling. Volgens Baybasin is zijn gevangenschap echter het gevolg van een samenspanning van Turkse en Nederlandse autoriteiten. Zij zouden hem het zwijgen op willen leggen.

Kindermisbruik

Het Openbaar Ministerie (OM) deed eerder een oriënterend onderzoek naar het vermeende kindermisbruik door deze topman van justitie. Dat leverde volgens minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie vorig jaar geen enkele grond voor vervolging op.

Oud-recherchechef Klaas Langendoen heeft vervolgens in opdracht van Van der Plas onderzoek naar de zaak gedaan. Daarin is nieuw bewijsmateriaal naar boven gekomen, dat volgens de raadsvrouw belastend voor de topambtenaar is.

ZIE OOK:


http://two.xthost.info/trend/070616_Telegraaf.pdf

Gepost door: Jefferson | 02-06-08

Reageren op dit commentaar

Geheim onderzoek naar misbruik van minderjarigen EEN HOOFDOFFICIER VAN justitie verdween in stilte bij het openbaar ministerie na een geheim onderzoek naar misbruik van minderjarigen. En een Haagse topambtenaar ligt onder vuur omdat zijn naam telkens blijft opduiken in verband met mogelijk pedofiele activiteiten. ’Seksdossiers in doofpot beland’, meldde De Telegraaf deze week. Vandaag meer over de achtergronden van het jarenlang verzwegen Rolodexonderzoek en het inmiddels aanzwellende rumoer rond de topambtenaar.

Geheim verzwegen onderzoek opsporings- en inlichtingendiensten nog steeds zonder gevolgen
’Topambtenaren in PEDONETWERK’
Rotterdamse officier betrokken bij seksmoord op kinderarts Joyce Labruyere?


AMSTERDAM, zaterdag Herfst 1998: op het parket van justitie in Amsterdam wordt de laatste hand gelegd aan een draaiboek voor een reeks omstreden huiszoekingen. Doel is de ontmanteling van een pedofilienetwerk, dat tentakels zou hebben tot in de hoogste kringen. Er wordt rekening gehouden met het ergste. Een arrestatieteam staat klaar omhet huis te bestormen van de hoofdverdachte, omdat er mogelijk wapens liggen. In hetzelfde pand zouden pornofilms met minderjarigen zijn opgenomen. In die atmosfeer van verboden seks en geweld figureerden naar verluidt twee hoofdofficieren van justitie.
Nu, achtenhalf jaar later, wordt pas langzaam duidelijk wat zich toen achter de schermen afspeelde. Het openbaar ministerie gaf deze week toe dat destijds twee topofficieren op de korrel waren genomen in een geheim onderzoek van de rijksrecherche. Die bevestiging kwam na een publicatie in De Telegraaf over de affaire.
Zoals deze krant afgelopen woensdag meldde, zijn opsporings- en inlichtingendiensten al jaren op de hoogte van aanwijzingen dat hoge vertegenwoordigers uit het overheidsapparaat zich schuldig zouden hebben gemaakt aan misbruik van minderjarige jongens.
De Telegraaf berichtte in dat verband over de mogelijke betrokkenheid van een Haagse topambtenaar en een voormalig hoofdofficier van justitie.
Die laatste persoon kwam samen met een collega van het OM in beeld bij het zogeheten Rolodexonderzoek. Volgens de justitieverklaring van deze week waren daarbij echter geen strafbare feiten met betrekking tot de hoofdofficieren aan het licht gekomen. Dat één van de twee direct daarna een andere baan zocht, zou geheel los staan van het onderzoek. De man blijkt sinds de Rolodexzaak te werken bij een internationale organisatie in Den Haag.
Aanwijzingen voor de mogelijke rol van de twee hoofdofficieren in het pedonetwerk verkreeg de politie destijds van een informant. Deze bron gaf het signalement van een ’lange man’ en het telefoonnummer van een ander. Het nummer was eenvoudig te traceren en bleek in gebruik te zijn bij een hoofdofficier, die op landelijk niveau opereerde. De persoonsbeschrijving kwam volgens de politie overeen met het uiterlijk van weer een andere, meer bekende hoofdofficier.


Afluisteren

Omdat hier ambtenaren in het spel waren, werd de rijksrecherche ingeschakeld. De recherche luisterde in het Rolodexonderzoek tal van telefoongesprekken af, onder andere van de twee officieren. In de coulissen van het onderzoek was ondertussen ook de inlichtingendienst AIVD, toen nog BVD geheten, actief geworden. In het diepste geheim trok de dienst volgens ingewijden de creditcarduitgaven na van de beide hoofdofficieren.
Observatieteams van de politie legden in het kader van het onderzoek vast dat op het Centraal Station in de hoofdstad zeer jonge jongens arriveerden, begeleid door leden van het pedonetwerk. De reis ging daarna naar een flat in Amsterdam-Noord, het decor van sinistere seksfeesten. Een ingewijde: „De flat was van een professor, die bekendstond als pedofiel.”
Spin in het web was de Amsterdamse ’pedokoning’ K. M. Samen met een Duitser hield hij zich volgens politieinformatie bezig met het transport van kinderen voor seksdoeleinden. M. maakte volgens die informatie ook pornografische films met minderjarigen.
De invallen, waarover gezien de gevoeligheden koortsachtig overleg was gevoerd op het parket, vonden plaats op diverse adressen van ’kinderpooier’ M. en enkele medeverdachten. Als we hem deze week benaderen, wil M. niets meer zeggen over de zaak.
Uiteindelijk werd geen vervolging ingesteld tegen de vertegenwoordigers van het OM. Mogelijk ontbrak voldoende bewijs omdat de verdachten getipt waren, luidt een vermoeden van bronnen dicht bij de Rolodexaffaire. Wel leidde het onderzoek tot de veroordeling van onder andere M. Maar nog voordat het onderzoek goed en wel kon worden afgerond, werd een bom onder de zaak gelegd.
Er meldde zich plotseling een nieuwe informant met soortgelijke beschuldigingen aan het adres van een andere hoofdofficier van justitie. De tipgever behoorde zelf tot de kring van verdachten in het pedofilieonderzoek. Zijn verklaring werd dan ook gezien als een zogeheten ’contra-actie’.
„Ik weet niet welke groepering mij zwart maakte”, zei het doelwit van de contraactie onlangs in een verklaring. „Er is iemand die zich heeft gemeld. Het ging trouwens niet alleen om mij, maar ook om anderen. Ik heb er nooit meer van gehoord. Het ging erover dat ik mij schuldig zou maken aan strafbare feiten.”
Het OM in Amsterdam besloot het college van procureurs-generaal te informeren over de beschadigingactie. Waarnemend pg René Ficq verzocht daarop de BVD onderzoek in te stellen naar ’destabilisering van het rechtsbedrijf’.
„De BVD heeft het uitgezocht en toen was het weg”, aldus de hoofdofficier wiens reputatie werd aangevallen.
Volgens betrokkenen legde deze toenmalige topman de schuld van de contra-actie bij de organisatie van topcrimineel Mink K. „De verhalen werden naar zijn mening gelanceerd door wat hij noemde ’de club’: Mink K. en twee voormalige rechercheurs met wie K. onder één hoedje zou hebben gespeeld in de IRT-affaire”, zegt een ingewijde.
In het onderzoek van de BVD werd volgens insiders ook melding gemaakt van een wel heel luguber verhaal over weer een andere vertegenwoordiger van het OM. Het ging daarbij om een mogelijk verband tussen ’seksfeesten in een bordeel in Woerden’ en de moord op kinderarts Joyce Labruyere, een geruchtmakende zaak uit het begin van de jaren negentig.

De arts Labruyere verdween in februari 1991, toen zij in haar rode autootje uit Hummelo was vertrokken voor een bezoek aan haar ouders in Hoofddorp. Haar ontklede lichaam, verzwaard met een blok basalt, werd een maand later teruggevonden in de Maas bij Appeltern.
Volgens een theorie, ontvouwd tegenover de BVD, was in het verband tussen de moord en de seksfeesten sprake van de mogelijke betrokkenheid van een officier van justitie in Rotterdam. Een ingewijde bevestigt deze week het verhaal enzegt: „Die info is destijds doorgegeven aan het parket in Rotterdam. Daarna heeft nooit meer iemand er wat van gehoord.”


’Homomaffia’

In dezelfde periode dat de BVD zich op de achtergrond van het Rolodexonderzoek manifesteerde, kwamen de dienst ook aantijgingen ter ore over de vermeende seksuele uitspattingen van een Haagse topambtenaar. „De man liet zich rondrijden door chauffeurs naar jongensbordelen”, aldus een inlichtingenbron. Ook tekende de BVD verklaringen op van een informant die volgens insiders de ’homomaffia’ binnen het OM hekelde en ronduit zei dat de topambtenaar „het met jongetjes doet”.

Jaren eerder, in 1994, was de naam van dezelfde hoge ambtenaar volgens diverse bronnen al opgedoken in een politieonderzoek naar misbruik van minderjarigen. Terwijl de betrokkene in Den Haag steeds hoger klom in de ambtelijke hiërarchie, gonsde het alsmaar luider van de geruchten over zijn vermeende seksuele escapades.
Niet alleen de BVD leek destijds geïnteresseerd, ook de zusterdienst bij Defensie verzamelde volgens betrouwbare bronnen informatie over de Haagse topambtenaar.
Volgens deze bronnen rapporteerde de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over het omstreden privéleven van de man. Op grond van die rapportage werd naar verluidt voorkomen dat hij benoemd zou worden op een andere hoge post.
Na de berichtgeving in De Telegraaf van deze week, reageerde het ministerie van Justitie met een kort persbericht. Daarin werd slechts gemeld dat de AIVD een veiligheidsonderzoek had ingesteld, ’voorafgaand aan de benoeming van de betreffende topambtenaar van Justitie’.
Volgens Justitie had de AIVD een ’verklaring van geen bezwaar’ afgegeven, waarna de benoeming heeft plaatsgevonden. Meer wilde het ministerie niet kwijt.
Ondertussen bestoken PvdA, VVD, SP en PVV minister Hirsch Ballin (Justitie) met Kamervragen. Zo willen VVD en SP weten of de Haagse topambtenaar na rapportage door de MIVD wellicht werd afgewezen als aanstaand secretaris-generaal op Defensie.
Een meerderheid van de Tweede Kamer vraagt zich bovendien af waarom Hirsch Ballin de topman niet op nonactief zet vanwege een aanhoudende geruchtenstroom. Onlangs nog werd tegen hem aangifte gedaan, onder andere van ’pedofilie, meermaals gepleegd sinds ten minste 1990 in Turkije en andere landen’.
De Amsterdamse advocaten Adèle van der Plas en Pieter Bakker Schut deden de aangifte namens hun client Hüseyin Baybasin. Deze in Nederland tot levenslang veroordeelde Koerdische crimineel ziet mede de hand van de topambtenaar in een internationaal complot. De rijksrecherche is inmiddels bezig met een oriënterend onderzoek naar aanleiding van de aangifte.
„Baybasin moest hangen en de topambtenaar werkte mee om te voorkomen dat hij zelf in Turkije zou worden vervolgd voor pedofilie”, luidt kortweg de lezing van de advocaten. Zij beroepen zich onder andere op een rapport van de Turkse overheid waarin zou staan dat de topman uit Den Haag betrokken was bij ’seksparty’s’ in Turkije. Volgens minister Hirsch Ballin vertonen deze beschuldigingen „overeenkomsten met Turkse krantenberichten uit 2006 waarvan niet is vastgesteld dat zij enige feitelijke grondslag hadden”.


Geheime dienst

De topambtenaar zelf, die alle seksaantijgingen altijd heeft ontkend, liet onlangs via zijn advocaat weten sinds eind jaren tachtig niet meer in Turkije te zijn geweest. De advocaten van Baybasin beweren echter de hand te hebben gelegd op documenten uit Turkije, waarin een gedetailleerde opsomming wordt gegeven van „door de Turkse geheime dienst geregistreerde inreisdata van dertien bezoeken van 1995 tot en met 2002” van de topambtenaar.
Zij zullen de documenten in geanonimiseerde vorm overleggen tijdens een kort geding dat komende dinsdag dient. Daarin eisen de advocaten dat de topambtenaar zich onthoudt van iedere bemoeienis met hun cliënt, in ieder geval totdat een onderzoek naar zijn aangifte is afgerond.
Een werkbezoek dat de topman onlangs bracht aan de gevangenis waar Baybasin vastzit, vormt de directe aanleiding voor het kort geding. De Koerd werd op bevel van hogerhand in isolatie gezet tijdens het bezoek dat plaatsvond tien dagen na de aangifte. Zijn advocaten spreken van machtsmisbruik en intimidatie. Een ingewijde over het gevangenisbezoek: „Het is gewoon hoogmoed. Niemand kan me wat maken, denkt deze Haagse topambtenaar. Zijn machtspositie is ongekend, hij waant zich al jaren onaantastbaar.”

JOOST DE HAAS en BART MOS
De Telegraaf, 16 juni 2007

Zie de verwijzing in het voorgaande bericht van 2 juni 2008 in De Telegraaf:

Gepost door: Jefferson | 02-06-08

Reageren op dit commentaar

Vervolging topambtenaar geëist voor misbruik
2 juni 2008 13:04

AMSTERDAM - De tot levenslang veroordeelde Koerd Hüseyin Baybasin eist bij het gerechtshof in Amsterdam de vervolging van Joris D., Secretaris-Generaal van Justitie.

Dat heeft zijn advocate Adèle van der Plas maandag verteld. Baybasin zit momenteel vast voor onder andere moord en gijzeling. Volgens Baybasin is zijn gevangenschap echter het gevolg van een samenspanning van Turkse en Nederlandse autoriteiten. Zij zouden hem het zwijgen op willen leggen.

Kindermisbruik

Het Openbaar Ministerie (OM) deed eerder een oriënterend onderzoek naar het vermeende kindermisbruik door deze topman van justitie. Dat leverde volgens minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie vorig jaar geen enkele grond voor vervolging op.

Oud-recherchechef Klaas Langendoen heeft vervolgens in opdracht van Van der Plas onderzoek naar de zaak gedaan. Daarin is nieuw bewijsmateriaal naar boven gekomen, dat volgens de raadsvrouw belastend voor de topambtenaar is.

Bron:

Gepost door: Jefferson | 02-06-08

Reageren op dit commentaar

Vervolging topambtenaar justitie wegens misbruik geëist Vervolging topambtenaar justitie wegens misbruik geëist
2-06-2008 12:57

AMSTERDAM (ANP) - De tot levenslang veroordeelde Koerd Hüseyin Baybasin eist bij het gerechtshof in Amsterdam de vervolging van een topambtenaar van het ministerie van Justitie. Dat heeft zijn advocate Van der Plas maandag verteld.

Het Openbaar Ministerie (OM) deed eerder een oriënterend onderzoek naar het vermeende kindermisbruik door deze topman van justitie. Dat leverde volgens minister Hirsch Ballin van Justitie vorig jaar echter geen enkele grond voor vervolging op.

Oud-recherchechef Langendoen heeft vervolgens in opdracht van Van der Plas, onderzoek naar de zaak gedaan. Daarin is nieuw bewijsmateriaal naar boven gekomen, dat volgens de raadsvrouw belastend voor de topambtenaar is.

http://www.refdag.nl/artikel/1345542/

----------------------------------------

Vervolging topambtenaar justitie wegens misbruik geëist
ANP

gepubliceerd op 02 juni 2008 16:19, bijgewerkt op 2 juni 2008 16:28


AMSTERDAM - De tot levenslang veroordeelde Koerd Hüseyin Baybasin eist bij het gerechtshof in Den Haag de vervolging van de secretaris-generaal van Justitie wegens kindermisbruik. Dat heeft zijn advocate Adèle van der Plas maandag meegedeeld.

Het Openbaar Ministerie (OM) deed eerder een oriënterend onderzoek naar het vermeende kindermisbruik door Joris D., de hoogste ambtenaar op het ministerie van justitie.

Dat gebeurde nadat Baybasin eerder aangifte tegen de ambtenaar had gedaan. Het onderzoek leverde volgens minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie vorig jaar echter geen enkele grond voor vervolging op.

Oud-recherchechef Klaas Langendoen heeft vervolgens in opdracht van Van der Plas onderzoek naar de zaak gedaan. Daarin is nieuw bewijsmateriaal naar boven gekomen, dat volgens de raadsvrouw ‘zeer belastend’ voor de topambtenaar is.

De Koerd Baybasin zit in Nederland een levenslange straf uit wegens moord, uitlokking van moord, gijzeling, drugsproductie en deelname aan een criminele organisatie.

Hij meent dat tegen hem een nepproces met afgeluisterde gesprekken in elkaar is gezet om hem de mond te snoeren over de vermeende pedofiele gedragingen van de topambtenaar. Die zou seks hebben gehad met meerdere minderjarige jongens in Turkije.

Verklaringen
Langendoen reisde naar Turkije af en heeft een verklaring van een van de politiemannen die de topambtenaar tijdens een bezoek aan Turkije heeft beveiligd. Deze beveiliger bevestigt dat hij een jongetje van ongeveer 14 jaar onder ‘straatkinderen’ voor de topambtenaar heeft geregeld. De jongen vertelde na afloop dat hij seks met de Nederlandse ambtenaar had gehad.

Ook is er een verklaring op videoband van het toenmalige slachtoffer zelf, die vertelt dat hij seks met de Nederlandse overheidsdienaar had. Zowel de beveiliger als de persoon die zegt te zijn misbruikt, herkenden de ambtenaar op een foto, aldus Langendoen.

Het ministerie van Justitie geeft hangende de procedure geen inhoudelijk commentaar. ‘We wachten de behandeling ervan af’, aldus een woordvoerder.

Vervalsingen
Van der Plas heeft het hof ook gevraagd om officier van justitie H. Hillenaar te vervolgen. Uit het onderzoek van Langendoen komen namelijk ook getuigenissen van Turkse opsporingsambtenaren voort, die verklaren dat er voor de Nederlandse strafzaak tegen Baybasin bewust met de afgeluisterde telefoongesprekken is gerommeld om hem veroordeeld te krijgen en zo uit te schakelen. De gesprekken zouden zijn gemanipuleerd en vervalst.

Baybasin werd in 2002 vooral op basis van deze afgeluisterde gesprekken veroordeeld. De raadsvrouw wil dat justitie nu ook gaat uitzoeken of deze gesprekken zijn gemanipuleerd. Als dat waar is, zal volgens haar de belangrijkste grond voor de veroordeling van haar cliënt vervallen.

Alle getuigen met wie Langendoen in Turkije heeft gesproken, hebben aangegeven hun verklaringen voor een eventueel onderzoek in Nederland onder ede te willen herhalen. Daarom is zo'n onderzoek goed uitvoerbaar, meent Van der Plas.

Van der Plas heeft vrijdag de resultaten van het onderzoek ook aan minister Hirsch Ballin opgestuurd.

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article544190.ece/

-----------------------------------------

Een sterke ambtenaar met veel vijanden
Jan Meeus & Jos Verlaan in NRC maandag 18 juni 2007

Topambtenaar Joris Demmink geldt als scherp en erudiet maar geruchten blijven hem achtervolgen

Zelden is een hoge ambtenaar zo negatief in het nieuws gekomen als Joris Demmink. Kindermisbruik is de zwaarste maar niet bewezen aantijging. En zelden is een ambtenaar door zijn bazen zo verdedigd. Morgen dient een kort geding tegen de jurist Joris Demmink.

Het groepje schoolvrienden waarmee Joris Demmink in 1966 examen deed op het Stedelijk Gymnasium in Hilversum wilde dit voorjaar nou ook wel eens weten wat er waar is van de verhalen over de seksuele uitspattingen van hun oud-klasgenoot. Tijdens een reünie van zijn oude vriendenclub in Amersfoort ging Demmink in op de beschuldigingen van pedofilie en het manipuleren van de strafzaak tegen de tot levenslang veroordeelde Turkse Koerd Hüseyin Baybasin.

Het zijn brisante beschuldigingen, zeker aan het adres van de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie over wie al eerder dit soort verhalen in de publiciteit kwamen. Delen van het verhaal dat Demmink zijn oude vrienden vertelde, zullen ook morgen de revue passeren tijdens een kort geding dat is aangespannen door diezelfde Baybasin die in de gevangenis in Alphen aan de Rijn een levenslange straf uitzit voor heroïnehandel en moord.

Is de beschuldiging van Baybasin een opzichtige poging om Demmink uit te schakelen of heeft de hoogste ambtenaar van Justitie een verleden dat niet past bij de invloed die zijn werk met zich meebrengt? Wordt de baas van het ministerie van Justitie moedwillig beschadigd door criminelen? Het zijn vragen die de gemoederen in de juridische wereld al jaren bezig houden.

De verhalen over Demmink gaan altijd over vermeende seksuele escapades met minderjarige jongens. Hoewel ook NRC Handelsblad, recentelijk en in het verleden, vele mensen hierover gesproken heeft, blijft het veelal bij slecht onderbouwde verhalen. Soms wel aannemelijk maar nooit onweerlegbaar. Harde bewijzen ontbreken en mensen spreken op voorwaarde van anonimiteit.

Daarin zien sommigen het bewijs van de volgens hen ongekende macht die Demmink zou hebben. Anderen menen dat er sprake is van een campagne door de vele vijanden die Demmink zou hebben gemaakt binnen het ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie.

Zijn oude schoolvrienden heeft Joris Demmink uitgelegd hoe het zit. Dat de Inlichtingendienst AIVD bijvoorbeeld, in 2002 expliciet onderzoek heeft gedaan naar de al jaren circulerende geruchtenstroom over zijn seksleven. Niets, was de conclusie van het onderzoek. Demmink is nooit in een positie geweest die hem chantabel maakt. Deze krant wilde hij niet te woord staan.

Hij heeft uitgelegd wat de beschuldigingen zijn en waarom die niet kloppen, vertelt schoolvriend Hylke Brandsma. Wij wilden weten wat er met Joris aan de hand is. Niet omdat wij er recht op hebben maar omdat we hem willen kunnen helpen als dat nodig is.

Maar Joris Demmink heeft geen hulp van zijn schoolvrienden nodig. Althans, nog niet. Zelden is een ambtenaar in een toppositie zoals Demmink zo vaak zo negatief in het nieuws gekomen. En zelden is een ambtenaar door zijn politieke bazen zo verdedigd als hij.

Ik heb niet de indruk dat hij zichzelf als gevolg van de huidige publiciteit belemmerd voelt, zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra, die Demmink al jaren kent. Dat is ook niet zo vreemd, hij kent zelf de werkelijkheid als geen ander. Toch vinden met name de SP en de VVD in de Tweede Kamer dat Demmink op non-actief moet worden gesteld hangende een onderzoek van de Rijksrecherche naar aanleiding van de aangifte die Baybasin ook tegen hem heeft gedaan.

Ik heb niet de indruk dat hij zichzelf als gevolg van de huidige publiciteit belemmerd voelt, zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra, die Demmink al jaren kent. Dat is ook niet zo vreemd, hij kent zelf de werkelijkheid als geen ander. Toch vinden met name de SP en de VVD in de Tweede Kamer dat Demmink op non-actief moet worden gesteld hangende een onderzoek van de Rijksrecherche naar aanleiding van de aangifte die Baybasin ook tegen hem heeft gedaan.

Het college van procureurs-generaal bevestigt het bestaan van dat Rolodex-dossier. Die verklaringen, over twee hoofdofficieren, zijn nagetrokken. Maar de naam van Demmink komt er niet in voor. Wel waren sommige betrokkenen bij dat onderzoek ervan overtuigd dat het criminele circuit een rol speelde bij het in omloop brengen van die verhalen. Maar ook voor die stelling waren onvoldoende aanwijzingen. De zaak is geseponeerd.

De geruchten over Demmink doken in 2003 weer op. Toen publiceerden de Gaykrant en het weekblad Panorama gedetailleerde stukken over vermeende seksuele uitspattingen van Demmink in Tsjechië en in Eindhoven. Verhalen die een bevestiging leken te krijgen in een verklaring van een Tsjechische jongeman die als 14-jarige jongen betaalde seks met Demmink zou hebben gehad in het bijzijn van diens chauffeurs.

Maar de rel werd in een week beslecht omdat beide bladen de beschuldigingen moesten intrekken. De man die aangifte deed tegen Demmink werd veroordeeld voor het doen van valse aangifte.

Joris Demmink overleefde ook deze affaire, maar begin 2007 kwamen de beschuldigingen over pedofilie opnieuw boven naar aanleiding van de eerder genoemde aangifte van Baybasin en de publicatie vorige week over het Rolodex-onderzoek. Toch heeft Demmink zich weten te handhaven in de ambtelijke top van het ministerie van Justitie waar hij sinds 2002 Secretaris-Generaal is.

Als tiener kon Joris Demmink al dodelijk scherp zijn, vertelt oud-klasgenoot Hylke Brandsma. Altijd verpakt met een grap, maar toch. Demmink behoorde tot de echte slimmeriken op het Stedelijk Gymnasium in Hilversum. Joris blonk uit maar viel niet echt op, vertelt Hylke Brandsma. Wij zaten samen in een hechte vriendengroep van acht jongens en meiden die alles samen deed. Een echt uitgesproken talent had hij niet. Joris kon snijdende grappen maken maar toch kon iedereen hem goed hebben.

Altijd aanwezig maar niet opvallen. Die karaktertrek heeft Demmink als topambtenaar vervolmaakt, zo beschrijft D66-politicus Thom de Graaf die Demmink meemaakte toen hij zelf ambtenaar, Kamerlid en minister van Bestuurlijke Vernieuwing was. Over Demmink is niet zo veel bekend. Dat komt door zijn eigen opvattingen over het klassieke ambtenarenmodel: de ambtenaar die niet zelf de publiciteit zoekt, maar zichzelf in de schaduw van de minister opstelt.

Scherp, geestig, slim en teruggetrokken. Het zijn typeringen waar Brandsma zich wel in kan vinden. Ook tegen zijn vrienden was Demmink terughoudend over zijn privéleven. Ik weet dat hij geen broers of zussen heeft. Ik kwam zelden bij Joris thuis. Zijn homoseksualiteit was op het gymnasium geen onderwerp van gesprek. Joris had geen vriendinnetjes, maar dat valt eigenlijk achteraf pas op, aldus Brandsma. Het heeft tot ver na zijn studietijd geduurd voordat hij met zijn homoseksualiteit naar buiten trad. Misschien dat het daarom wel als een verrassing kwam.

Dick Schoof, directeur-generaal Veiligheid op het ministerie van Binnenlandse Zaken, weet niet beter dan dat hij open is over zijn seksuele geaardheid. Maar dat was in het verleden ongetwijfeld anders, aldus Schoof die daarin een belangrijke bron ziet van alle verhalen over Demmink.

Demmink ging in 1966 rechten studeren in Leiden waar hij werd ondergedompeld in het corporale leven. Ik ken Joris als een studentikoze man, aldus Thom de Graaf. Ook Dick Schoof omschrijft Demmink als een corpsbal in hart en nieren. Ik heb daar zelf niets mee, maar heb wel een hekel aan namaak. Bij Demmink is dat niet het geval en dat waardeer ik wel weer. Het corporale zit hem diep in de genen. In dat opzicht is hij echt een Leidse jurist met het daarbij horende netwerk. Demmink voelde zich in die tijd niet vrij om voor zijn homoseksualiteit uit te komen.

Na zijn studie kreeg Demmink in de jaren zeventig een baan bij het ministerie van Defensie waar hij onder andere werkte voor de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Joustra, die Demmink eind jaren tachtig leerde kennen, typeert hem als iemand die als vanzelfsprekend past binnen het publieke domein. Een jurist en een scherpe analyticus die werkt vanuit een brede horizon. En daardoor vaak met scherpe oplossingen komt als het gaat om beleidsontwikkeling. Het is ook een man met belangstelling op cultureel gebied.

Demmink is de langst zittende ambtenaar in de top van het ministerie van justitie. Topambtenaren en oud-bewindslieden die hem daar hebben meegemaakt, zeggen de hand voor hem in het vuur te leggen als het gaat om de aanhoudende geruchtenstroom.

In de 25 jaar dat hij er werkt heeft Demmink veel onderwerpen voorbij zien komen: de vorming van het nieuwe politiebestel, internationale aangelegenheden en Vreemdelingenzaken, justitieel Europees beleid.

De wilde jaren negentig op het ministerie van Justitie waren cruciaal voor de carrière van Demmink. Hij overleefde als enige hoge ambtenaar de IRT-affaire. Daardoor is zijn dossierkennis en ervaring op justitieterrein onovertroffen.

Dick Schoof, die als baas van de IND nauw met Demmink samenwerkte, leerde hem kennen toen Demmink in 1996 plaatsvervangend secretaris-generaal werd op het ministerie van Justitie. Het departement had toen net een enorme klap gekregen als gevolg van al die affaires uit de jaren negentig. Demmink was een van de weinige stabiele factoren op het ministerie. Hij was toen al een invloedrijke man die de dossiers en het departement in al zijn geledingen kende. Dat was het gevolg van een combinatie van slimheid en zijn goede verhoudingen met de politiek.

Hans Dijkstal kende Demmink toen hij minister van Binnenlandse Zaken was. In Europa was justitie- en politiebeleid een belangrijk dossier geworden. Dat vereiste permanente ambtelijke ondersteuning vanuit mijn departement, maar ook vanuit dat van Justitie. Demmink kende de relevante dossiers op zijn duimpje en had een imposant internationaal netwerk. Iemand die sociaal begaafd is en zijn talen kent.

Schoof noemt Demmink vooral een van de laatste échte topambtenaren. Hij kent alle relevante circuits. Ik denk dat hij graag een internationale positie bekleed had. Hij houdt ook van het goede diner en kent elke fles wijn die daarbij hoort. Als je met Demmink dineert, ben je niet vroeg thuis. Dan is hij een groot verteller met goede anekdotes.

Dijkstal zegt nooit iets negatiefs over Demminks privéleven te hebben gehoord. Een jeugdzonde kan iedereen overkomen, maar niet het soort verhalen dat nu over hem rondgaat. Wat Demmink overkomt, hoeft zijn functioneren volgens Dijkstal niet te belemmeren. Als iemand intern gezag heeft, beschadigt dat zijn positie niet zo snel.

Joris Demmink werd geboren in 1947 in Laren.
1971-1982 Medewerker en later Hoofd directie juridische zaken van het ministerie van Defensie.
1983-1990 Directeur directie politie ministerie van Justitie.
1990-2002 Hoofddirecteur hoofddirectie organisatie rechtspleging ministerie van Justitie.
2002 Secretaris-generaal ministerie van Justitie.
2004-2005 Lid van Global Commission on International Migration.
Joris Demmink is ongehuwd.
De affaire rond de Turkse Koerd Hüseyin Baybasin gaat terug naar 1995 toen de Turkse regering vroeg om zijn uitlevering in verband met heroïnehandel. Zijn uitlevering werd verboden vanwege de kans dat Baybasin in Turkije zou worden gemarteld. De Koerd werd hier vervolgd en tot levenslang veroordeeld. Volgens zijn advocaat is er een complot waarbij ook Demmink betrokken is omdat hij chantabel zou zijn. Hiervan is aangifte gedaan die wordt onderzocht door de Rijksrecherche. Het kortgeding dat morgen dient gaat over een werkbezoek van Demmink aan de gevangenis waar Baybasin zit. Tijdens dat werkbezoek moest Baybasin in een isoleercel.

Jan Meeuws en Jos Verlaan In NRC Handelsblad van 18 juni 2007

http://www.blikopdewereld.nl/rechters%20en%20deskundigen/persberichten_huseyen_baybasin.htm

Gepost door: Jefferson | 02-06-08

Reageren op dit commentaar

Ook in België stelt men zich steeds meer vragen over deze vreemde zaak Vervolging topambtenaar geëist voor kindermisbruik

maandag 2 juni 2008 14:30

(Novum) - De advocaat van de tot levenslang veroordeelde Turkse Koerd Hüseyin Baybasin eist alsnog vervolging van de hoogste ambtenaar bij het ministerie van Justitie. Baybasins advocaat Adèle van der Plas zegt maandag een klaagschrift te hebben ingediend bij het hof in Amsterdam met nieuw bewijs dat secretaris-generaal Joris Demmink in Turkije betrokken was bij kindermisbruik en dus chantabel is.

De topambtenaar zou in 1995 op een feestje in Turkije geweest zijn waar minderjarige kinderen werden misbruikt. In april vorig jaar deed Baybasin aangifte tegen Demmink, maar volgens het OM was er onvoldoende grond om over te gaan tot vervolging.

Baybasin werd in 2002 in Den Bosch in hoger beroep veroordeeld tot levenslang voor moord, gijzeling en drugshandel. Volgens Van der Plas zit haar cliënt onschuldig vast en is hij het slachtoffer van een complot van Demmink en de Turkse autoriteiten. Turkije zou hem het zwijgen hebben willen opleggen vanwege zijn politieke macht. Om Baybasin veroordeeld te krijgen, zouden telefoongesprekken zijn gemanipuleerd. Van der Plas wijst erop dat Baybasin een invloedrijk figuur was in de Koerdische gemeenschap. Ook had hij prominenten in de politiek beschuldigd van betrokkenheid bij drugshandel.

Uit een onderzoek van de Rijksrecherche kwam niets naar voren om een strafrechtelijk onderzoek naar Demmink te rechtvaardigen, stelde het landelijk parket van het OM vorig jaar juli. Van der Plas zegt maandag dat ze nieuw bewijsmateriaal heeft aangevoerd tegen Demmink, onder meer gebaseerd op een onderzoek van oud-recherchechef Klaas Langendoen.

Een Turkse onderzoeksjournalist, Burhan Kazmali, heeft onder meer gesprekken weten te voeren met een voormalig chef van de politie in Istanbul, een veiligheidsbeambte en een jongen die zegt door Demmink te zijn misbruikt. Allen zijn bereid te getuigen bij een eventuele rechtszaak en gesprekken staan eveneens op band, zegt Van der Plas. De verdediging van Baybasin sprak zelf met onder anderen een agent die beweert dat bewijsmateriaal gemanipuleerd is.

Van der Plas heeft eveneens om vervolging van officier van justitie Hugo Hillenaar gevraagd. De door Demmink aangestuurde Hillenaar behandelde de strafzaak tegen Baybasin als eerste. Volgens Van der Plas zijn gesprekken die dienden als bewijsmateriaal tegen Baybasin gemanipuleerd onder verantwoordelijkheid van Hillenaar.

Het hof bepaalt volgens van der Plas waarschijnlijk in september of het OM alsnog wordt opgedragen vervolging tegen Demmink in te stellen.

Gepost door: Jan Boeykens | 03-06-08

Reageren op dit commentaar

'Bewijslast tegen Joris Demmink overweldigend'
Ingezonden: "Hieronder een overzicht van de belangrijkste bewijzen en aanwijzingen tegen Joris Demmink, SG van het ministerie van Justitie. Demmink is verwikkeld in een epic battle met de feiten om zijn pedofiele nek te redden. Hij wordt hierbij gesteund door de politiek en door gevestigde media als NRC Handelsblad en Elsevier. (1) Minister Hirsch Ballin wierp zijn topambtenaar recent bij beantwoording van kamervragen een reddingsboei toe door te zeggen dat de topambtenaar ‘Joris’ die in de uitzending van Netwerk van 20 april 1998 wordt opgevoerd als betrokken bij een kindersmokkel-organisatie (en daarvoor ook werd veroordeeld) niet de Joris Demmink is van Justitie. Er zou sprake zijn van een ‘persoonsverwisseling’ met een niet nader geidentificeerde ‘verdachte van zedendelicten’. Deze verdediging is, zo leert de geschiedenis, kenmerkend voor hopeloze situaties en is op zichzelf reeds een sterke aanwijzing voor de schuld van Demmink. Het was toch immers, zo herinneren we ons, niet Mabel Wisse Smit die een relatie onderhield met topcrimineel Klaas Bruinsma maar ene Ottolien Lels? En de gecorrumpeerde Haagse rechter Hans Westenberg, niet hij intimideerde advocaten en manipuleerde rechtsgangen, nee, dat was zijn (inmiddels gepensioeneerde) collega Tjebbes, echt waar! En dan de casus classicus aller ‘persoonsverwisselingen’: niet Joseph Luns was lid was de NSB (nee, hij had juist een eminent verzetsverleden!) het was zijn broer! Het verschil met de eerdere ‘persoonsverwisselingen’ is echter dat er in het geval van ‘topambtenaar Joris’ door de minister niet eens een andere persoon voor Joris Demmink in de plaats wordt gesteld!" Lees hier verder:

"(2) Het Openbaar Ministerie kan geen beslissing nemen over de vervolging van Demmink op grond van de
aangifte (nu alweer meer dan drie maanden geleden) door de advocaten Van der Plas en Bakker Schut of wil dat niet doen. Het niet beslissen in juridsiche procedures (of het nodeloos rekken ervan) waarin een hoogwaardigheidsbekleder onder vuur ligt is een (zeer sterke) aanwijzing voor diens schuld. Het OM zou de maatschappelijke onrust over deze kwestie toch juist moeten sussen door snel duidelijkheid te bieden? Exact hetzelfde zien we in de procedure die de Haagse rechter Westenberg heeft aangespannen en die hij niet anders dan kan verliezen wegens overweldigende bewijslast tegen hem: de Rotterdamse rechtbank weigert eenvoudigweg vonnis te wijzen in de hoop dat de zaak dan ‘vanzelf verdwijnt’. Zo hoopt het OM ook dat de aangifte tegen Demmink ‘opeens verdwenen zal zijn’. Intussen zijn ze bij het OM natuurlijk ten einde raad hoe ze zo ‘smooth’ mogelijk kunnen melden dat er geen vervolging tegen Demmink zal worden ingesteld wegens…. ja, wegens wat? In 2003 konden ze de aangifte nog van tafel krijgen door de aangever zodanig te intmideren dat deze verklaarde dat de aangifte ‘vals was’ maar die truc kan natuurlijk niet nogmaals worden herhaald. De enorme angst cq. weigering om Demmink in een open en eerlijk proces voor de rechter te brengen (zou voor de man zelf ook het prettigst zijn als hij inderdaad onschuldig is!) is tevens een (zeer sterke) aanwijzing voor diens schuld. (3) In de eerder genoemde (en inmiddels bijna tien jaar na dato waarschijnlijk ongekend baanbrekende!) uitzending van Netwerk over het Rotterdamse HIK (Handel in Kinderen)-onderzoek wordt expliciet stilgestaan bij de rol van een Haagse topambtenaar ‘Joris’. (Deze website heeft deze uitzending weer in de spotlights gezet op basis van een tip van een klokkenluider!) Recent heeft een journalist aan journalist Stan de Jong van Nieuwe Revu bevestigd dat het hier gaat om Joris Demmink. De Jong heeft hierover vragen gesteld aan de advocaat van Joris Demmink, Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek. De uitzending van Netwerk gaat over kinderhandel vanaf 1994. Dat zou dus betekenen dat Demmink als minimaal 13 jaar in de ‘business’ actief is! (4) De strafzaak tegen de Koerd Baybasin die uiteindelijk leidde tot de tweede aangifte tegen Demmink wegens pedofilie is op dermate groteske en nimmer eerder vertoonde wijze gemanipuleerd, dat daarvoor een extreme en bijzondere verklaring moet zijn. Vast is komen te staan dat talloze telefoontaps in deze zaak zijn gemanipuleerd. Chantage door de criminele Turkse overheid die de Nederlandse staat chanteerde met het Demmink-dossier om Baybasin (die de drugssmokkel door de Turkse overheid aan de kaak stelde) 'definitief uit te schakelen' is op dit punt een logische verklaring die ook uitermate consistent is met de andere feiten die inmiddels boven tafel zijn gekomen over Demmink en met name over diens pedofiele activiteiten in Turkije. Deze site berichtte reeds uitgebreid over de chantage door de Turken van de Nederlandse overheid op basis van het pornodossier-Demmink (5) De aangifte van begin april 2007 tegen Demmink wordt ondersteund door gedetailleerd bewijsmateriaal in de vorm van rapporten van de Turkse overheid zelf. Bovendien hebben Turkse kranten uitgebreid bericht over de seksuele escapades van Demmink in Turkije. (6) Op last van de Nederlandse overheid is recent de Turkse journalist Burhan Kazmali in Istanbul gearresteerd en geintimideerd terwijl hij op punt stond naar Nederland af te reizen om verklaringen af te leggen tegen Demmink naar wie hij uitgebreid onderzoek heeft gedaan, met name in relatie tot de strafzaak tegen Baybasin. Bewijsmateriaal is in beslag genomen. Dergelijke methods (het tegenhouden van belastend material) is een (zeer sterke) aanwijzing voor iemands schuld. Het OM heeft verklaard 'niets af te weten van enige betrokkenheid bij de aanhouding en juist graag met de journalist te willen spreken'. (7) In een recente procedure over een bezoek van Demmink aan Baybasin (op zichzelf ook al een aanwijzing: waarom zou Demmink de Koerd in godesnaam willen bezoeken?) kwam een verklaring van een Turk boven tafel dat hij in Turkije in opdracht van Demmink kinderen moest regelen en moest afleveren op diens hotelkamer. (8) Inmiddels is afdoende aangetoond dat er in Nederland een omvangrijk netwerk bestaat van hooggeplaatste (justitie) ambtenaren die zich overgeven aan seksuele uitspattingen. Pedofielie speelt hierbij een belangrijke rol. Namen die in dit verband genoemd moeten worden zijn die van Joost Tonino, Fokke Fernhout en Hans Holthuis. Joris Demmink speelt naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke rol in het justitiele sex-netwerk. Steeds meer onthutsende en alarmerende feiten komen boven tafel die erop duiden dat een ieder die dit netwerk wil ‘exposen’ een gewisse dood sterft. Hier een posting op de website nrcombudsman.nl: De huisarts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen die waren misbruikt door hoge ambtenaren. Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is ze gestorven. Mr. Wilfred Brinkhuis organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en klaagde bij het OM. Hij leest niet meer. Onder verdachte omstandigheden is hij gestorven. Maarten van Traa ontdekte dat er banden bestonden tussen de IRT-affaire en enkele hoge ambtenaren en hun seksuele voorkeur. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden. Chauffeur Mosterd reed zowel Aad Kosto als Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het gedrag van Demmink die op de achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden. (9) De aangifte van april 2007 wint sterk aan geloofwaardigheid door de eerdere aangifte uit 2003 die slechts van tafel kon geraken door verregaande intimidatie van de aangever en van de media die toen over de affaire berichtten, Panorama en de Gay Krant. De high profile vervolging van voormalige PSV-directeur Fons Spooren wegens diens bezoeken aan het Anne Fran Plantsoen te Eindhoven werd door het OM louter ingezet om daarmee Joris Demmink die eveneens een enthousiast bezoeker was van het plantsoen uit de wind te houden. Het OM ging daarbij zelfs zo ver bekend te maken dat Spooren besmet was met HIV. (10) De ongehoorde behandeling die Eddy de Kroes ten deel is gevallen (na drie keer te zijn veroordeeld ontglipe hij celstraf dankzij een unieke ‘vrijbrief’ van het OM) kan moeilijk anders worden verklaard dan vanuit chantage zijdens De Kroes op basis van een bepaalde ‘informatiepositie’. De kennis waarmee De Kroes celstraf kon ontlopen betreft de (Haagse) justitiele porno-netwerken. De behandelend Officier in zijn zaak was destijds Hans Holthuis van wie is vast komen te staan dat hij een actrief participant is in de genoemde porno-netwerken."

Bron:

Gepost door: Jan Boeykens | 03-06-08

Reageren op dit commentaar

'Hirsch Ballin weigert onderzoek naar Joris Demmink'
Wederom weinig geruststellende verklaringen van Justitie. De beschuldigde - Joris Demmink - is zelf de baas van het OM, en dat OM komt met een flinterdun verhaal. Het zegt 'onvoldoende houvast' te hebben voor verder onderzoek. Voor zover het verslag doet van de onderzoeksactiviteiten lijkt dat weinig meer te zijn geweest dan de stukken van de advocaten te lezen en in twijfel te trekken.

Met vage en draaierige formuleringen proberen OM en minister zich onder serieus onderzoek uit te wurmen. De aantijgingen worden overigens niet ontkend, en dat is opmerkelijk. Na alle jaren van ‘geruchten’ wordt er wel vaag gedaan, maar geen duidelijkheid geboden. Door of namens Demmink is tot dusver nimmer van smaad gesproken. Wel is journalisten het zwijgen opgelegd, en zijn slachtoffers en getuigen geintimideerd. Dit wekt de indruk dat de feiten moeilijk zijn te ontkennen.

Justitie volstaat met laatdunkende opmerkingen over de advocaten en hun bronnen, en het feit dat de advocaten niet al hun kaarten op tafel willen leggen. Voor zover uit de cryptische verklaringen van Justitie kan worden afgeleid zijn aangereikte bronnen niet nader onderzocht en zijn getuigen niet gehoord. Wat justitie dan wel heeft gedaan in de maanden van het onderzoek is onduidelijk. Wellicht is vooral gewacht tot het zomerreces van de kamer, en de zomervakantie van de Nederlanders. Wie net zijn koffers pakt voor de reis is snel tevreden met geruststellende berichten in de gecontroleerde media, en heeft niet de aandacht om zelf de laakbare klets van justitie te gaan lezen, zo zal de redenering zijn geweest.

Beschamend. Begrijpt justitie dan niet dat haar organisatie en SG boven iedere twijfel verheven dienen te zijn? Het werkt niet om je met wat spitsvondigheden en een comfortabele timing onder onderzoek uit te wurmen.

Dit maakt de zaak alleen maar twijfelachtiger, en Hirsch Ballin actief onderdeel van de pedo cover-up.

Bron:

Gepost door: Jan Boeykens | 03-06-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.