27-04-08

Het Belgische gevangenissysteem (2)


Belgische Justitie schendt gelijkheidsbeginsel bij strafuitvoering - De extra bestraffing binnen de gevangenis is vaak mensonterend - Aantal zelfmoorden neemt toe in Belgische strafinrichtingen - Justitie zwijgt

mailDe Belgische justitie schendt het gelijkheidsbeginsel inzake de strafuitvoering van gevangenen.
Afgelopen week lazen wij dat 1.000 veroordeelden tot een gevangenisstraf, uitstel van strafuitvoering kregen omdat onze justitie met problemen kampt inzake de electronische vervangende gevangenisstraf. Hieruit blijkt dat mensen dewelke veroordeeld zijn tot een opsluiting van 3 jaar deze straf thuis mogen uitzitten.

Wij zijn voorstander van dit systeem, ware het niet dat duizenden veroordeelden die veroordeeld zijn tot meer dan drie jaar, hun gevangenisstraf wél moeten uitzitten in een cel en, gelet op de verstrenging van de wet Lejeune en het systeem van de strafuitvoeringsrechtbanken mogelijks zelfs hun volle strafperiode in de gevangenis tot de laatste dag moeten uitzitten.
Terecht moet hier kritiek op gegeven worden, temeer omdat dus niet alle veroordeelden gelijk worden behandeld.

De ervaring leerde ons dat in het systeem van de strafuitvoering te véél verschillen bestaan en gehanteerd worden.
Er zijn vier categorieën gevangenen in ons land. Men heeft de gevangenen dewelke hun straf thuis kunnen uitzitten, vervolgens de gevangenen die naar de wet Lejeune op een derde of vierde van hun straf kunnen vrijkomen, gevolgd door de veroordeelden dewelke tot hun laatste dag van hun straf in de gevangenis moeten blijven en tot slot de gëinterneerden.
Men kan hier terecht spreken van discriminatie en een ongelijke behandeling van veroordeelde mensen.
Ons land riskeert dan ook in een pijnlijke situatie te geraken mocht een gevangene tot dit besluit komen en een klachtenprocedure zou opstarten tegen de Belgische staat op grond van discriminatie en de schending van het gelijkheidsbeginsel. Die klacht zou immers volledig terecht zijn.

Onze politici roepen wel binnen het regeerakkoord om de wet Lejeune te verstrengen en de gevangenen dus ook langer op te sluiten, terwijl juist de categorie van opgesloten gevangenen gediscrimineerd wordt.
Men mag dit probleem niet onderschatten omdat dit soort van verschillende strafuitvoeringsmaatregelen oorzaak zijn van nog meer discriminaties.

Laten we hier even bij stilstaan.
Een veroordeelde dewelke met een enkelband zijn straf thuis in gezinsverband uitzit, bezit het voordeel dat hij of zij in de eigen familiekring kan blijven, bezoek kan ontvangen op gelijk welke dag en uur en dit onbeperkt, ontspanning kan nemenen niet 23 uur in een kleine cel moet vertoeven.
De veroordeelde die zijn straf wél in de cel moet doorbrengen, krijgt slechts tot twee keer bezoek per week en dat gedurende één uurtje, kan niet gelijk wie of zijn ganse familie in gevangenschap ontvangen. Komt daarbij dat deze enkel geniet van gunsten én onderhevig is aan het strafregime, 23 uur in de cel moet blijven enz...
De veroordeelde opgesloten gevangene moet dan op zijn/haar beurt nog kunnen rekenen op de strafuitvoeringsrechtbanken. Het wordt een gokspel om, mogelijks gelet op de wet Lejeune, voor zover deze nog van toepassing zal zijn in de toekomst, vervroegd te kunnen vrijgelaten worden.
De veroordeelden voor sexuele misdrijven dreigen nu hun ganse gevangenisstraf te moeten ondergaan, zonder op strafvermindering of op de wet Lejeune te kunnen rekenen, omdat het psycho-team dat deze mensen moet evalueren en terzake expertises moet uitvoeren met het oog op een vervroegde vrijlating, totaal onderbemand is en al jaren dit werk niet aankan. Gevolg hiervan is dat deze categorie van veroordeelden tot de laatste dag in de cel blijft zitten.
En dan zitten we nog met de gëinterneerden, want laten we hen niet vergeten. Zij zijn er het ergst aan toe in ons gevangenissysteem.
Het is niet omdat men de afdelingen alwaar deze mensen verblijven, de naam 'Sociaal Verweer' geeft en er cipiers met witte jassen laat rondlopen, dat hun opsluiting verschilt van die van de andere gevangenen.
De gëinterneerden zitten evengoed op een strafcel in ons land, vallen onder hetzelfde gevangenisregime, bezoekrecht etc.
Komt daarbij dat deze groep van mensen soms véél te lang opgesloten wordt gehouden door de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij.
Er is een geval gekend van een jongen die voor diefstal van een fiets bijna 7 jaar onder de internering opgesloten zat. Als men weet dat deze groep van mensen en hun advocaten door die Commissie soms slechts een paar minuutjes gehoord worden alvorens er over voorwaardelijke vrijlating of plaatsing in een instelling wordt beslist, en dit om de 6 maanden opnieuw, dan lijkt dit totaal verouderd en middeleeuws systeem eerder op een gruwel en foltering voor de gëinterneerde en zijn/haar familie.
Op dit onderwerp komen wij weldra uitvoerig op terug in ons Interneringsmanifest dat we weldra zullen publiceren.
Het lijkt wel of de zieke gevangene, die de gëinterneerde volgens de wet is, nog het hardst bestraft wordt.

De gevangenis is geen lachertje. Wie zich niet aan de soms kinderlijke gevangenisregels houdt, wordt bijwijlen onderworpen aan het systeem van bestraffingen binnen de gevangenis. Daartoe bestaat er in ons gevangenisreglement geen verweer en verhaalrecht voor de gevangene dewelke extra straf krijgt opgelegd.
Denken wij maar aan het systeem van de cachotten. Dit zijn hokken die recht uit de 18 de eeuw blijken te komen. De gevangene beschikt er enkel over een bed dat in de grond is vastgemaakt en waarop hij/zij soms dagenlang vastgeriemd wordt.
Er is alleen een raampje waar niets door te zien valt. Men verblijft dus kortom in een volledige stille isolatie, en dit soms dagenlang.
Elke dag wordt de gevangene in dat hok opgezocht door de gevangenisarts en de verpleging om uit te maken of de opgeslotene deze zogezegde behandeling nog wel aankan.

Het Belgische gevangenisreglement is mensonterend en beschamend.
Zo is er een geval in de gevangenis te Turnhout gekend waarbij een gevangene telkens na 9 dagen cachot-opsluiting, voor 2 uurtjes naar zijn cel mocht, om vervolgens opnieuw 9 dagen in het cachot te worden gestoken. Dit systeem werd op die gevangene gedurende een lange periode toegepast.
De medegevangenen hoorden de jongen wekenlang huilen zonder dat ook maar iemand terzake een einde kwam stellen aan deze onmenselijke bestraffing die hem door de gevangenisdirectie werd opgelegd.
Er zijn ook naakte cellen waar onvoldoende verluchting is en het bed vaak in een stand wordt gezet om de gevangene het slapen te beletten. Dit is dus een pure middeleeuwse folterpraktijk. In de cel staat zelfs geen tafeltje of stoel.

In 2005 was er het geval van een hongerstaker in de gevangenis te Turnhout die, omwille van zijn hongeraktie, wat nochtans een recht is binnen ons gevangenissysteem, al zijn gunsten werd ontnomen. De man kreeg het verbod om via de kantine nog postzegels, briefpapier, zeep en champoo te kopen. De man mocht ook niet meer deelnemen aan de wandelingen en moest de wandelingen in volledig isolement doorbrengen in een hok, zonder te kunnen genieten van de buitenlucht. Bezoek mocht hij enkel achter glas ontvangen.

Er zijn gevangenen dewelke opzettelijk wakker worden gehouden door het licht op hun cel dag en nacht te laten branden. Andere gevangenen worden dagelijks onderworpen aan naaktkontroles.
In bepaalde gevangenissen gaan die naaktcontroles wel bijzonder ver. Ze zijn enkel bedoeld om de gevangenen te vernederen.
Onlangs werden zelfs kinderen, moeders en vaders dewelke hun opgesloten verwanten kwamen bezoeken, aan dit soort verplichte naaktcontroles onderworpen.

Het gaat binnen het Belgische gevangeniswezen echt te ver, reden ook waarom onlangs een rechter de klacht van een groep gevangenen 'terecht' noemde.

Er is ook nog het systeem van de bijzondere regimes in de Belgische gevangenissen waarbij gevangenen in speciale isoleerafdelingen worden geplaatst enz. Door het bestuur van strafinrichtingen wordt daarrond geen enkele controle uitgevoerd.

Een bijzonder verontrustend fenomeen in de Belgische gevangenissen is het stijgende aantal zelfdodingen. Het departement Justitie geeft de laatste jaren daaromtrend géén cijfers meer vrij, in tegenstelling tot vroeger.
Nochtans is zelfdoding in gevangenschap een vrij ernstig gebeuren, niet enkel voor de gevangene die in zijn/haar cel het leven niet meer ziet zitten maar ook voor de nabestaanden dewelke hierdoor voor een onmenselijk drama komen te staan.
Het grote aantal zelfmoorden in onze strafinrichtingen is meestal het gevolg van de uitzichtloosheid waarmede de gevangene gekonfronteerd wordt. De verstrenging of gedeeltelijke afschaffing van de wet Lejeune zal het aantal zelfmoorden in de Belgische gevangenissen nog doen toenemen.
Het is daarom dat we de beleidsmensen die onze gevangenisreportage volgen, zouden willen vragen om onze Minister van Justitie eens te interpelleren over het aantal zelfmoorden in onze gevangenissen.

Tot slot is de wijze waarop suikerzieken in gevangenschap aan hun lot worden overgelaten, volledig onaanvaardbaar. In vele gevangenissen beschikt men niet eens over een aangepaste bezigheid en voedsel. Komt daarbij nog dat de kantinelijsten van de Belgische gevangenissen vaak géén enkel product omvatten hetwelke voorzien is voor suikerzieken. Hetzelfde geldt ook voor hartpatiënten en andere zieke gedetineerden. Men kan zich daar anno 2008 wel ernstige vragen over stellen.

Het Belgische gevangenissysteem is gewoonweg middeleeuws.
Van de voorstellen van Professor Dupont inzake de humanisering van ons strafsysteem, is weinig of niets te merken.
Humanisering hoeft niet altijd veel te kosten. Een beetje goodwill en verantwoordelijkheidszin met het besef dat gevangenen ook mensen zijn en als dusdanig moeten behandeld worden, kan reeds een eerste stap tot verbetering zijn.

Er moet duidelijk een einde worden gesteld aan de willekeur opzichtens gevangenen. Er moeten rechten komen in plaats van slechts gunsten.
Telkens als de gevangenen in opstand komen tegen de wantoestanden inzake hun behandeling, wordt er meteen gereageerd vanuit het gevangenispersoneel met stakingen zodat er niets verandert. Het geval Merksplas was daar een schrijnend voorbeeld van.
Waarom wordt er niet eens nagedacht over een overlegorgaan tussen personeel, directie en dé gevangenen binnen de gevangenissen ? Dat is immers een systeem dat binnen alle diensten en organisaties bestaat.
Het zou de gespannen sfeer die er nu in onze gevangenissen heerst, kunnen doen ontladen en dat zal nodig zijn want de middeleeuwse toestanden in onze gevangenissen zullen vroeg of laat tot nieuwe zware uitbarstingen leiden.

Marcel Vervloesem
vzw Werkgroep Morkhoven


Links

- Kinderpornozaak Zandvoort - Google
- Gerecht Turnhout - Google
- Justitie Turnhout - Google
- Open brief aan de procureur generaal - Google
- De kindermisbruikende magistraat: Procureur Herman Jacobs en Georges Zicot (Zaak Dutroux) - Google
- Kinderpornozaak Zandvoort - doofpotpolitiek van (ex-)justitieminister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) - Google
- Réseau Zandvoort - Zoé Genot (Ecolo) - question parlementaire à Onkelinx - Google
- Hof van beroep te Antwerpen - Proces Vervloesem - Google
- Victimes du réseau pédocriminel Zandvoort témoignent - Vidéo: Marcel Vervloesem du Werkgroep Morkhoven vous répond
- Vidéo: Marcel Vervloesem parle aux victimes de Zandvoort - français-néerlandais - vrij vertaald vanuit het nederlands

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

18:22 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: belgische gevangenis |  Facebook |

25-04-08

Justitie houdt niet van actievoerders (8)


Justitie pleegde bedrog en deed dossierstukken verdwijnen om actievoerder Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen

ProcesMorkhovenHierbij volgt de eerste bladzijde van nieuwsbrief n° 12 die thans door de vzw Werkgroep Morkhoven wordt verspreid. De gebruikte bewoordingen zoals 'bloedrechter' zullen hier en daar nogal schokkend overkomen maar dergelijke uitdrukkingen betekenen niets tegenover de onmenselijke en ronduit misdadige manier waarop justitie te werk is gegaan om actievoerder Vervloesem de mond te snoeren en de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen. Normaal gezien zou justitieminister Vandeurzen (CD&V) die gecontacteerd werd, een onderzoek in deze zaak moeten bevelen om uit te zoeken of het systematisch laten verdwijnen en stelen van dossiers en dossierstukken geen vaste gewoonte is in bepaalde gerechtelijke kringen. Op die manier kan de minister iets aan de overbevolkte Belgische gevangenissen doen en moeten de Belgische gevangenen niet naar Nederland gestuurd worden.
Minister Vandeurzen deelde Marcel Vervloesem enkel schriftelijk mede dat zijn schrijven naar de procureur-generaal te Antwerpen werd gestuurd maar men moet natuurlijk niet verwachten dat de procureur-generaal onderzoek naar de eigen diefstallen zal laten verrichten.
De vzw Werkgroep Morkhoven is benieuwd wat het Belgische Koningshuis van de diefstal van de 7 cd-roms met het kinderpornomateriaal van de kinderpornozaak Zandvoort die de vzw Werkgroep Morkhoven haar in 1998 overmaakte, zal vinden. Ook voor ex-justitieminister Tony Van Parys die ervan droomt om ooit nog eens opnieuw justitieminister te kunnen worden, komt deze zaak hard aan. Van Parys overhandigde de cd-roms immers voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen.
Dat het justitiebeleid In België werkelijk kadul draait, is al lang geen geheim meer. Een onderzoek naar de verdwijning van de cd-roms is onmogelijk omdat politiek en justitie met elkaar verstrengeld zijn terwijl men steeds over de 'scheiding der machten' spreekt. Ook in de zaak Dutroux hebben we kunnen vaststellen hoe alle politiek gevoelige documenten in een apart dossier (Dutroux bis), richting papierversnipperaar, werden gestoken.


Nieuwsbrief vzw Werkgroep Morkhoven, deel 12, 29 april 2008

Verduisteringen van ontlastende documenten in strafdossiers door parketmagistraten in het dossier van de Morkhovense activist Marcel Vervloesem waren schering en inslag - Probeerde Rechter-voorzitter G. Van Craen van de 14de bloedkamer op het hof van beroep in Antwerpen de ongeoorloofde praktijken van kollega's in de strafzaak van Marcel Vervloesem in te dekken ? - Justitie dekte zich zelf in via haar arrest.

------

'Allemaal begrijpelijke menselijke fouten die spijtig genoeg niet hadden mogen gebeuren', klinkt het in de wandelgangen van diverse gerechtsdiensten wanneer de ongelooflijke onregelmatigheden, blunders, diefstallen en verduisteringen inzake het strafbundel van Marcel Vervloesem via de nieuwsbrieven ter sprake en aangeroerd worden.

De afgelopen weken zijn er zoveel onfrisse zaken in die strafbundels aan de oppervlakte gekomen, dewelke gebeurden binnen gerechtsmiddens, dat men er nog moeilijk onderuit kon komen en men nu over 'begrijpelijke menselijke fouten' begint te spreken.

Dat er heel wat mis zat met die strafbundels was al jaren geweten, doch er werd nooit erstig aandacht aan besteed omdat iederéén dacht dat de zaak wel stilletjes zou gaan overwaaien en er van de 14de kamer op het hof van beroep te Antwerpen gedacht werd dat zij in staat was om correct en vakkundig de strafdossiers te onderzoeken.

De vakkundigheid van bloedrechter G. Van Craen liet het evenwel afweten toen deze de zaak van Marcel Vervloesem diende te behandelen. Zelfs in die mate dat het door hem gewezen arrest van 6 februari 2008 waarin Marcel tot vier jaar cel veroordeeld werd, nu een 'blind arrest' wordt genoemd omdat de drie bloedrechters die in de 14de bloedkamer zetelden, gewoonweg hun dossier niet kenden en bijgevolg blind bleken geweest te zijn voor de vele blunders, fouten, verduisteringen van stukken (zelfs diefstal van een dossier) enz. in hun dossiers.

Marcel bleek zelfs veroordeeld te zijn voor verkrachtingen terwijl bloedrechter G. Van Craen uit de aan hem voorgelegde medische verslagen duidelijk kon weten dat dezelfde Marcel deze zaken medisch gezien niet kon plegen.

Maar iederéén wist dat Marcel moest en zou schuldig verklaard worden.
Bloedrechter G. Van Craen, die eigenlijk beter in de franse revolutie had thuisgehoord om politieke tegenstanders via schijnprocessen te liquideren of die beter tijdens de heksenverbrandingen had gediend in plaats van in een beroepskamer anno 2008 op het hof van beroep te Antwerpen te zetelen, heeft nu boter op zijn hoofd.

De zaak Marcel Vervloesem escaleert steeds verder en met de dag komen er nog meer onregelmatigheden en blunders in deze zaak boven water, zodat velen zich u afvragen hoe dat alles nog ooit zal kunnen recht gezet worden en hoe er een oplossing kan worden gevonden zonder dat de geloofwaardigheid van de magistratuur in deze kwestie, nog dieper de grond wordt ingeboord.

Intussen is het ook al géén geheim meer dat het hof van cassatie niet tot een rechtzetting zal kunnen overgaan. Dit hof beperkt zich louter tot procedurefouten en kan niet ingaan op de onderzoeksblunders in het dossier, de vele valse verklaringen waaronder de mijneed van psycholoog Felix De Maere bij de Turnhoutse onderzoeksrechter Vrints enz.

Cassatie dreigt dus louter te verzakken tot een pure juridische stap die nauwelijks iets betekent teneinde de ganse zaak te kunnen doen behandelen door het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg.


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

Foto: Hof van Beroep te Antwerpen dd. 14.11.2007 - advocaten van Marcel Vervloesem en de advocate van één van de aanklagers die zwijgend toekijkt

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van documenten die het bedrog van justitie aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com - Morkhoven@msn.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

18:42 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (9) | Tags: justitie |  Facebook |

23-04-08

Justitie houdt niet van actievoerders (7)


Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven wacht al meer dan een jaar op de dagvaarding van de genaamde Eddy Bellens

ErikEddyBellens.18.10.06TurTijdens het proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem heeft het gerecht van Turnhout bijna alle bestaande wetten en regels overtreden.

In februari 2007 liet Marcel Vervloesem de genaamde Eddy Bellens uit Morkhoven via een deurwaardersexploot, gericht aan de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, dagvaarden.

Eddy Bellens die goed bevriend is met de aanklagers voor wiens klachten Marcel Vervloesem op 15.11.2006 (na tien jaar door het slijk te zijn gehaald) werd vrijgesproken, verklaarde na het spreekverbod met de pers dat Marcel Vervloesem door de rechter te Turnhout kreeg opgelegd, in een zogenaamd interview met de Gazet van Antwerpen immers dat zijn vader voor 60.000 BF door Marcel Vervloesem werd opgelicht.
Marcel Vervloesem werd voor deze beschuldigingen echter zowel door de correctionele rechtbank te Turnhout als het hof van beroep te Antwerpen vrijgesproken.
Dat gebeurde reeds op 19 juni 1992 (door Rechter Cortleven van de correctionele rechtbank van Turnhout) en op 30.1.1997 (door rechter Van Gelderen van het Hof van Beroep te Antwerpen).

Mter Dominique Defrance, de advocaat die gedurende de voorbije jaren instond voor de verdediging van Marcel Vervloesem, stuurde een brief naar de voorzitter van de griffie van het gerecht te Turnhout waarin hij vroeg om de zittingsdag in de zaak Bellens te bepalen. Hij ontving een schrijven van de griffie waarin hem werd medegedeeld dat de zittingsdatum 'vanwege het gerechtelijk verlof naar een latere datum werd verschoven'.

Omdat er geen gevolg werd gegeven aan de dagvaarding schreef Marcel Vervloesem na enkele maanden naar de Voorzitter van de Rechtbank te Turnhout.
Als antwoord op zijn schrijven, ontving hij op 25.9.2007 van het Hoofd van de dienst der griffie een brief waarin stond dat er 'nog geen besluiten door zijn advocaat ter griffie werden neergelegd en dat de zaak dus niet behandeld kon worden'.
Mter Defrance reageerde daarop door te stellen dat er geen besluiten nodig waren omdat alles in de dagvaarding stond vermeld.

Door dit voortdurende kat- en muisspelletje wacht Marcel Vervloesem intussen al meer dan een jaar op de behandeling van deze zaak.

Het begint er meer en meer op te lijken dat het gerecht van Turnhout Marcel Vervloesem het 'spreekverbod met de pers' speciaal oplegde om ervoor te zorgen dat hij via de pers opnieuw kon beschuldigd worden. Zo'n spreekverbod met de pers is ook wel erg handig als men wil vermijden dat iemand zich voor zijn proces in hoger beroep via de pers over de werking van het gerecht gaat beklagen en daarbij openlijk getuigt over gestolen dossierstukken en dagvaardingen die niet worden uitgevoerd.

Normaal gezien zou de Minister van Justitie tegen dergelijke wanpraktijken binnen justitie moeten optreden maar in tegenstelling tot in Nederland verschuilt de Belgische minister van justitie zich voortdurend achter de 'scheiding der machten' om zijn politieke verantwoordelijkheid als justitieminister te ontlopen. Dat maakt dat binnen de Belgische justitie alles mogelijk is en de rechten van de verdediging er systematisch worden geschonden.
Het Belgische justitiebeleid maakt het mogelijk dat men een actievoerder jarenlang vals kan aanklagen zonder dat men moet vrezen om voor zijn valse klachten vervolgd te worden. Politieke schijnprocessen waarbij men zelfs de ontlastende getuigenissen en dossierstukken van de beklaagde doet verdwijnen of in aparte mapjes steekt, zijn in België dan ook eerder regel dan uitzondering en het wordt tijd dat de Belgische Staat voor dit soort van criminele praktijken door internationale gerechtelijke instanties terecht gewezen wordt.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW-ASBL Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
(de mailbox van werkgroep_morkhoven@hotmail.com is al meer dan een maand gesloten zonder dat Microsoft de problemen kan oplossen)
Registratienummer: 443.439.557


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://praatstoel-belgische-politiek.skynetblogs.be/post/5880142/justitie-doofpot-zaak-dutroux--doofpot-kinder
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Foto: Gerecht Turnhout - Eddy Bellens (rechts) in gesprek met een buurman van Marcel Vervloesem. Deze buurman diende destijds men zijn zoontje Nick een klacht in bij de politie van Herentals wegens zedenfeiten door het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' in 1998 organiseerde. De politie nam deze klacht blijkbaar niet ernstig en wist na een 8 uren durende ondervraging van Nick de klacht om te buigen in een klacht inzake 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem'. Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven dienden hiervoor een klacht in bij het Comité P, het parlementair orgaan dat moet toezien op de werking van de politiediensten. Het rapport van deze klacht werd door het gerecht van Turnhout echter uit het strafdossier gehaald waardoor Marcel Vervloesem zowel door de correctionele rechtbank te Turnhout als door het hof van beroep te Antwerpen op basis van een onvolledig dossier veroordeeld werd. Op 21.4.2008 vroeg Marcel Vervloesem op het hof van cassatie te Brussel dat op 24 juni 2008 uitspraak moet doen in zijn zaak, om inzage in zijn dossier. Ook daar bleken de verslagen van het Comité P en tal van andere documenten niet in het dossier te zitten.
Er zijn nog andere zaken waarvoor de vzw Werkgroep Morkhoven ondermeer justitieminister Vandeurzen (CD&V) gaat contacteren. In oktober 2006 legde ik als Morkhoven-voorzitter immers een lijst met 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen in verband met het sp.a-gemeenteraadslid Victor V., op het bureau van procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen neer. Bij mijn weten werd er echter geen enkel gevolg aan deze zaak gegeven en Victor V. zetelt thans in de Herentalse politieraad. Gaf procureur-generaal Christine Dekkers misschien geen opdracht om deze zaak te laten onderzoeken omdat zij verantwoordelijk is voor het feit dat de cd-roms met kinderpornomateriaal die de vzw destijds aan Z.M. de Koning bezorgde en die door kamerlid en ex-justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek aan de procureur-generaal werden afgegeven, op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen blijken te zijn ?

10:00 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

21-04-08

Het Belgische gevangenissysteem (1)


Het gevangenisprobleem is meer dan een baksteen alleen

prisonSTgilles 002

Het was ongelooflijk, het kontrast verleden week op TV toen Justitieminister Jo Vandeurzen met zijn gevolg in mooie kledij, de gevangenis in Vorst bezocht. In een celletje gevuld met schimmel, een plastieken wc-pot en vervallen meubeltjes die wel rechtstreeks uit de 18de eeuw afkomstig konden zijn, zat een gevangene zijn minder fraaie opmerkingen te maken tegenover VTM-journalist Faroek Osgunez. Géén lopend water, géén fatsoenlijk toilet, zelfs géén fatsoenlijk raampje waardoor een gevangene voeling kon hebben met de buitenhorizon. Je zou je bij het zien van deze schrijnende beelden stilletjes thuis gaan voelen in een verhaal van Charles Dickens anno 1800. Toch belette het niet dat er louter stralende gezichten bij de bezoekers te zien waren, waaronder de blik van John De Wit, eertijds een fervent strijder bij de Belgische Liga voor de Rechten van de Mens dewelke in de tijden van weleer de ene na de andere banbliksem in het blaadje Fatik over onze gevangenissen liet neerkomen. De Liga voor de Mensenrechten is tot grote spijt van velen, haar wilde haren intussen kwijt en aandacht aan de oeroude toestanden inzake ons gevangeniswezen is er bijna tot een echte uitzondering verworden.
De commentator was duidelijk: er waren cellen gesloten wegens de schimmel en andere ongezonde toestanden.
Hoe kan het ook anders, de voorbije regeringen lieten de schrijnende toestanden binnen het gevangeniswezen bestaan waardoor anno 2008 de situatie er alleen maar slechter op geworden is. Daar komt dan nog bij dat er steeds sneller en ook steeds meer mensen, en dat voor steeds weer langere periodes, naar onze gevangenissen worden verwezen door een magistratuur dewelke de alternatieve bestraffingen als een pest binnen hun vakjargon zijn gaan bestempelen waardoor zij bijgevolg ook minder het systeem van die alternatieve bestraffingen toepassen. Het gevolg is dat onze gevangenissen boordevol zitten, met soms vier mensen op een cel, de matrassen op de grond, een plastiek emmer voor behoeften en god wat al niet meer. Het is onaanvaardbaar en bijzonder onmenselijk, en toch pleit de open VLD voor langere gevangenisstraffen, de inperking van de Wet Lejeune etc... En dit terwijl de situatie in de Belgische strafinrichtingen onhoudbaar zijn en vroeg of laat tot uitbarstingen zal leiden. Er vallen steeds meer en meer opstandjes te noteren. Over het aantal zelfmoorden in onze gevangenissen horen of lezen wij nooit nog iets.

Jo Vandeurzen heeft met zijn gevolg dé oplossing bij uitstek gevonden: meer gevangenissen en jeugdgestichten bouwen, en dit terwijl duizenden gevangenen in de meest erbarmelijke situaties moeten overleven in hun gevangenschap.
Het bouwen van meer gevangenissen is in géén geval een oplossing. Kijken we maar naar de Verenigde Staten waar gevangenis na gevangenis is gebouwd en men er moet blijven bouwen.
De situatie in België is, dat hoe meer gevangenissen er komen, hoe meer mensen er ook gevangen zullen gezet worden wat op korte periode dan weer tot overbevolking zal leiden. Het is verkeerd om al de problemen binnen ons gevangeniswezen louter aan plaatsgebrek en overbevolking te wijten.
Er is ook het eeuwenoude gevangenisregime waaronder de gevangenen tijdens hun soms vrij lange opsluiting gebukt gaan. Ook daaraan schort héél wat. Maar daar zwijgt Jo Vandeurzen en zijn gevolg liever over.
Nemen wij bevoorbeeld de situatie in de gevangenissen waarbij een gevangene amper voor één uur per dag uit zijn cel mag om te gaan wandelen. Tenminste als er al geen van de zovele stakingen van cipiers gaande is waarbij zelfs dat uur wandeling per dag een onbestaand feit is. Denken wij even aan het oeroude systeem waarbij gevangenen slecht twee bezoeken van een uur per week mogen ontvangen, en het systeem van louter gunsten. Want een gevangene heeft anno 2008 in onze gevangenis zo goed als géén recht.

Wie de cipierstakingen te Antwerpen volgde dewelke wekenlang duurde waarbij de gevangenen geen bezoek konden ontvangen of konden gaan wandelen enz. begrijpt meteen dat er heel wat schort aan dat gevangenisregime. De situatie was nadien zo verhit dat de cipiers zich door de politie moesten doen vergezellen bij het openen van de cellen. Dat zoiets nog kan in het democratisch land dat België toch beweert te zijn, is onbegrijpelijk.
Er moet, buiten de vernieuwing van de cellen, ook dringend vernieuwing komen inzake het gevangenisregime zelf. Daarenboven is de inperking van de Wet Lejeune een gruwel. Voor de gevangene is dit het ontnemen van het enige vooruitzicht dat hem of haar in dit opsluitingsbestaan nog rest. Ook dat systeem is in ons land discriminerend. De ene veroordeelde moet zijn straf niet uitzitten, de andere kan van vervroegde vrijlating genieten, en weer een andere zou tot de laatste dag van zijn straf moeten blijven zitten. Op wat trekt dat systeem ? Zou het niet beter zijn om komaf te maken met al die verschillen en eens over te gaan tot een humanisering van ons strafstelsel ? Mensen eindeloos opsluiten om ze dan als wraakmachines terug in onze maatschappij geworpen te krijgen, daar zijn wij als burgers niet mee gebaat.
En wat is er gebeurd met ons strafbemiddelingssysteem ? De burgers zijn toch beter gediend met een systeem waarbij burger en dader tot een vergelijk kunnen komen !

Minister Jo Vandeurzen moet geen gevangenissen bijbouwen maar kan beter nieuwe gevangenissen bouwen om de al oude te sluiten.
Herzie het gevangenisregime, maak het humaner ! Waarom zou een gevangene binnen die gevangenismuren niet langer overdag buiten zijn/haar cel kunnen ?
'Onderbemanning' klinkt het steeds als antwoord... maar dat is onzin. Door de inperking van de Wet Lejeune zullen de toestanden binnen de gevangenis er enkel slechter op worden.
De wet Lejeune kwam er juist om het systeem te humaniseren. Is het misschien de bedoeling om van de gevangenissen wraakkampen te maken ?
Ook het systeem van de strafuitvoeringsrechtbanken wordt een ramp. Het lijkt wel of men een gevangene voor een tweede keer wil bestraffen.

Het wordt tijd dat er over ons Belgische gevangeniswezen, het regime en alles wat daar rond leeft, ernstig overlegd wordt.
Veel politici in ons land weten niet eens wat een gevangenisopsluiting voor de gevangene en zijn of haar familie inhoudt. Men zou nu zelfs extra instellingen voor geinterneerden willen gaan bouwen.
De Wet op de Bescherming van de Maatschappij is een oud zeer. Ofwel is men ziek en moet de geinterneerde niet in de gevangenis doch naar een verzorgingsinstelling, ofwel is men niet ziek en moet men niet onder de interneringswetgeving vallen. Ook daarop valt veel te bemerken. Het is een schande dat het interneringssysteem nog bestaat. Want diegene die daar onder valt, ondergaat een ware lijdensweg van om de 6 maanden verder bestraft te worden of niet. Dat probleem kan niet opgelost worden door cipiers witte jassen te laten dragen of op de gang van de interneringsafdeling een andere titel uit te hangen.

Tot slot rijzen er heel wat vragen over het repressief beleid van de Open VLD opzichtens kinderen. Die horen niet in gevangenissen thuis, laat dat duidelijk zijn.
Vandaag vraagt men jeugdgevangenissen voor kinderen vanaf 14 jaar, morgen mogelijk vanaf 12 jaar en later misschien vanaf 9 jaar. We kennen dat soort van oproepen.
De waarheid is dat er in ons land miljarden zijn uitgegeven voor de bouw van super-de-luxe-gerechtshoven die op ware paleizen zijn gaan lijken en waarvoor miljoenen extra uitgaven zijn gedaan na blunders inzake bouwopdrachten zoals middelen om garagepoorten te verhogen. En dit alles terwijl de gevangenen, zoals bijvoorbeeld in de gevangenis te Turnhout, het vaak met tot op het bot versleten gevangeniskledij moeten stellen.
Het lijkt wel op een pure grootheidswaan. Kijk maar even naar het gerechtshof te Antwerpen bijvoorbeeld.

Het wordt nu wel echt tijd dat de waarheid inzake het gevangeniswezen naar buiten treedt.
Het gevangenisprobleem bestaat niet uit een baksteen alleen. Laten we niet vergeten dat ook gevangenen mensen zijn.

20:27 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Kinderpornozaak Zandvoort


Europese Unie: belemmering van het onderzoek naar pedofiele netwerken in België

ULB1 009Advocaat-generaal Marc Tack van de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen noemde de meer dan 88.000 slachtoffers uit de kinderpornozaak Zandvoort een 'luchtbel'...

--------------

CM556291NL.doc PE 353.704

EUROPEES PARLEMENT

2004 - 2009

Commissie verzoekschriften

14 februari 2005

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 186/2004, ingediend door Jacqueline de Croÿ (Belgische nationaliteit), namens de VZW "Werkgroep Morkhoven", over de belemmering van het onderzoek naar pedofiele netwerken in België

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners zijn van mening dat de Belgische staat via de partij Vlaamse Liberalen en Democraten elke onthulling over pedofiele netwerken in de doofpot tracht te stoppen door her en der pressie uit te oefenen en met name op de "Werkgroep Morkhoven", die diverse gevallen en netwerken aan het licht heeft gebracht die later inderdaad bleken te bestaan. Zij beschuldigen onder meer de rechtbank van Turnhout ervan het onderzoek naar cd-rom's met kinderpornografie, waarbij ook Fransen en Nederlanders betrokken waren, gesaboteerd te hebben en dit onderzoek ook op het internationale vlak tegengewerkt te hebben. Zij verzoeken het Europees Parlement te helpen om deze feiten aan het licht te brengen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juli 2004. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 februari 2005

"Zoals blijkt uit Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad van 22 december 2003 (PB L 13 van 20.1.2004, blz. 44), dat op voorstel van de Commissie is goedgekeurd, hecht de Europese Unie veel belang aan de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie.

De doelstelling van dit kaderbesluit is de wettelijke en regelgevende bepalingen van de lidstaten dichter bij elkaar te brengen door op Europees niveau een kader van gemeenschappelijke bepalingen in te voeren, in het bijzonder over de beschuldiging, de sancties, de verzwarende omstandigheden, de bevoegdheid en de vervolgingen, en de politie en gerechtelijke samenwerking in strafzaken in deze materie te versterken en te vergemakkelijken.

Andere handelingen van de Europese Unie, die er eveneens naar streven de seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie te bestrijden (zie de lijst van de handelingen opgesomd in de consideransen nummers 1 tot 3 en 13 van Kaderbesluit 2004/68/JBZ), benadrukken dit engagement.

Als de Europese Unie dus - op grond van artikel 31 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) - over wetgevende bevoegdheid beschikt op het gebied van de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, geldt dat niet voor het voeren van gerechtelijke onderzoeken in individuele gevallen. Volgens artikel 33 van het VEU is dit een bevoegdheid van de lidstaten. De Commissie is derhalve niet bevoegd om zich uit te spreken over de manier waarop gerechtelijke onderzoeken naar pedofiele netwerken in België worden gevoerd."


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

Foto: Jan Boeykens en Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven met Tiny Mast, moeder van de vermoorde Kim en Ken, aan de Vrije Universiteit Brussel.

23.5.2008 - De foto verdwijnt, zoals de foto waarop de eerste Herentalse gemeenteraadszitting te zien is waaraan het sp.a-gemeenteraadslid Victor V. deelnam, regelmatig van het scherm. Over Victor V. die als eerste naar de Gazet van Antwerpen liep om te vertellen dat hij 20 jaar geleden zogenaamd door Morkhoven-activist Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werd, bestaan er immers zo'n 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarover de pers natuurlijk niets zegt.
Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens stapte in oktober 2006 met de lijst processen-verbaals naar procureur-generaal Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen die er blijkbaar niets mee deed. De lijst is waarschijnlijk weggestoken in het geheime dossier B280/89 waarin zich -naast de gevoelige documenten inzake de acties van de vzw Werkgroep Morkhoven rond de isoleercellen van het Antwerpse kinderziekenhuis Good Engels- vermoedelijk ook de 7 cd-roms met kinderporno bevinden die het Belgische Koningshuis door de gewezen justitieminister Tony Van Parys voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Dekkers had laten afgeven.
Het dossier B280/89 was noch voor Marcel Vervloesem, noch voor zijn advocaten ter inzage alhoewel de stukken die zich erin bevinden, deel uitmaken van zijn strafdossier. Alleen op basis van dit gegeven zou het hof van cassatie te Brussel het vonnis van het hof van beroep van Antwerpen op 24 juni 2008 nietig moeten verklaren, maar ja, hoe 'onafhankelijk' zijn de hoogste rechters in dit land nog als zij hun collega's op de vingers moeten tikken ?
Enkele weken geleden vroeg Vervloesem aan de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois die het enkele dagen geleden nog op een grootsprakerige manier over de 'fundamenten van onze rechtsstaat' had, om inzage en kopijname van dit dossier. Hij wacht nog altijd op diens toestemming die natuurlijk juist na de uitspraak van het hof van cassatie op 24 juni 2008 zal gegeven worden. (lees ook onze bijgevoegde commentaar 'Tinny Mast: foto verdwijnt van het scherm')

16:17 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: europese unie |  Facebook |

Kinderpornozaak Zandvoort-Coral


Buitenlandse pers heropent het door België dichtgedekte kinderpornodossier Zandvoort

uneSafeRedirect-1


- http://www.minute-hebdo.fr/
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

14:58 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: affaire coral |  Facebook |

18-04-08

Justitie houdt niet van actievoerders (6)


Het Belgische gerechtssysteem: een systeem dat op een legale manier de mensenrechten schendt

large_224222

Het ziet er niet naar uit dat de nieuwe Belgische justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V) erin zal slagen om het negatieve beeld over de Belgische gevangenissen in het buitenland, te wijzigen.

---------------

Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg vandaag weer de zoveelste telefoon vanuit gerechtelijke middens. De man (waarschijnlijk een magistraat) beweerde dat uit het vonnis van het hof van beroep van Antwerpen nergens bleek dat voorzitter G. Van Craen had gezegd dat het openbaar ministerie selectief te werk was gegaan. Uit het vonnis zou bovendien niet vast te stellen zijn dat het strafdossier onvolledig was.
Op die manier legde de man de vaststellingen van het Comité P en van de Hoge Raad voor de Justitie als 'flauwe kul' naast zich neer.

In de Nieuwsbrief van de vzw Werkgroep Morkhoven (deel 11) wordt er uitvoerig ingegaan op deze zaak.
Er is niet alleen de diefstal en de verdwijning van cd-roms met kinderporno en het desbetreffende dossier in het strafdossier Vervloesem op het parket-generaal te Antwerpen. De Hoge Raad voor de Justitie stelde ook de verdwijning van het dossier van de genaamde Miel Meynaerts alsook het ontbreken van het dossier van Morkhoven-ondervoorzitster Prinses Jacqueline de Croÿ en Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens vast met tal van ontlastende stukken waaruit de onschuld van Marcel Vervloesem klaar en duidelijk blijkt. In het dossier bevindt zich een brief van de Procureur des Konings te Turnhout waarin staat dat het dossier van Prinses de Croÿ met 69 bladzijden 'per vergissing niet in het strafdossier terechtkwam'.
Ook een onderzoek van het Comité P en het labo-verslag van de gerechtelijke politie te Turnhout inzake de anonieme brieven waarin Marcel Vervloesem werd aangeklaagd, ontbraken.
Tenslotte is er de brief van Erik Cuylaerts waarin staat dat het zopas met een paar honderd stemmen verkozen sp.a-gemeenteraadslid Victor V., geld neerlegde voor de klachten tegen Marcel Vervloesem. Ook die is spoorloos. Misschien komt dat omdat er over Victor V. ook zo'n 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan.
Men kan zich ook afvragen waarom het hof van beroep, indien het niets te verbergen heeft, ook nooit antwoordde op het deurwaardersexploot waarin de lijst van verdwenen en gestolen documenten is opgenomen.

De voornoemde Miel Meynaerts schreef, nadat de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde dat zijn klachtbrief niet aan het dossier was gevoegd, per aangetekende brief naar de Procureur des Konings te Turnhout maar hij ontving geen antwoord. Daarop schreef hij opnieuw naar de Hoge Raad voor de Justitie. De Hoge Raad achtte de klacht van de heer Meynaerts gegrond en zei dat het parket van Turnhout 'in gebreke was gebleven'.
De Hoge Raad voor de Justitie nam in haar schrijven daarbij een opvallend standpunt in. Zo zou een procureur 'autonoom mogen beslissen wat hij met de ontvangen klachten doet' en hij zou 'autonoom mogen beslissen in welke dossiertjes hij de ingediende klachten wegsteekt'.
Binnen het Belgische rechtsstelsel kan een procureur dus alle elementen die voor de beklaagde ontlastend zijn in aparte dossiertjes wegstoppen die niemand kent en die niemand (ook de beklaagde of de advocaten van de beklaagde zelf niet) ter inzage krijgt.
De fundamentele rechten van de beklaagde zoals het recht op een eerlijk proces en een volledig dossier worden daarmee met de voeten getreden terwijl het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) het recht van iedere beklaagde op een eerlijk proces en op een dossier waarin zich alle dossierstukken bevinden, garandeert.

De zaak rond Morkhoven-activist Marcel Vervloesem bewijst dat de ongrondwettelijke methodes binnen het Belgische rechtssysteem die in het buitenland reeds voor zoveel ophef zorgden en waarvoor de Belgische Staat reeds meermaals door het Europees Hof veroordeeld werd, nog altijd worden toegepast.
In België bestaat er een systeem dat op een legale wijze de mensenrechten schendt. Justitie werkt er namelijk met twee verschillende dossiers: één dossier waarin alle elementen worden gestoken om iemand achter de tralies te zetten en een tweede dossier waarin alle ontlastende elementen worden gestoken die de onschuld van de aangeklaagde kunnen aantonen. Het tweede dossier is een dossier waarvan niemand het bestaan kent.

Men kan zich afvragen hoeveel parketten in België dit systeem toepassen en hoeveel duizenden verdachten daarvan de afgelopen jaren het slachtoffer werden. Hoeveel advocaten werden er op deze wijze inzake de wettelijke verdediging van hun cliënten al gedwarsboomd ? Hoeveel malen werden de mensenrechten en de rechten van de verdediging op die wijze reeds geschonden ? Hoeveel processen komen er op basis van dit bedrog niet voor herziening in aanmerking ? Zullen de slachtoffers van dit bedriegelijke rechtssysteem ooit voor schadevergoeding in aanmerking komen ? Op welke wijze gaat de Belgische Staat tegemoet komen aan het onmenselijk leed van de mensen die onschuldig in de gevangenis werden opgesloten ? Heeft men wel eens gedacht aan de onherstelbare schade die de vrienden en familieleden van die onschuldige mensen oplopen ?


Men hoeft niet schuldig te zijn om in een Belgische gevangenis te zitten...

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

19:57 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: justitie |  Facebook |

16-04-08

Minister Dewael: Politie Herentals


Dewael1Politiewerking Stad Herentals
From: Jan Boeykens (morkhoven@msn.com)
Sent: Wednesday, April 16, 2008 10:41:37 AM
To: patrick@dewael.com
Cc: werkgroepmorkhoven@gmail.com

Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken
Wetstraat 2
1000 Brussel

Excellentie,

Betreft: Politiewerking Stad Herentals

Ik schreef u wellicht reeds over het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die in 1998, tesamen met een bende drughandelaars, inbrekers, overvallers en dieven, Marcel Vervloesem van onze vereniging van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigde.

Alhoewel Marcel Vervloesem voor de klachten wegens feiten die zogenaamd in hun jeugd plaats hadden gevonden vrij werd gesproken, brachten de opzoekingen van de vzw Werkgroep Morkhoven aan het licht dat er over Victor V. zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan die -om één of andere duistere reden- nooit onderzocht werden.

In oktober 2006 overhandigde ik als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven een lijst van de processen-verbaals aan procureur-generaal Christine Dekkers van het Hof van Beroep te Antwerpen maar die deed er blijkbaar niets mee.
Men weet zelfs niet eens waar de processen-verbaals naartoe zijn en de Vlaamse pers die 10 jaar lang bij de minste scheet over Marcel Vervloesem moord en brand schreeuwde, houdt zoals dit ook het geval was bij de -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort, de lippen stevig op elkaar gedrukt.

Graag had ik een antwoord op de volgende vragen:
- Waarom verdwenen de processen-verbaals over Victor V. ?
- Waarom werden de klachten in deze processen-verbaals nooit onderzocht ? Maakte de politie ze niet aan het parket over ?
- Hoe is het mogelijk geweest dat Victor V., zonder dat de klachten werden onderzocht, gedurende twee jaar lang in de Herentalse OCMW-raad zetelde alwaar hij mede verantwoordelijk was voor de jeugddienst en justitie ? Wie is daar politiek verantwoordelijk voor ?
- Hoe is het mogelijk dat Victor V. sinds zijn verkiezing tot gemeenteraadslid, in de politieraad zetelt zonder dat de processen-verbaals onderzocht worden ?

In uw brief van 20 april 1999 (U was toen nog Voorzitter van de VLD-Kamerfractie) deelde U mij mede dat U 'het volledig met mij eens was dat men alles in het werk moest stellen om een einde te maken aan de kinderpornografie op Internet en ook daarbuiten'. Ik vermoed dat U daarmee ook het kindermisbruik in het algemeen bedoelde.

In uw brief van 20 april 1999 aan Mevrouw Geers van de vereniging NOVKIM stelde U vast dat, inzake het zwaar seksueel misbruik van minderjarigen, de Belgische justitie niet naar behoren werkte, dit in tegenstelling tot het Portugees gerecht. Ook in deze brief was U het er volledig mee eens dat 'alles in het werk moest gesteld worden om een einde te maken aan deze gruwelijke misdrijven' en U zei dat 'éénieder (zowel magistraten als politici) zijn verantwoordelijkheid terzake moest opnemen'. U stelde toen een schriftelijke parlementaire vraag aan de minister van justitie aangaande deze zaak.

Twintig jaar later moeten we echter vaststellen dat de kinderen op de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort nooit geidentificeerd werden en de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers nooit opgespoord en vervolgd werden.
Zoals ik U heb aangetoond, worden ook figuren zoals Victor V. ongemoeid gelaten alhoewel ze zo eventjes 30 processen-verbaals met kindermisbruik op hun naam hebben staan. Zij mogen zelfs carrière maken binnen de politiek en de politiediensten !

Ik moet U waarschijnlijk niet vertellen dat dergelijke toestanden ontoelaatbaar zijn en dring dan ook ten zeerste aan op een onderzoek van uw diensten.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Ondernemingsnummer: 443 439 537


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

10:59 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: dewael |  Facebook |

11-04-08

Justitie houdt niet van actievoerders (5)


Open Omzendbrief t.a.v. justitieminister Vandeurzen: stelende magistraten

mail-4

Brussel, 9 april 2008

Excellentie,

Met verbazing heb ik uw schrijven ontvangen als gevolg op de nieuwsbrieven dewelke al diverse weken in het binnen- en buitenland voor reacties zorgen in verband met de ongehoorde wantoestanden binnen de magistratuur van de 14de strafkamer op het hof van beroep te Antwerpen en op het parket te Turnhout.

Zoals u in de steeds opeenvolgende nieuwsbrieven, dewelke ook aan uw ambt worden en werden toegezonden hebt gelezen, zijn er in de strafdossiers n° 130.P.2007 tal van onregelmatigheden waaronder zelfs de diefstal van een gans dossier met toebehoren gebeurd, dit binnen zowel de diensten van de Procureur des Konings te Turnhout, als ook de vernoemde diefstal binnen de burelen van de procureur-generaal te Antwerpen.
Onze nieuwsbrieven daarover, dewelke ook u ontving, zijn terzake meer dan duidelijk.

Mijn verbazing wordt des te groter omdat u mij laat weten dat u deze kwestie voor verder gevolg hebt overgemaakt aan de procureur-generaal te Antwerpen.

Met ergernis stel ik vast dat uitgerekend de dienst van deze procureur-generaal te Antwerpen, deze zaak zou moeten gaan behandelen terwijl u weet dat de diefstal van het voornoemd dossier AN.37.97.242/99 uitgerekend plaats heeft gegrepen op de dienst van dezelfde procureur-generaal.

De waarheid gebiedt dat ik de grootste twijfel heb over de onpartijdigheid van dat Antwerpse parket-generaal in deze zaak, temeer omdat in het verleden over deze zaak reeds briefwisseling is gevoerd door de betrokkene, de heer Marcel Vervloesem zelf, en advocaat-generaal Marc Tack die de procureur-generaal vertegenwoordigde.
Uit die gevoerde briefwisseling van M. Tack, advocaat-generaal, op 25 oktober 2007 en ook van 26 november 2007 blijkt dat deze vertegenwoordiger van de procureur-generaal tot liefst tweemaal toe, met leugens de schijn opwekte ten overstaan van de heer Vervloesem, dat het gestolen en verdwenen dossier in het bundel 130.P.2007 ter inzage was.

Er was een onderzoek nodig van de Hoge Raad van de Justitie met ref. N/07/0185/BDM/KDB in deze zaak, alvorens M. Tack als vertegenwoordiger van de procureur-generaal, toegaf. En dit in volle tegenstelling met zijn versie in zijn brieven van 25 oktober 2007 en 27 oktober 2007.
Pas dan bekende deze advocaat-generaal aan de Hoge Raad dat het dossier AN.37.97.242/99 op hun diensten 'verdwenen' is.
Aan de heer Vervloesem werd door de betrokken advocaat-generaal M. Tack zelfs de mogelijkheid onthouden om de kopijtjes dewelke zijn ambt zou hebben kunnen terugvinden, in te kijken voor zijn proces inzake dossier 130.P.2007.

Ik stel bijgevolg vast dat de heer Vervloesem tijdens de behandeling van zijn strafdossier 130.P.2007 op de 14de strafkamer op het hof van beroep te Antwerpen, veroordeeld is geworden zonder over een volledig zijnde strafbundel te kunnen beschikken.

Ik betwijfel dan ook bijzonder sterk dat er een onpartijdig onderzoek in deze zaak mogelijk is omdat uw ambt in feite deze zaak toevertrouwt aan diegenen die zelf in deze zaak verantwoordelijk zijn voor de genoemde diefstal van dossier AN.37.97.242/99.

Ik vraag mij af waar dan nog de rechten van de heer Vervloesem terzake zijn, gezien de Hoge Raad van Justitie wél de verdwijning van het vernoemde dossier aan de heer Marcel Vervloesem bevestigde in haar brief van 21.2.2008, weliswaar na de veroordeling van deze man door de 14de strafkamer van het hof van beroep te Antwerpen, doch verder over geen bevoegdheden bezit om onderzoek te voeren naar de hoge magistraat die binnen dat hof van beroep verantwoordelijk is voor deze diefstal en verdwijning van het voornoemde dossier alsook de bedriegelijke frauduleuse brieven terzake van dhr. Tack, advocaat-generaal aldaar.

Ongetwijfeld heeft uw ambt daarenboven in de aan u toegezonden nieuwsbrieven over deze reeks van onregelmatigheden door gerechtelijke beambten in de strafbundel 130.P.2007 begaan, gelezen.

Het kan en mag niet dat dergelijke feiten oogluikend worden getolereerd binnen ons rechtsstelsel, omwille van vooroordelen en persoonlijke motieven van deze diverse magistraten opzichtens de heer Vervloesem.

Een diepgaand onafhankelijk onderzoek naar onze nieuwsbrieven en haar inhoud ervan lijkt mij dan ook gerechtvaardigd.

Uw ambt zal het ongetwijfeld met mij eens zijn dat het toch wel bijzonder bevreemdend is dat de Hoge Raad voor de Justitie, liefst tot driemaal toe heeft moeten ingrijpen in de diverse onregelmatigheden door magistraten in de strafdossiers van de heer Vervloesem, en tot driemaal toe inderdaad bevestigde dat de klachten terzake door hun diensten na hun onderzoek gegrond en terecht zijn bevonden.

In onze volgende nieuwsbrief zal uw ambt zelfs kunnen vaststellen dat er in de strafzaak van de heer Vervloesem, zelfs ten overstaan van onderzoeksrechter Vrints te Turnhout, meineed is gepleegd door psycholoog Felix De Maere.
En zo zijn er tal van onregelmatigheden in de strafbundel van de heer Vervloesem weer te vinden die door beroepsrechter G. Van Craen van de veeertiende kamer van het hof van beroep te Antwerpen onbehandeld zijn gebleven.
Het weze gezegd dat deze beroepsmagistraat wist dat de hem voorliggende bundels 130.P..2007 onvolledig waren.

Het is schokkend daarenboven te moeten vaststellen dat hetzelfde hof tientallen documenten, medische expertises van geneesheren-specialisten, expertises van de federale politie, getuigenissen van rijkswachters, expertises van gerechtsexperts en expertises van professoren-specialisten van buitenlandse universiteiten naast zich neerlegde omdat deze de onschuld van de heer Vervloesem konden aantonen. Het is schokkend dat men, gelet op de 10 jaar durende hetze in de media over het proces van de heer Vervloesem, niet tegen die media hetze is durven in te gaan, en bijgevolg de heer Vervloesem tot vier jaar cel heeft veroordeeld, ondanks de enorme twijfels, expertises e.a. dewelke de onschuld van deze man aantonen.

Ik ben geschokt door het feit dat de beroepsrechter G. Van Craen, zelfs in zijn arrest 221/2008 van 6 februari 2008 schrijft dat de vier jaar cel mede verantwoord zijn wegens het medische dossier van de heer Vervloesem.

Sinds wanneer is het strafbaar dat een mens zoals de heer Vervloesem, dewelke kanker heeft, nier- en hartpatiënt is en daarenboven nog de zwaarste graad van suikerziekte heeft, het één en ander medisch aantoont ? Zijn ziekte en medische onbekwaamheid soms een bewijs van schuld ? Moet de heer Vervloesem daarom vier jaar de cel in ???

In regel komt dat voor de heer Vervloesem trouwens neer op de 'doodstraf'. Een ander woord is hiertoe niet te vinden.

Ik heb begrip voor het standpunt van de scheiding der machten, maar excellentie, wanneer er binnen de magistratuur van het hof van beroep te Antwerpen dossiers mogen verdwijnen en gestolen worden; wanneer men in een vonnis onrecht en schade toebrengt aan een mens die -dat mogen we toch veronderstellen- de heer Vervloesem nog steeds is, dan moet het hoofd van de justitie (en in dit geval bent u daartoe wel degelijk bevoegd) er zorg voor dragen dat er recht geschiedt, die diefstal wordt uitgeklaard en de verantwoordelijke(n) op het matje wordt geroepen, ook al zou het om een beroepsmagistraat gaan die daartoe vervolgd wordt zoals de belgische wetgeving dit voorziet.

Het heeft in deze kwestie niet de minste zin om de paraplu naar elkaar toe te spelen zonder dat er iemand binnen justitie klaarheid brengt en zonder dat er recht geschiedt jegens de heer Vervloesem.
Want dat de heer Vervloesem het slachtoffer is van diefstal en het verduisteren van dossierstukken binnen de magistratuur, teneinde deze man te kunnen opsluiten, is overduidelijk.

Van de heer Voorzitter van het hof van beroep verneem ik dat het hof van cassatie deze zaak toebehoort.

Van u verneem ik dan weer dat de procureur-generaal te Antwerpen deze zaak onder zijn bevoegdheid krijgt.

De Hoge Raad van Justitie deelde mij mede dat ze verder niets kan doen dan beamen dat het dossier AN.37.97.242/99 inderdaad verdwenen is.

Wie, Excellentie, moet dan wel iets doen ? De ontvreemders van het dossier zelf ?
Dat is toch te gek om los te lopen !

Terecht breng ik u dan ook deze zaak nu per Open Omzendbrief onder de aandacht zodat er uiteindelijk wat mee zal worden gedaan.

Ik wijs er u op dat ik al wekenlang de Voorzitter van het hof van beroep via onze nieuwsbrieven op de hoogte stel van de vele onregelmatigheden in de bundels 130.P.2007, wat ik ook aan uw ambt en de talrijke verantwoordelijken zal blijven doen.

Inmiddels verneem ik dat het dossier Vervloesem in Cassatie is en aldaar is ingeschreven onder n° rol.P.08.455.N.
Ter behandeling op 24 juni 2008, en dit terwijl de dossiers nog steeds onvolledig zijn en de diefstal van het dossier AN.37.97.242/99 nog steeds niet op een fatsoenlijke wijze is onderzocht.

Ik stel mij de vraag of er binnen onze wetgeving geen mogelijkheid zal moeten worden voorzien waarin rechten voor verdachten worden opgenomen, om bij onregelmatigheden door magistraten begaan, een procesherziening automatisch te voorzien, als die onregelmatigheden kunnen aangetoond worden.

Het proces en de dossiers tegen de heer Vervloesem lijken wel terug te gaan naar de franse procesvoering tijdens de franse revolutie.

Ik stuur, Excellentie, ook deze brief andermaal naar alle instanties en de voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen.

Aanvaardt, Excellentie, mijn voorname gevoelens van achting,

Hugo Mertens
Voor de vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
erkenningsn. 443.439.55


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

Document: In 1990 wees rechter G. Van Craen die Morkhoven-activist Marcel Vervloesem zopas tot vier jaar gevangenis veroordeelde, de genaamde Wilfried Dekkers als pleegkind aan een zekere Alfred P. toe.
Wilfried Dekkers was de nederlandse jongen die in 1989 door de vzw Werkgroep Morkhoven bij de akties rond de isoleercellen in de Antwerpse kinderkliniek Good Engels het 'Niemandskind' werd genoemd.
Een maand later werd deze Alfred P. aangeklaagd wegens zedenfeiten met Wilfried D.
Toen Alfred P. werd gearresteerd schreven de kranten dat de 'schandaalschreeuwer die samen met de vzw Werkgroep Morkhoven actie voerde rond het kinderziekenhuis, een kindermisbruiker was en dat heel de actie van de vzw Werkgroep Morkhoven op verzinsels was gebaseerd'.

Die mediacampagne werd nog eens overgedaan nadat de vzw Werkgroep Morkhoven op het spoor was gekomen van de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort. Omdat die kinderpornozaak in de doofpot moest gestopt worden, kwamen de nieuwszender VTM, de VUM-media groep van mediamagnaat Thomas Leysens, Het Laatste Nieuws en Gazet van Antwerpen toen met een reeks gefantaseerde verhalen af die zowel Marcel Vervloesem als de vzw Werkgroep Morkhoven opnieuw ongeloofwaardig moesten maken...

22:08 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vandeurzen |  Facebook |

07-04-08

Justitie houdt niet van actievoerders (4)


Open brief aan Stefaan De Clerck (2)

stefaan_declerckBrussel, 7 april 2008

De heer Stefaan De Clerck
Kamerlid CD&V
Damkaai 7
8500 Kortrijk

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: 'het vertrouwen van de burger in de politiek en werking van justitie herstellen'

Zoals ik u gisteren schreef, zei u destijds als justitieminister in een interview met een Nederlandse krant dat men de vzw Werkgroep Morkhoven inzake de kinderpornobestrijding 'krediet moest geven vermits ze over belangrijke informatie beschikt'. 'Voorwaarde daartoe was dat zij haar gegevens aan justitie bezorgde', aldus uw eigen woorden.

Toen de vzw Werkgroep Morkhoven al haar informatie in de kinderpornozaak Zandvoort aan de justitie te Turnhout had overgemaakt, werd Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven, na een mediacampagne waarbij hij van zedenfeiten die 20 jaar voordien zogezegd plaats hadden werd beschuldigd, echter aangeklaagd voor het 'bezit van kinderporno'.
De justitie deed niets met het kinderpornomateriaal.
De -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffers werden nooit geidentificeerd. De kinderpornoproducenten, kindermisbruikers en kopers van de kinderporno werden nooit vervolgd.

Vandaar dat de vzw Werkgroep Morkhoven zich enigszins slachtoffer voelt van de door uw gedane belofte.

Ook in andere dossiers moeten wij vaststellen dat de justitie te Turnhout nalaat om zaken te onderzoeken.

Ik had het al over de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen waarbij een zekere Victor V., gemeenteraadslid te Herentals en zetelend in de Herentalse politieraad, genoemd wordt.

Ook in het dossier van de genaamde Peter W., wonende te Wuytsbergen in Herentals (op enkele stappen van het politiebureau verwijderd) moeten wij vaststellen dat er niets wordt ondernomen.

Zoals u in onderstaande brief gericht aan de Herentalse burgemeester Jan Peeters kan lezen, toert deze Peter W. al jarenlang rond met een auto zonder rijbewijs terwijl hij enkele jaren geleden verantwoordelijk was voor een ongeval waarbij een jongen omkwam.
Peter W. reed toen ook zonder rijbewijs. Hij zat in beschonken toestand achter het stuur en de auto stak vol gestolen goed.

Wat deze zaak nog een stuk ernstiger maakt, is het feit dat Peter W. dank zij de 'schuldbemiddeling' van het OCMW te Herentals zijn auto kon aankopen.

Maar er is meer... Peter W. is gekend voor 22 gevallen van inbraken, diefstallen, misbruik van vertrouwen, oplichtingen, drugshandel, aanrandingen, schriftvervalsingen enzoverder. De vzw Werkgroep Morkhoven werd op amper twee weken tijd al door een tiental slachtoffers van Peter W. gecontacteerd. De mensen die werden opgelicht, wachten al jarenlang op de terugbetaling van hun geld en krijgen daarbij blijkbaar niet de minste hulp van justitie en/of slachtofferhulp in Turnhout.
De ouders van de bij het ongeval overleden jongen wachten al jarenlang op een schadevergoeding voor de dood van hun zoon die overleed.
Een ander slachtoffer wendde zich tevergeefs tot justitie nadat zijn dochter door Peter W. werd aangerand.
Op de Opendeurdagen van 29 en 30 maart jl. van de vzw Werkgroep Morkhoven, kwam nog een ander slachtoffer van Peter W. opdagen. Het betreft hier een gepensioneerde vrouw die al jarenlang op een schadevergoeding wacht voor de banden van haar wagen die door Peter W. werden stukgestoken. Een klacht terzake bij de politie van Herentals haalde niets uit.
Peter W. pleegde enkele jaren geleden ook een inbraak bij Marcel Vervloesem en ging aan de haal met verschillende dossiers van de vzw Werkgroep Morkhoven. Marcel Vervloesem wacht nu al jarenlang op de schadevergoeding die hem daarvoor door de rechter te Turnhout werd toegekend.
Op 9.7.2002 moest Peter W. voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout verschijnen.
Het betrof hier een collectieve schuldbemiddeling met 25 verschillende partijen (Pidpa, Iweca, OCMW Mol, Bacob/Brussel, VNM/Mechelen, VAB/Brussel, BelgacomMobile/Brussel,OCMW Herentals, Bvba De Vleir/Olen, Bank Breda/Antwerpen, CityBank/Brussel, Ministerie Vlaamse Gemeenschap/Aalst, Belgacom/Mechelen, Stad Herentals, Provincie Antwerpen, nv. Laureysen/Herentals, Fortisbank Brussel, OCMW Lille, Ministerie van Financiën/Westerlo, nv IBS Felicitas/Meise, Ontvangstkantoor Penale Boeten/Turnhout enverschillende personen en privéfirma's).
Peter W. mag echter rustig verder boeren van justitie. Buiten zijn auto kocht hij, dank zij de 'schuldbemiddeling' van het OCMW te Herentals, zopas een huis.

Omdat de talrijke slachtoffers van Peter W. niet vergoed worden en door justitie aan hun lot worden overgelaten (de door rechter Peeters aangestelde juridische schuldbemiddelaar werd door Peter W. onlangs op straat gezet), gaat de vzw Werkgroep Morkhoven zich nu stelselmatig voor hen inzetten.
De Werkgroep heeft daartoe een dossier geopend waarin alle gegevens samengebracht en onderzocht worden.

Zoals in 1989 zal u misschien opmerken dat dit de taak van justitie is en niet van de vzw Werkgroep Morkhoven maar dat verhaal kennen we al.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Ondernemingsnummer: 443 439 537

PS.
In bijlage zend ik u mijn schrijven naar de Herentalse burgemeester Jan Peeters in verband met de genaamde Peter W.
Alle schepenen en gemeenteraadsleden (uitgezonderd Victor V.) kregen een kopie van dit schrijven. Kan u de Herentalse CD&V-schepenen, gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden misschien contacteren ?

Copie: anne-marie.lizin, anseeuw.senators, wouterbeke.be, buysse.senators, hugo.coveliers, creyelman.senators, debethune.senators, jmdedecker, christinedefraigne, jacinta.deroeck, kinderrechtenhuis.vzw., redactie.belga.be, redactie.parool.nl, kinderrechten.vlaamsparlement.be, redactie.nu.nl, antwerpen.belga.be, radionieuws.vrt.be, vermist.tros.nl, redactie.webwereld.nl, KRW.Koepel.kinderrechtswinkel.be, antwerps.pershuis, antwerpen.streekkrant, antwerpen.radiocontact, georgette.vanmuylem.fgov.be, guy.swennen, schepen.anne-mie.hendrickx.herentals, silvan.declerq.fgov.be, sarah.raman.e-gov.be, wim.pote.vrt.be, wim.wilri.persgroep.be, wluyckx.concentra, wpauwels.europarl, rbaeten.europarl, hoofdredactie.demorgen, herman.vanrompuy.dekamer, hubert.brouns.vlaamsparlement, fractie.cdenv.vlaamsparlement, fbrepoels.europarl, jhuygh.senaat.cdenv, johan.vandelanotte.s-p-a


fetchBrussel, 3 april 2008

Jan Peeters, voorzitter en burgemeester Stad Herentals (sp.a)
Spoorwegstraat 27
2200 Herentals

Geachte Heer Peeters,

Betreft: aanpak van verkeersongevallen, drugsproblematiek, inbraken, diefstallen enz.

In de Gazet van Antwerpen van 25.1.2008 las ik dat de politiezone Neteland zich gericht gaat toeleggen op de aanpak van de drugsproblematiek. U maakte dat met korpschef Luc Smeyers bekend op de nieuwjaarsreceptie van de politiezone. De geïntegreerde aanpak van de politie wierp immers zijn vruchten af in de aanpak van verkeersongevallen en het is daarom dat u op een gelijkaardige manier de drugsproblematiek wil aanpakken.
Zoals u terecht opmerkte zijn heel wat feiten van vandalisme, inbraken en overlast in het centrum van Herentals hieraan immers te linken.

Het is in die zin dat ik u en de heer Luc Smeyers, zonechef van de politie Neteland, thans schrijf.

Ik vernam namelijk dat de genaamde Peter W., wonende Wuytsbergen te Herentals, destijds bij een autoaccident werd aangetroffen.
Hij bevond zich in dronken toestand achter het stuur van een personenwagen die vol gestolen goed zat en bleek over geen rijbewijs te beschikken.
Bij het ongeval kwam Erik Bosschers, een jongen uit Herentals, om hetleven en een andere inzittende werd gekwetst.

Enkele maanden geleden kocht Peter W. die nog altijd zonder rijbewijs zit en die -in geval hij er toch één had toch een rijverbod moest krijgen- een personenvoertuig waarmee hij thans zonder rijbewijs rondrijdt.
Eén dode is blijkbaar nog niet genoeg geweest.

Peter W. die buiten zijn auto ook nog een huis kocht, staat momenteel onder schuldbeheer van het OCMW te Herentals nadat hij zijn door rechter Peeters aangestelde juridische schuldbemiddelaar op straat zette.

De familie Bosschers uit Herentals schreef ons twee weken geleden het volgende als reactie op onze nieuwsbrief die in Morkhoven en omstreken wordt verspreid:
'Een aantal jaren geleden is Peter W. met onze Erik met de wagen op de Lichtaartse steenweg in Herentals tegen een boom gereden. De brandweer van Herentals moest hen uit het voertuig bevrijden. De politie van Herentals trof de wagen vol gestolen goed aan. Peter W. hield bij hoog en laag vol dat onze Erik aan het stuur had gezeten. Erik lag in coma en kon dus zelf niet spreken. Het onderzoek wees uit dat Peter W. de wagen had bestuurd. Hij bleek zelfs niet over een rijbewijs te beschikken. Erik is maanden later in hetziekenhuis St Elisabeth in Herentals overleden tengevolge van dat ongeval.'

Gezien u als burgemeester van Herentals aan het hoofd van de politie staat en rekening houdende met uw bovenvernoemde nieuwjaarstoespraak, hoop ik dat u deze zaak op een doeltreffende manier aanpakt.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Ondernemingsnummer: 443 439 537


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

12:08 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: de clerck |  Facebook |

06-04-08

Justitie houdt niet van actievoerders (3)


Open brief aan Stefaan De Clerck (1)

stefaan_declerckDe heer Stefaan De Clerck
Kamerlid CD&V
Damkaai 7
8500 Kortrijk

Van: Jan Boeykens
Aan: stefaan.de.clerck
Datum: 6 apr. 2008 18:20
Onderwerp: kindermisbruik

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: werking van justitie

Toen de vzw Werkgroep Morkhoven de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort met de foto's van enkele tienduizenden slachtoffers in bezit kreeg, verklaarde u als minister van justitie tegenover de Nederlandse pers dat men 'de vzw Werkgroep Morkhoven in een bepaald opzicht vrijbuiters kon noemen maar dat men haar krediet moest geven omdat zij over belangrijke informatie beschikte'.
U stelde wel als voorwaarde dat de vzw Werkgroep Morkhoven 'haar gegevens voor onderzoek aan justitie zou overmaken'.

Kort nadien droeg de vzw Werkgroep Morkhoven haar informatie over aan de justitie te Turnhout.

Enkele weken nadien kwamen VTM, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en de kranten van de VUM mediagroep (Nieuwsblad, De Standaard, Het Volk) tegelijkertijd met verhalen af waarin Marcel Vervloesem van onze vereniging plotseling van 'verkrachtingen en folteringen' werd beschuldigd.
De zogezegde slachtoffers verklaarden dat die zaken 20 jaar geleden zouden gebeurd zijn zodat Marcel Vervloesem zelf een 'kindermisbruiker' kon genoemd worden.

De Turnhoutse justitie nam de klachten die vlak na de mediacampagne tegen Marcel Vervloesem werden ingediend, ernstig alhoewel het over bijna onmogelijk te onderzoeken zaken van 20 jaar geleden ging (die normaal gezien ook verjaard waren).

In plaats van het kinderpornomateriaal van de vzw Werkgroep Morkhoven te onderzoeken en de verkrachters en kinderpornoproducenten op te sporen, klaagde de Turnhoutse justitie Marcel Vervloesem aan voor het 'bezit van kinderporno'.

Marcel Vervloesem werd 10 jaar lang door justitie en haar gerechtelijke verslaggevers door het slijk gehaald en als een 'laffe kindermisbruiker' bestempeld'.
De cd-roms Zandvoort daarentegen werden nooit onderzocht. De -volgens de federale politie- meer dan 88.000 kinderen die erop stonden werden niet geidentificeerd terwijl de kinderpornoproducenten, folteraars/verkrachters en de voor kinderporno betalende consumenten nooit werden opspoord en vervolgd.
Zij konden dus gewoon doorgaan met hun kindermisbruik.
Dat justitie deze zaak in de doofpot wilde stoppen, bleek uit de tussenkomst van de in de zaak Dutroux in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur Georges Zicot die een valse naam opgaf om een betrokken jeugdmagistraat te kunnen beschermen.

Naast de kinderpornozaak Zandvoort werden ook de 30 processen-verbaals rond het Herentalse Sp.a gemeenteraadslid Victor V. die Marcel Vervloesem aankloeg, nooit onderzocht.
In de 30 pv's staan de zedenfeiten met kinderen en minderjarigen beschreven. Victor V. zetelt thans in de Herentalse politieraad.

Ik weet wel dat u de 'scheiding der machten' zal trachten in te roepen maar u verklaarde als minister van justitie dat de vzw Werkgroep Morkhoven het kinderpornomateriaal voor 'onderzoek aan justitie diende over te maken'.
Bovendien is de bestrijding van kindermisbruik ook een politieke kwestie.

In de hoop dat deze kwestie in de Commissie Justitie wordt besproken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Ondernemingsnummer: 443 439 537

-------

Copie: anne-marie.lizin, anseeuw.senators, wouterbeke.be, sbouarfa.parlbru, bousakla.senators, moulia.mr.polgroups.senate, christian.brotcorne, buysse.senators, ceder.senators, cheffert, collas.bernard, hugo.coveliers, creyelman.senators, cornil.senators, debethune.senators, crombe.senators, jmdedecker, christinedefraigne, delacroix.senators, delperee, jacinta.deroeck, derbaki, deschamphelaere.senators, pgaland.senators, c.geerts, jeanmarie.happart, margriet.hermans.vlaamsparlement, jean.francois.istasse, nele.jansegers, kapompole.senators, florkoninckx
Bcc: vermist.tros.nl, redactie.telegraaf.nl, redactie.trouw.nl, redactie.volkskrant.nl, redactie.nu.nl


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

18:59 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

04-04-08

Justitie houdt niet van actievoerders (2)


Vindt minister Dewael dat criminelen die actievoerders in discrediet brengen, beschermd moeten worden ?

mail-4

Rechter-voorzitter G. Van Craen die Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeelde, noemde de verklaringen waarin de genoemde Peter W. Marcel Vervloesem ondermeer van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde, 'geloofwaardig'.

Wie het strafblad van Peter W. heeft gelezen (in het vorige artikel werd maar een klein gedeelte van de reeks misdaden van Peter W. opgesomd) weet echter beter.

Ook de vele slachtoffers van Peter W. weten dat de uitleg van rechter Van Craen niet met de waarheid strookt.

De verklaring van Peter W. is trouwens al bijna even geloofwaardig te noemen als de verklaringen van de andere criminelen die Marcel Vervloesem van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigden.
Wat moeten we bijvoorbeeld geloven van de verklaring van het Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die -volgens de verklaringen van de door rechter G. Van Craen geloofwaardig genoemde Peter W.- de klachten tegen Marcel Vervloesem tegen de betaling van 250 Euro ( + 250 Euro voor het verhaal tegenover de pers) zou georganiseerd hebben ?
Van Victor V. die binnenkort wil uitpakken met een groots feest naar aanleiding van zijn homo-huwelijk dat een primeur zal zijn voor de Kempen, bestaan er zo eventjes 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen.
Een kopie van die processen-verbaals werd reeds op 24 oktober 2006 door Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep in Antwerpen overgemaakt.
Jan Boeykens deed dit omdat er met de processen-verbaals niets werd gedaan en omdat zijn schrijven naar minister van binnenlandse zaken Patrick Dewael (VLD) en het Comité P dat de werking van de politiediensten moet onderzoeken, niets uithaalde.
Het bleef echter muisstil rond deze zaak.
Kwam dat misschien omdat men wist dat Marcel Vervloesem hoger beroep zou aantekenen tegen het vonnis van de rechter te Turnhout en omdat het hof van beroep in Antwerpen Marcel Vervloesem ten allen koste wilden veroordelen om de kinderpornozaak Zandvoort met zijn -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffers in de doofpot te kunnen stoppen ?

De Turnhoutse justitie die van de hogere magistratuur blijkbaar de toelating kreeg om ook dossiers en dossierstukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem te laten verdwijnen, kon vanzelfsprekend geen onderzoek instellen naar de zedenfeiten.
Had zij een onderzoek ingesteld rond de zedenfeiten van Victor V., dan zouden haar kroongetuige en het zootje criminelen dat voor de klachten tegen Marcel Vervloesem werd gebruikt, totaal ongeloofwaardig zijn geworden. De Turnhoutse rechters die Marcel Vervloesem ten allen koste als een 'zware pedofiel' wilden blijven afschilderen om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te kunnen stoppen, zouden daarbij ook zelf hun geloofwaardigheid hebben verloren.

Ook de geschreven pers zweeg als vermoord maar ja, wat doe je als je iemand als Victor V. tien jaar lang hebt opgehemeld om een actievoerder die actie voert tegen kinderpornonetwerken die volgens de Belgische overheid niet bestaan, aan de schandpaal te nagelen ? Wat doe je als hoofdredacteur van een dagblad als je wetens willens een zootje criminelen als 'zwakke slachtoffers van een laffe kindermisbruiker' voorstelde om een kinderpornonetwerk en de duizenden slachtoffers ervan dood te zwijgen ?
Kranten moeten immers geloofwaardig blijven (ook al staan ze soms vol leugens) als men ze aan de man wil brengen...

Vanuit de Herentalse Sp.a die alles voor het zeggen had, moest men helemaal geen reactie verwachten. Zij zorgde ervoor dat Victor V. (die nauwelijks kan schrijven) een 'respectabele' man bleef. Dank zij het Herentalse Sp.a-bestuur werd Victor V. voor twee jaar tot bestuurslid van het OCMW te Herentals benoemd (dienst jeugdzaken en justitie). Om alle twijfel rond Victor V. weg te nemen, verklaarde het Herentalse Sp.a-bestuur bovendien dat zij het 'volste vertrouwen in Victor V. en Victor's goede werken' had. Zij plaatste Victor V. vervolgens op een verkiesbare plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen zodat deze dank zij een handvol stemmen (waarvan het merendeel waarschijnlijk van de Sp.a kwam) tot gemeenteraadslid werd verkozen. Nadien zorgde zij ervoor dat Victor V. in de Herentalse politieraad kon zetelen.
Dat komt omdat de Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters, als we zijn nieuwjaarstoespraak mogen geloven, de criminaliteit in Herentals wil aanpakken.
Nu begrijpen we tenminste waarom Jan Peeters die aan het hoofd staat van de Herentalse politie, tien jaar lang alles gedaan heeft om zijn 'vriend' en partijpolitieke collega Victor V. aan de nodige mandaten te helpen...

Jan Boeykens schreef als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven zopas naar Luc Smeyers, zonechef politie Neteland (Herentals), en naar de Herentalse burgemeester Jan Peeters om de zaak rond Peter W. die op dit ogenblik zonder rijbewijs met een wagen rondtoert, zo snel mogelijk aan te pakken.
Jan Boeykens vindt immers dat één dodelijk slachtoffer reeds genoeg is en wil dat het suksesrijke verkeersveiligheidsplan van de Stad Herentals niet in gevaar komt.
Een kopie van zijn schrijven stuurde hij naar alle Herentalse schepenen en -buiten Victor V.- naar alle gemeenteraadsleden.
Ook minister van binnenlandse zaken Patrick Dewael (VLD) en het Comité P kregen een afschrift van zijn schrijven.

Het wordt nu afwachten wat minister Dewael nu gaat doen.
Indien hij, zoals in de zedenzaak rond Victor V., zwijgt om de geloofwaardigheid van de Herentalse Sp.a en de verklaringen van het zootje aanklagers van Marcel Vervloesem niet in gevaar te brengen, dan maakt hij zichzelf ongeloofwaardig.
Hopelijk maakt de minister niet dezelfde fout als rechter-voorzitter G. Van Craen van de veertiende kamer van het hof van beroep in Antwerpen...


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

Document: In 1990 wees rechter G. Van Craen de genaamde Wilfried Dekkers die in 1989 door de vzw Werkgroep Morkhoven bij de akties rond de isoleercellen in de Antwerpse kinderkliniek Good Engels het 'Niemandskind' werd genoemd, aan een zekere Alfred P. toe. Een maand later werd deze Alfred P. aangeklaagd wegens zedenfeiten met Wilfried D. Toen Alfred P. werd gearresteerd schreven de kranten dat de 'schandaalschreeuwer die samen met de vzw Werkgroep Morkhoven actie voerde rond het kinderziekenhuis, een kindermisbruiker was en dat heel de actie van de vzw Werkgroep Morkhoven op verzinsels was gebaseerd'.

11:25 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (6) | Tags: dewael |  Facebook |