01-06-09

Justitieminister De Clerck wil kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot


adj.woordvoerdersterDeClerck.mail-1Lieselot Bleyenberg, 24 jaar, CD&V-kandidate voor het Vlaams Parlement: 'Ik vond al vlug een job bij de FOD Justitie, bij de Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen'

Op 28 mei 2009 vroeg de Franse journalist Serge Garde die voor een reportage over Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven en de kinderpornozaak Zandvoort naar België kwam, een onderhoud aan met justitieminister Stefaan De Clerck.

Hij kreeg van het kabinet van De Clerck te horen dat hij zich 'maar met een mail tot Lieselot Bleyenberg, persattaché van De Clerck moest richten'.

In zijn mail van 28 mei 2009 aan Lieselot Bleyenberg, vroeg Serge Garde wat thans de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge was en om welke reden de Belgische justitie hem ieder contact met de pers verbood.
Hij vroeg tevens waarom de actievoerder, indien zijn gezondheidssituatie inderdaad kritiek was, in de gevangenis bleef opgesloten en waaarom hem een electronisch enkelbandje geweigerd werd.
Serge Garde stelde verder dat Marcel Vervloesem hem had medegedeeld dat hij nog maar kortstondig te leven had en hij vroeg of men Marcel Vervloesem soms in de gevangenis wilde laten sterven.
Tot slot vroeg Serge Garde of Bleyenberg er kon voor zorgen dat hij minister De Clerck aangaande de situatie van Marcel Vervloesem en omtrent de kinderporno-cd-roms Zandvoort (een zaak die De Clerck vanuit zijn vorige ambtstermijn als minister van justitie erg goed kent) kon interviewen.
Ter informatie deelde Serge Garde nog mede dat hij, voor de Franse televisie, aan een 90 minuten durende documentaire over dit 'delicate dossier' werkte en dat hij daarbij het standpunt van minister De Clerck aan bod wilde laten komen.

In haar mailbericht van 28.5.2009 antwoordde Bleyenberg in het Nederlands: 'Meneer, Wij communiceren niet over de Heer Vervloesem. Vriendelijke groeten, Lieselot Bleyenberg'
Lieselot Bleyenberg, Adjunct-woordvoerdster, Beleidscel minister van Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Porte-parole, Cellule stratégique du ministre de la Justice, Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles
GSM: 0496/13 53 61 - lieselot.bleyenberg@just.fgov.be

---------

Info Lieselot Bleyenberg

Lieselot Bleyenberg die bij de FOD Justitie voor de Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen werkte, staat op de tiende plaats op de Oost-Vlaamse CD&V-lijst voor de Vlaamse verkiezingen en deed, om haar geloofwaardigheid naar de verkiezingen toe meer kracht bij te zetten, een aantal opmerkelijke uitspraken over de pers:

Als adjunct-woordvoerster van de Minister van Justitie kom ik regelmatig in contact met journalisten, mediafiguren en andere woordvoerders of persattachés. Het is een apart wereldje, maar de impact van hun werk op onze samenleving is niet te onderschatten. Deze opiniemakers vormen vaak de mening van veel mensen en worden dan ook soms beschouwd als de vierde macht in ons land (naast de wettelijke, uitvoerende en rechterlijke macht).
In een eerder opiniestuk voor JONGCD&V, had ik al gepleit voor berichtgeving die correct en neutraal is, en dus minder sensationeel en polariserend. Ik gebruikte toen de vergelijking met ontsmettingsmiddel: persvrijheid kan bepaalde duistere zaakjes aan het oppervlak brengen (kijk maar recent naar wat er allemaal gebeurt met de Waalse socialisten) en kan dus als ontsmettingsmiddel de maatschappij schoon maken. Maar een al te grote focus van de pers op bepaalde zaken leidt dan weer tot inbreuken op de privacy van mensen en onderbelichting van andere prangende problemen. Net zoals te veel schoonmaakmiddel onze huid aantast.
Het ontbreekt ons soms aan diepgaande journalistiek in Vlaanderen vind ik. Nochtans zijn er ook bepaalde initiatieven, zoals het Fonds Decroos (opgericht na het overlijden van de jonge journalist Pascal Decroos), die investeren in onderzoeksjournalistiek. Deze mediavorm doet grondig onderzoek rond bepaalde thema’s, en wil zo verder kijken dan de krantenkop of de slagzin van de dag.
Ik wou in mijn 10-puntenprogramma het idee opnemen om dit fonds te versterken, maar Minister-President Kris Peeters was me voor: hij verdubbelde vorige maand nog de middelen voor dit fonds. Een goede zaak!
Over het algemeen moeten we dus kritischer omgaan met de media. Niet zo maar klakkeloos alles geloven wat met een paar toetsen op het klavier via Google is te vinden, en af en toe een vraagteken durven plaatsen bij uitspraken of meningen die in onze journaals en kranten te zien of te lezen zijn.' (Bron: http://www.devrouwvanmelle.be/index.php?page=6)


carlzéro.lesfaitskarlzeroFranse Televisie - Télévision française
Serge Garde - Karl Zéro: Marcel Vervloesem
BFM, woensdag/mercredi, 3.6.2009 - 22 h
www.bfmtv.fr

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn te weten wat er concreet op de Zandvoort CDroms staat (als justitie de toegang tot deze informatie niet blokkeert):
kinderporno cd roms Zandvoort 1
kinderporno cd roms Zandvoort 2

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

FOTO'S:
- Lieselot Bleyenberg die met de Franse journalist Serge Garde 'niet over de heer Vervloesem wenste te communiceren' omdat zij voor de Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen heeft gewerkt en dus weet hoe het er in bepaalde gevangenissen aan toegaat.
- De bekende Franse TV-presentator Carl Zéro die het op dinsdag 3 juni 2009 in zijn programma met Serge Garde over de zaak Vervloesem zal hebben. Serge Garde schreef een boek over pedocriminele netwerken getiteld 'Le livre de la honte' waarin hij ondermeer over de kinderpornozaak Zandvoort sprak (Le Cherche Midi, 2001)

Commentaren

Lieselot Bleyenberg
Voici la traduction du programme électoral de Lieselot Bleyenberg sur la presse, qui répondait au journalist Serge Garde: 'monsieur, nous ne communiquons pas au sujet de Marcel Vervloesem'.

---------


'Comme porte-parole adjointe du ministre de la justice, j'ai régulièrement des contacts avec des journalistes, des personnages de médias et autres porte parole ou attachés de presse. C'est un petit monde à part mais l'impact de leur travail sur la société n'est pas à minimiser. Ces créateurs de l'opinion construisent les idées de beaucoup de gens et sont alors vu comme le 4 ième pouvoir dans notre pays.

Dans un article d'opinion dans JONGCD&V (le magazine pour les jeunes du CD&V), j'ai déjà plaidé pour une presse correcte et neutre, et donc moins sensationnelle et polarisante. Je faisais la comparaison avec un produit de désinfection: la liberté de la presse peut révéler certaines petites affaires qui sont louches (voyez qu'est ce que passe récemment avec les socialistes wallons), comme produit de désinfection qui peut nettoyer la société. Mais une trop grand focalisation de la presse sur certaines affaires peut résulter à des viols de la vie privée des personnes et pas suffisamment d'attention à d'autres problèmes urgents. Trop de produit de désinfection peut blesser la peau.

De temps en temps, je trouve, le journalisme en Flandre n'est pas suffisamment profond. Heureusement, il y a aussi certaines initiatives comme le Fonds Decroos (constitué après le décès du jeune journaliste Pascal Decroos), qui investissent dans le journalisme d'investigation. Cet forme de média fait des enquêtes approfondies sur certains sujets, et veut voir plus loin qu'un seule titre ou une phrase impressionnante dans les journaux.

Dans les dix points de mon programme d'élection, je voulais ajouter l'idée de renforcer ce Fonds, mais le Ministre-Président flamand Chris Peeters (CD&V) était plus rapide que moi. Pendant le mois passé, il a doublé les moyens pour ce Fonds. C'est une bonne affaire !

En général nous devons être plus critique envers la presse. On ne peut pas croire tout et trop facilement toutes les choses qu'on trouve en quelques gestes sur notre clavier de notre ordinateur, sur Google. De temps en temps, on doit se poser une petite question sur les déclarations et convictions qui nous voyons dans nos émissions de l'actualité à la télévision ou ce que nous lisons dans nos journaux.

Gepost door: Yves | 02-06-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.