22-07-09

De 'menselijke justitie' van Minister De Clerck: doodzieke activist nu ook uit zijn woning gezet

 

declerck.286380

De directie van de Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij 'Geelse Bouwmaatschappij' heeft besloten om Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, bekend vanwege zijn onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, uit zijn sociale woning te zetten.

Zij doet dat zonder de definitieve uitspraak van de rechter af te wachten.

De woning die inmiddels ontruimd werd, zou toekomen aan een zekere 'Dikke Nie'. De genaamde 'Dikke Nie', vriendin van Victor Vervloesem die zijn halfbroer Marcel Vervloesem in 1998 (na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort) van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde, organiseerde in 2005 reeds een petitie om de actievoerder die toen opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' werd beschuldigd en in de gevangenis was opgesloten, uit zijn woning te laten zetten en de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te laten verwijderen.

Via het Herentalse raadslid Marleen Diels uit Morkhoven, werden de eisen van de petitie in de gemeenteraad van de Stad Herentals besproken.
Burgemeester Jan Peeters, persoonlijk vriendje en partijgenoot van Victor Vervloesem, zei toen 'wel oren te hebben' naar de eis om Marcel Vervloesem uit zijn woning te zetten 'omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof'.

De vrederechter distancieerde zich van de corrupte CD&V (Vlaamse Christen Democraten) en Sp.a-politici (Vlaamse socialisten) die dank zij de plaatselijke maffia regeren en besliste er toen anders over.

De corrupte Sp.a en CD&V-politici die de kinderpornozaak Zandvoort hebben toegedekt omdat sommigen onder hen zelf bij kindermisbruiken zijn betrokken, kunnen hun plannen nu eindelijk doorzetten.
Gezien de doodzieke Marcel Vervloesem (hartziekte, nierziekte, kanker, suikerziekte, meer dan 20 operaties en spoedopnames) reeds 9 maanden lang in de gevangenissen van Minister De Clerck (CD&V) is opgesloten, is het moment nu goed gekozen om de activist uit zijn woning te drijven.

De Geelse Bouwmaatschappij wordt door de CD&V en Sp.a-politici gedirigeerd en Victor V., de halfbroer van Marcel Vervloesem, zetelde destijds in het bestuur van deze corrupte onderneming.

De Vlaamse Minister van Woonbeleid Marino Keulen (VLD - Vlaamse Liberalen) werd destijds over deze zaak aangeschreven maar heeft duidelijk laten verstaan dat de Vlaamse Wooncode een vodje papier is.

Het is jammer dat de Nederlandse regering (Christen Democraten) enkel gevlast is op de 900 miljoen euro die zij voor de huur van de Nederlandse gevangenis te Tilburg in haar zakken kan schuiven en niets geeft om de honderden Vlaamse zieke gevangenen die mede voor de overbevolking in de Belgische gevangenis zorgen.
Indien de Nederlandse regering zich op de eerste plaats zou afvragen waarom de Belgische justitieministers zich over de overbevolking in hun gevangenissen komen beklagen terwijl er in de Belgische gevangenissen honderden zieke gevangenen zijn opgesloten die van hun woning werden beroofd zodat zij niet om gezondheidsredenen zouden kunnen vrijgelaten worden, dan zou zij getuigen van enig respect voor de Vlaamse zieke gevangenen en voor de Vlaamse gevangenen in het algemeen.

De Nederlandse regering geeft ook helemaal niets om de Nederlandse bevolking die door de komst van de Belgische gevangenen aan tuberculose wordt blootgesteld.
Heel wat Belgische gevangenen lijden, door het totaal gebrek aan gezondheidszorg in de gevangenis, aan tuberculose en onlangs staakte het personeel van de gevangenis in Lantin omdat één van de personeelsleden daardoor aan zijn longen moest geopereerd worden.

De Nederlandse Gezondheidsinspectie en de Nederlandse Minister van Gezondheidszorg werden gecontacteerd in verband met het gevaar dat de tuberculose zich via de Belgische gevangenen en personeelsleden in Nederland zou kunnen verspreiden maar zij vinden het blijkbaar niet de moeite om aandacht aan deze zaak te besteden.

Een ander aspect in deze kwestie is dat er geen rekening gehouden wordt met de gezinnen en familieleden van de gevangenen die naar de Nederlandse gevangenis te Tilburg worden gedeporteerd.

Opmerkelijk is de houding van de Nederlandse SP die de rechten van de Belgische gevangenen maar bijzaak vindt en die zich niet stoort aan de schending van de europese en internationale verdragen inzake mensenrechten.


Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 22 juli 2009 00:53
Onderwerp: Re: Marcel Vervloesem - Geelse Bouwmaatschappij
Aan: Gert Verreyt

Geachte heer Verreyt,

Bedankt voor uw antwoord.

Ik bespreek deze zaak met de vzw-leden alhoewel ik vernomen heb dat de Geelse Bouwmaatschappij reeds heeft beslist om de heer Vervloesem uit zijn huis te zetten en de inhoud van het huis dus in een container te laden om het te verkopen en te vernietigen.

Ik vernam ook dat de Geelse Bouwmaatschappij het huis gaat toewijzen aan een vrouw uit de kringen van Marcel's halfbroer-aanklager Victor Vervloesem die destijds een petitie opzette om Marcel Vervloesem uit zijn huis te laten zetten en de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te laten halen.

Via het Morkhovense CD&V-raadslid Marleen Diels, werd de petitie die door een indrukwekkend aantal mensen werd getekend (een 13 in totaal), in de Herentalse gemeenteraad besproken.
Burgemeester Jan Peeters, die zoals Victor Vervloesem (die in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde), deel uitmaakt van het Sp.a bestuur te Herentals, zei 'wel oren te hebben naar de gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof'.

Dit bewijst nog maar eens dat de hele zaak waardoor Marcel Vervloesem in de gevangenis geraakte en zijn huur niet meer kan betalen, vanaf den beginne reeds een politiek opgezet spel was van corrupte politici waarvan sommigen zelf zedenfeiten (in het bijzonder met kinderen en minderjarigen) op hun naam hebben staan.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Op 20 juli 2009 17:54 schreef Gert Verreyt het volgende:

Geachte Heer,

Is uw VZW nog steeds bereid om in dit dossier de beperkte huurachterstal van +/- 540 EUR mee weg te werken ?

Dank mij te willen berichten.

Graag verkreeg ik van U bevestiging van ontvangst van onderhavige e-mail (desgevallend met bijlage(n)), eventueel middels de automatische pop-up.
Oprechte dank daarvoor.

Met beste gevoelens,

Gert VERREYT
Advocaat
Vaartstraat 72
2440 GEEL (Belgium)


Van: werkgroepmorkhoven@gmail.com
Verzonden: 5/02/2009 22:27
Aan: advocaat.verreyt
Onderwerp: RE: Marcel Vervloesem - Geelse Bouwmaatschappij

Verreyt Gert
Vaartstraat 72
2440 - Geel

Geachte Heer Verreyt,

Betreft: Marcel Vervloesem - Geelse Bouwmaatschappij

Van Wendy en Marcel Vervloesem vernam ik dat u Pro Deo advocaat bent in de zaak rond de Geelse Bouwmaatschappij die van Marcel Vervloesem's opsluiting in de gevangenis gebruik wil maken om hem uit zijn sociale woning te zetten.

In 2005 was er ook al een georchestreerde actie om Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning te verdrijven.
Toen Marcel Vervloesem na nieuwe beschuldigingen over zogezegde 'folteringen en verkrachtingen' in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten, organiseerde zijn halfbroer Victor Vervloesem die de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen in 1998 organiseerde, een petitie in de wijk waarin geeist werd dat Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning zou gezet worden.
Alhoewel de petitie maar door een 13-tal mensen getekend werd, wist Victor Vervloesem (die in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde) deze zaak, via een aantal politieke vrienden, zelfs in de gemeenteraad van Herentals ter sprake te brengen.

Noch Marcel Vervloesem, noch de Werkgroep Morkhoven, kunnen akkoord gaan met deze praktijken.

Als ik het goed begrepen heb, zou de laatste maand huur voor de woning van Marcel Vervloesem, Koninkrijk 61, 2200 Morkhoven, nog niet betaald geweest zijn.

Kan u mij het rekeningnummer van de Geelse Bouwmaatschappij en het dossiernummer in deze zaak doorgeven, zodat wij deze schuld kunnen vereffenen ?
Als Victor Vervloesem dan via de Dienst Bevolking van de Stad Herentals zijn doelstellingen zou trachten te bereiken, dan kan men niet argumenteren dat er sprake was van een 'huurachterstand'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Hierbij volgt nogmaals de lijst van de spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem die door toedoen van justitieminister Stefaan De Clerck tot aan zjn dood in de overbevolkte Belgische gevangenis wordt opgesloten.
De lijst werd reeds verschillende malen naar justitieminister De Clerck verzonden die echter niet antwoordde alhoewel hij steeds over een 'menselijke justitie' en een 'gevangenisbeleid in humane omstandigheden' spreekt.
De Minister laat zelfs de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) blokkeren en blokkeert sinds 25 maart 2009 ook het onderzoek naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem door de Centrale Onderzoekscommissie van het Gevangeniswezen waartoe hij zelf de opdracht had gegeven.
De 'menselijkheid' van zijn justitiebeleid wordt nog versterkt doordat zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesen zonder pardon uit hun woning worden gezet.

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier
-Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth
Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de reeds meer dan 9 maanden lange opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.

- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- Vlaamse Woningmaatschappijen

Foto: De Belgische justitieminister Stefaan De Clerck die met zijn uitspraken over een 'menselijke justitie' en een 'gevangenisbeleid in humane omstandigheden' kiezersbedrog pleegde waarin hij door de Nederlandse regering werd gesteund.

Commentaren

'Stefaan De Clerck folterde en verkrachtte ons 20 jaar geleden' Brussel, 22.7.2009

Beste X,

Nog iets over die halfbroer van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, Victor V., die als quasi analfabeet en dank zij de steun van de Herentalse burgemeester Jan Peeters waarvoor hij jarenlang allerlei verkiezingskarweitjes opknapte, het tot gemeenteraadslid heeft geschopt.
(Na in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij te hebben gezeteld, na tot OCMW-raadslid te zijn benoemd, vertegenwoordigt Victor V. de stad Herentals thans ook in de intercommunales CIPAL en PIDPA + werd hij tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie benoemd. Zo gaat dat nu éénmaal in Vlaamse provinciale nesten of op Sicilië waar dat de lokale maffia deel uitmaakt van de lokale politiek, politie en magistratuur)

Ik kreeg gisteren ook van iemand anders de vraag gesteld: wat heeft Marcel Vervloesem zijn broer Victor dan eigenlijk aangedaan om zo zwaar beschuldigd te worden ?
Waarop ik antwoordde: 'De beschuldigingen waarmee Victor V. en zijn homofiele vriendjes naar de pers stapte (Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, VTM,) dateren van 1998 en sloegen op zogenaamde feiten die 20 jaar voordien waren gebeurd.
Ze volgden een tiental dagen nadat Marcel met de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort in het wereldnieuws was gekomen (zelfs journalisten van 3 Japanse kranten kwamen in zijn kleine huisje over de vloer).
Een materieel bewijs voor die beschuldigingen was er niet (Op die manier kan ik ook justitieminister De Clerck laten vervolgen als ik zou willen. Ik trommel een aantal vrienden op, stap ermee naar de vlaamse pers en we zeggen dat Stefaan ons 20 jaar geleden gefolterd en verkracht heeft).

Vreemd in deze zaak is dat Victor V. enkele jaren zichzelf (met zijn dikke nek) tot 'directeur-generaal' van een wijkvereniging benoemde en zijn halfbroer Marcel door wie hij zogezegd gefolterd en verkracht werd, aanstelde tot secretaris van deze vzw. Bijzonder vreemd gedrag voor een gefolterd en verkracht 'slachtoffer'...).
Eigenaardig ook dat geen enkele vlaamse journalist zich afvroeg hoe dat mogelijk was. Maar ja, laat ons niet vergeten dat de journalisten van Het Nieuwsblad (De Standaard, Het Volk, De Gentenaar), Gazet van Antwerpen (Belang van Limburg) en VTM de roddels over Marcel Vervloesem hebben verspreid en een zogezegd slachtoffer van Marcel schriftelijk verklaarde dat men elks 250 Euro ontving voor zijn verhaal aan de vlaamse pers.

Over Victor V. bestaat er een lijst van bijna 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen. Die zaken werden nooit onderzocht.
In oktober 2006 maakte ik de lijst over aan de bureelchef van procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen maar ik vernam niets meer van deze zaak.
Dank zij dit stilzwijgen kon Victor V. die, zoals zijn vrienden van justitie de website van de Werkgroep Morkhoven zou willen laten sluiten (in 2005 werd een petitie daaromtrent die door een 13-tal personen was getekend, in de herentalse gemeenteraad besproken), onlangs een klacht wegens 'laster en eerroof' indienen.
'Je kan je afvragen waarom je niets van een onderzoek verneemt maar dat wil daarom niet zeggen dat er geen onderzoek wordt gevoerd', aldus ingewijden van politie en justitie die vermoeden dat Victor V. in 2020 met de steun van het Sp.a-partijbureau te Brussel, tot Vlaamse minister van Sociale Zaken zal worden benoemd...
Geen enkele vlaamse journalist stelde dit ooit in vraag. We weten nu waarom en ik vraag mij af of de vlaamse pers niet de opdracht heeft gekregen van justitie om de kinderpornozaak Zandvoort mee in de doofpot te stoppen omdat er een aantal vlaamse politici en magistraten bij de kindermisbruiken zijn betrokken.
Hoe kan men anders verklaren dat inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) op het moment dat de vzw Werkgroep Morkhoven verklaarde dat er een franse jeugdmagistraat op de kinderpornocd-roms Zandvoort was weer te vinden, onmiddellijk een fax naar de rijkswacht van Geel stuurde waarin hij beweerde dat er geen sprake was van een jeugdmagistraat maar wel van een zekere M. Danze die in Charleroi een nachtbar openhoudt ?
Hoe kan men anders verklaren dat de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning van de Werkgroep Morkhoven ontving en die hij door Tony Van Parys voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, spoorloos verdwenen op het hof van beroep te Antwerpen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele dagen voor de opsluiting van Marcel in de gevangenis te Turnhout, bevestigde ?

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Jan Boeykens | 23-07-09

Reageren op dit commentaar

Belgische Staatsveiligheid
De vzw Werkgroep Morkhoven heeft ongetwijfeld al jarenlang te maken met de Belgische Staatsveiligheid.

Ex-premier Yves Leterme (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) wilde de Belgische Staatsveiligheid uitgebreide volmachten geven. Tot de nieuwe volmachten behoorden het recht om mensen af te luisteren, te schaduwen, woningen binnen te dringen en telefoons af te tappen.
Maar dat laatste doet de Belgische Staatsveiligheid al zolang men zich kan herinneren. Het mocht niet, maar het gebeurde.

Piet de Somer, de latere universiteitsrector van Leuven, liep ten tijde van de strijd voor “Leuven Vlaams” naar een café om met een redacteur van De Standaard te bellen, “omdat hij vreesde dat de Staatsveiligheid zijn telefoon aftapte” terwijl De Somer allerminst een terrorist was of de Congreskolom in Brussel dreigde op te blazen.
Maar, destijds werd de strijd voor “Leuven Vlaams” gezien als “een bedreiging voor België.”

Op dat gebied hebben het Belgische establishment en ook de kringen rond het Hof elkaar gevonden.

In Letermes formateursnota van 22 juli 2007 stond zeer uitdrukkelijk dat zijn oranje-blauwe regering in opbouw nog meer armslag zou geven aan de inlichtingendiensten dan reeds door Onkelinx (PS) en Flahaut (PS) tijdens de vorige regering was voorzien.

En niet alleen de strijd tegen het zogezegde terrorisme dat door alle landen ter wereld wordt gebruikt, maar ook de strijd tegen het ‘radicalisme’ (nog zo'n vage term waarmee men alle kanten opkan) werd in de formateursnota genoemd.

Gepost door: Jan Boeykens | 23-07-09

Reageren op dit commentaar

Geelse Bouwmaatschappij
ARCHIEF

15 mei 2009

In 1998 werd Marcel Vervloesem door zijn halfbroer Victor V. (Sp.a-bestuur Herentals, voordien lid van de CD&V), in roddels tegenover Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en de commerciële zender VTM, van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigd. Volgens Victor V. die de wereldwijde publiciteit rond zijn halfbroer inzake de kinderpornozaak Zandvoort benijdde en zowat 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan, hadden de 'feiten' zich 20 jaar voordien voorgedaan. Victor V. benoemde zijn halfbroer enkele jaren geleden echter tot secretaris van zijn vereniging die werkzaam was rond sociale woningen.

In 2005 organiseerde Victor V. die in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde, een petitie om Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij in de wijk Koninkrijk te Morkhoven te laten zetten.

Alhoewel de petitie amper door een tiental kennissen van Victor V. werd getekend, bracht het OCMW-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven (CD&V) deze petitie ter sprake in de gemeenteraad van de Stad Herentals.

De Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) stond vrij positief tegenover het voorstel in de petitie 'omdat dit ook rond het imago van Herentals en omstreken draaide' maar stelde zich iets voorzichtiger op tegenover de eis in de petitie om de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen.

De vrederechter was echter niet akkoord met de manier waarop men de actievoerder uit zijn woning trachtte te drijven.

Een klein jaar geleden liet de Geelse Bouwmaatschappij weten dat zij Marcel Vervloesem uit zijn woning wilde.
Er werd toen een oplossing gevonden voor de problemen die zich tengevolge van de opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen van Turnhout en Brugge voordeden.

Vorige week richtte de Geelse Bouwmaatschappij zich tot de vrederechter omdat zij het huurcontract met Marcel Vervloesem wil verbreken...

Gepost door: Yves | 28-07-09

Reageren op dit commentaar

Minister Keulen: Sociale Woningen - corruptie
ARCHIEF

Jan Boeykens schreef als vertrouwenspersoon van het gezin Breughelmans-Vervloesem uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven, verschillende keren naar Minister Keulen (VLD) met het verzoek om een onderzoek te laten instellen naar het geknoei in het toewijzen van sociale woningen door de Geelse Bouwmaatschappij. Pas maanden na zijn schrijven ontving hij een schrijven van de Minister waarin hem werd medegedeeld dat de Minister niet kon interveniëren 'omdat de Geelse Bouwmaatschappij de verbreking van het huurcontract met het gezin Breughelmans-Vervloesem voor de vrederechter had bepleit'.

Jan Boeykens diende hierover een klacht in bij de Vlaamse Ombudsman die liet weten dat hij de zaak 'vanwege de lopende rechtszaak niet kon onderzoeken'.

De corruptie en vriendjespolitiek bij de sociale woningmaatschappijen inzake het toewijzen van sociale woningen waarbij bepaalde huurders door middel van roddels, petities en tussenkomsten van politieke mandatarissen + wijkagenten uit hun woningen worden gedreven, blijven daarmee bestaan.

Het is blijkbaar niet de eerste keer geweest dat Minister Keulen een termijn laat verstrijken zodat hij als toezichthoudende minister niet hoeft op te treden.

In april 2006 liet Minister Keulen de termijn om op te treden verstrijken en ging niet in op het advies van zijn eigen administratie zodat een werknemer kon ontslagen worden...

Gepost door: Yves | 28-07-09

Reageren op dit commentaar

Brief aan Marcel Leirs, gemeenteraadslid Herentals
ARCHIEF

Brussel, 14 februari 2007

De Heer Marcel Leirs
Gemeenteraadslid Herentals
Morkhovenseweg 126
2200 Noorderwijk

Geachte Heer Leirs,

In het kader van een onderzoek dat wij thans voeren inzake bepaalde praktijken rond sociale huisvesting in Morkhoven, werden wij in het bezit gesteld van een aantal dossiers.

Uit deze dossiers blijkt dat aan de genaamde mevr. H, Koninkrijk xx, 2200 Morkhoven een sociale woning werd toegewezen terwijl uit de dossierstukken blijkt dat deze vrouw niet in aanmerking kwam voor een sociale woning.
Zij woonde nog geen drie jaar in Morkhoven of Herentals (wat een vereiste is) en bovendien bleek de vrouw eigenares te zijn van een woning in Berlaar waarvan het onderste verdiep aan een bank werd verhuurd.

In de dossierstukken hebben we weergevonden dat deze vrouw meer dan goed bemiddeld was en zelfs regelingen trof om een huis te kopen.

Voor haar sociale woning had de vrouw tal van politici, waaronder u, benaderd met de vraag of men haar wilde bevoordelen in het bekomen van een sociale woning.
Ook uit de documenten van het kabinet van minister Waltniel en aan het kabinet van Zijne Majesteit de Koning blijkt dat mevr. H. de verschillende politici ertoe aanzette om haar uitzonderlijk te bevoordelen.

Mevr. H. schrijft in haar antwoord op de brief van minister Waltniel dd. 24.1.1991 het volgende: 'Het is Mr. Leirs Marcel, Morkhovenseweg, Noorderwijk die voorzitter is van het huurcomité die schreef 'Mijnheer de Minister, ik ben er zeker van dat U door voor ons in wil bemiddelen dat we de kans maken op die woning'.

Kunnen wij u van vernemen hoe het mogelijk is geweest dat mensen zoals mevr. H. een sociale woning op die manier konden bekomen terwijl er zoveel mensen zijn die jarenlang voor een sociale woning moeten wachten en die dikwijls geen dak boven het hoofd hebben ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

-------------

Brussel, 22 mei 2009

Er kwam geen antwoord op deze brief.
Kopie van deze brief wordt thans naar de Vlaamse Ombudsman en Minister Keulen (VLD) gezonden die blijkbaar niet geneigd zijn om een onderzoek naar het geknoei met sociale woningen in te laten stellen.
De in de brief genoemde Mevr. H. (wijk Koninkrijk, Morkhoven) is de buurvrouw van Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven.
In 2005 stelden enkele figuren rond Victor V., de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem die in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde, een petitie op waarin geëist werd om Marcel Vervloesem uit zijn woning te zetten en de Nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen. De petitie die amper door een tiental mensen uit de buurt werd getekend, werd via het OCMW-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven (CD&V) binnen de Herentalse gemeenteraad ter sprake gebracht. Burgemeester Jan Peeters (zoals Victor V. lid van het Herentalse Sp.a-bestuur) zei dat hij 'wel oren had naar de eis in de petitie omdat dit tenslotte ook het imago van Herentals en omstreken betrof' maar stelde zich iets voorzichtiger op omtrent de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven.

Het gezin Breughelmans-Vervloesem (geen familie, wel vrienden van Marcel Vervloesem) uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven, werd er onlangs door hun nieuwe buurman, een directeur of ex-directeur van een bouwfirma die aan een sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij wist te geraken, van beschuldigd dat zij 'verantwoordelijk was voor het feit dat zijn dochter was aangegeven voor zwartwerk' (wat een valse beschuldiging bleek te zijn). Kort daarop werden zij door een petitie die amper door een tiental mensen uit de wijk werd getekend (voor een deel door dezelfde mensen als van de petitie tegen Marcel Vervloesem) van 'lawaai-overlast' beschuldigd. De petitie werd via de plaatselijke wijkagent Ronny Neefs als officiële klacht aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij overgemaakt terwijl de politie zelfs geen metingen had verricht. De Geelse Bouwmaatschappij stuurde daarop een sociaal assistente die vergezeld was van de voornoemde wijkagent, op onderzoek uit naar het gezin Breughelmans-Vervloesem. De sociaal assistente stelde de buurman voor om 'samen rond de tafel te gaan zitten', wat deze weigerde. Deze stapte wel naar de vrederechter om zijn gelijk te kunnen halen.
Maandenlang werd het leven van het gezin en hun zieke 78-jarige moeder door klachten over 'lawaai-overlast' en sociale onderzoeken onmogelijk gemaakt. Met de ware achtergronden van deze kwestie werd geen rekening gehouden. Tenslotte besloot de directie van de Geelse Bouwmaatschappij dat er 'geen oplossing mogelijk was'. Zij stelde het gezin Breughelmans-Vervloesem hiervoor verantwoordelijk.
Enkele weken geleden vroeg de Geelse Bouwmaatschappij aan de vrederechter of het mogelijk was om het huurcontract met het gezin Breughelmans-Vervloesem te verbreken. De vrederechter was echter niet happig om op dit verzoek in te gaan. De behandeling van de zaak werd uitgesteld.
De vraag is nu wat de Vlaamse Overheid gaat ondernemen om het geknoei met de toewijzingen van sociale woningen, een halt toe te roepen en hoe zij tegen regelrechte maffiapraktijken waarbij gebruik wordt gemaakt van roddels, verdachtmakingen, petities, politieke mandatarissen en wijkagenten, gaat optreden.

Victor Vervloesem is inmiddels gemeenteraadslid van Herentals, zetelt als vertegenwoordiger van de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL, is voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie en ... heeft zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam staan.

Gepost door: Yves | 28-07-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.