28-07-09

Onthuller kinderpornozaak Zandvoort uit zijn woning gezet


964Brussel, 28 juni 2009

Marcel Vervloesem, de onthuller van de kinderpornozaak Zandvoort die op basis van een reeks valse beschuldigingen jarenlang werd vervolgd en die met zijn hartziekte, suikerziekte, nierziekte en kanker al 9 maanden zit opgesloten in de overbevolkte gevangenissen van de Belgische justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), wordt uit zijn woning in de wijk Koninkrijk te Morkhoven gezet.

De pogingen om Marcel Vervloesem uit zijn woning te drijven dateren van 2005.
Dat gebeurde enkele dagen nadat hij vanwege nieuwe beschuldigingen inzake 'folteringen en verkrachtingen' door enkele jongeren uit de wijk die ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zaten, in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten alwaar hij met een hongerstaking was begonnen.

Victor Vervloesem, woonachtig in dezelfde wijk, die de roddels over 'verkrachtingen en folteringen door zijn halfbroer Marcel Vervloesem, in 1998 via de Vlaamse pers verspreidde, organiseerde toen via de lokale pers een petitieactie waarin geeist werd dat 'de pedofiel' Marcel Vervloesem (er was zelfs nog geen vonnis uitgesproken) uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij zou worden gezet. Hij eiste tevens dat de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet verwijderd zou worden.

De petitie werd amper door een 13-tal vrienden van Victor V., waaronder verschillende aanklagers van Marcel Vervloesem (1998), getekend.

Via CD&V-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven wist Victor V. de petitie in de Herentalse gemeenteraad ter sprake te brengen.
Victor V's partijgenoot en vriend Jan Peeters (Vlaamse socialisten, burgemeester, kamerlid, ex-minister) zei 'wel oren te hebben naar de eisen in de petitie omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof'.

De zaak kwam voor de vrederechter die zich in tegenstelling tot vandaag onpartijdig opstelde en zich niet uitdrukte in termen van 'het wordt tijd dat het kaf van het koren gescheiden wordt'. De vrederechter maakte toen ook geen procedurefouten door als enige rechter in een zaak te zetelen.

De woning van Marcel Vervloesem zou toegewezen worden aan een vriendin van Victor Vervloesem die de petitie om Marcel Vervloesem uit zijn woning te zetten en de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, in 2005 mede organiseerde.

Victor Vervloesem noemde zich vroeger de 'directeur-generaal' van de wijkvereniging (waarin hij zijn halfbroer Marcel die hem zogezegd folterde en verkrachtte, als secretaris aanstelde).
De vereniging hield zich ondermeer bezig met het toewijzen van sociale woningen in de wijk...
Nadien zetelde Victor V. in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij.
Victor V. die zich politiek wilde waarmaken, verwisselde op een bepaald moment de CD&V voor de Sp.a (Vlaamse Socialisten) en vond als karweiman voor de verkiezingen, al snel zijn weg naar het bestuur van de Vlaamse Socialisten te Herentals.
Zijn vriendschap met burgemeester Jan Peeters zorgde ervoor dat hij in het bestuur van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (Justitie en Jeugdzaken) kon zetelen, met een paar honderd stemmen tot gemeenteraadslid werd verkozen, de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL kon vertegenwoordigen en tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd benoemd.

Victor V. heeft zo'n 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam staan.
Een kopie van deze lijst werd in oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overhandigd maar van een onderzoek werd er niets vernomen en de Vlaamse pers die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, zweeg als vermoord.
Op het hof van beroep van Antwerpen verdwenen toevallig de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort nadat de Z.M. De Koning ze, via de CD&V-justitieminister Tony Van Parys, voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers had laten overmaken.
De verdwijning van de kinderporno-cd-roms werd even voor de opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenis te Turnhout, schriftelijk door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd (dit was ook het geval met de verdwijning van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem) maar het hof van beroep van Antwerpen hield er geen rekening mee.
Vandaar ook dat het hof van beroep te Antwerpen Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeelde en geen rekening hield met de conclusies van de advocaten van Marcel Vervloesem en de medische dossierstukken die ter zitting werden neergelegd.
De vzw Werkgroep Morkhoven verzocht de Ministers van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) en Stefaan De Clerck (CD&V) herhaaldelijk om een onderzoek te laten instellen naar deze verdwijningen maar de ministers verkozen de schandalen dicht te dekken. Zij laten zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem (die dan bovendien nog onschuldig blijken te zijn) liever in overbevolkte gevangenissen wegkwijnen waarna ze zich bij de Nederlandse regering gaan beklagen over plaatsgebrek in de Belgische gevangenissen.

Het feit dat Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens nooit antwoord kreeg van ex-justitieminister Jo Vandeurzen en een kabinetsmedewerker hem telefonisch mededeelde dat zijn brief 'waarschijnlijk bij kabinetschef Herman Dams was blijven liggen, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Herman Dams als magistraat werkzaam is op het hof van beroep te Antwerpen.

Zoals Fortisgate heeft aangetoond, bestaat er in de praktijk geen grondwettelijke scheiding der machten in België en wordt de 'grondwettelijke scheiding der machten' alleen maar ingeroepen om toe te laten dat bepaalde magistraten, al dan niet op verzoek van bepaalde politici, met gerechtelijke dossiers kunnen knoeien.

Ook het feit dat de strafuitvoeringsrechtbank in haar recent vonnis aangaande het penitentiair verlof en het electronisch toezicht van Marcel Vervloesem verwees naar de websites van de Fondation Princesse de Croÿ en de Werkgroep Morkhoven waarin er 'kritiek werd geleverd op justitie' (en met name op minister van justitie Stefaan De Clerck) toont aan dat een telefoontje van de Minister van Justitie naar de Psycho Sociale Dienst of de Dienst Individuele Gevallen volstaan om een negatief gerechtelijk dossier te laten opmaken voor de rechter die zich onpartijdig zou moeten opstellen.


NAWOORD

De politieke corruptie en het gesjoemel met sociale woningen in Vlaanderen is wijd verspreid en in provinciale nesten zoals Herentals heeft men vaak met Siciliaanse toestanden te maken waarin de plaatselijke maffia in de politiek zetelt en door de lokale politici wordt ondersteund.

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens werd in 2008 gecontacteerd door de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven (geen familie van actievoerder Marcel Vervloesem en zijn halfbroer Victor Vervloesem, wel vrienden van Marcel Vervloesem).

Zij dreigden na 20 jaar met hun zieke 78-jarige moeder die bedlegerig is, uit de sociale woning van de Geelse bouwmaatschappij te worden gezet.

De directie van de Geelse Bouwmaatschappij had een directeur van een bouwmaatschappij op een bepaald moment namelijk aan een sociale woning geholpen.
De man beschuldigde zijn buren (de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans) vervolgens van hun dochter voor 'zwartwerk' te hebben aangegeven (wat een compleet valse beschuldiging was).
Zoals in 2005 bij Marcel Vervloesem het geval was, startte de directeur met de vriendin van Victor Vervloesem, een petitie in de wijk waarin de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans van 'lawaaioverlast' werden beschuldigd terwijl er geen enkele meting door de politie werd gedaan.
De petitie werd door een meeheulende wijkagent aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij bezorgd die onmiddellijk (en zonder het minste bewijs van lawaaioverlast) een onderzoek liet voeren naar 'lawaaioverlast'.
De zaak kwam voor de vrederechter die de partijen trachtte te verzoenen maar enkel op gehoon en gelach van de directeur kon rekenen.
Uiteindelijk werden de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans door de directie van de Geelse Bouwmaatschappij die zich uiterst partijdig opstelde, ervan beschuldigd 'geen oplossing te willen zoeken'.
De directie van de Geelse Bouwmaatschappij startte een uitzettingsprocedure ten opzichte van de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans.

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens schreef verschillende keren naar de Vlaamse Minister van Woonbeleid Marino Keulen (VLD - Vlaamse liberalen) met het verzoek om een onderzoek te laten instellen naar het geknoei in het toewijzen van sociale woningen door de Geelse Bouwmaatschappij en het organiseren van petities om bewoners uit hun huizen te drijven.
Pas maanden na zijn schrijven ontving hij een antwoord van de Minister waarin deze hem mededeelde dat hij 'niet kon interveniëren omdat de Geelse Bouwmaatschappij de verbreking van het huurcontract met het gezin Breughelmans-Vervloesem reeds voor de vrederechter had bepleit'.

Jan Boeykens diende hierover een klacht in bij de Vlaamse Ombudsman die tevens liet weten dat hij de zaak 'vanwege de lopende rechtszaak niet kon onderzoeken'.

Zoals gezegd, wordt de grondwettelijke scheiding der machten in België enkel gebruikt om schandalen en corruptiepraktijken dicht te dekken.

Door de reacties van de Minister Keulen en de Vlaamse Ombudsman blijven de corruptie en vriendjespolitiek bij de sociale woningmaatschappijen inzake het toewijzen van sociale woningen bestaan en wordt de Vlaamse Wooncode tot een vodje papier herleid.

Het is blijkbaar niet de eerste keer geweest dat Minister Keulen een termijn laat verstrijken zodat hij als toezichthoudende minister niet hoeft op te treden.
In april 2006 liet de Minister de termijn om op te treden verstrijken en wenste hij niet in te gaan op het advies van zijn eigen administratie waardoor een werknemer ontslagen werd...

FOTO

Jos Sannen (CD&V), de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Jos Sannen is Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.

12:45 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (5) | Tags: marcel vervloesem uit zijn woning gezet |  Facebook |

Commentaren

Geelse Bouwmaatschappij: geknoei met sociale woningen De anti-kinderporno-actievoerder Marcel Vervloesem die na een reeks valse beschuldigingen en zonder rekening te houden met zijn medische toestand (die hem ondermeer niet toelieten om te verkrachten), in de overbevolkte gevangenissen van justitieminister De Clerck werd opgesloten, ontving gisteren een schrijven van een gerechtsdeurwaarder waarin stond: 'Onze opdrachtgever (Geelse Bouwmaatschappij) deelt mee dat de uithuiszetting niet moet doorgaan. Beschouw ons schrijven van 24.7.2009 als onbestaande'.
Vandaag liet dezelfde gerechtsdeurwaarder dan weer weten dat de 'uithuiszetting wél is doorgegaan'...

De Geelse Bouwmaatschappij startte een uithuiszettingsprocedure voor de vrederechter, en besloot, zonder de definitieve uitspraak van de rechter af te wachten, dat Marcel Vervloesem onmiddellijk zijn huis uit moest.
Gevolg hiervan was dat de woning door de familie van de actievoerder werd ontruimd en de sleutels via een advocaat aan de advocaat van de Geelse Bouwmaatschappij werden gegeven.

Deze zaak toont nog eens aan welke corruptie er heerst binnen de Geelse Bouwmaatschappij.

1) Het kan bijvoorbeeld niet dat een vroeger bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij (in casu het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor Vervloesem die zijn halfbroer Marcel in 1998 via de Vlaamse pers van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigde) zomaar petities kan organiseren om wijkbewoners die hem niet goed gezind zijn, door de Geelse Bouwmaatschappij uit hun huizen te laten drijven.
2) Het kan niet dat dergelijke petities via bevriende politici en de lokale pers in de Herentalse gemeenteraad worden besproken en dat een bevriende politicus (in casu de Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters) publieke en via de de media verspreide uitspraken doet in de zin van 'we hebben wel oren naar de in de petitie gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betreft'. Dat kan zeker niet als een dergelijke petitie over de 'pedofilie' van een wijkbewoner wordt gesproken terwijl er zelfs nog geen vonnis werd geveld.
3) Het kan niet dat een dergelijke petitie die door een 13-tal vrienden van Victor V. werd getekend, en waarin ook de verwijdering van de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet wordt geeist, door de Herentalse burgemeester en gemeenteraadsleden in alle ernst wordt besproken en dat daarbij ook de verwijdering van de website ter sprake komt. Als dergelijke politieke vriendendiensten en dergelijke politieke corruptie door de Vlaamse en federale overheid worden toegestaan, dan betekent dit het einde van de democratische rechtsstaat en vormt dit de aanzet tot Siciliaanse toestanden waarbij lokale maffia en politiek met elkaar verweven zijn.
4) Vlaanderen beschikt over een Wooncode. Die moet door de Sociale Woon- en huisvestingsmaatschappijen die door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd worden, nageleefd en gerespecteerd worden. De Vlaamse Minister voor Woonbeleid (Minister Keulen) moet optreden als de Vlaamse Wooncode overtreden wordt en er wordt van de Minister verwacht dat hij klachten terzake ernstig laat onderzoeken. Het onderzoek moet gebeuren door de bestaande inspectiediensten.
5) Doordat de Vlaamse overheid niet optrad in deze zaak, werd het gezin Breughelmans-Vervloesem uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven (geen familie van Marcel of Victor Vervloesem, wel vrienden van Marcel Vervloesem) onlangs ook het slachtoffer van een petitie die door de vriendin van Victor Vervloesem in de wijk werd georganiseerd. De heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem werden hierbij, zonder dat er een meting door de politie was verricht, beschuldigd van 'lawaaioverlast'. De petitie die amper door een tiental mensen uit de wijk werd getekend, werd door een bevriende wijkagent als officiële klacht aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij overgemaakt. Die stuurde, zonder de beschuldiging in vraag te stellen, een sociaal assistente vergezeld van de genoemde wijkagent, naar het gezin Breughelmans-Vervloesem. Dat resulteerde in een maandenlang onderzoek naar 'lawaaioverlast' zonder dat er door de politie metingen werden gedaan. Het gezin Breughelmans-Vervloesem die hun 78-jarige bedlegerige moeder in huis hebben genomen, kwam hierdoor zodanig onder druk te staan dat de heer Vervloesem verplicht was om zich kalmeermiddelen te laten voorschrijven. Onderzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven wees uit dat de nieuwe buurman van de heer en mevrouw Brueghelmans-Vervloesem, een directeur van een bouwbedrijf die blijkbaar recht had op een sociale woning, de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem ervan verdacht zijn dochter voor zwartwerk te hebben aangegeven (waarvan geen sprake was). Daarop ontstond er een burenruzie. Die werd onmiddellijk gevolgd door de petitie om het gezin Brueghelmans-Vervloesem dat reeds 20 jaar lang een woning van de Geelse Bouwmaatschappij betrekt, uit haar huis te drijven. Alhoewel de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem akkoord waren om samen met de buurman rond de tafel te gaan zitten (wat door de buurman werd geweigerd) en zowat 2000 euro investeerden om eventueel lawaaioverlast te voorkomen, startte de Geelse Bouwmaatschappij een uitzettingsprocedure tegenover de heer en mevrouw Breughelmans. Toen de uitzettingsprocedure gestart was, lieten Minister Keulen en de Vlaamse Ombudsman weten dat de 'klachten vanwege de lopende rechtszaak niet onderzocht konden worden'. Op die manier worden de klachten door de Vlaamse overheid afgehandeld.
5) Het kan niet dat de Vlaamse Wooncode wordt overtreden en dat directeurs van bouwondernemingen of de eigenaars van huizen komende uit andere gemeenten, door middel van politieke vrienden, een sociale woning toegewezen krijgen. Daar zijn de miljardensubsidies van de Vlaamse overheid niet voor bedoeld.
6) Het kan niet dat tal van mensen die wél voor een sociale woning in aanmerking komen, hierdoor op een wachtlijst komen te staan en pas na maanden of zelfs jaren een sociale woning toegewezen krijgen. De Vlaamse overheid dient ook rekening te houden met de talloze werk- en daklozen in Vlaanderen die door middel van een sociale woning kunnen geholpen worden en aan werk kunnen geraken.
7) Het is onaanvaardbaar dat Sociale Huisvestingsmaatschapijen toelaten dat bewoners van sociale woningen, andere bewoners van sociale woningen door middel van petities, valse beschuldigingen, politieke vrienden en bevriende politeagenten uit hun huizen trachten te drijven (omwille van een persoonlijke afrekening, omdat ze de woning zelf of door één van hun vrienden of familieleden willen laten betrekken enzoverder).
Gemeenteraadsleden die Voorzitter zijn van de Stedelijke Commissie voor Veiligheid en Politie en die dergelijke praktijken toepassen of ondersteunen, dienen onmiddellijk uit hun openbare functies ontheven te worden.
Politici met dergelijke instelling horen ook niet als afgevaardigden in de Intercommunales te zetelen omdat heel het systeem daarmee verrot geraakt.
Politici, zeker van zogezegde 'waardenpartijen' zoals de CD&V, dienen zich te distanciëren van maffiapraktijken, ook als ze daarmee hun politieke machtsbasis kunnen versterken.
8) Het kan niet dat er honderden zieke gevangenen in de Belgische gevangenissen zijn opgesloten en dat de Belgische regering, wegens de overbevolking van de Belgische gevangenissen, 90 miljoen euro wil uitgeven voor de huur van een gevangenis in Nederland. De Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Deemocraten) voert een leugenachtige politiek als hij zich over de 'overbevolking in zijn gevangenissen' beklaagt terwijl hij de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 ev. (vrijlating op medische gronden) blokkeert en de zieke gevangenen uit hun huizen laat drijven waardoor hun terugkeer in de maatschappij onmogelijk wordt gemaakt.

Gepost door: Jan Boeykens | 29-07-09

Reageren op dit commentaar

Geelse Bouwmaatschappij
Gert VERREYT
Advocaat
Vaartstraat 72
2440 GEEL

Brussel, 30 juli 2009

Geachte Heer Vereyt,


Hartelijk dank voor uw schrijven.

Het heeft geen zin om een discussie over 'agressiviteit' op te starten dacht ik omdat dit volledig naast de kwestie is. Ik dacht dat u dat begrepen had, nadat ik u telefonisch contacteerde om te vragen wat er eigenlijk aan de hand was in het dossier van uw cliënt, de heer Marcel Vervloesem.

Ik verzoek u ook om begrip voor mijn situatie.

Ik schreef u in februari 2009 omtrent een maand achterstallige huur van uw cliënt.
Op 20 juli 2009 ontving ik dan plotseling een brief uwentwege met de vraag of de 'VZW nog steeds bereid was om in dit dossier de beperkte huurachterstal van +/- 540 EUR mee weg te werken'.

U begrijpt waarschijnlijk wel dat ik me daarover de nodige vragen stelde omdat noch uw cliënt, noch zijn dochter me over een 'achterstallige huurachterstand' hadden gesproken en me ook niet hadden gezegd dat ik terzake door u gecontacteerd zou worden.
Bovendien had ik vernomen dat de Geelse Bouwmaatschappij reeds voor uw schrijven, tot een uithuiszetting van uw cliënt had beslist zonder het definitieve vonnis van de rechter af te wachten.
Dat deed mij vermoeden dat er meer aan de hand was.

Vandaar ook dat ik u schreef dat de Geelse Bouwmaatschappij een totaal corrupte Maatschappij is haar (ex-)bestuursleden zoals de heer Victor Vervloesem toelaat om mensen zoals Marcel Vervloesem die destijds door Victor Vervloesem voor 'pedofilie' werd aangeklaagd, uit hun sociale woning drijven.
Het is onaanvaardbaar dat de directie van de Geelse Bouwmaaschappij Victor Vervloesem daarvoor zelfs een petitie liet opstellen waarin Marcel Vervloesem een 'pedofiel' genoemd werd die 'niet langer welkom is in de wijk' (terwijl er zelfs nog geen vonnis terzake was uitgesproken).
Het is tevens onaanvaardbaar dat de directie van de Geelse Bouwmaatschappij toelaat dat haar bestuurslid in deze petitie ook de verwijdering van de website van onze vereniging van het Internet eist.
Ik begrijp niet waarom de Geelse Bouwmaatschappij ook heeft toegelaten dat haar bestuurslid deze petitie die door een tiental van zijn vrienden van de wijk werd ondertekend, via het CD&V-raadslid Marleen Diels in de gemeenteraad van Herentals te laten bespreken en via de lokale pers bekend te maken.
Het is vreemd dat de Geelse Bouwmaatschappij één van haar bestuursleden toelaat om een huurder van een sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij in discrediet te brengen en te criminaliseren.

Zoals u in één van mijn mails ongetwijfeld ook hebt kunnen gelezen, werd ook het gezin Breughelmans-Vervloesem (geen familie van Marcel of Victor Vervloesem, wel bevriend met Marcel Vervloesem) het slachtoffer van dergelijke petitie die door een vriendin van Victor Vervloesem werd opgesteld.
De nieuwe buurman van de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem beschuldigde hen er op een bepaald moment van dat zij zijn dochter voor zwartwerk hadden aangegeven (wat onjuist was). Vervolgens werd er door de vrienden van Victor Vervloesem een petitie opgesteld waarin de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem van 'lawaaioverlast' werden beschuldigd terwijl er geen enkele meting werd verricht. De petitie werd door een bevriende wijkagent aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij bezorgd zodat de petitie een officiële klacht werd.
De directie Geelse Bouwmaatschappij besloot daarop tot een éénzijdig onderzoek door één van hun sociaal assistenten en de wijkagent.
Gedurende maanden werden de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem van 'lawaaioverlast' beschuldigd zonder dat er officiële metingen werden gedaan. Elke klacht van de buren werd onmiddellijk aanvaard.
De sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij stelde de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem en hun buurman voor om 'samen rond de tafel te gaan zitten'. Dit werd door de buurman geweigerd. De zaak kwam voor de vrederechter die in zijn verzoeningspoging als het ware werd uitgelachen. Uiteindelijk beweerde de directie van de Geelse Bouwmaatschappij dat de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem 'toch geen oplossing wilden zoeken' en startte zij een uithuiszettingsprocedure.

Zoals in mij vorige mails wens ik hierbij nog toe te voegen dat de Geelse Bouwmaatschappij niet alleen (ex-)bestuursleden ondersteunt om huurders door middel van petities uit hun sociale woning te drijven maar dat zij ook sociale woning toekent aan mensen die er geen recht op hebben.
De nieuwe buurman van de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem is bijvoorbeeld een directeur van een bouwonderneming. Een huurster die meewerkte aan het opstellen van de petities, bezat een huis in een andere gemeente maar wist door bevriende politici aan te schrijven (deze brieven hebben we in ons bezit) aan een sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij te geraken.
De Vlaamse Wooncode bestaat voor de Geelse Bouwmaatschappij blijkbaar niet en we weten nu waar de miljardensubsidies van de Vlaamse overheid naartoe gaan.

Ik wil nog iets opmerken. Zoals u weet doet justitieminister De Clerck (CD&V) al het mogelijke om zieke gevangenen zoals uw cliënt (die dan nog tengevolge van valse beschuldigingen en gestolen documenten uit zijn strafdossier, in de gevangenis werd opgesloten) in zijn gevangenissen op te sluiten. Op die manier kan hij bij de Nederlandse overheid gaan klagen dat zijn gevangenissen 'overbevolkt' zijn en kan hij de Belgische Staat 90 miljoen euro voor de huur van een Nederlandse gevangenis laten betalen.
Door de Minister de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 ev. van de strafuitvoeringswet (vrijlating op medische gronden) blokkeert en doordat zieke gevangenen, na een aantal maanden gevangenis, riskeren van uit hun woning te worden gezet waardoor ze niet meer naar hun woonplaats kunnen terugkeren, laat de Minister toe dat honderden zieke gevangenen die in de gevangenis wegkwijnen.
Dit maakt deel uit van het 'Masterplan inzake een gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden' van de Minister van Justitie.

Mag ik u nogmaals verzoeken om deze mail en mijn overige mails aan het dossier van uw cliënt te voegen, zoals ik u reeds herhaaldelijk gevraagd heb ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: Wendy Vervloesem, Mter Raf Jespers

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Gepost door: Yves | 30-07-09

Reageren op dit commentaar

Problemen met Justitie
Na een reactie op de blog http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/ had ik ernstige Internetproblemen.

Ik stuurde dan maar het volgende berichtje overal naartoe:Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com> Verzonden door: gmail.com
Aan: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be, "Baart, Els" <els.baart@just.fgov.be>, vanessa.bury@just.fgov.be, "Van der Taelen, Tine" <Tine.Vandertaelen@just.fgov.be>, info@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be
Cc: andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, antwerpen@belga.be, Agnes Kant <agneskant@sp.nl>, A PEARSON <augusta.pearson@ntlworld.com>, a.broekers@law.leidenuniv.nl, Sarah Beweging <sarahbeweging@skynet.be>, ccv <ccvink@yahoo.it>, "Censored31 ." <censored31@hotmail.com>, Ilse Van de Wiele <cchrbelgie@gmail.com>, carla van der horst <carla@brite-group.eu>, Commissie Justitie <cie.just@tweedekamer.nl>, Willem Van den Panhuysen <wvdpanhuysen@gmail.com>, drsmkat@yahoo.com, "E. RIKSEN" <eric.ingrid@home.nl>, emmanuelle.schouten@progresslaw.net, faculteit.rechten@vub.ac.be, fbrepoels@europarl.eu.int, guy.swennen@skynet.be, griffie@arbitrage.be, gdespiegelaere@knack.be, hoofdredactie@demorgen.be, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, hme@rtbf.be, hugo@coveliers.be, Liga Voor Mensenrechten <info@mensenrechten.be>, Redactie van stopkindersex <info.stopkindersex@gmail.com>, info@vpro.nl, voorzitter@eerstekamer.nl, vara@vara.nl, Jan Vanhaelen <jan.Vanhaelen@belgacom.net>, josy.dubie@ecolo.be, karim.vanovermeire@vlaamsparlement.be, "Van Mechelen, kabinet" <kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be>, Ruf Nachtergaele <Rufin.Nachtergaele@telenet.be>, nieuwsdienst@telegraaf.nl, nieuwsdienst@anp.nl, Oost-Vlaams Diversiteitscentrum <odice@odice.be>, redactie@nd.nl, senaat@helgastevens.be, Stefaan Saey <stefaan.saey4@gmail.com>, secr.colpg@just.fgov.be
Datum: 31 jul. 2009 22:22
Onderwerp: Belgische Justitie houdt niet van klachten

Wie op Google onder 'klachten justitie' zoekt, zal merken dat de website van de Federale Overheidsdienst Justitie min of meer wordt overschaduwd door een skynetblog die 'klachten over Justitie' als onderwerp heeft.

En blijkbaar is de Belgische Justitie niet erg tevreden over deze gang van zaken.

Om te vermijden dat de Internetters op de skynetblog terecht komen, blokkeert men regelmatig de link naar de skynetblog terwijl één enkele klik op het webadres van de Federale Overheidsdienst Justitie volstaat.
Misschien heeft dit te maken met het feit dat er op de Belgische gerechtshoven regelmatig documenten en materiaal uit de gerechtelijke dossiers verdwijnen...1) Klachten over Justitie - Tal van klachten bij justitie blijven ...
Tal van klachten bij justitie blijven zonder onderzoek liggen. Dat gebeurt ook inzake kinderverdwijningen.
klachten-over-justitie.skynetblogs.be/

2) FOD Justitie: Klachten
Opgelet: klachten over het trage verloop van een procedure voor de Raad van State dienen NIET aan de Minister van Justitie gericht maar rechtstreeks aan de ...
www.just.fgov.be/nl...klachten/klachten.htm

3) Klachten over Justitie - Internetcensuur in België
Tal van klachten bij justitie blijven zonder onderzoek liggen. Dat gebeurt ook inzake kinderverdwijningen.
klachten-over-justitie.skynetblogs.be/.../internetcensuur-in-belgie


Google: 'klachten over justitie'
http://www.google.be/search?sourceid=navclient&aq=0h&oq=&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBS_enBE315BE320&q=klachten+over+justitie

Gepost door: Jan Boeykens | 01-08-09

Reageren op dit commentaar

Problemen met Justitie
Van: Jan Boeykens Verzonden door: gmail.com
Aan: "Baart, Els" , lieselot.bleyenberg@just.fgov.be, vanessa.bury@just.fgov.be, info@just.fgov.be, secr.colpg@just.fgov.be, Tine.Vandertaelen@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, "Deloof, Els" , Luc Proot , hofvanberoep.gent@just.fgov.be, faculteit.rechten@vub.ac.be, griffie@arbitrage.be, Chris.Corbeels@vub.ac.be, melanie.crespin@unizo.be, Halina Bletek , tine.ternest@rechtvaardigheidenvrede.be, Miep Grouwels , "N. Van Nerum" , "Marleen De Jonckheere (Bond Zonder Naam)" , Mieke Van Hecke , Gudrun Platteau , "Voem (Leen)" , "Jo Coloers (VCOV)" , Hilde Van Hoijweghen , Piet Elsen , Lut Cocquyt VSKO , Maite Grugeon , "Diana Minten (ABVV)" , Piet Spanhove Studio Globo , Ida Veldeman , Zita Coghe Batslé , Voem , Bernard De Preter , Oost-Vlaams Diversiteitscentrum , "charlotte, reilhof" , Tine Debosscher , Joke Rutten , Dimitri Goossens , Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel , Peter Reyskens , Steven Haine , David de Vaal , Margrit Coppé , ccv
Cc: Raf Jespers , redactie@trouw.nl, redactie@parool.nl, redactie@volkskrant.nl, redactie.dng@persgroep.be, redactie@nd.nl, Redactie van stopkindersex , redaction@rtl.be, radionieuws@nos.nl, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, antwerpen@belga.be, Agnes Kant , anne-wil@duthler.nl, ad@ad.nl, antwerpen@streekkrant.be, abroekers@planet.nl, ameul@xs4all.nl, Britta.bohler@eerstekamer.nl, buurtwerk.sint-jozef@brugge.be, b.nieuwenhuizen@tweedekamer.nl, Johan Corthouts , Commissie Justitie , c.haubrichgooskens@eerstekamer.nl, DYildirim@solidara.nl, e.schuurman@eerstekamer.nl, ejansedejonge@home.nl, e.anker@tweedekamer.nl, enicholson@europarl.europa.eu, f.e.van.kappen@freeler.nl, filip.lersberghe@pandora.be, guy.swennen@skynet.be, g.j.degraaf@eerstekamer.nl, gbiermans@deloitte.nl, geert.lambert@yucom.be
Datum: 31 jul. 2009 23:40
Onderwerp: Werkgroep Morkhoven: Justitie en problemen met Belgacom


Ik had vandaag weer ernstige problemen met mijn skynetblog.

Zo verwonderlijk is dat niet.

Enkele maanden geleden werd Marcel Vervloesem van onze Vereniging door een directeur van de gevangenis van Brugge op het matje geroepen.
De man dreigde ermee dat er nog 'meer tuchtmaatregelen zouden volgen indien de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ door bleven gaan met het publiceren op het Internet'.
De Werkgroep besliste niet toe te geven aan dergelijke chantage en vond dat Marcel Vervloesem niets met deze publicaties te maken had.
Marcel Vervloesem werd daarop in een isoleercel opgesloten en moest vervolgens voor de tuchtraad verschijnen (alhoewel de meeste tuchtmaatregelen bij gebrek aan inspectie volledig willekeurig worden genomen).
De tuchtraad besliste dat Marcel (die hartziek, suikerziek, nierziek is, kanker heeft en meer dan 20 keren geopereerd en met spoed werd opgenomen) volledig geisoleerd moest worden en alleen nog maar het beperkt bezoek van zijn dochter achter glas mocht ontvangen.
Gelukkig dacht de Raad van State daar anders over.

De strafuitvoeringsrechtbank sprak in haar arrest van enkele weken geleden ook al over de websites van de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ en gebruikte dit om de door Marcel Vervloesem aangevraagde verloven en het electronisch toezicht te weigeren.

De Werkgroep Morkhoven vermoedt echter dat Minister van Justitie Stefaan De Clerck en/of zijn kabinetsmedewerkers en diensten, persoonlijk invloed hebben uitgeoefend op de rechter (cfr. de Fortiszaak).

Zo werd de Minister reeds regelmatig aangeschreven in verband met het feit dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge en de Dienst Individuele gevallen (DIG) de medische rapporten van Marcel Vervloesem en het psychiatrisch verslag van Professor Cosyns opzettelijk uit hun rapport voor de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank weglieten. De Minister werd ook geinformeerd omtrent de schriftvervalsing van de PSD van Brugge in deze zaak.
Tenslotte werd de Minister herhaaldelijk verzocht om ervoor te zorgen dat de PSD van Brugge haar rapport aan de PSD van de gevangenis van Turnhout (alwaar Marcel Vervloesem een maand geleden werd opgesloten) zou doorgeven. Zoniet wordt de PSD van Turnhout geblokkeerd en worden de aanvragen van Marcel Vervloesem (penitentiair verlof, electroniisch toezicht,) weer afgewezen.
De Minister en/of zijn kabinetsmedewerkers antwoordden niet.

Vandaag kregen we te horen waarom.
Uit goede bron vernamen we:
1) dat de PSD van Brugge (die hierin gesteund wordt door Minister De Clerck en/of zijn kabinetsmedewerkers die van dit dossier op de hoogte zijn) 'niets meer voor Marcel Vervloesem zal doen. Vandaar ook dat het dossier niet aan de PSD van Turnhout wordt bezorgd en we geen antwoord ontvangen van de Minister.
2) dat de medische toestand van Marcel Vervloesem 'niets terzake doet'. Men moet eerst terminaal ziek zijn en drie dagen voor het levenseinde kan men als terminaal zieke gevangene naar huis worden gestuurd (als men nog een woonst heeft)
3) dat hierover tussen Minister De Clerck en/of zijn kabinetsmedewerkers en de medische dienst van het Ministerie van Justitie een onderlinge afspraak bestaat en dat zij stellen dat 'de advocaten van Marcel Vervloesem hierin niets hebben te zeggen'.
4) dat Prinses de Croÿ en ikzelf (zoals in het arrest van de rechter van de uitvoeringsrechtbank was vermeld) tengevolge van onze artikels op het Internet en onze 'kritiek op Justitie', 'totaal onbetrouwbare personen' zijn en dat we met elkaar samenwonen (wat niet het geval is en niets met de zaak te maken heeft gezien Marcel Vervloesem ook bij zijn dochter Wendy op verlof kan gaan).
5) dat Prinses de Croÿ en ikzelf 'nog duizenden mails mogen zenden maar dat men zich daarvan niets zal aantrekken' (vandaar nogmaals dat ik geen antwoord ontvang inzake het feit dat de PSD van Brugge gefraudeerd heeft en haar rapport al 1 maand achterhoudt, vandaar dat de Minister mij niet antwoordt op de vraag waarom hij in zijn brief van 25 maart 2009 aan Marcel Vervloesem beloofde om zijn detentieomstandigheden door de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen te laten onderzoeken terwijl daarvan niets in huis kwam)
6) dat Marcel Vervloesem ten allen koste opgesloten moet blijven omdat hij anders zijn onderzoeken naar kinderporno en de samenwerking met zijn 'fanclub' gaat hervatten + dat hij contact zal opnemen met de pers waardoor de Minister ondermeer zou moeten antwoorden op de vraag waarom hij geen onderzoek laat voeren naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen (waar de Koning ze voor 'onderzoek' via (ex)justitieminister Tony Van Parys liet overmaken).
7) dat indien Marcel Vervloesem zelfmoord zou plegen, het 'zijn eigen schuld' zal zijn.
8) dat men zich 'niets hoeft aan te trekken van de procedure voor het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, de lopende kortgedingprocedure en de procedure voor het hof van cassatie'.
De Vlaamse Christen Democraten hebben immers toch geen respect voor de 'democratische rechtsstaat'.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be

Gepost door: Jan Boeykens | 01-08-09

Reageren op dit commentaar

Problemen met Internet en Justitie

Van: Jan Boeykens
Datum: 30 juli 2009 10:26
Onderwerp: Werkgroep Morkhoven: problemen met Belgacom
Aan: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be
Cc: "Baart, Els" , lieselot.bleyenberg@just.fgov.be, vanessa.bury@just.fgov.be, info@just.fgov.be, secr.colpg@just.fgov.be, Tine.Vandertaelen@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, "Deloof, Els" , Luc Proot , hofvanberoep.gent@just.fgov.be, faculteit.rechten@vub.ac.be, griffie@arbitrage.be, Chris.Corbeels@vub.ac.be, melanie.crespin@unizo.be, Halina Bletek , tine.ternest@rechtvaardigheidenvrede.be, Miep Grouwels , "N. Van Nerum" , "Marleen De Jonckheere (Bond Zonder Naam)" , Mieke Van Hecke , Gudrun Platteau , "Voem (Leen)" , "Jo Coloers (VCOV)" , Hilde Van Hoijweghen , Piet Elsen , Lut Cocquyt VSKO , Maite Grugeon , "Diana Minten (ABVV)" , Piet Spanhove Studio Globo , Ida Veldeman , Zita Coghe Batslé , Voem , Bernard De Preter , Oost-Vlaams Diversiteitscentrum , "charlotte, reilhof" , Tine Debosscher , Joke Rutten , Dimitri Goossens , Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel , Peter Reyskens , Steven Haine , Eric De Vos , David de Vaal , Margrit Coppé , ccv


WERKGROEP MORKHOVEN ONDERVINDT PROBLEMEN MET BELGACOM

Brussel, 30 juli 2009

De Werkgroep Morkhoven ondervindt na haar publicatie van een bericht over de uithuiszetting van Marcel Vervloesem door de Geelse Bouwmaatschappij, opnieuw problemen met haar skynetblogs.

De pogingen om Marcel Vervloesem uit zijn huis te drijven dateren van 2005.
Vlak nadat Marcel Vervloesem door drie jongeren uit de wijk (die ondermeer wegens drugshandel en een gewapende roofoverval in een gesloten jeugdinstelling zaten van waaruit ze regelmatig mochten wegvluchten), opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' werd beschuldigd en in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten, organiseerde Victor V., de halfbroer van Marcel Vervloesem die de klachten rond 'folteringen en verkrachtingen' in 1998 organiseerde, een petitie in de wijk.
In die petitie werd geeist dat de 'pedofiel' (er was toen echter zelfs geen vonnis uitgesproken maar de klachten vanuit 1998 werden door de rechter wel in vraag gesteld, vandaar de leugendetectortest waartoe hij opdracht gaf) Marcel Vervloesem uit de wijk en uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij zou worden gezet.
In de petitie werd ook geeist dat de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden.

Alhoewel de petitie door een tiental vrienden van Victor V. werd getekend, werd de petitie via het CD&V-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven op de gemeenteraadszitting van Herentals ter sprake gebracht.
Burgemeester Jan Peeters (partijbestuur Sp.a Herentals, persoonlijk bevriend met Victor V., kamerlid, ex-minister) zei 'wel oren te hebben voor de gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof'.
De kwestie werd via de lokale pers verder bekend gemaakt.
Victor V. zetelde in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij...

Enkele jaren geleden voerde Marcel Vervloesem met de RTBF-medewerkster Gina Bernard-Pardaens een onderzoek naar de in het prostitutiemilieu verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald.
Gina Bernard had gedurende maanden problemen met haar telefoonverbinding.
Zij vroeg of Belgacom een Zöllertoestel kon plaatsen om de man die haar anoniem met de dood bedreigde en haar automatisch antwoordapparaat op allerlei mogelijkge manieren manipuleerde, op te kunnen sporen.
Belgacom wenste daarop niet in te gaan.
Even later werd haar zoon die zich per fiets naar school verplaatste, met een zwarte mercedes van de baan gereden. Gina Bernard kreeg een telefoontje dat dit een 'waarschuwing' was.
Op een bepaald moment werd Gina Bernard in opdracht van een procureur-generaal, op een -naar eigen zeggen- 'zeer intimiderende manier' rond de verdwijning van Manuel Schadwald ondervraagd (en dat is niet zo verwonderlijk als men weet dat justitie de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot liet verdwijnen en ook 7 kinderpornocdroms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen liet verdwijnen zoals de Hoge Raad voor de Justitie voor de opsluiting van Marcel Vervloesem vaststelde).
Nadien kreeg Gina Bernard problemen met haar auto.
Zij begon ernstig voor haar leven te vrezen en maakte een afscheidsverklaring op. Haar woorden 'ofwel barst België met de informatie die ik heb ofwel vermoorden ze mij' leek in de richting van moord te gaan.
Op een avond had zij problemen met haar Internetverbinding (Belgacom) en zij besloot naar haar vriendin te gaan, waar zij tijdens een nachtelijke achtervolging na een discussie met een magistraat, via een zogezegd autoaccident zou vermoord worden.
Enkele uren voor haar dood had ik Gina nog aan de lijn (Belgacom) maar ik diende het gesprek af te breken omdat een geluid op de lijn onze woorden overstemde (hetzelfde geluid kregen we regelmatig tijdens de acties van de Werkgroep Morkhoven op onze telefoonlijn (Belgacom) te horen).
Ik probeerde nog een brief van de toenmalige justitieminister Stefaan De Clerck (die thans meer en meer in opspraak komt in de zaak Vervloesem) naar Gina Bernard te faxen omdat de Minister mij had geantwoord naar aanleiding van de talrijke problemen (telefoon, briefwisseling,) die we met de Werkgroep Morkhoven ondervonden.
De brief kon ik echter niet doorfaxen (Belgacom).
Merkwaardig genoeg kon ik deze brief wel naar Marcel Vervloesem van onze vereniging faxen.

De hierbij genoemde zaken werden regelmatig aan de Minister(s) van Justitie en aan Belgacom gemeld.
Er werd echter nooit een onderzoek in deze zaak opgestart.
Het is duidelijk dat Gina Bernard, zoals de getuigen uit de zaak Dutroux en Marcel Vervloesem die in de gevangenis wegkwijnt, uit de weg geruimd moest worden omdat België de kinderpornonetwerken beschermt.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

http://werkgroep-morkhoven.skynetblog

Gepost door: Jan Boeykens | 01-08-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.