07-08-09

Gevangenissen: Minister van Justitie laat dossiers blokkeren (4)

 

declerck.286380

Brussel, 7.8.2009

Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel


Geachte Heer De Clerck,

Betreft: PSD-rapport Marcel Vervloesem

De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout wacht nu al zes weken lang op het rapport van de PSD van de gevangenis van Brugge.

Zonder dit rapport kan de PSD van Turnhout niet verder en worden de aanvragen van de heer Vervloesem (penitentiair verlof, electronisch
toezicht,), zoals in de gevangenis van Brugge 9 maanden lang het geval was, opnieuw geblokkeerd.

Ik deelde dit al verschillende malen aan u en uw kabinetsmedewerkers mede maar kreeg geen antwoord terzake.

Kan u mij binnen de kortst mogelijke termijn laten weten tot welke dienst ik mij terzake moet richten ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis


PS.

- Via een naar ons uitgelekte nota van Justitie vernamen we dat de heer Vervloesem 'onder geen enkele voorwaarde mag vrijgelaten worden
(dus ook geen recht heeft op penitentiair verlof, geheel of gedeeltelijke vrijlating op medische gronden, electronisch toezicht, psycho-sociale begeleiding,) 'omdat men er van uitgaat dat hij zijn
onderzoek als kinderpornojager zal hernemen en de pers zal contacteren'.
- In bijlage zend ik u een kopie van ons schrijven aan de Antwerpse procureur-generaal. Ik zou namelijk van u willen weten of er onderzoek werd gevoerd naar de 30 processen-verbaal waarin de
hoofdaanklager van de heer Vervloesem, diens halfbroer Victor Vervloesem, in zedenfeiten met kinderen en minderjarigen wordt genoemd.
Victor Vervloesem die in 2006 tot gemeenteraadslid werd verkozen, is thans voorzitter van de Commissie Veiligheid en Justitie van de Stad Herentals.

___________________OPEN BRIEF AAN DE PROCUREUR-GENERAAL TE ANTWERPEN - PERSMEDEDELING

Proces Marcel Vervloesem moet onvermijdelijk worden overgedaan voor Hof van Beroep te Antwerpen


Achtergehouden processen-verbaals en onderzoeksverslagen werpen plots een geheel ander licht op proces Turnhout 21.10.2006


Hof van Beroep te Antwerpen
t.a.v. De Heer Procureur-Generaal
Waalse Kaai
2000 Antwerpen

Geachte Heer Pocureur-Generaal,

Betreft: Proces Marcel Vervloesem


Iederéén heeft het recht op een eerlijk proces en zoals u zal bemerken, zijn
er in Turnhout toestanden die onaanvaardbaar zijn voor een objectieve en onafhankelijke rechtspraak.
Het staat nu al vast en nog voor de strafrechtbank van Turnhout uitspraak kan doen in het proces van Marcel Vervloesem, dat de ganse procesvoering dewelke al bijna 9 jaar aansleept zal moeten worden overgedaan.
Door diverse 'fouten' binnen de administratie van het parket van Turnhout zijn namelijk diverse dossierstukken dewelke nochtans dezelfde notitienummers bezaten als de strafbundels, niet in de aanvankelijke dossiers terecht gekomen.
Als de strafrechtbank uitspraak zou doen op 15 november 2006, is de kans bijzonder groot dat door een klacht met burgerlijke partijstelling over deze ontbrekende stukken de ganse gevoerde procedure op de helling komt te staan. Een verdachte bezit immers het fundamenteel recht om over alle stukken inzake het strafbundel te beschikken teneinde zijn of haar verdediging voor te dragen.
Het parket van Turnhout is vergeten een bundel van 69 pagina's dik te voegen bij het dossier TU.52.98.101758-04. Dit bundel werd op 23 augustus 2005 ter griffie van de Procureur Des Konings te Turnhout afgegeven ter voeging in dat desbetreffende bundel en dit tegen kwitantie door de E.a. Adjunct secretaris van de Procureur.

Marcel Vervloesem werd op donderdag 15 april 2004 in opdracht van het parket door de Gerechtelijke Politie van Turnhout opnieuw verhoord inzake de inhoudelijkheden van de strafbundels TU.45.98.100301/2001 en TU.2O.49.100138.00.
Bij dat verhoor werden door de gerechtelijke politie stukken ter ontlasting inzake beide strafbundels gevoegd.

Zowel het voornoemde proces-verbaal als de gevoegde ontlastende stukken zijn door een vergissing tot op heden niet in de strafdossiers terechtgekomen.
Op 16 januari 2004 zond de Procureur des Konings van Leuven diverse zendingen aan het Parket van Turnhout inzake het strafbundel TU.37.10102448/I998, met daarbij diverse gegevens ter ontlasting van Marcel Vervloesem.
Deze doorzendingen en stukken bleven maandenlang zoek.
Onderzoek door de Hoge Raad van Justitie wees uit dat de klacht rond de verdwijning van deze stukken en processen-verbaals inzake TU.37.10102448 / 1998 gegrond was en dat het parket van Turnhout terzake in gebreke was.
Ook deze processen-verbaals, opgesteld door de Politie van Haacht op 3.11.2003 inzake het strafbundel TU.37.10102448 / I998, zijn ontbrekend in het desbetreffende strafbundel.

Ook brieven dewelke jaren geleden aan het parket van Turnhout waren toegezonden inzake het strafdossier TU.37.10102448 / 1998 en dewelke een geheel ander licht op de zaak konden werpen, zijn al evenmin in het desbetreffende strafbundel terechtgekomen.
Toevallig gaat het om brieven waarin niet Marcel Vervloesem doch wel de hoofdaanklager in deze zaak, Victor Vervloesem, werd aangewezen als kindermisbruiker.
De onderzoeksrechter dewelke het onderzoek inzake het strafbundel TU.37.L7.103093 / 05 voerde, heeft dossiers dewelke hij in beslag nam in het kader van dat strafdossier en ter beschikking stelde van psychologe Theunis, nooit ter inzage gegeven aan de beklaagde en diens advokaat.
Nochtans baseerde dezelfde Onderzoeksrechter zich op dit verslag van psychologe Theunis om de door Marcel Vervloesem opgegeven getuigen ter zijner ontlasting niet te verhoren.
De onderzoekers in het strafdossier TU.37.L7.103093 maakten gebruik van diverse processen-verbaals dewelke zij met nummer vermelden maar die zijn niet ter inzage in het strafdossier TU.37.L7.103093 omdat deze ter ontlasting van Marcel Vervloesem kunnen dienen.
Al de bovenvermelde vaststellingen zijn reeds voldoende om de gevoerde procedure in de strafzaak Marcel Vervloesem te wraken.
Juristen spreken zelfs van een schending van de fundamentele rechten van de
verdachte en het onthouden van het recht op een eerlijk proces .
Het proces dreigt ook vanwege de volgende elementen, volledig te ontaarden.
Zopas kwam immers aan het licht dat het parket van Turnhout er jarenlang van op de hoogte was dat hoofdaanklager Victor V. zich schuldig maakte aan zedenfeiten met kinderen. De Antwerpse provinciegouverneur Paulus schreef aan derden dat de Procureur des Konings van Turnhout hem mededeelde 'niet op de hoogte te zijn van misbruik van kinderen door de hoofdaanklager Victor Vervloesem' (Brief . d.d. 17 oktober 2005 ref . GE/PAUGUV/1MSOJQOFMJG.DOC).

Slachtoffers en gedupeerden van Victor V. stellen nu dat de Procureur des Konings van Turnhout de man beschermde en beter dan wie ook afwist van de zedenfeiten dewelke Victor Vervloesem pleegde.
Volgens hen kreeg Victor V. hierin een hand boven het hoofd gehouden omdat de Procureur hem nodig had om actievoerder Marcel Vervloesem te kunnen vervolgen.
Hier volgt een lijst van zaken die de Procureur des Konings van Turnhout zogezegd niet wist en die zijn ambt jarenlang ten overstaan van eenieder verzwegen hield...

1) Brief van L.V. uit herentals dd. 20 juli 1999 gericht aan de Procureur, thans berustend in TU.37.98.102448 / 98:
"Johan D. vertelde mij dat hij opgestookt was door Victor Vervloesem om Marcel aan te klagen. Ikzelf weet dat Victor Vervloesem er een verhouding op nahield met Johan D. Johan D. verklapte mij dat Marcel hem nooit iets had aangedaan ".
2) Brief van L.C. uit Haarlem dd. 24 juni 2001 toegekomen bij Walter Wellens lid Gerechtelijke Politie Turnhout:
" Ik werd destijds toen ik 12 jaar was aangerand door Victor Vervloesem. Ik deed daarover klacht bij het parket van Turnhout rond 14 februari 2001."
3) Brief aangetekend dd. 14 februari 2001 aan de Procureur te Turnhout:
" Ik heb in de krant gelezen van de klachten van Victor Vervloesem tegen zijn halfbroer Marcel. Ik wens klacht neer te leggen tegen Victor Vervloesem wegens aanranding op mijn persoon. Victor Vervloesem heeft mij als kind sexueel misbruikt. Hij bond me naakt aan een boom en bedreigde mij mijn geslachtsdeel te zullen afkappen met een zichel. Hij misbruikte ook M.C. "
4) Brief van C.E. uit Herentals 28 januari 2004 gericht aan diverse overheden en advokaten:
" Ik volgde de aantijgingen van Victor Vervloesem en zijn kompanen opzichtens Marcel Vervloesem in de kranten en wil daarop toch reageren. Mijn zoontje van 14 jaar werd onlangs tesamen met zijn vriendje het slachtoffer.
Het was Victor Vervloesem die zich masturbeerde voor zijn ogen en probeerde om zich te vergrijpen aan mijn zoontje en diens vriendje."
5) Brief berustend bij de lokale politie Herentals pv. 107025 /05 van L.V. uit Morkhoven:
" Victor Vervloesem had met andere personen afgesproken om Marcel Vervloesem aan te klagen via een Sociaal Centrum. De klachten tegen Marcel Vervloesem waren door Victor Vervloesem opgezet ."
6) Brief van E.M. uit Wakkerzele dd. 13.09.05 neergelegd bij de Politie Herentals:
" Victor Vervloesem viel het minderjarig kind N.C. sexueel lastig. Hij deed dat ook met S.D. "
7) Proces-verbaal lokale politie Neteland 16.12.2004 pv. TU.L7.109698 / 2004, verhoor M.V.A. uit Wiekevorst:
" Ik weet van enkele dagen geleden dat Victor Vervloesem zowel het kind N.C. als S.D.S. sexueel heeft lastig gevallen en hun geslachtsdelen heeft willen vastgrijpen. "
8) Proces-verbaal Politie Heist.o.d.Berg dd.13.12.2004 pv. ME.18.L7.104977 / 2004 verhoor ST.D. uit Arendonk:
" Ik kan u zeggen dat ik aangerand ben geweest door Victor Vervloesem aan " stekkesvijver " te Morkhoven. Deze heeft geprobeerd mijn geslachtsdelen te grijpen. De feiten deden zich voor in het bijzijn van mijn vriendje N.C. uit Morkhoven. "
9) Brief dd. 20 augustus 2004 van D.S. uit Herentals:
" In de zomer was ik omwille van een regenbui samen met mijn vriendje gaan schuilen in een hut. Plots kwam daar Victor Vervloesem aan. Hij vroeg of wij eens wilden trekken. Wij dachten dat het om een sigaret ging. Vic deed zijn broek open en begon zich voor onze ogen te masturberen op een gegeven
ogenblik wilde hij mijn geslacht grijpen, wij zijn toen gaan lopen."
10) Pv. Politie Herentals dd. 28.04.2005 - pv 103493 / 05 verhoor N.C. uit Herentals:
" Victor Vervloesem beging zedenfeiten voor mijn ogen. Hij begon zich af te
trekken. Ik heb daar met mijn vriendje al verklaringen bij uw diensten over
afgelegd. "
11) Brief van A.P. uit Antwerpen dd. 25 juli 2005 bij Politie Herentals pv.
1.7025 /05:
" Victor Vervloesem heeft het jongetje N.K. samen met zijn vriendje sexueel misbruikt. De vader van N.K. heeft bij tal van diensten deze zaak aangekaart. Maar volgens de vader wordt Victor Vervloesem beschermd door Burgemeester P.
Toen ik las wat in de kranten stond over u heb ik de politie ingelicht. "
12) Brief van M.V. uit Turnhout aan het parket van Turnhout inzake TU. 37.10.102448 / I998:
" Ik heb Victor Vervloesem en Johan D. lang gekend. Johan vertelde mij destijds dat toen hij 13 jaar was, dat hij door Victor Vervloesem was verkracht. Ik heb hem toen gezegd dat tegen zijn ouders te zeggen. Hij durfde niet. "
13) Brief dd. 8.7.2005 van H.D.W. uit Hulshout bij Politie Herentals berustend in TU.37.L7.103093.05:
" Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op Nick C. Het kind vertelde mij dit. De vader meldde de zaak aan het parket te Turnhout. "
14) Brief dd.14.12.05 van M.S. uit Westerlo berustend in
TU.37.10.102448/98:
" Misschien is het druggebruik van N.C. het gevolg van de aanranding op hem door Victor Vervloesem ."
15) Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 - TU.37.10102448 / 98:
" Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor Vervloesem in verbindng treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor Vervloesem twee van mijn vriendjes heeft aangerand. "
16) Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 - TU.37.10.102448.98:
" Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat
Victor Vervloesem hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. "
17) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan de Procureur van Turnhout:
" Ik heb Victor Vervloesem de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. "
18) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven aan Victor Vervloesem. TU. 37.10.102448 - 98:
" Met verontwaardiging neem ik kennis van de zedenfeiten die u pleegde met mijn zoontje en zijn vriendje. Als vader wens ik niet meer dat je nog in de buurt van mijn zoontje komt. Ik heb van mijn zoontje en zijn vriendje gehoord hoe je hen betrekt in je perverse aktiviteiten met minderjarigen. Ik heb de advokaat van je broer over je ingelicht ."
19) Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004:
" Victor Vervloesem bij de OCMW-raad in Herentals. Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW-raad zetelt ."
20) Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de
bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 - TU.37.10.102448 - 98:
" Ik kreeg 10.000 bfr van Victor Vervloesem om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto's van vervaardigde. Johan D. kreeg van Victor Vervloesem 15.000 bfr voor eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv-zender VTM moest doen."
21) Proces-verbaal dd. 9 .1.2006 dienst opsporingen Politie Zuiderkempen - TU.L3.100118 - 2006 verhoor D.L.M.:
" Ik ben samen met mijn vriendje C. uit Herentals aangerand door Victor Vervloesem uit Morkhoven. De feiten deden zich voor te Morkhoven. Victor Vervloesem masturbeerde zich voor ons. Victor Vervloesem vroeg of wij wilden trekken. Hij had zijn lul in zijn handen. Hij was zich aan het aftrekken.
Wij hebben die feiten verteld aan de moeder van N.V. die ons de raad gaf dit te melden. Er zijn daarover verklaringen van opgenomen."
22) Brief van N.V. uit Morkhoven dd. 8.1.2006 in TU.37.L7.103093 - 05:
" Mijn vriendje vertelde mij dat hij was aangerand door Victor Vervloesem.
Er was nog een ander jongetje bij het slachtoffer. "
23) Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 - 2003 - dd 5.7.2005 - TU. 37.10.102448/98F:
" Victor Vervloesem heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen."
24) Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.:
" Victor Vervloesem had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor Vervloesem chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor Vervloesem hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel Vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer ingetrokken."
25) Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.:
" Victor Vervloesem manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel."
26) Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout - TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.:
" Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen."
27) Brief van W.V.S. berustend bij advokaat D. Df.:
" Ik moest het zakje met drugs en het bamboestokje bij Marcel Vervloesem in huis binnensmokkelen voor R.V.S. en zijn vader. In ruil kreeg ik drugs.

De voornoemde gegevens spreken voor zichzelf.
Dat verklaart misschien waarom men zo halstarrig weigerde om de strafdossiers van Marcel Vervloesem volledig ter inzage te geven aan de verdediging.
De Procureur des Konings van Turnhout wist aan de hand van deze dossierstukken dus wel degelijk wat er gaande was en is in tegenstelling met zijn beweringen ten overstaan van de Gouverneur te Antwerpen.
Het wordt duidelijk waarom het Openbare Ministerie te Turnhout de opdracht van Strafrechter F. Caers om ook Victor Vervloesem, tesamen met zijn kompanen aan de leugendetectortest te onderwerpen, zogenaamd vergat uit te voeren.
Marcel Vervloesem daarentegen moest een leugentest bij de federale politie ondergaan (hij liet ook nog een leugendetectortest afnemen door enkele specialisten van de Universiteit in Milaan).
Beide testen wezen uit dat hij de waarheid had gesproken.

Verder stellen wij vast dat:
- Ook in het Forensisch verslag de experts stellen dat Marcel Vervloesem hoog scoort inzake betrouwbaarheid.
- 6 psychiaters deskundigen Marcel Vervloesem volledig normaal bevonden.
- In het gerechterlijk psychologisch onderzoeksrapport staat dat Marcel Vervloesem niet kindgericht is.
- Het gerechtelijk onderzoek naar de computer van Vervloesem Marcel geen strafbare feiten opleverde.
- Het gerechtelijk onderzoek van het labo van de federale politie te Turnhout in de woning van Marcel Vervloesem geen bezwarend DNA bewijs opleverde.
- Eén der Psychiaters in zijn verslag schreef: "Het is omdat Marcel Vervloesem lid is van de Vzw Werkgroep Morkhoven en akties voert hij niet in de gratie valt van de magistratuur van Turnhout. "
- Procureur Bourlet duidelijk stelde dat hij Marcel Vervloesem voor het bezit en de overdracht van de cederoms van het kinderpornonetwerk Zandvoort niet zou vervolgen.
Marcel Vervloesem is dus jarenlang gevonnisd geweest door een deel van de Vlaamse media. Het artikel van Ivo Meulemans in de kranten " Het Nieuwsblad " en " De Gentenaar " dd. 19.10.2006 getiteld 'Kinderpornojager vertoont seksuele interesse voor minderjarigen - Vervloesem is gestoord' is daar een goed voorbeeld van.
Ook de artikels in De Morgen en De Standaard spreken uitsluitend over een 'grensoverschrijdend seksueel gedrag' van Marcel Vervloesem en vermelden geen woord over de positieve resultaten van het 36 bladzijde tellende rapport van Dr. Cosyns die ondermeer schrijft dat 'de media -zoals betrokkene zelf aangeeft- hem steeds meer zal provoceren'.

Het valt trouwens op dat het proces in de voornoemde kranten vertekend werd weergegeven en de woorden van de openbare aanklager Peter Vander Flaas bewust werden verdraaid.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Verzonden aan:

stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be, "Baart, Els" <els.baart@just.fgov.be>, vanessa.bury@just.fgov.be, "Van der Taelen, Tine" <Tine.Vandertaelen@just.fgov.be>, info@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, antwerpen@belga.be, Agnes Kant <agneskant@sp.nl>, A PEARSON <augusta.pearson@ntlworld.com>, a.broekers@law.leidenuniv.nl, Sarah Beweging <sarahbeweging@skynet.be>, ccv <ccvink@yahoo.it>, "Censored31 ." <censored31@hotmail.com>, Ilse Van de Wiele <cchrbelgie@gmail.com>, carla van der horst <carla@brite-group.eu>, Commissie Justitie <cie.just@tweedekamer.nl>, Willem Van den Panhuysen <wvdpanhuysen@gmail.com>, drsmkat@yahoo.com, "E. RIKSEN" <eric.ingrid@home.nl>, emmanuelle.schouten@progresslaw.net, faculteit.rechten@vub.ac.be, fbrepoels@europarl.eu.int, guy.swennen@skynet.be, griffie@arbitrage.be, gdespiegelaere@knack.be, hoofdredactie@demorgen.be, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, hme@rtbf.be, hugo@coveliers.be, Liga Voor Mensenrechten <info@mensenrechten.be>, Redactie van stopkindersex <info.stopkindersex@gmail.com>, info@vpro.nl, voorzitter@eerstekamer.nl, vara@vara.nl, Jan Vanhaelen <jan.Vanhaelen@belgacom.net>, josy.dubie@ecolo.be, karim.vanovermeire@vlaamsparlement.be, "Van Mechelen, kabinet" <kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be>, Ruf Nachtergaele <Rufin.Nachtergaele@telenet.be>, nieuwsdienst@telegraaf.nl, nieuwsdienst@anp.nl, Oost-Vlaams Diversiteitscentrum <odice@odice.be>, redactie@nd.nl, senaat@helgastevens.be, Stefaan Saey <stefaan.saey4@gmail.com>, secr.colpg@just.fgov.be 
 

Commentaren

'Communicatie email overheid ondermaats'
Nadat de vzw Werkgroep Morkhoven een klacht indiende bij Minister De Clerck over het achterhouden van een dossier door de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge in de zaak Vervloesem, diende zij een online-klacht in bij de klachtendienst van Justitie.
Maar ook die antwoordde niet.

Zelfs de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) is niet tevreden over de email-communicatie met de overheid...

-----------------------------------------

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) stelt op basis van een onderzoek dat de communicatie met de overheid via email ondermaats blijft.


(tijd) - De telefonische contacten met de overheid zijn er in vergelijking met een onderzoek van drie jaar geleden evenwel sterk op vooruitgegaan. Vooral de grote verbetering bij de federale overheidsdiensten valt daarbij op, zo stelt de organisatie, die op een duurzame kentering hoopt.

Via het systeem van de “mystery shopper” liet UNIZO zowel telefonisch als via mail een aantal ondernemersvragen stellen aan 30 federale, Vlaamse, Brusselse en provinciale overheidsdiensten. Het telefonisch onthaal werd beoordeeld op basis van bereikbaarheid, het effectief antwoord op de vraag, het daadwerkelijk geven van de gevraagde informatie en de klantvriendelijkheid. De vragen gesteld via email werden bovendien beoordeeld op basis van het al dan niet ontvangen van een antwoord en binnen welke termijn.

In 85 procent van de gevallen was er bij het eerste telefoontje contact met de overheidsdienst. In de andere gevallen was dat na de tweede oproep het geval. 85 procent van de federale overheidsdiensten, 95 procent van de Vlaamse diensten, alle Brusselse diensten en alle provinciale diensten scoorden goed. Bij de vorige UNIZO–test in 2006 scoorde de telefonische bereikbaarheid 40 procent.

In 95 procent van de gevallen werd de telefonische vraag ook effectief beantwoord of werd de nodige informatie verstrekt. Dat was in alle gevallen zo bij de federale overheidsdiensten, bij 90 procent van de Vlaamse diensten, 100 procent bij Brusselse en 100 procent provinciale diensten.

In 2006 leverde dat maar in 60 procent van de gevallen een voldoende antwoord op.

Ook inzake klantvriendelijkheid van het telefonisch onthaal leverde de UNIZO -test een flinke verbetering op. In 75 procent van de gevallen bedraagt die score minstens 8 op 10. Er blijkt wel een verschil tussen de federale en de Vlaamse overheidsdiensten. De gemiddelde score voor klantvriendelijkheid aan de telefoon bij de federale overheidsdiensten haalt 7,1. De gemiddelde score voor de Vlaamse diensten daarentegen doet het met een score 8,2 wel beter. In 2006 bedroeg de gemiddelde score voor klantvriendelijkheid 7 op 10.

Email
Het resultaat voor de vragen door de UNIZO - mystery shopper gesteld via mail blijkt evenwel veel slechter zowel bij de federale als bij de Vlaamse overheidsdiensten. Bij de federale diensten kwam er op de ondernemersvragen gesteld per mail maar in 65 procent van de gevallen een antwoord. Bij de Vlaamse diensten bleef de score met maar 55 procent beantwoorde vragen nog lager.

Het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en de provincies scoren hier beter met respectievelijk 100 en 75 procent antwoord op de mail. Het ging hier evenwel maar om één per mail gestelde vraag. Dezelfde vraag werd per mail aan elke provincie afzonderlijk gesteld.

Als er op de per mail gestelde vraag wel een antwoord komt, dan gebeurt dat wel snel tot zeer snel. In 80 procent van de gevallen wordt de vraag binnen één dag beantwoord. Hier scoren alle overheden gelijk. In 10 procent van de gevallen kwam het antwoord per mail evenwel pas na één week. Het ging telkens om een vraag gesteld aan een federale overheidsdienst.

Unizo vermoedt dat de overheidsdiensten nog niet voldoende ingesteld zijn op werken met de nieuwe communicatiemiddelen. Email levert nochtans bij goed gebruik een tijdbesparing op, zowel voor de burger, de ondernemer als voor de betrokken ambtenaar, beklemtoont de ondernemersorganisatie.

UNIZO bepleit daarom bij alle overheidsdiensten een grondige evaluatie en een actieplan voor het doorvoeren van de nieuwe informatietechnologie in het kader van een laagdrempelige, snelle en klantvriendelijke overheid. De ondernemersorganisatie zegt hieraan de volle medewerking te willen verlenen in het kader van een doeltreffende wisselwerking tussen de ondernemers en de overheid.


13:42 - 08/08/2009 Copyright © De Tijd

Gepost door: Jan Boeykens | 09-08-09

Reageren op dit commentaar

De Clerck laat gevangenen terroriseren
In plaats van ervoor te zorgen dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge haar rapport aan de PSD van de gevangenis te Turnhout overmaakt, zijn de justitiediensten (die van justitieminister De Clerck mogen doen wat ze willen) met nieuwe pesterijen gestart. Vandaag kreeg Marcel Vervloesem geen bezoek in de gevangenis van Turnhout omdat de bezoeker die een bezoektoelating had gekregen, geen bewijs van goed gedrag en zeden kon voorleggen (terwijl men daartoe niet verplicht is). De bezoeker die 80 jaar oud is, werd zonder pardon terug naar Antwerpen gestuurd van waaruit hij per trein gekomen was.

Vanmorgen gaf Marcel Vervloesem een rapportbriefje af aan de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis in Turnhout waarin hij vroeg of men het PSD-verslag van de gevangenis te Brugge had aangekregen en of men het rapport van psychiater Cosyns van de Universitaire instellingen reeds had ontvangen. Hij kreeg geen antwoord.
Het rapport van psychiater Cosyns wordt al een paar maanden door de PSD van Brugge achtergehouden zodat ook de mogelijkheid om een psycho-sociale begeleiding te volgen daarmee geblokkeerd wordt. Minister De Clerck gaat akkoord met deze toestanden die ongetwijfeld heel wat andere gedetineerden en hun naasten treffen.

De Clerck deelde in een brief van 25 maart 2009 aan Marcel Vervloesem mede dat hij de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen opdracht gaf om zijn detentieomstandigheden te onderzoeken. Na 4 maanden heeft Marcel Vervloesem nog altijd niemand gezien en gesproken.
De Minister reageerde niet eens op ons herinneringsschrijven.
Dat bewijst dat de Minister het spel meespeelt.

Gepost door: Jan Boeykens | 10-08-09

Reageren op dit commentaar

Députés Européens
Madame, Monsieur le Député Européen,

L'association Werkgroep Morkhoven et moi-même vous avons interpellé à la mi-juillet 2009, au sujet de l'état de santé très grave de Marcel Vervloesem, détenu à la prison de Turnhout en Belgique. Nous vous demandions de bien vouloir intervenir auprès des autorités belges afin de vous assurer qu'il puisse bénéficier des soins de santé auquel tout
être humain a droit.

Actuellement, Marcel Vervloesem ne reçoit toujours pas de soins à son triple cancer. J'ai pu constater, lors de ma visite à la prison, qu’il présente des œdèmes des membres inférieurs et une coloration jaune de la peau, présumant d'une évolution de ce cancer non traité. Il est aussi porteur d'une pathologie cardiaque, d'un diabète insulinodépendant et d'une insuffisance rénale, (ses reins ne fonctionnant plus qu'à 50% d'après ce qu'on lui a dit). Il a besoin d’un bilan médical complet et d'un traitement de toute urgence.


Stefaan De Clerck, ministre de la justice, a fait transférer Marcel Vervloesem à la prison de Turnhout pour lui octroyer des conditions de
détention « plus humaines ». Le PSD (service psychosocial des prisons flamandes) sous la tutelle de ce ministre, a pour mission de donner un
avis sur l’opportunité des congés pénitentiaires et des libérations conditionnelles sous surveillance électronique pour raison de santé. Le règlement l’oblige, en cas de transfert d’un prisonnier, à communiquer son dossier à leurs confrères de la prison où il est transféré.


Le PSD de Bruges n’a pas encore, en six semaines, communiqué au PSD de Turnhout le rapport psycho social de Marcel Vervloesem. La violation du
règlement empêche que le service ad hoc émette un avis, ce qui lui permettrait d'aller consulter un médecin à l'extérieur. Trois semaines de manœuvre dilatoires supplémentaires feraient atteindre la
date butoir, avec pour effet de reporter de six mois, un accès à des soins de santé urgents.


Le Ministre De Clerck ne répond pas au courrier qui lui est envoyé pour sauver ce que peut de l’état de santé de Marcel Vervloesem. Le Président du Werkgroep Morkhoven a écrit à tous les membres du parlement belge ainsi qu'au médiateur fédéral, mais en vain. Personne ne répond.


En désespoir de cause, nous faisons appel encore une fois à votre intervention, pour le respect des lois européennes en Europe.
Nous vous prions de bien vouloir insister auprès du s'assure que ses services respectent ses propres règlements, et fasse envoyer d’urgence le dossier de Mr Vervloesem au PSD de la prison de Turnhout.


En vous remerciant d’avance de bien vouloir considérer le droit à la vie d’un prisonnier, nous vous prison d’agréer l’expression de toute notre
considération.


Martine Mangione,

Professionnelle de la santé et Collaboratrice
Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti
Werkgroep Morkhoven asbl/vzw


Les correspondances ou réponses sont à envoyer à Jacqueline de Croÿ Vice-présidente du WERKGROEP MORKHOVEN à l'adresse suivante:
werkgroep.morkhoven@droitfondamental.eu

Gepost door: Jan Boeykens | 10-08-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.