29-09-09

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem: problemen blijven aanslepen


declerck.286380

Brussel, 25 september 2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: gevangenisbeleid

Bijna alle bezoekers van de heer Vervloesem wiens namen zogezegd uit de gevangeniscomputer zijn verdwenen, uitgezonderd twee, werden ingeschreven via de gevangenis van Brugge.

Zoals het reglement voorschrijft, schreven zij naar de heer Vervloesem met de mededeling dat zij hem wilden bezoeken.

Zij voegden bij hun schrijven een kopie van de voor- en achterkant van hun identiteitskaart.
Sommigen vergaten dat en moesten een tweede keer schrijven.

Wie geopereerd werd en protheses had zodat hij/zij niet zonder problemen de metaaldetector zou kunnen passeren, diende hiervan een medisch getuigschrift te bezorgen en moest hiervoor dus soms een derde keer schrijven.

De heer Vervloesem stuurde dit schrijven dan naar de directie van de gevangenis die haar toelating tot bezoek moest verlenen.

Een aantal mensen (diegenen die als eersten hun bezoekaanvraag deden) moesten soms wekenlang op een goedkeuring wachten.
Een aantal onder hen diende terug naar huis te keren. Daaronder waren er ook mensen die speciaal uit Nederland kwamen.

De gevangenisdirectie van Brugge heeft al die schriftelijke aanvragen en medische getuigschriften in haar bezit want Marcel Vervloesem diende dit alles naar hen te sturen.

Zij bevinden zich dus in het dossier en al deze gegevens kunnen misschien wel 'uit de computer' maar niet uit het dossier verdwijnen.

Ik wil U dan ook het volgende vragen:

1) te laten onderzoeken wie er met de centrale computer heeft geknoeid waarin alle bezoekers staan, onafgezien van de gevangenis waarin de gevangene zich bevindt.
2) te laten onderzoeken of ook het schriftelijk dossier met de bezoekaanvragen, kopies van paspoorten en medische getuigschriften dat zich bij de gevangenisdirectie van Brugge bevindt, is verdwenen.
3) te laten onderzoeken of dit dossier reeds aan de gevangenisdirectie van Turnhout is overgemaakt waardat de heer Vervloesem zich sinds 30 juni 2009 bevindt.
4) te laten onderzoeken of het hier om de zoveelste pesterijen van de gevangenisdirectie en de Psycho Sociale Dienst van Brugge gaat waarbij rapporten en medische getuigschriften worden achtergehouden
5) le laten onderzoeken of het misschien de bedoeling is om hiermee de bezoekers te ontmoedigen en de heer Vervloesem die, zoals u weet zeer zwaar ziek is en in uw overbevolkte gevangenis niet thuishoort, moreel en geestelijk te treffen en sociaal te isoleren.
7) erop toe te zien dat het bezoekrecht die in de gevangenisreglementen en de Wet Dupont staan omschreven, strikt wordt nageleefd.
6) aan uw diensten opdracht te geven om de namen en adressen terug in de centrale computer te plaatsen want het heeft geen zin dat men op dit punt rond de pot blijft draaien met de woorden 'we weten niet goed hoe we dat moeten oplossen'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint Gillis

PS. Ik wens u voorts mede te delen dat de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Turnhout geen werk lijkt te maken van het reintegratiedossier van de heer Vervloesem en zij nog altijd geen contact opnam met de dienst van professor-psychiater Cosyns om de zaken daadwerkelijk te regelen.


LINKS:

 - Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Kinderporno ondergronds
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo

01:19 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: open brief aan minister de clerck |  Facebook |

Commentaren

Update - De skynetblogs 'Doofpot Justitie', 'Leugendetector' en 'Michel Vuijlsteke' werden na een herhaaldelijk schrijven aan de Skynet Klantendienst waarin de situatie gedetailleerd werd uitgelegd, nog altijd niet teruggeplaatst.

- De skynetblog 'Marcel Vervloesem - Mijn recht op antwoord' van een zekere Ladislas Kiekens waarin alleen maar persoonlijke aanvallen, laster en eerroof in voorkomen op de vzw Werkgroep Morkhoven, de Morkhoven-voorzitter en Morkhoven-medewerker Marcel Vervloesem alsook zijn dochter, bleek gisteren, na de herhaalde klachten bij de Skynet klachtendienst, nog altijd geöpend te zijn.
Ladislav Kiekens stapte destijds naar de Gazet van Antwerpen om daar zijn oncontroleerbaar verhaal over folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' waarvan hij 20 jaar voordien het slachtoffer beweerde te zijn geweest, te gaan vertellen,
Zijn klacht werd in het arrest 221 (pagina 50) van 6.2.2008 van het hof van beroep van Antwerpen echter 'onontvankelijk' en 'ongegrond' verklaard.
Het is niet precies duidelijk waarom Skynet de laster over de Werkgroep Morkhoven laat verspreiden.

- Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven, ontving vandaag al 1.500 spamberichten. Men zou bijna kunnen stellen dat het hier om gespecialiseerde diensten gaat die ervoor moeten zorgen dat het e-mailverkeer van de vzw Werkgroep Morkhoven in de war gestuurd en geblokkeerd wordt...

Gepost door: Jan Boeykens | 29-09-09

Reageren op dit commentaar

Minister De Clerck
MINISTERS VAN JUSTITIE EN KABINETSMEDEWERKERS WAREN BETROKKEN

Alleen het dossier rond de Psycho Sociale Diensten in de gevangenissen te Brugge en te Turnhout, bewijst al dat de ministers van justitie Van Deurzen en De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) en hun kabinetsmedewerkers toelieten dat dit dossier geblokkeerd werd/wordt.

Hierbij een kopie van mijn Open Brief aan De Clerck die hem ook persoonlijk werd toegezonden:


Brussel, 12.8.2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel
(België)

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: dossier Vervloesem

Zoals U weet, werd de heer Vervloesem van onze vereniging reeds zes weken geleden van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout getransfereerd.

De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout heeft het PSD-verslag van de gevangenis van Brugge echter nog altijd niet ontvangen.
Mijn schrijven naar U en Uw kabinetsmedewerkers werd tot nogtoe niet beantwoord en ik kreeg ook geen antwoord op mijn herinneringsschrijven waarin ik U vroeg tot welke dienst ik mij kan richten indien U en Uw kabinetsmedewerkers onbevoegd zijn.

Het dossier van de heer Vervloesem wordt hiermede opnieuw geblokkeerd en zijn aanvragen (penitentiair verlof, psycho-sociale begeleiding enzoverder) dreigen hierdoor opnieuw wegens het laatttijdig of het niet ontvangen van rapporten, negatief te worden geadviseerd.
De situatie betekent ook een nieuwe aanslag op de gezondheid van de heer Vervloesem die volledig gestresseerd is en die, zoals U weet, enkele maanden geleden nog een zware open-hart-operatie in het AZ Sint-Jan te Brugge moest ondergaan.

De heer Vervloesem schreef een paar dagen geleden een rapportbriefje naar de PSD te Turnhout en vroeg of men het rapport van professor-psychiater Cosyns die een psycho-sociale begeleiding op de Universitaire Instelling te Antwerpen aanbood, al heeft ontvangen.
Hij wacht daar namelijk al maanden op nadat de PSD van Brugge de Dienst Individuele Gevallen (DIG) van uw ministerie mededeelde dat men dit ‘rapport nog steeds niet had ontvangen’ en daardoor negatief moest adviseren voor wat de vorige aanvragen van de heer Vervloesem betrof.

De heer Vervloesem vroeg in zijn rapportbriefje ook of men het rapport van de PSD van Brugge reeds had ontvangen.
Hij kreeg echter geen antwoord alsof de PSD van Turnhout daartoe een verbod heeft gekregen.

Volgens de Wet Dupont zou de PSD de gevangenen moeten helpen om hun terugkeer in de samenleving mogelijk te maken (begeleiding, reintegratie, reclassering,) maar daarvan is in het dossier van de heer Vervloesem maar weinig te merken.

Er schijnen zich ook problemen voor te doen met de PSD van de gevangenis van Hasselt en gevangenen worden door bepaalde personen van de PSD te Hasselt eerder in de put geduwd dan geholpen.

Misschien kan U Tine Vander Taelen die vroeger voor de PSD van Brugge werkte en thans verantwoordelijk is voor de Dienst Individuele Gevallen van Uw ministerie, hiervoor aanspreken indien U werkelijk van plan bent om Uw Masterplan voor een ‘gevangenisstructuur in humane omstandigheden’ uit te werken.

In de zaak Vervloesem doen zich de laatste weken nog andere problemen voor die ik graag door U behandeld zou willen zien.
Zo kreeg een 80-jarige man enkele weken geleden de toelating om de heer Vervloesem in de gevangenis van Turnhout te gaan bezoeken.
Toen hij enkele dagen geleden ter plaatse kwam werd hij weggestuurd met de mededeling dat hij ‘geen bewijs van goed gedrag en zeden’ bij had terwijl dit niet noodzakelijk was.
De man was verplicht om terug de trein naar Antwerpen te nemen.

De Nederlandse ouders van misbruikte kinderen die door de heer Vervloesem werden gesteund en hem blijven schrijven en bezoeken, deelden mij mede dat zij de brief die de heer Vervloesem een week geleden naar hen heeft geschreven, nog steeds niet hebben ontvangen.

Het is niet de eerste keer dat de heer Vervloesem problemen ondervindt met het bezoekrecht en met zijn briefwisseling terwijl de gevangenisreglementen en de Wet Dupont toch zeggen dat iedere gevangene daar recht op heeft.

Betreft het hier misschien de zoveelste reeks (willekeurige) tuchtmaatregelen en, zo ja, waarom ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: Wendy Vervloesem, Raf Jespers (advocaat van de heer Vervloesem),

Gepost door: Jan Boeykens | 06-10-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.