28-07-10

Seksueel misbruik kerk: de slachtoffers...

Verslag commissie-Adriaenssens

Verslag commissie-Adriaenssens
27 juli, 2010

Peter Adriaenssens heeft maandag een e-mail verstuurd naar ruim 200 slachtoffers die hun verhaal hadden gedaan over seksueel misbruik in de kerk. Daaruit blijkt dat een werkgroep voor het publiek een verslag zal opstellen over de geschiedenis van de commissie die het misbruik onderzocht.

 

Eind juni vonden er huiszoekingen plaats in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen, in de woning van de kardinaal en bij de commissie-Adriaenssens. In totaal werden er op 24 juni 475 misbruikdossiers in beslag genomen.

Door de inbeslagname beschikte de Commissie niet meer over alle dossiers en konden er slechts ongeveer 250 e-mailadressen worden teruggevonden. Bij de verstuurde mail naar die slachtoffers zat ook telkens een bijlage met teruggevonden informatie over het eerste contact met de commissie.

http://www.vandaag.be/binnenland/42179_verslag-commissieadriaenssens.html

01:36 Gepost door Werkgroep Morkhoven in commissie Adriaenssens, seksueel misbruik | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

Commentaren

Kardinaal Danneels krijgt computers terug
woensdag 28 juli 2010

BRUSSEL - Het onderzoek naar een eventuele doofpotoperatie door de kardinaal is volgens het parket van Brussel nog niet afgerond.
DOSSIERS

Misbruik in de kerk
Kardinaal Godfried Danneels krijgt vandaag normaal zijn twee computers terug. Dat zegt zijn advocaat, Fernand Keuleneer. Het gerecht nam de computers eind vorige maand in beslag in een onderzoek naar een mogelijke doofpotoperatie door de kardinaal. Daarbij werden ook de computers van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, archieven en alle dossiers van de commissie-Adriaenssens meegenomen. Het aartsbisdom kreeg de computers al op 5 juli terug.

De teruggave betekent niet dat het onderzoek naar kardinaal Danneels is afgerond, zegt het parket van Brussel. Van de harde schijven is een kopie genomen. Die kunnen nog verder worden onderzocht. De advocaat van Danneels maakt zich daar zorgen over, omdat op de computers diplomatieke documenten van de Heilige Stoel staan.

Het is niet duidelijk of de speurders nog bezwarend materiaal op de computers hebben gevonden. Enkele weken geleden lekte uit dat er een naaktfoto van een meisje was gevonden. Het bleek om een kunstfoto te gaan.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=8C2TBGQC

Gepost door: Jan Boeykens | 28-07-10

Reageren op dit commentaar

NEDERLANDSE VERTALING TEKST VAN ALBERT MAHIEU (bron: http://www.stelling.nl/divers/AlbertMahieu.pdf )


Albert M. Mahieu
Volksvertegenwoordiger

Brussel, 4 mei 2004

Aan de heer Stéphane Goux
Voorzitter van het Assisen-Hof
Paleis van Justitie
B-6 700 Arlon

Geachte Voorzitter

Onderwerp: Dutroux en trawantenDe wet verplicht u naar eer en geweten al het mogelijke te doen om de waarheid aan het licht te brengen. Voor dat doel is u de ruimte van beslissingsvrijheid toegekend, die u toestaat alles te ondernemen wat u nuttig acht om de waarheid te achterhalen.

Hierbij ingesloten vindt u de brief en de documenten die ik op 7 april 2004 aan de heer Paul De Gryse, officier van Justitie te Brussel, heb toegestuurd.

Zoals u zelf zult kunnen vaststellen, handelt het om extreem belangrijke stukken, want ze lijken erop te wijzen dat Juff. Julie Lejeune en Juff. Mélissa Russo niet door de honger zijn omgekomen, maar ten gevolge van verkrachting, folteringen en marteling.

Zelfs als ze zich zelf niet schuldig gemaakt hebben aan bovengenoemde misdrijven, hebben de aangeklaagden, of heeft éen van hen, deze kleine meisjes direct of indirect aan hun beulen en 'consumenten' overgeleverd, en zij zijn daarom de handlangers van laatstgenoemden, zodanig dat zonder hen dit misdrijf niet had kunnen worden gepleegd.

Hoogachtend,

Albert M. Mahieu
Raadslid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gepost door: Jan Boeykens | 28-07-10

Reageren op dit commentaar

Werden er misschien, zoals voor de katholieke kerk het geval was, ook dossiers in de kast gestoken (en niet aan justitie overgemaakt) waarin sprake is van politici, magistraten, journalisten, personen uit financiële middens, zakenmensen... ?
Gebeurde dat in overleg met Peter Adriaenssens? Was de Belgische Staatsveiligheid daarbij betrokken?

Gepost door: Jan Boeykens | 28-07-10

Reageren op dit commentaar

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af waarom er niettegenstaande haar schrijven naar de minister(s) van Justitie, politici, magistratuur, Koningshuis enzoverder, er geen onderzoek werd ingesteld naar de 7 verdwenen cd-roms in de kinderpornozaak Zandvoort. De cd-roms werden in 1998 door de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Koningshuis bezorgd. De Koning en/of zijn kabinetschef, de heer Jacques Van Ypersele, lieten de cd-roms via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V), 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaken.
In 2008, enkele dagen voor dat Marcel Vervloesem van onze vereniging zich aan de gevangenispoort te Turnhout moest aanbieden, erkende de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk dat de cd-roms inderdaad verdwenen waren.

De commissie Adriaenssens doet een beetje denken aan de commissie Cosyns (genoemd naar psychiater Paul Cosyns) die ten tijde van de Morkhoven-akties rond het Antwerpse kinderziekenhuis Good Engels werd opgezet.
Tijdens haar akties ontdekte de Werkgroep Morkhoven dat kinderen en minderjarigen soms wekenlang in folterende omstandigheden in isoleercellen werden opgesloten.
Een rapport van de federale politie sprak over kinderen en jongeren met gebroken armen en benen die in de isoleercellen waren terechtgekomen. Er was zelfs sprake van een 5-jarig meisje dat in een isoleercel overleed.
Toen de Werkgroep Morkhoven ontdekte dat sommige jongeren in het prostitutiemilieu waren verzeild geraakt, kreeg zij enorm veel tegenstand van de Antwerpse politieke, journalistieke en gerechtelijke wereld.
De Gazet van Antwerpen schreef op een bepaald moment zelfs dat 'leden van de vzw Werkgroep Morkhoven zelf bij zedenfeiten met minderjarigen waren betrokken'.

De commissie Cosyns werd voorgesteld als een 'onafhankelijke commissie' die de talrijke wantoestanden moest onderzoeken. Het bleek echter helemaal niet om een 'onafhankelijke commissie' te gaan maar wel om een commissie die moest dienen om de zaken dicht te dekken.
Marcel Vervloesem werd door het gerecht van Turnhout dat de kinderpornozaak Zandvoort mee in de doofpot stopte, toen verplicht om zich aan een gerechtelijk geestesonderzoek te onderwerpen.

Hugo Weckx, de toenmalige Vlaamse minister van Volksgezondheid (CVP, intussen op initiatief van justitieminister en ex-justitieminister Stefaan De Clerck en Jo Vandeurzen veranderd in 'CD&V'), nodigde Marcel Vervloesem en een delegatie van de vzw Werkgroep Morkhoven, op zijn kabinet uit.
Nadien liet hij het zogenaamde isoleerreglement opstellen dat geldig was voor alle psychiatrische instellingen alhoewel het geklaag over 'administratieve overbelasting' en het wijzigen van de woorden 'opsluiting in een isoleercel' in 'kamerbehandeling', de maatregel vrij snel ongedaan maakte.

Het is door haar akties rond het Antwerpse kinderziekenhuis en het speuren naar de jongerenprostitutiemilieus waarin jongeren uit de instelling waren terechtgekomen dat de Werkgroep op het spoor kwam van het kinderpononetwerk Zandvoort met de, volgens het rapport van de federale politie, bijna 90.000 foto's van kinderen, jongeren en zelfs baby's waarvan 75% 'duidelijk misbruikt'. Met 'duidelijk misbruikt' worden ook de talrijke folteringen en verkrachtingen bedoeld zoals deze op de foto's te zien zijn.

Jan Boeykens

Gepost door: Jan Boeykens | 28-07-10

Reageren op dit commentaar

Journalist John De Wit van Gazet van Antwerpen schreef dat bij de huiszoeking op de zetel van de Commissie-Adriaenssens 'een vertegenwoordiger van de Orde van Geneesheren aanwezig was om erop toe te zien dat geen vertrouwelijke documenten die onder het beroepsgeheim zouden vallen werden meegenomen'. Nu zijn het juist de medische vaststellingen van sexueel misbruik die aantonen dat iemand wel of niet misbruikt werd...

----


Over seksueel misbruik in de Kerk

29/06 28 JUNI 2010 - Vorige donderdag deed de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy huiszoekingen in het Mechelse aartsbisschoppelijk paleis en in de Sint-Romboutskathedraal. Tegelijkertijd liet hij alle dossiers over seksueel misbruik binnen de Kerk in beslag nemen bij de Commissie-Adriaenssens in Leuven. Die Commissie stapte vandaag op, omdat ze geen dossiers meer heeft en omdat het noodzakelijke vertrouwen in haar werking is geschonden. De zaak roept vele vragen op: gingen parket en onderzoeksrechter hun boekje te buiten? Mocht de tombe van kardinaal Mercier opengebroken worden? Was de huiszoeking een complot van de loge? Werd de privacy van de slachtoffers geschonden door alle dossiers in beslag te nemen? Kunnen bisschoppen zich verschuilen achter het biechtgeheim om pedofiele pastoors ongemoeid te laten? Heeft de Commissie-Adriaenssens een beroepsgeheim? Een poging tot antwoord. (UPDATE 15 JULI 2010: Dit stuk bevat een update van 15 juli helemaal onderaan.)
De feiten zijn gekend. Donderdag deed onderzoeksrechter De Troy een huiszoeking in het aartsbisschoppelijk paleis en in de Sint-Romboutskathedraal. Vijftig Brusselse speurders, leden van de Federal Computer Crime Unit (FCCU) en het Disaster Victim Identification Team (DVI) voerden ze met groot machtsvertoon uit. De bisschoppen waren net in vergadering samen met de pauselijke nuntius. Deze laatste werd verzocht om te vertrekken, de bisschoppen moesten hun gsm's, computers en agenda's afgeven en mochten de vergaderzaal niet verlaten tussen 11 en 19 uur. Ondertussen werd in de Sint-Romboutskathedraal gezocht naar een geheime bergplaats van dossiers die seksueel misbruik in de kerk zouden aantonen. Men boorde enkele gaatjes in de crypte waar zo'n 15 lijkkisten van kardinalen stonden (onder wie die van Suenens en Van Roey) en ging dan met een camera in die ruimte op zoek naar dossiers. Men boorde ook een gat in de tombe van Kardinaal Mercier, die in 1926 overleed, omdat een gids erop gewezen had dat daar recentelijk iets aan was vertimmerd. Maar er werden geen geheime dossiers gevonden.

In Mechelen moest kardinaal Danneels bovendien nog zijn privécomputer afgeven en doorzocht men ook zijn privéwoning. De 50 speurders namen - volgens advocaat Keuleneer van de bisschoppen - camions archieven mee: de volledige loonadministratie, de volledige boekhouding, alle pc's van het personeel en nog allerlei dossiers. Ook de gsm's, computers en agenda's van de bisschoppen werden in beslag genomen. Tot op heden is nog niets teruggegeven, aldus advocaat Fernand Keuleneer.

Tegelijkertijd had in Leuven, op de zetel van de Commissie-Adriaenssens, die zich binnen de Kerk bezighoudt met seksueel misbruik van minderjarigen, een huiszoeking plaats. Speurders namen alle 475 dossiers van de Commissie in beslag. Volgens voorzitter Peter Adriaenssens werden enkele dossiers ter plekke opgehaald bij vier leden van de Commissie thuis. Een vertegenwoordiger van de Orde van Geneesheren was aanwezig om erop toe te zien dat geen vertrouwelijke documenten die onder het beroepsgeheim zouden vallen werden meegenomen. Het bevel gold voor alle documenten en gegevensdragers die met commissie te maken hadden en voor al wat justitie daarmee verbonden achtte. Daarom analyseerde ook de FCCU alle pc's. Ze nam een laptop en een harde schijf mee en schreef andere gegevens over.

De Commissie-Adriaenssens diende vandaag verontwaardigd haar ontslag in omdat het vertrouwen in haar beschaamd was. Adriaenssens voelde zich "als lokaas gebruikt". Deze zaak roept een reeks vragen op, waarop we in de mate van het mogelijke ingaan. Want een aantal personen wilde geen antwoord geven en bepaalde feitelijke gegevens zijn dus nog op vandaag onduidelijk.

http://www.gva.be/dekrant/experts/johndewit/over-seksueel-misbruik-in-de-kerk.aspx

Gepost door: Jan Boeykens | 28-07-10

Reageren op dit commentaar

Regina Louf

Vandaag schreven we het volgende op de facebook-wall van Regina Louf (Ginie Louf – http://www.facebook.com/profile.php?id=100000921410979) :

De journalist John De Wit van Gazet van Antwerpen schreef het volgende in zijn artikel ‘Over seksueel misbruik in de Kerk’ van 28 juni 2010 inzake de huiszoeking op de zetel van de Commissie-Adriaenssens:
‘Ging het parket zijn boekje te buiten door de huiszoeking te vorderen?
Om die vraag te beantwoorden is vooral de aard van de klacht van belang. Is het een geloofwaardige klacht of komt ze van een fantaste zoals indertijd X1, die tijdens de Dutrouxzaak het hele gerechtelijk apparaat in Neufchateau op stelten zette, wat tot allerlei kostelijke en zinloze onderzoeken leidde.

Gazet van Antwerpen is één van de kranten die mee de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot wist te stoppen.
Toen de Werkgroep Morkhoven tijdens haar akties rond de isoleercellen in het Antwerpse kinderziekenhuis Good Engels ontdekte dat een aantal jongeren van de instelling in het prostitutiemilieu terecht waren gekomen, pakte Gazet van Antwerpen uit met een artikel getiteld ‘Leden van de vzw Werkgroep Morkhoven maken zich zelf schuldig aan sexuele misdrijven met minderjarigen’. Bij de zaak die door Gazet van Antwerpen werd aangehaald, was echter geen ‘lid van de vzw Werkgroep Morkhoven’ betrokken. Maar de zaak werd nooit rechtgezet. Het artikel was het begin van een jarenlange reeks verdachtmakingen waarbij zelfs mensen werden geinterviewd die beweerden dat zij ‘vroeger door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt werden’. Zij hadden tot doel om de aktievoerders het zwijgen op te leggen.

Gepost door: Jan Boeykens | 28-07-10

Reageren op dit commentaar

'Onderzoek naar onderzoek Danneels in stroomversnelling' titelde de krant De Standaard van de Corelio mediagroep vandaag.
De Standaard die zoveel heisa maakte rond Victor Hissel, zei enkele dagen geleden dat men zich niet druk hoefde te maken rond de naaktfoto op de computer van Daneels omdat het een 'artistieke foto' betrof...
De kranten van de Corelio mediagroep voerden een jarenlange lastercampagne tegen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven en wisten aldus de kinderpornozaak Zandvoort mee in de doofpot te stoppen.

---

vrijdag 30 juli 2010,
Bron: eigen berichtgevingAuteur: yd

Onderzoek naar onderzoek Danneels in stroomversnelling


De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) hoort op 6 augustus de verschillende partijen die in het strafonderzoek-Danneels betrokken zijn.
Het onderzoek naar seksueel misbruik in de Kerk wordt de komende weken binnen het gerecht uitgevochten. Het parket-generaal van Brussel, dat enkele weken geleden besliste om de onderzoeksdaden van de speurders en de onderzoeksrechter onder de loep te nemen, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling 'gevat'.

Dat wil zeggen dat de KI uitspraak zal doen over de geldigheid van het onderzoek. De eerste zitting is gepland op vrijdag 6 augustus. Dan zullen onder meer het parket-generaal, de onderzoeksrechter en de advocaat van kardinaal Danneels hun standpunt toelichten.

Het onderzoek door de KI komt er naar aanleiding van de geruchtmakende huiszoekingen die onderzoeksrechter Wim De Troy op 24 juni liet uitvoeren bij kardinaal Danneels thuis, in het bisschoppelijk paleis in Mechelen en in de Sint-Romboutskathedraal.

Operatie Kelk

Speurders van de Brusselse Federale Gerechtelijke Politie gingen toen op zoek naar aanwijzingen en bewijzen dat feiten van kindermisbruik door de kerk in de doofpot zouden gestopt zijn. Bij de huiszoekingen werden een hoop documenten maar ook alle computers uit het bisschoppelijk paleis en de persoonlijke computer van kardinaal Danneels in beslag genomen.

De actie, die de naam ’Operatie Kelk’ meekreeg, deed veel stof opwaaien. De advocaat van het aartsbisdom en van kardinaal Danneels, meester Fernand Keuleneer, schreef het Brusselse parket-generaal aan met een tiental opmerkingen over de huiszoekingen. Het parket-generaal besloot daarop het onderzoek te toetsen op zijn rechtsgeldigheid. Dat het parket-generaal nu de KI heeft gevat, wijst erop dat het een besluit heeft genomen maar welk besluit dat is, is voorlopig nog niet duidelijk.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100730_087

Gepost door: Mork | 30-07-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.