06-04-11

Gevangenis Brugge, noodoproep – Open Brief minister De Clerck

Brussel, 6 april 2011

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: Arbi Zarmaev, mijn schrijven van 26, 28.3 en 1.4.2011

Mijn brieven in verband met Arbi Zarmaev die, na zijn opsluiting in een isoleercel van de gevangenis van Hasselt, nu al een week lang in de gevangenis van Brugge in een verduisterde isoleercel van 2 x 3 meter (met een ondoorzichtig raampje tegen het plafond) is opgesloten en nog nauwelijks 50 kg weegt, werden door u niet beäntwoord.

Ook ons bezoek met de familie Zarmaev aan uw kabinet en het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen (Hans Meurissen), bracht geen enkele oplossing

De toestand van de heer Zarmaev wordt met de dag slechter.

De heer Zarmaev die u, na een gesprek met de Russische ambassade, aan Rusland wilde uitleveren door een uitleveringsdocument te tekenen, is volgens onze laatste informatie zelfs bijna niet meer in staat om te bewegen.

Ik begrijp dat u geen aandacht wenst rond dit politieke dossier maar dat is nog geen reden om de heer Zarmaev die sinds een week geen contact meer mag hebben met zijn familie, in zijn cel te laten overlijden.

De man heeft dringend medische verzorging nodig en kan niet langer in een hondenhok (alhoewel de honden in een hondenasiel het een stuk beter hebben) van uw gemoderniseerde gevangenis te Brugge, opgesloten blijven.

Hij moet zo snel mogelijk overgebracht worden naar een hospitaal alwaar ook de geinfecteerde snijwonden tengevolge van het langdurige boeien (die blijkbaar niet chirurgisch te hechten zijn), kunnen verzorgd worden.

Mag ik nogmaals beroep doen op uw dringende tussenkomst en mag ik u verzoeken om uw verantwoordelijkheid als minister van Justitie dringend te willen opnemen? Eén enkel telefoontje uwentwege volstaat om het leven van deze man te redden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

 

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Brussel

In bijlage: een kopie van onze brief van 1.4.2011

——–

Brussel, 1 april 2011

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115

1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: Arbi Zarmaev, folteringen, bezoekrecht, dringende medische verzorging, mijn schrijven van 26 en 28.3.2011

Zoals ik u schreef, werd de heer Arbi Zarmaev in de gevangenissen van Hasselt en Brugge gefolterd en is hij er thans zo slecht aan toe dat de familie zich met een noodoproep tot onze vereniging richtte.

De heer Zarmaev weegt nog nauwelijks 50 kg en heeft nier- en andere ernstige problemen tengevolge van de langdurige onthouding van water en slaap.

Dit alles wordt door de gevangenisdirectie van Brugge in een verklaring waarvan u ongetwijfeld een kopie ontving, afgedaan als ‘geveinsd’ terwijl hij, zoals ik u reeds schreef en u ongetwijfeld zal begrijpen, dringende medische verzorging nodig heeft.

De familie van de heer Zarmaev weet niet of er een dokter werd aangesteld.

De familie deed beroep op een onafhankelijke geneesheer van buiten de gevangenis maar heeft de indruk dat de directie van plan is om de toegang van deze geneesheer tot de gevangenis te weigeren met het gezegde dat de heer Zarmaev ‘volledig gek is en ieder contact met de buitenwereld weigert’.

Dr. Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge, blijkt de situatie niet ernstig in te schatten. Men kan zich zelfs afvragen of er een medisch dossier van de heer Zarmaev bestaat en of de informatie die dit medisch dossier bevat (indien het bestaat), wel correct is. In het verleden moesten wij immers vaststellen dat er met het medische dossier van een zwaar zieke gevangene in de gevangenis van Brugge, geknoeid werd en dat er zelfs documenten uit verdwenen waren. We zullen u een kopie van ons schrijven in deze zaak, waaraan u blijkbaar weinig belang hechtte, toezenden.

De familie van de heer Zarmaev heeft geen nieuws meer. Alle contacten met haar familielid worden thans door de directie van de gevangenis geblokkeerd met de mededeling dat ‘Arbi volledig gek is en niet meer weet wat hij zegt’. De familie kreeg ook te horen dat ‘Arbi ieder contact met de buitenwereld weigert’ terwijl Arbi’s broer en zuster hem enkele dagen geleden nog opgezocht en gesproken hebben en daarbij vaststelden dat hij, niettegenstaande zijn zeer ernstige gezondheidsproblemen tengevolge van de onthouding van water en een normale slaap, geestelijk volledig in orde was.

Het is duidelijk dat men het bezoekrecht van de heer Zarmaev dus heeft afgeschaft terwijl in de door L. Decaesstecker, Attaché-Gevangenisdirecteur van de gevangenis van Brugge, getekende verklaring van 19.3.2011 duidelijk staat vermeld dat de heer Zarmaev, die sinds 15.3. 2011 geisoleerd wordt, het recht behoudt om: deel te nemen aan de in gevangenis aangeboden activiteiten met betrekking tot eredienst, vorming en vrijetijdsbesteding, arbeid, evenals het recht op contacten met de buitenwereld via briefwiseling, bezoek en telefoon (de contacten met de diplomatieke of consulaire autoriteiten inbegrepen).

Mag ik daarom nogmaals dringend beroep doen op uw tussenkomst in deze zaak?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Brussel

PS. Kopie van dit schrijven wordt u ook per aangetekend schrijven toegezonden gezien u persoonlijk betrokken bent in deze zaak (uw verzoek tot uitlevering aan de Russische federatie en Tsjetjeense overheid) en wij willen verhinderen dat u er zich met een excuus kan van afmaken indien de heer Zarmaev moest komen te overlijden.

------

van Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan stefaan.de.clerck@pandora.be, Nieuwsredactie stadsomroep, stefaan.declerck@just.fgov.be cc Redactie Het Vrije Volk, redactie-i@telegraaf.nl, redactie.dng@persgroep.be, redactie.vn@weekbladpers.nl, redactie@bijeen.nl, renaat.landuyt@dekamer.be, redactie.elsevier@ebi.nl, redactie.vc@whk.wegener.nl, redactie@belga.be, redactie@haagschecourant.nl, redactie@katholieknieuwsblad.nl, Commissie Justitie tweedekamer.nl, Karine.Nijs@vlaamsparlement.be, kabinet.leterme@vlaanderen.be, kabinet.vandenbroucke@vlaanderen.be, kamer@n-va.be, Euro-Ombudsman, P.H.J.Essers@uvt.nl, Jan Vanhaelen, Guy Swennen, Liga Voor Mensenrechten
datum 6 april 2011 18:21
onderwerp Minister De Clerck: dringende tussenkomst in zaak Arbi Zarmaev

Commentaren

Traduction de la lettre ci-dessus
-------------------------------------------------

APPEL URGENT- PRISON DE BRUGES. LETTRE OUVERTE AU MINISTRE DE CLERCK


Bruxelles, le 6 avril 2011Au ministre de la Justice Stefaan De Clerck
115, Avenue de Waterloo
1000, BruxellesCher Monsieur De Clerck,Objet: Arbi Zarmaev, mes lettres des 26 et 28-3, et du 1-4-2011Vous n’avez pas répondu à mes lettres au sujet du cas de Monsieur Arbi Zarmaev, l’homme qui après son isolement dans la prison de Hasselt, connaît maintenant le même sort dans la prison de Bruges où il est enfermé depuis une semaine dans la cellule d’isolement obscurcie qui mesure 2 par 3 mèttres (et qui a une petite fenêtre opaque dans le plafond). Je vous ai informé du fait que cet homme est gravement malade et que son poids est descendu à 50 kilos.Notre petite visite avec la famille Zarmaev à votre cabinet et au Directorat-Général des Institutions Penitentaires (Hans Meurissen) a également donné aucun résultat quant à une solution des problèmes pour lesquels nous avons sollicité votre attention urgente.L’état de santé de Monsieur Zarmaev se détériore de jour en jour.Selon nos dernières informations l’homme que vous tenez à extradier vers la Russie en ayant signé un contrat à cette fin, ne serait plus guère capable de bouger.Je comprends que vous ne souhaitez soulever aucun bruit autour de ce dossier politique, mais à moi cela ne paraît nullement une raison suffisante pour laisser mourir Monsieur Zarmaev dans sa cellule, ni pour interdire tout contact entre lui et sa famille, comme cela a été fait il y a une semaine.Monsieur Zarmaev a besoin de soins médicaux urgents et ne peut être tenu enfermé dans une cage à chiens (quoique les chiens dans un chenil ont une vie qui encore bien meilleur que lui) de votre prison modernisée de Bruges.Monsieur Zarmaev doit être de toute urgence transféré vers l’hôpital pour y faire traîter entre entre les blessures infectées qu’il a aux poignets et qui sont la suite du fait de l’avoir tenu menotté pendant une longue période (apparamment ces coupures ne se laissent plus suturer chirurgicalemen ).Permettez-moi d’encore une fois vous adresser un appel urgent pour que vous interveniez et preniez sans tarder votre responsabilité en tant que ministre de la Justice. Un seul coup de téléphone de votre part suffit pour sauver la vie d’un homme.En attendant votre réponse, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments dinstingués.Jan Boeykens,
10, Rue Faider,
1060, Bruxelles

En annexe: la copie de notre lettre du 1-4-2011

Gepost door: eheu | 07-04-11

Reageren op dit commentaar

Excusez, il y avait quelques erreurs dans ma précedente traduction de cette lettre. J'espère les avoir corrigées par la traduction suivante.


=========

APPEL URGENT-PRISON DE BRUGES. LETTRE OUVERTE AU MINISTRE DE CLERCK

Bruxelles, le 6 avril 2011Au ministre de la Justice Stefaan De Clerck
115, Avenue de Waterloo
1000, BruxellesCher Monsieur De Clerck,Objet: Arbi Zarmaev, mes lettres des 26 et 28-3, et du 1-4-2011Vous n’avez pas répondu à mes lettres au sujet du cas de Monsieur Arbi Zarmaev, l’homme qui après son isolement dans la prison de Hasselt, connaît maintenant le même sort dans la prison de Bruges où il est enfermé depuis une semaine dans une cellule d’isolement obscurcie (ayant seulement une petite fenêtre opaque située dans le plafond) qui mesure 2 par 3 mètres. Je vous ai informé du fait que cet homme est gravement malade et que son poids est descendu à 50 kilos.


Notre petite visite avec la famille Zarmaev à votre cabinet et au Directorat-Général des Institutions Penitentaires (Hans Meurissen) n'a non plus donné le moindre résultat quant à une solution de ces problèmes pour lesquels nous avons sollicité votre attention urgente.

L’état de santé de Monsieur Zarmaev continue de se détériorer de jour en jour.

Selon nos dernières informations l’homme que vous tenez à extradier vers la Russie, ayant signé un contrat à cette fin, ne serait plus guère capable de bouger.

Je comprends que vous ne souhaitez soulever aucun bruit autour de ce dossier politique, mais à moi cela ne paraît nullement une raison suffisante pour laisser mourir Monsieur Zarmaev dans sa cellule, ni pour interdire tout contact entre lui et sa famille, comme cela a été fait il y a une semaine.

Monsieur Zarmaev a besoin de soins médicaux urgents et ne peut être tenu plus longtemps enfermé dans une cage à chiens (quoique les chiens dans un chenil ont une vie bien meilleure que lui) de votre prison modernisée de Bruges.

Monsieur Zarmaev doit être de toute urgence transféré vers l’hôpital pour y faire traîter entre autre les blessures infectées qu’il a aux poignets et qui sont la suite du fait de l’avoir tenu menotté pendant une longue période (apparamment ces coupures ne se laissent plus suturer chirurgicalement ).

Permettez-moi d’encore une fois vous adresser un appel urgent pour que vous interveniez et preniez sans tarder votre responsabilité en tant que ministre de la Justice. Un seul coup de téléphone de votre part suffit pour sauver la vie d’un homme.

En attendant votre réponse, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments dinstingués.

Jan Boeykens,
10, Rue Faider,
1060, Bruxelles

En attaché: la copie de notre lettre du 1-4-2011
--------------------------------------------------------------------------
Commentaire du traducteur.: Entre-temps nous vous remercions bien-sûr tous et toutes pour vos réactions massives de soutien à la bonne cause, en l'occurence le combat pour sauver la vie d'un homme qu'on est en train d'assassiner en votre nom à vous aussi. Un dernier petit conseil: vous penserez bien nous espérons à la bonne assurance à choisir (elles sont si nombreuses à s'offrir à vous) pour vous prémunir contre les graves risques que vous prenez comme des vrais héros dans la vie quotidienne comme lors de vos loisirs et vacances bien-mérités bien-sûr, comme traverser la rue et visiter un restaurant dans un pays exotique pour vous faire servir 'le plat du jour' erc.. Nous ne saurons avoir la conscience tranquille sans vous avoir tout fait pour vous garder dûment de ces terribles dangers, puis nos comptons bien sûr tout à fait sur votre propre sens de responsabilité pour éviter à vos prochains le lourd fardeau de devoir s'occuper d'affaires si encombrantes qui pourraient etre le fruit de vos activités si 'evidenteś', mais qui viendraient eventuellement tres fâcheusement entraver les adieux et les éloges et commémorations diverses que vous vous faites le cas échéant un devoir de préparer à vos 'chers disparus', et que Dieu ne se daigne plus depuis un certain temps vous 'faciliter' - selon nos informations c'auraient été vous memes à le congédier parce ses services ne répondaient pas à vos 'exigeances', de sorte qu'il serait désormais en chomage technique', et les dernieres nouvelles qui nous parviennent de lui font état du fait que 'ca ne vas pas fort pour lui', et qu'il a du mal à joindre le bouts désormais, et qu'en plus il se sent drolement injustement traité par 'le monde' et qu'il sogne serieusement d'agir en conséquence, et comme nous connaisaons les idées assez obstinées de cet Etre Suppreme en meme temps que la betise souventt tres hautaine 'des mortels' qui lui ont monté la tête en l'érigeant au rang de Leader' qui est responsable de toutes leurs decisions et de tous leur travers, nous permettons de tenir notre haleine esperant que tout va bien se passer dans cette espece de reglement de compte supreme qu'on est en train d'invoquer de toutes forces au niveau mondial. . Vous n'appreciez pas? Ah c'est bête, et tant pis pour vous à ce que nous craignons..
Entre temps je suis avec tous les inoocents et hommes simples mais correctes (qui peuvent etre aussi de grands érudits officiellement reconnus) qui 'en ont jamais demandé tant, et qui sont pourtant les seuls victimes pour qui moi je suis pret a donner ma parole et eventuellement ma vie depuis tant de temps de deja, et pour qui je verserai des larmes sinceres si le monde ne daingera pas prendre à coeur ces cordiales paroles de préventions que nous proférons depuis toujoers deja et dont je me fais ici pour l´'occasion l'humble interprete.. S'il me restera par suite de cette histoire terrible un corps du moins pour produire ces larmes, er .quelqu'un avec qui les partager.

Salut. Vous en aurez bien besoin..

Eheu

Gepost door: eheu | 07-04-11

Reageren op dit commentaar

APPEL URGENT-PRISON DE BRUGES. LETTRE OUVERTE AU MINISTRE DE CLERCK

Bruxelles, le 6 avril 2011

Au ministre de la Justice Stefaan De Clerck 115, Avenue de Waterloo 1000, Bruxelles


Cher Monsieur De Clerck,

Objet: Arbi Zarmaev, mes lettres des 26 et 28-3, et du 1-4-2011


Vous n’avez pas répondu à mes lettres au sujet du cas de Monsieur Arbi Zarmaev, l’homme qui après son isolement dans la prison de Hasselt, connaît maintenant le même sort dans la prison de Bruges où il est enfermé depuis une semaine dans une cellule d’isolement obscurcie (ayant seulement une petite fenêtre opaque située dans le plafond) qui mesure 2 par 3 mètres.

Je vous ai informé du fait que cet homme est gravement malade et que son poids est descendu à 50 kilos. Notre petite visite avec la famille Zarmaev à votre cabinet et au Directorat-Général des Institutions Penitentaires (Hans Meurissen) n'a non plus donné le moindre résultat quant à une solution de ces problèmes pour lesquels nous avons sollicité votre attention urgente.

L’état de santé de Monsieur Zarmaev continue de se détériorer de jour en jour.

Selon nos dernières informations l’homme que vous tenez à extradier vers la Russie, ayant signé un contrat à cette fin, ne serait plus guère capable de bouger. Je comprends que vous ne souhaitez soulever aucun bruit autour de ce dossier politique, mais à moi cela ne paraît nullement une raison suffisante pour laisser mourir Monsieur Zarmaev dans sa cellule, ni pour interdire tout contact entre lui et sa famille, comme cela a été fait il y a une semaine.

Monsieur Zarmaev a besoin de soins médicaux urgents et ne peut être tenu plus longtemps enfermé dans une cage à chiens (quoique les chiens dans un chenil ont une vie bien meilleure que lui) de votre prison modernisée de Bruges. Monsieur Zarmaev doit être de toute urgence transféré vers l’hôpital pour y faire traîter entre autre les blessures infectées qu’il a aux poignets et qui sont la suite du fait de l’avoir tenu menotté pendant une longue période (apparamment ces coupures ne se laissent plus suturer chirurgicalement ).

Permettez-moi d’encore une fois vous adresser un appel urgent pour que vous interveniez et preniez sans tarder votre responsabilité en tant que ministre de la Justice. Un seul coup de téléphone de votre part suffit pour sauver la vie d’un homme.

En attendant votre réponse, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments dinstingués.

Jan Boeykens, 10, Rue Faider, 1060, Bruxelles


En attaché: la copie de notre lettre du 1-4-2011

Traduction: EHEU

Gepost door: Yves | 08-04-11

Reageren op dit commentaar

Arbi Zarmaev verscheen vandaag na 21 maanden (terwijl hij na 6 maanden had moeten vrijgelaten worden) voor de Raadkamer.

De rol van justitieminister De Clerck (CD&V, vlaamse christen-democraten) die Arbi Zarmaev ten allen koste aan Rusland wilde uitleveren en daarvoor contact opnam met de Russische ambassade, was onaanvaardbaar.

De minister die door het uitblijven van een nieuwe regering, wettelijk gezien eigenlijk geen minister meer is, schond niet alleen het principe van de scheiding der machten.
Arbi Zarmaev werd tijdens zijn éénzame opsluiting in de gevangenis van Hasselt immmers gedurende 4 dagen zonder water en eten gelaten, wat voor ernstige uitdrogingsverschijnselen zorgde en zijn wankele gezondheid nog eens extra schaadde. Hij kreeg ook een neuropleticum (Clopixol) te slikken.
De familie schreef een aantal keren per aangetekende brief naar De Clerck zonder een antwoord te mogen ontvangen.

Toen Arbi Zarmaev zo'n 3 weken geleden naar de gevangenis van Brugge werd getransfereerd, werd hij in een duister hondenhok van 2 x 3 meter opgesloten, met dit verschil dat honden in een hondenasiel het een stuk beter hebben omdat zij voldoende licht en lucht hebben en geen folterpraktijken moeten ondergaan.
Arbi Zarmaev die volledig lichamelijk uitgeput was, werd iedere nacht, om de 15 minuten, met veel lawaai en fel licht wakker gemaakt. Hij kreeg opnieuw een neurolepticum te slikken dat ondermeer bedoeld was om hem 'socialer te maken'.

Een paar dagen voor zijn zaak opnieuw voor de Raad van State kwam (zo'n 10 dagen geleden) waarbij de door De Clerck gevraagde uitlevering aan Rusland werd bevestigd, werd Arbi Zarmaev totaal van de buitenwereld afgesloten. De gevangenisdirectie herhaalde steeds dat hij 'overstaanbare woorden mompelde' (in het tsjetjeens en dus onverstaanbaar voor vlamingen), 'zelf geen enkel contact meer wilde' en 'geen gevangenisrapportbriefjes wilde tekenen' Zij beweerde dat hij daardoor niet kon corresponderen, niet kon telefoneren, geen televisie kon zien, niet op de buitenkoer kon en geen contact met medegevangenen kon hebben. Volgens de gevangenisdirectie diende men de 'beslissing van Arbi te respecteren'.

Arbi's familie was wanhopig omdat ze hem niet meer kon ontmoeten en vreesde dat dat hij in de gevangenis zou overlijden. Haar bezoeken aan de gevangenis, aan het kabinet van minister de Clerck en het bureau van het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen (Hans Meurissen) haalden niets uit. De onthaaldienst van het ministerie van justitie nam telefonisch contact op met het secretariaat van Hans Meurisssen en zei dat men een afspraak kon maken. Op het secretriaat-generaal , Waterloolaan 76 te Brussel, aangekomen haalde de secretaresse de schouders op en zei dat men 'maar moest mailen of telefoneren', wat men reeds zonder resultaat gedaan had.
De gevangenisdirectie van Brugge liet met geveinsde vriendelijkheid weten dat men 'Arbi's wil tot volledige afzondering wilde respecteren'.

Gisteren ontving Arbi's familie een kopie voor een verzoek tot vrijlating van haar advocaat.
En vandaag kwam de zaak dus voor de Raadkamer.

De familie kon Arbi vandaag even zien en spreken. Zijn diepe wonden aan enkels en polsen tengevolge van de langdurige keteningen, blijken verre van genezen te zijn. Een chirurgisch ingrijpen was op niet mogelijk omdat de wonden niet alleen bijna tot op het bot gingen maar ook ernstig ontstoken waren.
Arbi vroeg zijn familie waarom men hem al 10 dagen lang niet meer bezocht had. Hij was niettegenstaande zijn uitputting, de folterpraktijken, de éénzame afzondering en de neuroleptica, goed bij zinnen en wist precies waarover het ging. Er is dus geen reden om hem in een gesloten afdeling van een psychiatrishe inrichting te Brugge op te sluiten, zoals de gevangenisdirectie van Brugge voorstelde.

Gepost door: Jan Boeykens | 15-04-11

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.