25-04-12

Klokkenluider Micha Kat: aangehouden en zonder proces opgesloten

MinisterJustitie.ivo-opstelten.jpgOproep aan de Nederlandse en Belgische regering

Brussel, 25.4.2012 - Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde en kanker-, hart-, nier- en diabetespatiënt is, zit nu reeds maandenlang in voorhechtenis in de gevangenis van Turnhout die zo overbevolkt is dat gevangenen er op matrassen op de rond moeten slapen.  

Zoals aan justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) werd medegedeeld, deden de rechters die de kinderpornozaak Zandvoort jarenlang dichtdekten, een ontlastend stuk uit het dossier van Vervloesem verdwijnen.  Het betreft hier de GSM van Vervloesem's aanklager Dimitri V. waarop gesprekken stonden die bewezen dat deze in zijn verklaringen tegenover Het Nieuwsblad (dat haar informatie nooit natrekt), en de politie gelogen had. De GSM werd gewoon aan Dimitri V. teruggegeven die het ontlastende bewijsmateriaal kon vernietigen. 

Na de heksenjacht tegenover het federaal parlementslid Laurent Louis die zich terecht afvraagt waarom men geen vragen mag stellen over het autopsierapport van Julie en Melissa die in de zaak Dutroux werden vermoord, trad ook de Nederlandse justitie in aktie.  

Vandaag werd de Nederlandse journalist Micha Kat van Klokkenluideronline die zich ernstige vragen stelt over het doodzwijgen van de zaak Demminck door de Nederlandse justitie, zonder vorm van proces opgepakt en opgesloten. Er zouden zelfs plannen bestaan om hem, na de maandenlange media-campagne waarin hij voor 'gek' werd versleten, in een psychiatrische instelling te steken.

Klokkenluideronline steunt de akties van de Werkgroep Morkhoven voor de vrijlating van Marcel Vervloesem en een onderzoek naar het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort. 

De Belgische justitie en de directie van de gevangenis te Turnhout lieten hun woede blijken over deze steun van Klokkenluideronline, door Vervloesem gedurende een week lang bij een geesteszieke te steken na hem eerst bedreigd te hebben met het opsluiten in een isoleercel en de overplaatsing naar een andere gevangenis. Vervloesem's briefwisseling wordt ook al wekenlang geblokkeerd en de klachten terzake bij justitieminister Turtelboom (Open VLD), haalden niets uit.  Het is alsof de minister persoonlijk akkoord gaat met deze handelswijze waarbij het gevangenisreglement en de gevangeniswet worden geschonden.  De minister die naakt poseert in een anti-kankercampagne, vindt een overbevolkte gevangenis blijkbaar ook de ideale plaats voor mensen die aan kanker lijden.

Enkele weken geleden zond de Werkgroep Morkhoven een aantal documenten met informatie rond het misbruik in de Amsterdamse kinderkribben naar minister Turtelboom met het dringende verzoek om deze informatie over te maken aan de Nederlandse justitie.

De Werkgroep ontving echter geen antwoord van de justitieminister en stelde vast dat Robert M. die als enige schuldige wordt aangewezen in de Amsterdamse zedenzaak, op 6.4.2012, op basis van een onvolledig dossier, reeds veroordeeld werd.

De Werkgroep Morkhoven meent dat men door belangrijke informatie achter te houden en niet aan het onderzoeksdossier te voegen, de netwerken laat bestaan waardoor er opnieuw slachtoffers worden gemaakt.

Zij doet beroep op de Belgische en Nederlandse regeringen om de strijd tegen kindermisbruiken ernstig te nemen en de gerechtelijke onderzoeken niet enkel te beperken tot zogenaamde 'éénzame perverten' als Marc Dutroux en Robert M. die in de sensatiepers telkens als 'monsters' worden voorgesteld.

----------------------------------------------------------------------------

Schrijf en protesteer 

Ivo OpsteltenMinister van Veiligheid en Justitie (VVD)

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag (Nederland)

Annemie Turtelboom, minister van Justitie (Open VLD), Waterloolaan 115, 1000 Brussel (België)

Telefoon *32 2 542 80 11 - Fax 02 542 80 00 - "Fm_ Infojust Functional_mailbox" <info@just.fgov.be

Europees Comité tegen Folteringen en Onmenselijke en Vernederende behandelingen (CPT), Conseil de l'Europe 

F-67075 Strasbourg Cedex France
Tél.: France: 03 88 41 39 39, Int.: +33 3 88 41 39 39
Fax: France: 03 88 41 27 72, Int.: +33 3 88 41 27 72 
Courriel: cptdoc@coe.int
Internet: www.cpt.coe.int


Gevangenis Turnhout, t.a.v. Marcel Vervloesem, Cel 134, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (België)

FotoI
vo Opstelten, Minister van Veiligheid en Justitie, Nederland

Commentaren

'Betere bescherming klokkenluiders door Expertgroep'

2 jun 2010, 16:00

Klokkenluiders die misstanden bij de overheid willen melden, laten het afweten omdat ze geen vertrouwen hebben in de instantie waar ze dat moeten doen. Dat stelt de Expertgroep Klokkenluiders.

Bij de officiële instantie Commissie Integriteit Overheid (CIO) is dit jaar één melding binnengekomen, terwijl de Expertgroep zes meldingen heeft gekregen. "Daar zitten fraudezaken bij die gaan om tientallen miljoenen euro's", aldus Henk Laarman, lid van de Expertgroep Klokkenluiders.

In 2001 werd de CIO opgericht om het melden van misstanden bij de overheid te vergemakkelijken. Sindsdien zijn er 43 meldingen gedaan: 33 zaken zijn op voorhand afgewezen, 10 zaken zijn behandeld en dat heeft tot niet een zaak geleid waarin de klokkenluider in het gelijk is gesteld. Volgens de Expertgroep Klokkenluiders "beschermt deze commissie de overheid tegen de klokkenluider, de commissie heeft haar bestaansrecht verloren".

Paul van Buitenen
De Expertgroep is deze week officieel opgericht om klokkenluiders betere bescherming te bieden. De groep bestaat uit zeven bekende klokkenluiders onder wie Paul van Buitenen die fraude bij de Europese Commissie openbaarde en Harry Timmerman die de dwalingen in de Schiedammer Parkmoord blootlegde.

Andere klokkenluiders in de Expertgroep zijn Gerrit de Wit en Henk Laarman die bij VROM misstanden aan de kaak stelden, Paul Schaap die werkte bij de kernreactor van Petten en Cees Schaap die klokkenluiders begeleidt. Fred Spijkers van de landmijnenaffaire bij defensie is aspirant-lid.

Instituut Klokkenluiders
Voormalig minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken wilde klokkenluiders meer bescherming bieden. Daartoe zou een onhankelijk Instituut Klokkenluiders worden opgericht waarin de Expertgroep een rol kreeg toebedeeld. Maar door de val van het kabinet zijn deze plannen op een laag pitje gezet.

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken zou volgens de Expertgroep snel moeten besluiten tot de oprichting van het Instituut Klokkenluiders. Want totaal heeft de Expertgroep nu meer dan 43 meldingen van klokkenluiders die ze onderzoekt. Maar zonder een onafhankelijk instituut kan deze klokkenluiders geen bescherming worden geboden.

http://nos.nl/artikel/161572-betere-bescherming-klokkenluiders-door-expertgroep.html

Gepost door: Morkhoven | 25-04-12

Reageren op dit commentaar

Klokkenluiders - Tweede Kamer der Staten-Generaal - 11 nov 2011

Inleiding
Een klokkenluider is iemand die misstanden binnen zijn of haar organisatie meldt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om (vermoedens van) fraude of machtsmisbruik. Het naar buiten brengen van informatie wordt een medewerker vaak niet in dank afgenomen. In veel gevallen volgt ontslag van de betreffende persoon. De overheid heeft daarom regels voor klokkenluiders. Die moeten ervoor zorgen dat medewerkers misstanden kunnen melden, zonder te moeten vrezen voor hun baan.

Melding
In de praktijk lopen klokkenluiders zowel binnen de publieke als private sector nog vaak tegen problemen aan. Medewerkers zijn echter essentieel om misstanden bij een organisatie te signaleren. Het kabinet vindt het belangrijk dat medewerkers vermoedens van misstanden nog veiliger en eenvoudiger kunnen melden. Daarom wil het kabinet de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden instellen. Deze landelijke en laagdrempelige commissie is voor medewerkers uit zowel de publieke als de private sector en vervangt onder andere de Commissie integriteit overheid.

Advies
De Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden geeft (potentiële) klokkenluiders informatie en advies over mogelijke vervolgstappen. Via welke weg maken zij melding van de misstand binnen de organisatie? Wat is hun rechtspositie als klokkenluider? Daarnaast signaleert de commissie ontwikkelingen en geeft organisaties advies om zo hun klokkenluidersbeleid te verbeteren. De commissie bestaat uit 3 personen die door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd worden voor een periode van ten hoogste 4 jaar.

Tijdelijk besluit
Het besluit tot instelling van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden is een tijdelijk besluit. Het vervalt met ingang van 1 juli 2015. Voor die datum is gekozen, zodat de Commissie advies- en verwijspunt na 2 jaar (eind 2013) geëvalueerd kan worden. De uitkomsten daarvan worden dan meegenomen in een op te stellen wet, die dan voor of per 1 juli 2015 in werking kan treden.

top
Vergaderingen
Op woensdag 9 november 2011 van 11.00 tot 13.00 uur hield de commissie voor Binnenlandse Zaken een algemeen overleg over de instelling van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden. Namens het kabinet was minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanwezig.

top
Stukken
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 3 oktober 2011 inzake het besluit tot instelling van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiders (Kamerstuk 28844 nr. 57)

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 7 juli 2011 met een reactie op het VARA-programma "De Ombudsman" d.d. 4 maart 2011 inzake de totstandkoming van een nieuwe regeling voor de bescherming van klokkenluiders in IJsland (Kamerstuk 28844 nr. 54)

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 juli 2011 met informatie over de uitkomst van het onderzoek naar het mogelijk inzetten van ambtenaren voor de CDA-campage op 30 maart j.l. (Kamerstuk 2844 nr. 53)

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 10 juni 2011 met informatie over de taken, de samenstelling, de financiering, verslaglegging en evaluatie en de praktische werkwijze van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiders (Kamerstuk 28844 nr. 52)

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 9 juni 2011 met een toelichting bij het jaarverslag 2010 van de Commissie integriteit overheid (Kamerstuk 28844 nr. 51)

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/dossiers/klokkenluiders.jsp

Gepost door: Morkhoven | 25-04-12

Reageren op dit commentaar

Toen we de onderstaande video wilden publiceren, sloeg onze computer tilt. Er zijn ook problemen met Facebook.

Ver moet men niet gaan zoeken. De Werkgroep Morkhoven klaagt immers reeds geruime tijd aan dat de Belgische justitieminister A. Turtelboom (open VLD, vlaamse liberalen) toelaat dat er stukken verdwijnene uit Marcel Vervloesem's dossier en dat zijn briefwisseling wordt achtergehouden.
De minister werd ook meermaals ingelicht over het feit dat de rechters die Vervloesem 11 jaar lang vervolgden om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, hem onder valse voorwendsels al maandenlang in de gevangenis opsluiten terwijl die gevangenis zo overbezet is dat de gedetineerden er op matrassen op de grond moeten slapen.

De waarheid kwetst, zeker indien blijkt dat een minister van justitie die een 'zero tolerantie tegen de criminaliteit' afkondigde, een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt en 'tegen de overbevolking in de gevangenissen' beweert te kampen, een ordinaire leugenaar blijkt te zijn die allerlei dergelijke misdadige praktijken ondersteunt en zelfs toelaat dat gevangenisreglementen en de gevangeniswet geschonden worden.

De vzw Werkgroep Morkhoven is ervan overtuigd dat de jarenlange mediacampagne tegen de nederlandse journalist Micha Kat, de herhaalde pogingen om de website van Klokkenluideronline van het Internet te halen en de uitbrenging van de videos waarin hij en Klokkenluideronline beschuldigd worden, het pad moeten effenen voor Justitie die hem dan verder het zwijgen moet opleggen.
Het betreft hier een vakkundig opgezette operatie die wijst in richting van de Nederlandse Staatsveiligheid.

Het voorstel van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 11 nov 2011 om klokkenluiders zogenaamd te beschermen, loopt dus op niets uit en machtsmisbruik en corruptie zijn algemene regel geworden.

RT News - Bilderberg Vs. Micha Kat @ Max Keiser part 2.mp4
http://www.antivirusvideos.net/video/___ALaXgB64/RT%20News%20-%20Bilderberg%20Vs.%20Micha%20Kat%20@%20Max%20Keiser%20part%202.mp4.html

Gepost door: Morkhoven | 25-04-12

Reageren op dit commentaar

Goelag Archipel: Micha Kat van Klokkenluideronline zonder vorm van proces aangehouden


De nederlandse journalist Micha Kat van Klokkenluideronline werd vandaag aangehouden en zonder vorm van proces opgesloten. Nadat hij maandenlang door de mainstream media voor 'gek' werd versleten, dreigt men hem op te sluiten in een psychiatrische instelling. Het wordt tijd om het boek 'Goelag Archipel' van de Russische schrijver Aleksander Solzjenitsyn waarin verslag werd uitgebracht over de terreur van het communistische regime, te herlezen...Oproep aan de Nederlandse en Belgische regeringen

Brussel, 25.4.2012 - Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, zit nu reeds maandenlang in voorhechtenis in de gevangenis van Turnhout die zo overbevolkt is dat gevangenen er op matrassen op de rond moeten slapen.

Zoals aan justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) werd medegedeeld, deden de rechters die de kinderpornozaak Zandvoort jarenlang dichtdekten, een ontlastend stuk uit het dossier van Vervloesem verdwijnen. Het betreft hier de GSM van Vervloesem's aanklager Dimitri V. waarop gesprekken stonden die bewezen dat deze in zijn verklaringen tegenover Het Nieuwsblad (dat haar informatie nooit natrekt), en de politie gelogen had. De GSM werd gewoon aan Dimitri V. teruggegeven die het ontlastende bewijsmateriaal kon vernietigen.

Vandaag werd de Nederlandse journalist Micha Kat van Klokkenluideronline die zich ernstige vragen stelt over het doodzwijgen van de zaak Demminck door de Nederlandse justitie, zonder vorm van proces opgepakt en opgesloten. Er zouden zelfs plannen bestaan om hem, na de maandenlange media-campagne waarin hij voor 'gek' werd versleten, in een psychiatrische instelling te steken.

Klokkenluideronline steunt de akties van de Werkgroep Morkhoven voor de vrijlating van Marcel Vervloesem en een onderzoek naar het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort.

De Belgische justitie en de directie van de gevangenis te Turnhout liet haar woede blijken over deze steun van Klokkenluideronline, door Vervloesem een week lang samen een geesteszieke in een cel te steken na hem eerst bedreigd te hebben met het opsluiten in een isoleercel en de overplaatsing naar een andere gevangenis. Vervloesem's briefwisseling wordt ook al wekenlang geblokkeerd en de klachten terzake bij justitieminister Turtelboom (Open VLD), haalden niets uit. Het is alsof de minister persoonlijk akkoord gaat met de langdurige opsluiting onder valse voorwendsels en de manier waarop het gevangenisreglement en de gevangeniswet worden geschonden.

Enkele weken geleden zond de Werkgroep Morkhoven een aantal documenten met informatie rond het misbruik in de Amsterdamse kinderkribben naar minister Turtelboom (Open VLD) met het dringende verzoek om deze informatie over te maken aan de Nederlandse justitie.

De Werkgroep ontving echter geen antwoord van de justitieminister en stelde vast dat Robert M. die als enige schuldige wordt aangewezen in de Amsterdamse zedenzaak, op 6.4.2012 op basis van een onvolledig dossier, reeds veroordeeld werd.

De Werkgroep Morkhoven meent dat men door belangrijke informatie achter te houden en niet aan het onderzoeksdossier te voegen, de netwerken laat bestaan en er opnieuw slachtoffers worden gemaakt.

Zij doet beroep op de Belgische en Nederlandse regeringen om de strijd tegen kindermisbruiken ernstig te nemen en de gerechtelijke onderzoeken niet enkel te beperken tot zogenaamde 'éénzame perverten' als Marc Dutroux en Robert M. die in de sensatiepers telkens als 'monsters' worden voorgesteld.

----------------------------------------------------------------------------

Schrijf en protesteer

Ivo Opstelten, Minister van Veiligheid en Justitie (VVD)

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag (Nederland)

Annemie Turtelboom, minister van Justitie (Open VLD), Waterloolaan 115, 1000 Brussel (België)

Telefoon *32 2 542 80 11 - Fax 02 542 80 00 - "Fm_ Infojust Functional_mailbox"

Gepost door: Morkhoven | 25-04-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.