18-09-12

Verkiezingen 2012: 'Open Vld wil burgers meer inspraak geven'

VLD1.justitie.JPG

'De afkorting Vld staat voor Vlaamse Liberalen en Democraten.  Open Vld wil de burgers nog meer inspraak geven in onze democratie' (Uit VLD-filosofie)

---

Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Brussel, 11.9.2012

Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: Partij van de Vrijheid' - spreekverbod - contactverbod - discriminatie

Mag ik u nogmaals doen herinneren aan mijn schrijven waarin ik u wijs op het feit dat de Belgische Staat (Justitie) Marcel Vervloesem verboden heeft om mij te contacteren terwijl we meer dan 30 jaar samen aktie voerden en we dus zeer goed bevriend zijn ?

Dat contactverbod werd hem opgelegd bij zijn voorlopige invrijheidsstelling enkele jaren geleden en werd onlangs door het hof van beroep te Antwerpen dat een meer dan speciale rol speelde in de dossiers rond kindermisbruiken, hernieuwd.

Ook met prinses Jacqueline de Croÿ, die ondervoorzitster is van onze vereniging en die tevens persoonlijk zeer goed bevriend is, mag Marcel Vervloesem geen contact opnemen.

Dat is onmenselijk.  Het is ook een ontoelaatbare tussenkomst in vriendschaps- en andere relaties van Belgische burgers.  De Belgische Staat kan de vriendschapsrelaties van haar burgers niet verbieden.  Zij mag de contacten tussen aktievoerders en levenslange vriendschappen  niet trachten te vernietigen omdat zij bepaalde zaken wil dichtdekken.

Daar komt nog eens bij dat Marcel Vervloesem die stichter is van onze vereniging, ook nog steeds bestuurslid is van onze vereniging en de Belgische Staat op die wijze het functioneren en verderbestaan van onze vereniging belet. 

Volgens onze wettelijke statuten moet onze vereniging regelmatig bestuurs- en algemene vergaderingen organiseren waarop ondermeer beslissingen worden genomen door het voltallige bestuur. Dat kan al enkele jaren niet meer omdat de Justitie Marcel Vervloesem verbiedt om nog verder contact met de andere bestuursleden van onze vereniging op te nemen.

Ik heb de indruk dat de Belgische Staat de werking van onze vereniging tracht te ondermijnen en onze vereniging tracht te doen ontbinden.

Dit betekent echter een aantasting van het recht van iedere Belg om deel uit te maken van een vereniging en om een wettelijke vereniging op te richten in België.

Ik vrees dat het contactverbod dat Marcel Vervloesem per vonnis werd opgelegd, zal gebruikt worden om ook andere wettelijke verenigingen in België, waaronder de vakbonden, op deze manier het zwijgen opleggen. 

Men kan zich zelfs afvragen of de wettelijke verenigingen in België nog wel een wettelijk bestaansrecht hebben.

De beslissing van de Belgische Staat (Justitie) in de zaak Vervloesem, is ook totaal tegenstrijdig met het feit dat mevrouw de Croÿ en ik gedurende twee jaar lang het recht kregen om Marcel Vervloesem wekelijks in de gevangenissen van Hasselt, Brugge en Turnhout te gaan bezoeken.

Waarom kreeg hij dan plots een contactverbod bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ?

Tegen mevrouw de Croÿ en mezelf loopt er immers geen enkel gerechtelijk onderzoek en we hebben geen strafblad.

Marcel Vervloesem kreeg bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ook een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven en tevens zonder strafblad) 'omdat die zijn steun voor Vervloesem had uitgesproken'.

Er zijn nog andere zaken waarover ik mij ernstige zorgen maak. 

Marcel Vervloesem heeft bijvoorbeeld al zes jaar lang een spreekverbod met de pers. Dat werd hem destijds door de Turnhoutse rechters die nalieten om de kinderpornozaak Zandvoort te onderzoeken, per vonnis opgelegd.  De beslissing werd door middel van vonnissen van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank en het hof van beroep te Antwerpen, steeds verder verlengd.

Ik dacht dat er een persvrijheid en een recht op vrije meningsuiting bestonden in België.

Marcel Vervloesem kreeg ook een reisverbod om hem te beletten op buitenlandse kongressen over de kinderpornonetwerken te spreken.  Enkele jaren geleden kreeg hij ook al het verbod om in de Belgische Senaat over de kinderpornonetwerken te komen spreken terwijl oud-senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin hem daartoe reeds had uitgenodigd.

Hij mag niet meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijdt.

Ik dacht dat iedere Belg het recht heeft om deel uit te maken aan een vereniging en het aanklagen van kindermisbruiken, in tegenstelling tot het toedekken van kindermisbruiken waaraan de Belgische autoriteiten zich schuldig maakten, geen misdaad is.

Deze gang van zaken gaat tevens regelrecht in tegen het regeerakkoord dat voorstelde om protocol 12 bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens goed te keuren waardoor het Europees Hof van Straatsburg de discriminaties ten opzichte van Europese burgers en nationale minderheden kan onderzoeken.  De Senaat keurde dat protocol op 1.12.2011 goed.

Om te verhinderen dat de kiezer op 14 oktober 2012 zal stemmen voor iemand die akkoord gaat met de voornoemde illegale praktijken, verzoek ik u om uw verantwoordelijkheid als justitieminister in deze zaak, op te nemen.

Gezien u persoonlijk tussenbeide kwam in de zaak rond de Antwerpse diamantfraude, in de zaak Belkacem en in de zaak van kamerlid Laurent Michel, kan dat geen enkel probleem zijn.  

Vergeet ook niet dat u op 15.1.2012, naar aanleiding van het gecontesteerde bezoek van een aantal Antwerpse magistraten aan een Jain-tempel in Wilrijk, zei dat u 'om elke zweem van partijdigheid bij magistraten te vermijden, de deontologische code voor de magistratuur wil herbekijken'.

En op 29.4.2012, nadat drie Antwerpse onderzoeksrechters vrijuit gingen na gesjoemel met telefoontaps, kondigde u een 'tuchtstraf voor magistraten' aan. Daarbij zei u dat 'magistraten op dezelfde manier berecht moeten kunnen worden als eender welke andere burger'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

 

Jan Boeykens

Faidersstraat 10

1060 Sint-Gillis

---

Van Justitie kregen we het onderstaande antwoord op ons schrijven.  De vraag is echter wat er nu verder gaat gebeuren.  Want tijdens de 5 maanden dat Marcel Vervloesem opnieuw in de gevangenis was opgesloten tengevolge van een klacht die door het gerechtelijk onderzoek onmiddellijk als onzin werd afgedaan, ontvingen we eenzelfde antwoord van de FOD justitie. Dat had te maken met de verdwijning van al ons materiaal en pamfletten tijdens één van onze akties voor het justitiegebouw te Brussel, alwaar justitieminister Turtelboom haar bureau heeft. 

De verdwijning werd nooit onderzocht terwijl het verhaal van de Justitie ('de 16 camera's van het gerechtsgebouw waren op dat moment zogezegd buiten gebruik en konden de diefstal niet filmen') compleet idioot was.

Minister Turtelboom werd verschillende keren persoonlijk gecontacteerd aangaande het schandalige contactverbod en spreekverbod dat Marcel Vervloesem werd opgelegd.  Maar zij antwoordde niet.

Het kan zijn dat we enkel een antwoordje kregen omdat men denkt aan de verkiezingen van 14 oktober 2012.

En het is best mogelijk dat we nadien niets meer over deze zaak vernemen.

De Werkgroep Morkhoven heeft dan ook besloten om haar akties verder te zetten totdat er een oplossing komt.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

--

van: Fm_ Infojust Functional_mailbox (ACA) 

aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

datum: 13 september 2012 10:35

onderwerp: RE: Contactverbod

verzonden door:just.fgov.be

 

Geachte,

Uw mail werd voor een reactie overgemaakt aan de beleidscel van het Kabinet van Justitie.

Dit ter informatie

Met vriendelijke groeten,

Nancy Thienpont

Assistent van de Informatieambtenaar 

 

FOD Justitie

Diensten van de Voorzitter

Dienst Documentatie en Informatie 

Waterloolaan 115, 1000 Brussel

De commentaren zijn gesloten.