09-11-12

N-VA: oude wijn in nieuwe kruiken

cd.roms.Zandvoort.jpg

De vzw Werkgroep Morkhoven zond een kopie van haar brief aan justitieminister Turtelboom ook naar een aantal N-VA mandatarissen.

Van Karen Van Herck, Ombudsvrouw van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) kreeg zij als antwoord dat men zich 'als politieke partij niet kan mengen in individuele gerechtelijke dossiers'.

De Morgen van 9.11.2012 vermeldt dat de sp.a 'een eventuele deelname van huidig kartelpartner CD&V aan een rechtse coalitie met N-VA en Open Vld niet zal blokkeren'.
Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) trok de Open Vld-lijst in Antwerpen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012.

In plaats van te antwoorden op de bijgaande brief heeft Turtelboom waarschijnlijk de N-VA gecontacteerd die ons via haar ombudsvrouw Karen Van Herck nu laat weten dat men zich 'niet kan mengen in individuele gerechtelijke dossiers'.

Van de N-VA die tal van bestuursakkoorden met de Vld heeft gesmeed en ongetwijfeld aan regeringsdeelname denkt, moet men dus geen parlementaire vragen verwachten inzake de kinderpornozaak Zandvoort en de grove schendingen van de mensenrechten in België.
En men kan zich nu reeds afvragen of de vervlaamsing die de N-VA nastreeft, wel tot de gehoopte politieke verandering en minder politieke corruptie zal leiden.

We wensen ons echter niet enkel blind te staren op de N-VA die van haar coalitiepartner Open Vld, en vermoedelijk van justitieminister Turtelboom zelf, de kastanjes uit het vuur moest proberen te halen.

Alle partijen (PSC, PS, CD&V, sp.a, Open Vld) waren verantwoordelijk voor het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort en de daarmee gepaard gaande politieke en gerechtelijke repressie.

Ook de justitieministers van die partijen waren verantwoordelijk.

We blijven er bij justitieminister Turtelboom in ieder geval op aandringen dat zij orde op zaken stelt in dit dossier en dat kan niet gebeuren via een simpele mededeling vanwege de ombudsdienst van de N-VA.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
----

Brussel, 11.9.2012

Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel 

Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: Belgische Staat - Marcel Vervloesem - contactverbod - discriminatie - regeerakkoord

Mag ik u nogmaals doen herinneren aan mijn vorige schrijven waarin ik u wijs op het feit dat de Belgische Staat (Justitie) Marcel Vervloesem verboden heeft om mij te contacteren terwijl we meer dan 30 jaar samen aktie voerden en we dus zeer goed bevriend zijn ?

Dat contactverbod werd hem opgelegd bij zijn voorlopige invrijheidsstelling enkele jaren geleden en werd onlangs door het hof van beroep te Antwerpen dat een meer dan speciale rol speelde in de dossiers rond kindermisbruiken, hernieuwd.

Ook met prinses Jacqueline de Croÿ, die ondervoorzitster is van onze vereniging en met wie Marcel Vervloesem zeer goed bevriend is, mag geen contact worden opgenomen.

Dat is onmenselijk.  Het is ook een ontoelaatbare tussenkomst in vriendschaps- en andere relaties van Belgische burgers.  De Belgische Staat kan de vriendschapsrelaties van haar burgers niet verbieden of door middel van een contactverbod vernietigen omdat zij bepaalde zaken wil dichtdekken.

Daar komt nog eens bij dat Marcel Vervloesem die stichter is van onze vereniging, ook nog steeds bestuurslid is van onze vereniging en de Belgische Staat op die wijze het normale functioneren van onze vereniging belet.
Volgens onze wettelijke statuten moet onze vereniging regelmatig bestuurs- en algemene vergaderingen organiseren waarop ondermeer beslissingen worden genomen door het voltallige bestuur. Dat kan al enkele jaren niet meer omdat de Justitie Marcel Vervloesem verbiedt om nog verder contact met de andere bestuursleden van onze vereniging op te nemen.
Ik heb de indruk dat de Belgische Staat de werking van onze vereniging tracht te ondermijnen en hoopt dat zij ontbonden moet worden.
Dit betekent echter een aantasting van het recht van iedere Belg om deel uit te maken van een vereniging en om een wettelijke vereniging op te richten in België.
Ik vrees dat het contactverbod dat Marcel Vervloesem per vonnis werd opgelegd, in de toekomst zal aangewend worden om ook andere wettelijke verenigingen in België, waaronder de vakbonden, het zwijgen op te leggen. 
Men kan zich zelfs afvragen of de wettelijke verenigingen in België nog wel een wettelijk bestaansrecht hebben.

De beslissing van de Belgische Staat (Justitie) in de zaak Vervloesem, is ook totaal tegenstrijdig met het feit dat mevrouw de Croÿ en ik gedurende twee jaar lang het recht kregen om Marcel Vervloesem wekelijks in de gevangenissen van Hasselt, Brugge en Turnhout te gaan bezoeken.
Waarom kreeg hij dan plots een contactverbod bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ?
Tegen mevrouw de Croÿ en mezelf loopt er immers geen enkel gerechtelijk onderzoek en we hebben geen strafblad.

Marcel Vervloesem kreeg bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ook een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven en tevens zonder strafblad) 'omdat hij Vervloesem gesteund had'.

Er zijn nog andere zaken waarover ik mij ernstige zorgen maak. 
Marcel Vervloesem heeft bijvoorbeeld al zes jaar lang een spreekverbod met de pers. Dat werd hem destijds door de Turnhoutse rechters die nalieten om de kinderpornozaak Zandvoort te onderzoeken, per vonnis opgelegd.  De beslissing werd door middel van de vonnissen van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank en het hof van beroep te Antwerpen, steeds verder verlengd.
Ik dacht dat er een persvrijheid en een recht op vrije meningsuiting bestonden in België.

Marcel Vervloesem kreeg ook een reisverbod om hem te beletten op buitenlandse kongressen over de kinderpornonetwerken te spreken.  Enkele jaren geleden mocht hij in de Belgische Senaat ook niet over de kinderpornonetwerken komen spreken terwijl oud-senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin hem daartoe reeds maanden tevoren had uitgenodigd.

Hij mag ook niet meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden.
Ik dacht echter dat iedere Belg het recht heeft om deel uit te maken van een vereniging. Het aanklagen van kindermisbruiken is, in tegenstelling tot het toedekken van kindermisbruiken waaraan de Belgische autoriteiten zich schuldig maakten, geen misdaad.

Deze gang van zaken gaat tevens regelrecht in tegen het regeerakkoord dat voorstelde om protocol 12 bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens goed te keuren waardoor het Europees Hof van Straatsburg de discriminaties ten opzichte van Europese burgers en nationale minderheden kan onderzoeken.  De Senaat keurde dat protocol op 1.12.2011 goed.

Om te verhinderen dat de kiezer op 14 oktober 2012 zal stemmen voor iemand die akkoord gaat met de voornoemde illegale praktijken, verzoek ik u om uw verantwoordelijkheid als justitieminister in deze zaak, op te nemen.
Gezien u persoonlijk tussenbeide kwam in de zaak rond de Antwerpse diamantfraude, in de zaak Belkacem en in de zaak van kamerlid Laurent Michel, kan dat geen enkel probleem zijn.  
Vergeet ook niet dat u op 15.1.2012, naar aanleiding van het gecontesteerde bezoek van een aantal Antwerpse magistraten aan een Jain-tempel in Wilrijk, zei dat u 'om elke zweem van partijdigheid bij magistraten te vermijden, de deontologische code voor de magistratuur wil herbekijken'.
En op 29.4.2012, nadat drie Antwerpse onderzoeksrechters vrijuit gingen na gesjoemel met telefoontaps, kondigde u een 'tuchtstraf voor magistraten' aan. Daarbij zei u dat 'magistraten op dezelfde manier berecht moeten kunnen worden als eender welke andere burger'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faidersstraat 10
1060 Sint-Gillis

---

De volgende justitieministers waren mede verantwoordelijk voor het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort:
Melchior Wathelet (PSC, 1988-1995 ), Stefaan De Clerck (CD&V, 1995-1998), Tony Van Parys (CD&V, 1998-1999), Marc Verwilghen (Open Vld, 1999-2003), Laurette Onkelinx (PS, 2003-2007), Jo Vandeurzen (CD&V, 2007-2008), Stefaan De Clerck (CD&V, 2008-2011), Annemie Turtelboom (Vld, 2011-heden)

21:42 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, internationale kinderhandel, N-VA | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.