03-02-13

Belgische Staatsveiligheid lekt

Winants.jpgDe vertrouwelijke rapporten van de Belgische Staatsveiligheid verschijnen regelmatig in de pers...

---

3.2.2013 - De krant De Morgen kon de hand leggen op een rapport van de Staatsveiligheid dat de contacten van politici met bepaalde sektes oplijstte. Het ging om een vertrouwelijk rapport van het hoofd van de Staatsveiligheid, Alain Winants, aan de hoogste overheden in ons land.

Een van de genoemde politici is de CD&V-senator Rik Torfs, die volgens het rapport contacten gehad heeft met Scientology, een Amerikaanse religieuze beweging in ons land als sekte beschouwd wordt. Torfs uitte gisteren al zijn ongenoegen over het gelekte rapport. "Wakker worden in een politiestaat", luidde het op Twitter. In het programma "Peeters en partners" op Radio 1 ging Torfs dieper in op de feiten.

"In mijn academische carrière als kerkjurist die zich bezighoudt met kerk-staatverhoudingen heb ik zeer zeker contacten gehad met vertegenwoordigers van Scientology", zegt Torfs. "Als je hen tegenkomt op congressen in de landen waar ze zijn toegelaten, proberen ze sympathie voor hun zaak te wekken, te verkrijgen dat de mensen zeggen dat ze gewoon een godsdienst zijn. Maar wat dan nog als ik daar als politicus contact mee zou hebben? Het is toch een vereniging die niet buiten de wet gesteld is?"

"Het zou toch gek zijn als je alleen met heel sympathieke mensen contact mag hebben, en niet met groepen waar vraagtekens bij worden geplaatst. Ik ben absoluut geen fan van Scientology, maar neemt niet weg dat ik wil weten wat er in Scientology gebeurt. Ik stel bijvoorbeeld vast dat het Hof van Cassatie in Italië hen een gewone godsdienst vindt. En dat in Duitsland onderscheid wordt gemaakt tussen commerciële activiteiten die wellicht niet altijd het daglicht mogen zien en hun religieuze activiteiten."

"De Staatsveiligheid heeft zich in een rechtsstaat niet te moeien met het feit of ik contact heb met een religieuze groep die toch niet buiten de wet gesteld is", stelde Torfs. "Als die religieuze groepen iets verkeerds doen, vervolg hen dan. Spoor de misdrijven op en straf de overtreders daarvoor. Maar ga in godsnaam toch geen tweede circuit in het leven roepen waarbij mensen achternagezeten worden of gecontroleerd in hun contacten met speciale religieuze groepen."

"Verrotting van het partijsysteem"

Torfs noemt het ook erg verontrustend dat het rapport voortijdig gelekt is. "Slechts een paar mensen wisten ervan, en toch komt het in de pers. Er wordt gefluisterd dat het de bedoeling is om de huidige topman van Staatsveiligheid te vervangen, een politieke benoeming door een partij, die waarschijnlijk de bron is van het lek. Toch ongehoord vind ik. Dat wijst op een verregaande verrotting van het particratische systeem."

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/130203_Torfs_Staatsveiligheid

18:08 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, Belgische Staatsveiligheid | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Staatsveiligheid dient klacht in na gelekt rapport

2 februari 2013

De Staats­vei­lig­heid gaat na of en wan­neer po­li­ti­ci con­tact heb­ben met or­ga­ni­sa­ties zoals Sci­en­to­lo­gy. Dat schrijft de krant De Mor­gen. De Staats­vei­lig­heid is 'ver­bijs­terd' en dient klacht in tegen on­be­ken­den na het lek­ken van het rap­port in de pers.

---

Alin Wi­nants, ad­mi­ni­stra­teur-ge­ne­raal van de Staats­vei­lig­heid. Foto: Dirk Waem
Alain Wi­nants, de ad­mi­ni­stra­teur-ge­ne­raal van de Staats­vei­lig­heid, stuur­de in ok­to­ber 2012 een con­fi­den­ti­eel rap­port naar de hoog­ste over­he­den van het land. Om het ver­trou­we­lij­ke ka­rak­ter van de tekst te be­na­druk­ken wordt op­ge­merkt dat het do­cu­ment ach­ter slot en gren­del moet wor­den be­waard.

Aan­lei­ding voor het do­cu­ment 'Fe­no­meen­ana­ly­se van niet-staats­ge­stuur­de in­men­gings­ac­ti­vi­tei­ten' is de han­del en wan­del van or­ga­ni­sa­ties als Sci­en­to­lo­gy, Sa­ha­ja Yoga en de Mos­lim­broe­der­schap. Die or­ga­ni­sa­ties 'vi­se­ren doel­be­wust be­paal­de in­stel­lin­gen en pro­be­ren po­li­ti­ci in hun be­slis­sin­gen te beïnvloe­den.'

Dat rap­port werd nu ge­lekt. Uit het do­cu­ment blijkt dat de Staats­vei­lig­heid al jaren po­li­ti­ci screent en na­gaat of en wan­neer ze con­tact heb­ben met die or­ga­ni­sa­ties. Er staan ook ver­schil­len­de po­li­ti­ci in ver­meld. In het rap­port komen de namen van onder an­de­re Rik Torfs, Mag­gie De Block en Tony Van Parys voor.

'Elke or­ga­ni­sa­tie heeft het recht om te lob­by­en', staat in het rap­port. 'Maar wan­neer po­li­ti­ci ge­con­tac­teerd wor­den om be­slis­sings­pro­ces­sen te beïnvloe­den, wet­ten aan te pas­sen of in­vloed uit te oe­fe­nen wordt de grij­ze zone van lob­bying over­schre­den. Dan kan er spra­ke zijn van in­men­ging.'

Klacht

De Staats­vei­lig­heid re­a­geert 'ver­bijs­terd' en dient klacht in tegen on­be­ken­den na het lek­ken van het rap­port. 'Een ge­heim rap­port lek­ken is een mis­drijf', aldus Wi­nants. 'De Staats­vei­lig­heid zal ge­pas­te ju­ri­di­sche stap­pen on­der­ne­men.' Als de bron van het lek ge­von­den wordt, ris­keert die een cor­rec­ti­o­ne­le straf.

Vol­gens Wi­nants stuur­de de Staats­vei­lig­heid het rap­port door naar ver­schil­len­de po­li­ti­ci, onder wie pre­mier Elio Di Rupo, vi­ce­pre­miers Di­dier Reyn­ders, Johan Vande La­not­te en Joëlle Mil­quet, jus­ti­tie­mi­nis­ter An­ne­mie Tur­tel­boom en Vlaams mi­nis­ter-pre­si­dent Kris Pee­ters. Ook het fe­de­raal par­ket, Bui­ten­land­se Zaken en het ko­nink­lijk pa­leis kre­gen een ver­sie.

Wi­nants be­na­drukt dat de le­vens­wan­del van de po­li­ti­ci niet wordt na­ge­gaan, maar dat som­mi­gen in het rap­port wor­den ge­noemd omdat ze zelf door de sek­tes wer­den ge­con­tac­teerd. 'Wij vol­gen Sci­en­to­lo­gy, niet de po­li­ti­ci.'

De ad­mi­ni­stra­teur-ge­ne­raal zegt ook dat het de wet­te­lij­ke taak is van de Staats­vei­lig­heid om sek­tes in de gaten te hou­den.

De N-VA vraagt in een re­ac­tie een hoor­zit­ting met de mi­nis­ters van Bin­nen­land­se Zaken en van Jus­ti­tie en met het hoofd van de Staats­vei­lig­heid in ver­band met het con­fi­den­ti­eel rap­port. De op­po­si­tie­par­tij wil weten welke cri­te­ria de Staats­vei­lig­heid han­teert wan­neer ze be­slist om par­le­ments­le­den te be­spi­o­ne­ren.

BELGA

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Staatsveiligheid_dient_klacht_in_na_gelekt_rapport.9298862-3136.art?ckc=1

Gepost door: Yves | 03-02-13

Reageren op dit commentaar

Sarkozy ridderde topman Belgische staatsveiligheid...

Op 10/11/11 wist de genaamde vsv van het persagentschap Belga te melden dat de Franse president Nicolas Sarkozy de administrateur-generaal van de Belgische Staatsveiligheid Alain Winants, tot Ridder van het Légion d'Honneur van de Franse Republiek benoemde.

Winants was natuurlijk tot over zijn oren verheugd over de eer die hem te beurt viel. "Dit is een persoonlijke en collectieve eer. Ik beschouw dit inderdaad niet alleen als de erkenning van onze uitstekende relaties met de Franse inlichtingendiensten, maar ook als een teken van waardering van het professionalisme van de Veiligheid van de Staat", aldus Winants.
De eretekens werden hem in de loop van december 2011 in een verzegelde kartonnen doos op de Franse ambassade in Brussel overhandigd.

Sarkozy ridderde topman Belgische staatsveiligheid...

Op 10/11/11 wist de genaamde vsv van het persagentschap Belga te melden dat de Franse president Nicolas Sarkozy de administrateur-generaal van de Belgische Staatsveiligheid Alain Winants, tot Ridder van het Légion d'Honneur van de Franse Republiek benoemde.

Winants was natuurlijk tot over zijn oren verheugd over de eer die hem te beurt viel. "Dit is een persoonlijke en collectieve eer. Ik beschouw dit inderdaad niet alleen als de erkenning van onze uitstekende relaties met de Franse inlichtingendiensten, maar ook als een teken van waardering van het professionalisme van de Veiligheid van de Staat", aldus Winants.
De eretekens werden hem in de loop van december 2011 in een verzegelde kartonnen doos op de Franse ambassade in Brussel overhandigd.

Het is een Staatsgeheim voor welke diensten Winants en zijn diensten beloond werden.

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1346411/2011/11/10/Sarkozy-riddert-topman-Belgische-staatsveiligheid.dhtml

Gepost door: Yves | 03-02-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.