07-02-13

Premier Di Rupo: “Veiligheid absolute prioriteit voor regering”

Di.Rupo.Veiligheid.jpg

De Werkgroep Morkhoven ontving zopas een antwoord van de heer Slootmans, Attaché verbonden aan de Operationele Directie van de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, inzake de reeds twee maanden durende doodsbedreigingen tegenover Marcel Vervloesem's dochter en kleindochtertje.

Dat is een eerste stap in de goede richting alhoewel de Werkgroep reeds weken geleden haar eerste beklag maakte bij de bevoegde ministers.

Zolang er geen onmiddellijk einde komt aan de doodsbedreigingen en de Justitie geen onderzoek wenst in stellen, blijft het probeem onopgelost.

-----

Veel geld: politiebescherming 
Geen geld: crepeer!

Brussel, 6 februari 2013

Reeds gedurende twee maanden wordt een 15-jarig meisje dag en nacht
geterroriseerd met sms-berichtjes, e-mails en dergelijke. Ze wordt met
de dood bedreigd: "heej bitch deze nacht en morge ga het ergste worde
ik meen het ik heb mijn slaap ingehaald" werd haar vandaag 6 februari
2013 nog per mail toegestuurd. Gisteren kreeg ze dit toegestuurd per
mail: "hey jo bitch! ik maak u af!! en wacht ma leuk spelletj kapot
gade me men mes van benede naar bove en dan u keel oversnijde".

Ook eerder werd het 15-jarig meisje voortdurend met de dood bedreigd,
haar moeder werd reeds bijna van de baan gereden en bij nacht werd er
vlak bij de woning een schot gelost. De dader, die gekend is bij het
gerecht ondertussen, dreigt er eveneens mee de woning in brand te
steken. Van de week ging het meisje in het berghok iets halen en
plakte de dader met zijn gezicht tegen het raam. Het meisje gilde het
uit en ging voor de zoveelste keer door haar benen; er moest een arts
bij komen. Ze kan al maanden niet naar school vanwege de aanslepende
situatie waartegen blijkbaar niets ondernomen wordt. Er werd al
politiebescherming gevraagd maar dat is blijkbaar onnodig?!

Anderzijds moeten we via de media vernemen dat hetzelfde Turnhouts
gerecht lui, die in Holland een man halfdood schoppen,
politiebescherming schenkt! Net zoals de gast, en zijn kompanen, die
al maanden een 15-jarig meisje terroriseren, lopen die daders ook nog
steeds op vrije voeten! Of hoe de Turnhoutse justitie daders beschermt
in plaats van slachtoffers.

Zelfs de politie begrijpt niet dat deze zaak met het meisje zo blijft
aanslepen. Er werd telkens klacht ingediend en het dossier wordt maar
dikker en dikker. De terroristen, die zich rappers wanen, lachen de
politie gewoon uit -> GSD - Fuck de politie
http://youtu.be/zIach647UfY Op hun officiële YouTube kanaal kan men
zien hoe maf die kerels zijn:
http://www.youtube.com/user/GSDMuziek/videos?view=0

Maar familie en vrienden hebben nu een burgerwacht opgericht om het
gezin van het 15-jarig meisje te beschermen zodat zij terug wat rust
krijgen. De politie doet blijkbaar toch niets om mensen te beschermen
dus moet de burger het zelf doen! De advocaat van het meisje heeft
klacht met burgerlijke partij neergelegd bij een onderzoeksrechter in
Turnhout. Ze hebben ook besloten het ganse dossier over te maken aan
het departement van Justitie gezien anders de zaak blijkbaar niet
opgelost raakt. Er wordt eveneens een persconferentie gepland en de
aanwezige media zal ook het dossier overhandigd worden. Wie zal er
trouwens verantwoordelijkheid opnemen wanneer het meisje, of iemand
anders, een dezer werkelijk wat overkomt? Pesten wordt vervolgd maar
terroriseren, wat een 15-jarig meisje tot zelfmoord kan drijven,
niet?!

Voor verdere informatie kan men de familie bereiken op:
0032 14 723548
0032 496 404185


Godelieve Vaesen
 
=====
 
Premier Di Rupo: “Veiligheid absolute prioriteit voor regering”
 
‘Minister Turtelboom staat achter Dams’:
 
‘Turtelboom antwoordt Desmet’:
 
‘Turtelboom wil deontologische code voor magistraten’:
 
‘Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken’:
 

Commentaren

Op 7 februari 2013 ontving de Werkgroep Morkhoven, na twee maanden doodsbedreigingen waarbij de Justitie de daders bleef beschermen, het volgende antwoord van de heer Slootmans, Attaché verbonden aan de Operationele Directie van de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie:


Geachte heer,

Wij hebben uw mail van 07.01.2013 aangaande de bedreigingen welke zouden geuit zijn aan de kleindochter van de heer Vervloesem ontvangen.

Gelet op het principe van de scheiding der machten, heeft de Minister - lid van de uitvoerende macht - geen bevoegdheid om tussen te komen in aangelegenheden welke uitsluitend toebehoren aan de rechterlijke macht. Wij zullen een print van uw mail van 07.01.2013 overmaken aan de heer Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen.

Een print zal eveneens ter informatie worden overgemaakt aan het kabinet van mevrouw de Minister.

Met vriendelijke groeten,

Geert SLOOTMANS

Attaché

FOD Justitie
Directoraat-generaal Diensten van de Voorzitter
Operationele Directie
Dienst Geschillen en Juridische Adviezen

Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Tel : 02/542.69.69
Fax : 02/542.69.32
geert.slootmans@just.fgov.be

Gepost door: werkgroep morkhoven | 07-02-13

Reageren op dit commentaar

“Veiligheid absolute prioriteit voor regering” (Premier Elio Di Rupo)


Het nationaal veiligheidsplan 2008-2011

Een moderne en kwaliteitsvolle politie…

Resultaten boeken bij de aanpak van veiligheidsproblemen en een excellente politiezorg bieden, kunnen enkel door in te werken op een aantal succesbepalende factoren en te voldoen aan een aantal randvoorwaarden.

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Een kwaliteitsvolle dienstverlening impliceert dat de politie en al haar medewerkers onder meer
zichtbaar, aanspreekbaar, toegankelijk, beschikbaar… zijn. Verbeteren van de bereikbaarheid, reduceren van wachttijden, correcte doorverwijzingen … zijn slechts enkele voorbeelden. Voor de noodinterventies zet de regering de politiediensten aan om de interventietermijn te verkorten.
De geïntegreerde politie zal initiatieven nemen om de attitudes, cultuur, structuur en werking nog beter af te stemmen op de gerechtvaardigde verwachtingen van de belanghebbenden. Dit zal ook het imago van en het vertrouwen in de politie ten goede komen.

Integriteit

Voor een sterke, gerespecteerde, aanvaarde en kwaliteitsvolle politie is een gedrag coherent met de filosofie van een excellente politiezorg en in de geest van de deontologische code, een must. De politie heeft een voorbeeldfunctie.

Integriteit is essentieel omdat politiediensten hieruit de legitimiteit halen voor hun optreden.
Integriteit is noodzakelijk om het vertrouwen van de bevolking blijvend te winnen en de
geloofwaardigheid verder uit te bouwen.
De optimalisatie van het integriteitsbeleid met als streefdoel een politie die zich onderscheidt door
haar dienstverlenende ingesteldheid en haar integer gedrag is een permanente doelstelling. Naast het
ontwikkelen van concrete instrumenten om integriteit te meten, dilemma’s te benaderen en
inbreuken te signaleren, dient tegen elke inbreuk passend opgetreden te worden.
Politieverantwoordelijken op elk niveau hebben een belangrijke rol te vervullen.
De aanbevelingen van het onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven m.b.t. de “toolbox
integriteit” zullen worden onderzocht en desgevallend worden uitgewerkt.

Geïntegreerde werking en steun

Een goede basis- en gespecialiseerde politiezorg verzekeren, is enkel mogelijk mits een kwaliteitsvolle bijdrage van de ondersteunende diensten. Steun op maat verhoogt de tevredenheid van de afnemers.
Het is aanbevolen samenwerkingsverbanden na te streven en te intensifiëren n tussen enerzijds het federale en het lokale niveau en anderzijds de lokale politiekorpsen onderling. Het evalueren en verbeteren van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten, protocols, service level agreements

(SLA’s) past in dit raam.

Voor de federale politie is hier een bijzondere taak weggelegd: het is één van haar kernopdrachten operationele en niet-operationele ondersteuning te bieden aan de geïntegreerde politie en de overheden. Zij zal bijzondere inspanningen leveren om haar steunaanbod beter af te stemmen en te differentiëren volgens de behoeften van haar klanten. Een actieve communicatiestrategie is hierbij essentieel.

http://www.polfed-fedpol.be/pub/pdf/NVP2008-2011.pdf

Gepost door: Morkhoven | 07-02-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.