07-02-13

Wekenlange doodsbedreigingen: Antwoord van FOD Justitie

kinder.jpg

De dochter en de oudste kleindochter van Marcel Vervloesem van onze vereniging zijn nu reeds twee maanden lang het slachtoffer van doodsbedreigingen waarvoor telkens een klacht werd neergelegd bij de politie van Herentals en een proces-verbaal werd doorgezonden aan het parket van Turnhout, dat niet wenst op te treden omdat men de beschuldigingen en de aanklacht van de dader begin vorig jaar gebruikte om Marcel Vervloesem zes maanden op te sluiten.

Omdat Marcel Vervloesem begin vorig jaar, zonder enig bewijs en enkel op basis van de gezegdes van de genaamde D. die - zoals gewoonlijk - eerst in Het Nieuwsblad verschenen, werd opgesloten en de rechters het psychologisch onderzoek van D. steeds uitstelden om het aanhoudingsmandaat van Marcel Vervloesem voortdurend te verlengen, schreven we hierover toen naar justitieminister Turtelboom (Open VLD) die een 'onpartijdige magistratuur' predikt.

We lichtten de Minister toen ook in over het feit dat het hier blijkbaar om dezelfde rechters ging die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgd en veroordeeld hebben en die ongetwijfeld mede verantwoordelijk waren voor de verdwijning van al de ontlastende documenten en getuigenissen uit Marcel Vervloesem's strafdossier, zoals de Hoge Raad voor de Justitie veel te laattijdig erkende.

Minister Turtelboom werd toen ook al geinformeerd over het feit dat D., na zijn beschuldigingen en klacht, sms-jes met doodsbedreigingen naar Marcel Vervloesem's 15-jarige kleindochter stuurde waarvoor toen eveneens klacht werd neergelegd bij de politie van Herentals en een proces-verbaal werd opgemaakt zonder dat het parket van Turnhout iets met de gegevens deed.

De Werkgroep Morkhoven beschouwt het antwoord van de heer Slootmans, Attaché verbonden aan de Operationele Directie van de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, als een eerste stap in de goede richting.

Zij wenst dat er nu onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan de reeds twee maanden durende doodsbedreigingen van D. die, zoals zijn kompaan Victor V., door de Turnhoutse rechters blijkbaar beschermd wordt.

De Werkgroep Morkhoven wil het volgende:

1) D. dient opgepakt en opgesloten te worden omdat hij enkele weken geleden reeds door de politie opgepakt werd maar, na zijn verklaring dat hij 'geen GSM meer heeft', weer onmiddelijk vrijgelaten werd en, onder het beschermend oog van de Turnhoutse Justitie, gewoon verder ging met zijn doodsbedreigingen.

2) Zijn kompaan Victor V. die, na zijn jarenlange beschuldigingen van Marcel Vervloesem, intussen gemeenteraadslid en bestuurslid van de politieraad Neteland is geworden, moet onmiddellijk aangehouden en verhoord worden. Victor V. lag immers mede aan de basis van de nieuwe beschuldigingen van Marcel Vervloesem begin vorig jaar omdat hij toen intens contact onderhield met D.  Bovendien was het Victor V. die twee maanden geleden het eerste sms-je met doodsbedreigingen naar Marcel Vervloesem's kleindochtertje stuurde. De doodsbedreigingen volgden op zijn poging tot omkoping waarop het meisje niet wenste in te gaan. Zij werden gevolgd door de wekenlange doodsbedeigingen van D. en de daaropvolgende aanslag.

3) Er moet een onderzoek komen naar de genaamde Ronnie Geens, Hoofdinspecteur van de politie van Herentals  (Neteland).  Ronnie Geens die vrij goed bevriend is met Victor V., weigerde enkele weken geleden immers een proces-verbaal op te maken van de aanslag die op Marcel Vervloesem's dochter werd gepleegd. Hij argumenteerde daarbij dat hij 'niets kon doen omdat er geen nummerplaat werd genoteerd' van de snelrijdende wagen die, vanuit een tegenovergestelde richting, plotseling op hetzelfde baanvak reed en daarbij zijn koplampen aanstak.  Zowel Minister Turtelboom als Minister Milquet (cdH) werden terzake aangeschreven zonder dat zij reageerden terwijl deze aanslag fataal had kunnen aflopen en gevolgd werd door nachtelijke geweerschoten nabij het huis van Marcel Vervloesem's dochter. Er volgde daarbij een sms-je waarin gezegd werd dat het huis 'zou platgebrand worden'.

4) Er moet nu eindelijk maar eens een diepgaand onderzoek komen naar de rol van de Turnhoutse rechters in heel deze zaak. Het feit dat justitieminister Turtelboom uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetsschef aanstelde, mag geen invloed hebben het gevoerde onderzoek dat moet uitwijzen waarom de rechters steeds nalaten om op te treden en waarom zij bendeleden en kleine criminelen in bescherming lijkt te nemen. Indien zou blijken dat deze rechters daarmee een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen tegenover Marcel Vervloesem hebben willen blokkeren, dan moeten zij geschorst worden. Er zijn ongetwijfeld heel wat magistraten die tevens zullen vinden dat er voor dergelijke mensen geen plaats is binnen de Justitie.

5) De Werkgroep Morkhoven wil dat de regeringsstandpunten over de 'Veiligheid van de Burger' en 'een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' correct worden uitgevoerd. Het is niet dus niet de bedoeling om zich te wreken op de ministers die in gebreke bleven.


Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven 

-------------------------------------------------------------------------

Op 7 februari 2013 14:09 schreef Slootmans Geert Geert.Slootmans@just.fgov.be het volgende:


Geachte heer,

Wij hebben uw mail van 07.01.2013 aangaande de bedreigingen welke zouden geuit zijn aan de kleindochter van de heer Vervloesem ontvangen.

Gelet op het principe van de scheiding der machten, heeft de Minister - lid van de uitvoerende macht - geen bevoegdheid om tussen te komen in aangelegenheden welke uitsluitend toebehoren aan de rechterlijke macht.  Wij zullen een print van uw mail van 07.01.2013 overmaken aan de heer Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen.

Een print zal eveneens ter informatie worden overgemaakt aan het kabinet van mevrouw de Minister.

Met vriendelijke groeten,

Geert SLOOTMANS

Attaché

FOD Justitie
Directoraat-generaal Diensten van de Voorzitter
Operationele Directie
Dienst Geschillen en Juridische Adviezen

Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Tel : 02/542.69.69

Fax : 02/542.69.32
geert.slootmans@just.fgov.be
-------------------------------------------------------------
 
Premier Di Rupo: “Veiligheid absolute prioriteit voor regering”
 
‘Minister Turtelboom staat achter Dams’:
 
‘Turtelboom antwoordt Desmet’:
 
‘Turtelboom wil deontologische code voor magistraten’:
 
‘Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken’:
 

Commentaren

“Veiligheid absolute prioriteit voor regering” (Premier Elio Di Rupo)


Het nationaal veiligheidsplan 2008-2011

Een moderne en kwaliteitsvolle politie…

Resultaten boeken bij de aanpak van veiligheidsproblemen en een excellente politiezorg bieden, kunnen enkel door in te werken op een aantal succesbepalende factoren en te voldoen aan een aantal randvoorwaarden.

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Een kwaliteitsvolle dienstverlening impliceert dat de politie en al haar medewerkers onder meer zichtbaar, aanspreekbaar, toegankelijk, beschikbaar… zijn. Verbeteren van de bereikbaarheid, reduceren van wachttijden, correcte doorverwijzingen … zijn slechts enkele voorbeelden. Voor de noodinterventies zet de regering de politiediensten aan om de interventietermijn te verkorten.
De geïntegreerde politie zal initiatieven nemen om de attitudes, cultuur, structuur en werking nog beter af te stemmen op de gerechtvaardigde verwachtingen van de belanghebbenden. Dit zal ook het imago van en het vertrouwen in de politie ten goede komen.

Integriteit

Voor een sterke, gerespecteerde, aanvaarde en kwaliteitsvolle politie is een gedrag coherent met de filosofie van een excellente politiezorg en in de geest van de deontologische code, een must. De politie heeft een voorbeeldfunctie.
Integriteit is essentieel omdat politiediensten hieruit de legitimiteit halen voor hun optreden.
Integriteit is noodzakelijk om het vertrouwen van de bevolking blijvend te winnen en de geloofwaardigheid verder uit te bouwen.
De optimalisatie van het integriteitsbeleid met als streefdoel een politie die zich onderscheidt door haar dienstverlenende ingesteldheid en haar integer gedrag is een permanente doelstelling. Naast het ontwikkelen van concrete instrumenten om integriteit te meten, dilemma’s te benaderen en inbreuken te signaleren, dient tegen elke inbreuk passend opgetreden te worden.
Politieverantwoordelijken op elk niveau hebben een belangrijke rol te vervullen.
De aanbevelingen van het onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven m.b.t. de “toolbox integriteit” zullen worden onderzocht en desgevallend worden uitgewerkt.

Geïntegreerde werking en steun

Een goede basis- en gespecialiseerde politiezorg verzekeren, is enkel mogelijk mits een kwaliteitsvolle bijdrage van de ondersteunende diensten. Steun op maat verhoogt de tevredenheid van de afnemers.
Het is aanbevolen samenwerkingsverbanden na te streven en te intensifiëren n tussen enerzijds het federale en het lokale niveau en anderzijds de lokale politiekorpsen onderling. Het evalueren en verbeteren van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten, protocols, service level agreements (SLA’s) past in dit raam.
Voor de federale politie is hier een bijzondere taak weggelegd: het is één van haar kernopdrachten operationele en niet-operationele ondersteuning te bieden aan de geïntegreerde politie en de overheden. Zij zal bijzondere inspanningen leveren om haar steunaanbod beter af te stemmen en te differentiëren volgens de behoeften van haar klanten. Een actieve communicatiestrategie is hierbij essentieel.

http://www.polfed-fedpol.be/pub/pdf/NVP2008-2011.pdf

Gepost door: Morkhoven | 07-02-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.