07-01-16

Werkgroep Morkhoven: Problemen met de belastingsaangifte (9)

 

Van Overtveldt Werkgroep Morkhoven.jpgNadat de vzw Werkgroep Morkhoven tal van problemen ondervond met allerlei diensten en de Procureur van Turnhout inzage- en kopijrecht weigerde in een gerechtelijk dossier dat betrekking heeft op de kinderpornozaak Zandvoort (die door de Turnhoutse justitie in de doofpot werd gestopt), duiken er nu problemen op met de belastingsdienst.

---------

van: fiscaal.bemiddelaars <fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be>

aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
datum: 21 december 2015 14:41
onderwerp: Fwd: rechtspersonenbelasting

Onze referte FBD/2015/017199

(te vermelden bij elk contact)

 

Geachte heer,


Hierbij meld ik goede ontvangst van uw mailbericht van 18 december 2015 waarbij u beroep doet op de Fiscale Bemiddelingsdienst.

 

Eerst en vooral moet ik u meedelen dat de Fiscale Bemiddelingsdienst alleen bevoegd is om op te treden indien er zich een blijvend fiscaal geschil voordoet tussen de belastingplichtige en een administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën. Dat wil zeggen dat wij enkel kunnen tussenkomen indien u voorafgaandelijk een geldig bezwaarschrift hebt ingediend bij de Gewestelijk Directeur of indien er een verzoek om ambtshalve ontheffing is ingediend.

 

Alle nuttige informatie hieromtrent vindt u in de in bijlage opgenomen brochure alsook op onze website : www.fiscalebemiddeling.be.

 

Bijgevolg moet ik tot mijn spijt meedelen dat de Fiscale Bemiddelingsdienst niet bevoegd is om problemen inzake ICT-toepassingen op te lossen.  

 

Om u toch enigszins van dienst te zijn geef ik u graag de hiernavolgende informatie.

 

Indien, bij langdurige vertragingen, eventueel uitstel of verlenging van de indieningstermijn wordt verleend, kan u dit vernemen via de link :http://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax/

 

Via de link Webmaster : http://financien.belgium.be/nl/Contact/webmaster kan u de hiernavolgende richtlijnen raadplegen :

 

“Uw vraag gaat over :

  • de website www.financien.belgium.be (bv. : link die niet meer werkt, pagina die niet meer toegankelijk is, opmerkingen over de site, suggesties …) >>> contacteer het team dat de website beheert per e-mail :internet@minfin.fed.be .

 

  • een e-service (bv. : Tax-on-web, MyMinfin, Biztax, Intervat …) >>> contacteer het contactcenter - U kan er elke werkdag terecht op het nummer : 0257/0257 57 of via mail : info.tax@minfin.fed.be.

 

 

  • een specifiek inhoudelijke punt waarop u op deze website geen antwoord vond >>> contacteer het contactcenter. U kan er elke werkdag terecht op het nummer : 0257/0257 57 of via mail : info.tax@minfin.fed.be.”

 

Met vriendelijke groeten,

 

Voor het college van de Fiscale Bemiddelingsdienst,

 

 

Greet Sellekaerts
Secretariaat Fiscale bemiddelingsdienst
Secrétariat Service de conciliation fiscale
Koning Albert II-laan 33, bus 46 - 1030 Brussel
Bd. du Roi Albert II 33, boîte 46 - 1030 Bruxelles
Tel. : 0257/644 92
Fax : 0257/980 57
fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be

Conciliateurs.fiscaux@minfin.fed.be

http://www.fiscalebemiddeling.be

http://www.concilitationfiscale.be

De commentaren zijn gesloten.