03-12-13

Spreekverbod, contactverbod en telefoonproblemen in België


Briefje aan de spamdienst van Skynet dat deel uitmaakt van Belgacom, het grootste telecommunicatiebedrijf in België waarvan oud-justitieminister Stefaan De Clerck tot voorzitter werd benoemd.

Geachte Heer,

 
Zoals ik u reeds schreef, krijgen we voortdurend te maken met spam op onze skynet-blog 'Belgian Justice'.
 
Niet dat ik werkelijk wakker lig van dergelijke onozelheden want de maandenlange terreurcampagne tegen de dochter en 15-jarige kleindochter van Marcel Vervloesem van onze vereniging die vorig jaar plaats had, was natuurlijk andere koek. Die campagne werd in gang gestoken door middel van een sms-je met een doodsbedreiging tegenover Marcel Vervloesem's 15-jarige kleindochter. Het sms-je  bleek van Marcel Vervloesem's halfbroer Victor Vervloesem afkomstig te zijn.
Victor Vervloesem stapte destijds samen met enkele criminele kameraden die geregeld bij hem over de vloer en in 'zijn' dancing kwamen, naar enkele dagbladen en de Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM) om te beweren dat Marcel Vervloesem hen vroeger 'sexueel misbruikt' had.
Het nu genoemde 'slachtoffer' waarvoor Marcel Vervloesem zopas door de correctionele rechtbank van Turnhout die de kinderpornozaak Zandvoort had moeten onderzoeken, opnieuw veroordeeld werd, was de leider van de terroriserende bende die op een bepaald moment over een politiescanner bleek te beschikken. Hij had veelvuldig contact met Victor Vervloesem die inmiddels tot politiechef werd benoemd.
 
De appel valt dus niet ver van de boom, zoals u ziet en dat verklaart waarom tijdens de maandenlange terreurcampagne waarbij al onze skynetblogs maandenlang werden versleuteld, het gerecht van Turnhout niet wilde optreden.
 
De RTBF-medewerkster Gina Bernard die met Marcel Vervloesem samen naar de verdwenen Manuel Schadwald speurde, had destijds maandenlang met telefoon- en internetproblemen op haar Belgacom-lijn te maken. Zij ontving ook voortdurend telefoontjes met doodsbedreigingen zonder dat Belgacom wist te achterhalen waar ze vandaan kwamen.
Enkele uren voor zij uit de weg werd geruimd, had ik nog een kort gesprek met Gina aangaande het antwoord dat ik van oud-justitieminister Stefaan De Clerck had ontvangen ten gevolge van mijn klachten. 
We dienden ons late gesprek echter te onderbreken omdat we elkaar niet meer verstonden. Dat kwam, zoals soms ook tijdens onze acties gebeurde, door een geluid van één of ander toestel op de telefoonlijn.
Ik heb Gina het antwoord van De Clerck nog proberen te faxen maar dat ging niet.
Doordat ik de brief wel naar Marcel Vervloesem kon faxen, wist ik dat de problemen zich bij Gina voordeden.
 
Gina had mij nog wel kunnen toeschreeuwen dat zij ook met Internetproblemen te maken had waardoor ze, met een angstig voorgevoel, 's nachts nog naar haar vriendin die in de buurt woonde, zou rijden. 

Het is rond drie uur 's nachts, op de terugweg naar huis, dat het zogenaamde auto-accident plaats vond.
Dat gebeurde op een kleine brug waarop de baan zich versmalt en er enkel éénrichtingsverkeer mogelijk is. Haar auto botste daar tegen een brugpijler en stortte naar beneden.
Zij was op slag dood.
Kort voor haar overlijden had zij een afscheidsverklaring opgemaakt.
Merkwaardig in deze zaak was dat Gina ons zei dat er met de bedrading van haar auto was geknoeid en we wisten te achterhalen dat zij op het moment van het ongeval door een auto achtervolgd werd.

Om te besluiten, wens ik nog te doen opmerken dat ik, niettegenstaande allerlei problemen in het verleden en de langdurige versleuteling van onze blogs die toevallig samenviel met de maandenlange terreurcampagne waarvan sprake in deze brief, thans tevreden ben over de skynetblogs.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

===

Foto: Gina Bernard

PS. De Turnhoutse procureur Jan Poels werd door justitieminister A. Turtelboom tot kabinetschef benoemd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

van: Jan Boeykens
aan: Spam
cc: Info premier ,
milquet ,
Min.annemie.turtelboom@just.fgov.be
bcc: katholieknieuwsblad ,
hoofdredactie De Morgen
datum: 3 december 2013 13:24
onderwerp: spam op onze skynetblog

Zie ook op:
http://www.boublog.nl/2013/11/26/myra-praat-met-jos-aalders-en-marcel-vervloesem/#comment-26551

Spreek- en contactverbod in België

Briefje van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens aan Marcel Vervloesem

Brussel, 2 december 2013

Beste Marcel,

Bij ons laatste gesprek over de corruptie van de justitie, sprong mijn GSM plotseling met een biep af, wat ik nog nooit had meegemaakt.

Dacht eerst dat het alleen de batterij was.
Maar ik denk dat de Justitie die geen contact tussen ons wil er achter heeft gezeten.
 
Vandaag probeerde ik te bellen. Wat bleek ? Mijn PIN-code was geblokkeerd.
Men vroeg me mijn PUK code in te voeren, wat ik deed, maar het GSM-schermpje bleef leeg.
 
Daarna vroeg men mij opnieuw mijn PUK code in te voeren. Nadat ik dat deed, vroeg men mij mijn PIN code in te vullen.  Toen men mij vroeg om die PIN code te bevestigen, en ik dat deed, verdween mijn ingevoerde code. Het schermpje was leeg en allleen de woorden 'gelieve te bevestigen' bleven staan.
 
Toen ik op het groene telefoontje drukte om iemand rechtsstreeks te bellen, verschenen er de woorden 'alleen noodoproepen'.
 
Maar al mijn nummers bleken weg.
 
Ik drukte opnieuw op het groene telefoontje (afbeelding) en kreeg dezelfde woorden te zien 'alleen noodoproepen' zonder dat ik een nummer van een noodoproep zag staan.
 
Op de site van de Werkgroep Morkhoven staat meer over deze zaak en het feit dat ik niemand meer kon bellen in geval van nood (geen politie, geen geneesheer,).
 
Bij Mobistar zei men dat 'er wel een reden zou zijn indien dat inderdaad zo was'. Daarna ontkende men dat er een probleem was en sprak men van een 'toevallige samenloop van omstandigheden'. Er werd een nieuwe SIM-kaart afgeleverd.
 
Al mijn boodschappen en berichten zijn van de GSM verdwenen.
Ook al mijn telefonische contacten.
Ik vermoed dat die in een mapje van de Belgische Staatsveiligheid op het bureau van de Justitie zijn terecht gekomen.
 
Je mag er gerust van zijn dat ook al onze mails (en mailcontacten) worden afgetapt.
 
Jan

=====

Foto: Marcel Vervloesem op het gerechtshof te Turnhout,  druk omringd door de journalisten die constant schreven dat hij een 'pedofiel' was terwijl ze de kinderpornozaak Zandvoort doodzwegen.  In 2006 legde het gerecht van Turnhout dat de zaak Zandvoort toedekte, Vervloesem een spreekverbod met de pers op dat nog steeds geldt. Bij zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling op 24 augustus 2010, kreeg hij daar nog eens een reisverbod, een verbod om deel uit te maken van een vereniging die kindermisbruiken bestrijdt en een contactverbod met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven bovenop.  Justitie probeerde dus ook de jarenlange vriendschapsbanden van Vervloesem met zijn medestrijders van de Werkgroep Morkhoven die hem gedurende 2 jaar wekelijks in de gevangenis gingen bezoeken, te breken. De justitieministers Laurette Onkelinx (PS, 2003-2007), Jo Vandeurzen (CD&V, 2007-2008), Stefaan De Clerck (CD&V, 2008-2011) en Annemie Turtelboom (Open VLD, 2011-heden) gingen akkoord met deze onmenselijke en bovendien onwettelijke maatregel.

11-09-12

Contactverbod Marcel Vervloesem: Open Brief Turtelboom

turtelboom-prioriteiten-voor-justitie.jpg

Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel 

Brussel, 11.9.2012

Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: 'Partij van de Vrijheid' - spreekverbod - contactverbod - discriminatie

Mag ik u nogmaals doen herinneren aan mijn schrijven waarin ik u wijs op het feit dat de Belgische Staat (Justitie) Marcel Vervloesem verboden heeft om mij te contacteren terwijl we meer dan 30 jaar samen aktie voerden en we dus zeer goed bevriend zijn ?

Dat contactverbod werd hem opgelegd bij zijn voorlopige invrijheidsstelling enkele jaren geleden en werd onlangs door het hof van beroep te Antwerpen dat een meer dan speciale rol speelde in de dossiers rond kindermisbruiken, hernieuwd.

Ook met prinses Jacqueline de Croÿ, die ondervoorzitster is van onze vereniging en die tevens persoonlijk zeer goed bevriend is, mag Marcel Vervloesem geen contact opnemen.

Dat is onmenselijk.  Het is ook een ontoelaatbare tussenkomst in vriendschaps- en andere relaties van Belgische burgers.  De Belgische Staat kan de vriendschapsrelaties van haar burgers niet verbieden.  Zij mag de contacten tussen aktievoerders en levenslange vriendschappen  niet trachten te vernietigen omdat zij bepaalde zaken wil dichtdekken.

Daar komt nog eens bij dat Marcel Vervloesem die stichter is van onze vereniging, ook nog steeds bestuurslid is van onze vereniging en de Belgische Staat op die wijze het functioneren en verderbestaan van onze vereniging belet. 
Volgens onze wettelijke statuten moet onze vereniging regelmatig bestuurs- en algemene vergaderingen organiseren waarop ondermeer beslissingen worden genomen door het voltallige bestuur. Dat kan al enkele jaren niet meer omdat de Justitie Marcel Vervloesem verbiedt om nog verder contact met de andere bestuursleden van onze vereniging op te nemen.
Ik heb de indruk dat de Belgische Staat de werking van onze vereniging tracht te ondermijnen en onze vereniging tracht te doen ontbinden.
Dit betekent echter een aantasting van het recht van iedere Belg om deel uit te maken van een vereniging en om een wettelijke vereniging op te richten in België.
Ik vrees dat het contactverbod dat Marcel Vervloesem per vonnis werd opgelegd, zal gebruikt worden om ook andere wettelijke verenigingen in België, waaronder de vakbonden, op deze manier het zwijgen opleggen. 
Men kan zich zelfs afvragen of de wettelijke verenigingen in België nog wel een wettelijk bestaansrecht hebben.

De beslissing van de Belgische Staat (Justitie) in de zaak Vervloesem, is ook totaal tegenstrijdig met het feit dat mevrouw de Croÿ en ik gedurende twee jaar lang het recht kregen om Marcel Vervloesem wekelijks in de gevangenissen van Hasselt, Brugge en Turnhout te gaan bezoeken.
Waarom kreeg hij dan plots een contactverbod bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ?
Tegen mevrouw de Croÿ en mezelf loopt er immers geen enkel gerechtelijk onderzoek en we hebben geen strafblad.

Marcel Vervloesem kreeg bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ook een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven en tevens zonder strafblad) 'omdat die zijn steun voor Vervloesem had uitgesproken'.

Er zijn nog andere zaken waarover ik mij ernstige zorgen maak. 
Marcel Vervloesem heeft bijvoorbeeld al zes jaar lang een spreekverbod met de pers. Dat werd hem destijds door de Turnhoutse rechters die nalieten om de kinderpornozaak Zandvoort te onderzoeken, per vonnis opgelegd.  De beslissing werd door middel van vonnissen van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank en het hof van beroep te Antwerpen, steeds verder verlengd.
Ik dacht dat er een persvrijheid en een recht op vrije meningsuiting bestonden in België.

Marcel Vervloesem kreeg ook een reisverbod om hem te beletten op buitenlandse kongressen over de kinderpornonetwerken te spreken.  Enkele jaren geleden kreeg hij ook al het verbod om in de Belgische Senaat over de kinderpornonetwerken te komen spreken terwijl oud-senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin hem daartoe reeds had uitgenodigd. 

Hij mag niet meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijdt.
Ik dacht dat iedere Belg het recht heeft om deel uit te maken aan een vereniging en het aanklagen van kindermisbruiken, in tegenstelling tot het toedekken van kindermisbruiken waaraan de Belgische autoriteiten zich schuldig maakten, geen misdaad is.

Deze gang van zaken gaat tevens regelrecht in tegen het regeerakkoord dat voorstelde om protocol 12 bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens goed te keuren waardoor het Europees Hof van Straatsburg de discriminaties ten opzichte van Europese burgers en nationale minderheden kan onderzoeken.  De Senaat keurde dat protocol op 1.12.2011 goed.

Om te verhinderen dat de kiezer op 14 oktober 2012 zal stemmen voor iemand die akkoord gaat met de voornoemde illegale praktijken, verzoek ik u om uw verantwoordelijkheid als justitieminister in deze zaak, op te nemen.
Gezien u persoonlijk tussenbeide kwam in de zaak rond de Antwerpse diamantfraude, in de zaak Belkacem en in de zaak van kamerlid Laurent Michel, kan dat geen enkel probleem zijn.  
Vergeet ook niet dat u op 15.1.2012, naar aanleiding van het gecontesteerde bezoek van een aantal Antwerpse magistraten aan een Jain-tempel in Wilrijk, zei dat u 'om elke zweem van partijdigheid bij magistraten te vermijden, de deontologische code voor de magistratuur wil herbekijken'.
En op 29.4.2012, nadat drie Antwerpse onderzoeksrechters vrijuit gingen na gesjoemel met telefoontaps, kondigde u een 'tuchtstraf voor magistraten' aan. Daarbij zei u dat 'magistraten op dezelfde manier berecht moeten kunnen worden als eender welke andere burger'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Faidersstraat 10
1060 Sint-Gillis

Kopie: pers, verenigingen, europese instellingen,