11-01-14

Doofpotoperatie kindermisbruik: Internet- en computerproblemen

di.rupo.milquet.turtelboom.jpg

Brussel, 11.1.2014

Minister van Binnenlandse Zaken, Noëlle Milquet (cdH, Franstalige christen-democraten), heeft nog altijd niet geantwoord op onze brief inzake de maandenlange terreurcampagne die vorig jaar tegen Morkhoven-bestuurslid Marcel Vervloesem's dochter en 15-jarige kleindochter door een bende onder leiding van twee van zijn aanklagers, werd gevoerd.

Tijdens de terreurcampagne werden er doodsbedreigingen geuit; werd er 's nachts constant met brandbommetjes gesmeten; kreeg een buurman van het geterroriseerde gezin Vervloesem een mes op de keel gezet met de bedreiging dat hij 'zich niet mocht moeien omdat hij anders de bende op zijn nek zou krijgen'; werd er een politiescanner gebruikt om het gezinnetje te bespioneren en de aldus verkregen informatie in de voortdurende sms-jes met doodsbedreigingen te verwerken en werd er zelfs een aanslag gepleegd op Marcel Vervloesem's dochter. Een Herentalse politiecommissaris wou van die aanslag geen proces-verbaal opmaken 'omdat men de nummer van de autoplaat niet had weten te noteren'.  Het gaat hier om een auto die in volle vaart, vanuit de tegenovergestelde richting aankwam en zich plots op het baanvak van de auto van Marcel's dochter begaf. De koplampen werden aangestoken om haar te verblinden en een ongeluk te veroorzaken. Nadien ontving Marcel's kleindochter een sms-je waarin haar werd gevraagd of zij niet gezien had dat het gezicht van haar moeder bleek was uitgeslagen. Marcel's dochter die getrouwd is, draagt de zorg over drie minderjarige kinderen.

Zoals we in de brief aan Milquet schreven, werden tijdens de maandenlange terreurcampagne alle skynet-blogs van de Werkgroep Morkhoven versleuteld, wat op een zorgvuldig geplande actie duidt.

Omdat de klachten met toevoeging van de uitgeprinte sms-jes bij de Herentalse politie niets uithaalden en het gerecht van Turnhout niet wenste op te treden, schreven we naar het Comité P (controleorgaan van politiediensten) en de Hoge Raad van de Justitie (controleorgaan van de Justitie).

Het Comité P liet ons weten dat er een 'onderzoek' zou ingesteld worden maar hiervan werd niets meer vernomen. De Hoge Raad voor de Justitie reageerde niet.

We schreven ook herhaaldelijk naar Premier Di Rupo (Parti Socialiste), justitieminister Turtelboom (Open VLD) en Minister Milquet omdat die samen het zogenaamde Nationaal Veiligheidsplan onderschreven. Premier Di Rupo zei bij de persvoorstelling van het Veiligheidsplan dat de 'veiligheid van iedere burger, een absolute prioriteit is van de regering'. 

Van de beleidscel van Premier Di Rupo ontvingen we regelmatig een mailtje waarin werd gezegd dat er 'kennis werd genomen van onze klacht'.

Minister Turtelboom liet weten dat zij 'omwille van het principe van de scheiding der machten, niet tussenbeide kon komen'.  Maar dat was gelogen omdat Turtelboom uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde en het is, zoals gezegd, het gerecht van Turnhout dat in deze zaak had moeten optreden.

Minister Milquet schreef ons dat zij de Herentalse burgemeester Jan Peeters had gecontacteerd. Maar aan onze klacht werd verder geen gevolg gegeven. Dat komt omdat Peeters die sp.a-kamerlid is die in de jaren '90 onder het Vice-premierschap van Di Rupo even de Staatssecretaris en Minister van Veiligheid is geweest, samen met de genaamde Victor V. die de terreurcampagne door middel van een sms-je met doodsbedreigingen tegenover Marcel's 15-jarige kleindochter opstartte, in het bestuur van de Herentalse sp.a zetelt. Victor V., halfbroer van Marcel, is niet zomaar de eerste de beste. In 2006 werd hij, dank zij de steun van het Herentalse sp.a-bestuur en Peeters, met een 100-tal voorkeurstemmen, gemeenteraadslid van Herentals. Even later werd hij tot Voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie aangesteld. En sinds een paar jaren is hij bestuurslid van de lokale politieraad (Neteland). Er bestaan zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes over Victor V. die nooit onderzocht werden. Door zijn verhaaltje ('ik werd vroeger door mijn halfbroer sexueel misbruikt'), dat werd overgenomen door zijn vrienden in de zogezegde getuigenissen tegenover bepaalde journalisten en de makers van het VTM-programma Telefacts, wist het gerecht van Turnhout Marcel jarenlang voor 'kindermisbruik' te vervolgen. Het is op die manier dat het gerecht van Turnhout dat dus niet wenste op te treden tegen de maandenlange terreur en wiens procureur door justitieminister Turtelboom tot kabinetschef werd benoemd, de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stak.

Het stilzwijgen van het gerecht van Turnhout; de Hoge Raad van de Justitie; het Comité P en de stilzwijgende houding van Premier Di Rupo en de ministers Milquet en Turtelboom in deze zaak, is enkel de voortzetting van de voornoemde doofpotoperatie. Ook de nieuwe klacht van de bendeleider waarvoor het gerecht van Turnhout Marcel enkele maanden geleden veroordeelde, moet binnen dit kader gezien worden. Zoals gewoonlijk, stapte de bendeleider eerst met zijn verhaaltje naar de lokale pers en ging hij vervolgens klacht indienen bij de Turnhoutse justitie, die ongetwijfeld afwist van het krantenartikel.

De Werkgroep Morkhoven en de mensen waarmee ze samenwerkt, krijgen thans ook te maken met computer-, email- en internetproblemen.

We vinden dat Premier Di Rupo en de genoemde ministers en diensten, zoals in tal van regeringsverklaringen werd gesteld, rekening moeten houden met het gevoel van straffeloosheid dat er momenteel heerst. Dat kan alleen gebeuren door onze klachten werkelijk te onderzoeken.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

===

Foto's: Premier Di Rupo en de ministers Milquet (links) en Turtelboom (rechts) bij de persvoorstelling van het Nationaal Veiligheidsplan / Michelle Martin

30-04-13

Terreur in dienst van de doofpotoperatie Zandvoort

zandvoortphotos.jpg

Brussel, 30 april 2013

Het artikel dat hier zopas werd gepubliceerd en waarin de Werkgroep Morkhoven zich ondermeer afvroeg waarom de justitie van Turnhout niet optrad tegen de maandenlange terreur tegenover twee Herentalse gezinnen en buurtbewoners, waaronder aktievoerder Marcel Vervloesem's dochter en oudste kleindochter, werd door de autoriteiten blijkbaar gewist. 

De terreurcampagne die op 17.12.2012 van start ging, werd ook al gevolgd door een wekenlange sluiting van alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven.

====

De Werkgroep Morkhoven is ervan overtuigd dat de bende die maandenlang twee Herentalse gezinnen met minderjarige kinderen en buurtbewoners mocht terroriseren zonder dat de Justitie van Turnhout optrad, deel uitmaakt van de doofpotoperatie in de kinderpornozaak Zandvoort.

Onder de geterroriseerden bevonden zich immers de dochter en de oudste kleindochter (15 jaar) van de Morkhovense aktievoerder Marcel Vervloesem die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde maar metéén aangeklaagd en vervolgd werd waarna de kinderpornozaak Zandvoort werd doodgezwegen.

Niet alleen de houding van de Turnhoutse justitie maar ook de houding van justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) valt op in deze zaak.  Turtelboom liet via de heer Geert Slootmans, attaché van de FOD Justitie, immers antwoorden dat de 'Minister, gelet op het principe van de scheiding der machten, niet kan tussenkomen in deze zaak'. Maar zij benoemde uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef die, na zijn politieke ambtstermijn, ongetwijfeld zijn functie als procureur te Turnhout zal hernemen. 

Wat nog meer opvalt in deze zaak, is het feit dat Turtelboom niet inging op het verzoek van de Werkgroep Morkhoven om, tijdens het proces van Robert M. (bijgenaamd het 'Monster van Riga'), bepaalde documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort die betrekking hadden op het misbruiken en verkrachten van peuters in de Amsterdamse kinderkribben, aan de Nederlandse justitie over te maken. Op die manier kon men Robert M., zoals Marc Dutroux, als een éénzame pervert voorstellen terwijl het kinderpornonetwerk kan blijven bestaan.

De Werkgroep Morkhoven ontving ook geen antwoord van de Hoge Raad voor de Justitie waarbij zij tevens klacht indiende over het in gebreke blijven van de Turnhoutse justitie.

Het duurde maar liefst vier maanden vooraléér de genaamde Victor V. die de terreurcampagne opzette, door de politie voor verhoor werd opgepakt.

Victor V. is toevallig diegene die de internationale media-belangstelling voor de kinderpornozaak Zandvoort wist te stoppen door, eerst zelf, en nadien met enkele bendeleden, naar de Vlaamse pers te stappen waar tegenover zij in koor beweerden in hun jeugdjaren door Marcel Vervloesem 'sexueel misbruikt' te zijn geweest. Nadien werd er een klacht ingediend bij de Turnhoutse justitie. 

Marcel Vervloesem die door het jarenlange mediaproces waarin hij voortdurend aan de schandpaal werd genageld, en door de verdwijning van al de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, gemakkelijk veroordeeld kon worden, kwam in 2010 opnieuw vrij.  Het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven was op 12.11.2010 echter verplicht om een klacht bij de politie van Sint-Gillis (Brussel) neer te leggen omdat zij bijna iedere nacht telefonische doodsbedreigingen ontving. De politie van Sint-Gillis noteerde in haar proces-verbaal ondermeer dat de doodsbedreigingen wel eens van de genaamde Ladislas K. afkomstig konden zijn die, zoals zijn kompaan Victor V. destijds, met een verhaal over 'sexueel misbruik door Marcel Vervloesem' naar de krant was gestapt. De man die zich voortdurend een 'slachtoffer van de pedofiel Marcel Vervloesem' noemt maar geen woord zegt over het feit dat er van zijn kompaan Victor V.  zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan, had op Facebook immers een groep geopend waarin hij eiste dat Marcel Vervloesem 'terug opgesloten zou worden'.

Begin vorig jaar werd Marcel Vervloesem opnieuw aangeklaagd. Dat gebeurde door een zekere Dimitri, een bendelid dat goede contacten onderhoudt met Victor V.  Zoals Victor V. en Ladislas K. destijds hadden gedaan, stapte ook hij eerst met een verhaal over 'sexueel misbruik door Marcel Vervloesem' naar de krant Het Nieuwsblad waarna er een klacht werd ingediend bij de Turnhoutse justitie. Marcel Vervloesem die zopas zijn boek 'Kinderen te Koop' had uitgegeven, verdween toen voor zes maanden achter de tralies zonder dat er enige tastbaar bewijs tegen hem bestond en terwijl de nieuwe beschuldigingen tegen hem door talrijke getuigen waren tegengesproken. De Turnhoutse raadkamer die tot de wederopsluiting van de aktievoerder besliste, bestond uit dezelfde rechters die de aktievoerder jarenlang vervolgd hebben. Deze rechters waren dus ook verantwoordelijk voor de verdwijning van alle ontlastende stukken uit Vervloesem's strafdossier waarin er niettegenstaande het schrijven naar oud-justitieminister S. De Clerck (CD&V, Vlaamse christen-democraten) en de huidige justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen), geen enkel onderzoek werd gevoerd.

Justitieminister Turtelboom die een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt en zegt dat 'het kleinste misdrijf moet bestraft worden', kondigde onlangs tuchtmaatregelen aan ten opzichte van magistraten die ernstige beroepfouten maken of misdaden plegen. Daarvan is echter maar weinig te merken in deze zaak.  

Enkele weken geleden lekte er uit dat de Antwerpse procureur Herman Dams, oud-kabinetschef van de gewezen justitieminister S. De Clerck, ernstige fouten maakte in het dossier van de 26-jarige Jonathan Jacob die in 2010 door leden van het Bijzonder Bijstandsteam van de Antwerpse politie, in een politiecel werd doodgeslagen.  Na een tiental dagen vakantie kon hij zijn werk echter hernemen 'omdat men hem niet meer verder nodig had voor het onderzoek'...

16:55 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, doofpotoperatie, Kindermisbruik, kinderporno, terreur | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |