20-12-15

VZW Werkgroep Morkhoven: Problemen met belastingsdienst

Minister Van Overtveldt.jpg

Nadat de vzw Werkgroep Morkhoven tal van problemen ondervond met allerlei diensten en de Procureur van Turnhout inzage- en kopijrecht weigerde in een gerechtelijk dossier dat betrekking heeft op de kinderpornozaak Zandvoort (die door de Turnhoutse justitie in de doofpot werd gestopt), duiken er nu problemen op met de belastingsdienst.

Hierbij een kopie van ons schrijven aan de belastingsdienst:

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: contr.cd.bruxelles2@minfin.fed.be
datum: 15 december 2015 17:46
onderwerp: rechtspersonenbelasting

Geachte Heer,

 
Uw ref: 0443439557/910
 
Hartelijk dank voor uw schrijven inzake de belastingsaangifte van de vzw Werkgroep Morkhoven.
 
Er zijn verschillende redenen die mij verhinderd hebben om mijn aangifte tijdig in te vullen (alhoewel er reeds jarenlang geen inkomsten en uitgaven meer zijn).
Een van de redenen is dat ik voortdurend word lastig gevallen door de Belgische justitie die de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot heeft gestopt. 
Zoals ik misschien reeds geschreven heb, werd Marcel Vervloesem van onze vereniging na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort waarvoor we de hele internationale pers (waaronder journalisten van de 3 belangrijkste Japanse kranten) over de vloer kregen, aangeklaagd door V.V., een pedofiel die door de Justitie werd ingehuurd en die een voortdurende spreekbuis kreeg in de Vlaamse pers die de kinderpornozaak Zandvoort mede dicht dekte.
Na een jarenlang mediaproces waarin de heer Vervloesem zelf als een pedofiel door het slijk werd gesleurd en de kinderpornozaak Zandvoort werd dood gezwegen, werd de heer Vervloesem veroordeeld en opgesloten in de gevangenis. Doordat men zijn medicatie regelmatig weigerde, is hij daar bijna overleden.
Door onze acties werd hij uiteindelijk vrijgelaten. Maar terwijl we hem gedurende 2 jaar lang soms 2-wekelijks in de gevangenis gingen opzoeken en hij me dagelijks telefoneerde, kreeg hij na zijn vrijlating een spreekverbod met ons opgelegd.
Hij kreeg ook een spreekverbod met de pers en in de pers verscheen er een artikeltje waarin stond dat hij met de Werkgroep had 'gebroken', wat onjuist is.
Twee jaar geleden werden Vervloesem's dochter en haar gezinnetje met drie minderjarige kinderen, maandenlang geterroriseerd door een bende die onder leiding stond van de voornoemde pedofiel. De justitie liet alle blogs van onze vereniging versleutelen zodat we hierover geen verslag konden uitbrengen.
Het gezinnetje werd ieder nacht bestookt met telefonische doodsbedreigingen en het huis werd iedere nacht gebombardeerd met brandbommetjes die zich los door het dak van de veranda boorden waardoor er bijna verschillende keren brand ontstond.
De Justitie van Turnhout die de kinderpornozaak Zandvoort dicht dekte door de heer Vervloesem op basis van de valse klachten van de pedofiel te vervolgen, gedoogde deze terreur. 
Annemie Turtelboom die toen justitieminister was, liet me mededelen dat zij 'gezien het principe van de scheiding der machten niet kon tussenkomen' terwijl zij de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef had aangesteld.
Ik schreef ook naar J Milquet en Elio Di Rupo omdat die samen met Turtelboom het zogenaamde 'Veiligheidscontract van de burger' hadden ondertekend waarin de veiligheid van de burger prioritair werd gesteld.
Mijn schrijven haalde zo goed als niets uit. Het gerecht van Turnhout stelde tenslotte een dossiertje op over de terreur (die zij stilzwijgend ondersteunde) maar daaruit blijken thans enkele honderden pagina's (politierapporten) te zijn verdwenen. Het gezinnetje wordt nog dagelijks op alle mogelijke manieren gepest.
Een paar jaren geleden werd ik plotseling geseind voor een paar klachten wegens laster en eerroof die nog dateerden van 2012 en die afkomstig waren van de pedofiel en zijn vriend politie-agent. Ik had namelijk geschreven dat er van deze pedofiel zo'n 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met jongetjes bestaan die door het gerecht van Turnhout nooit onderzocht waren geweest. Ik had ook aangehaald dat de genoemde politieagent had geweigerd een PV op te maken van de aanslag met een hardrijdende auto op Vervloesem's dochter.
De Borgerhoutse wijkagent liet aan mijn huisbaas toen uitlekken. dat ik geseind stond. Daardoor geraakte ik in conflict met mijn huisbaas en zijn vrouw die in hetzelfde huis woonden. Ik kreeg daardoor ook problemen met de buren.
Vorig jaar kreeg ik plotseling een factuurtje aan van het ZNA (overkoepelend ziekenhuisnetwerk Antwerpen) van een zaak die reeds een jaar geleden financieel geregeld was en waarbij het ziekenfonds zonder problemen was tussen gekomen. Ik kreeg een incassobureau en een deurwaarder op mijn hals en moest tenslotte 230 euro betalen terwijl de hele zaak rond een factuurtje met een onbekend factuurnummer van 20 euro draaide. Ik heb de zaak nu voorgelegd aan het ziekenfonds en ben van plan over deze zaak te blijven schrijven.
Op het moment dat ik de antwoordkaart van mijn aangetekende brief aan Modero in mijn brievenbus kreeg waarin ik zei dat mijn betaling geen schuldbekentenis inhield, ontving ik een aangetekende brief van Belfius waarin mij zonder opgave van reden werd medegedeeld dat men de klantenrelatie opzegde. Ik had echter altijd voldoende geld op mijn rekening staan.
 
Ik heb de indruk dat de justitie mij door deze voortdurende problemen heeft willen verhinderen om mijn administratieve taken correct uit te voeren. De bedoeling is mij het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort en de betrokken pedofiel.
 
Er is ook nog een andere reden voor mijn laattijdig reageren. 
Zoals ik reeds schreef, zijn al jaren geen financiële verrichtingen meer op naam van onze vzw.
Ik schreef daarover destijds naar de belastingsdienst die me zei dat de belastingsaangifte 'toch moest ingevuld worden' terwijl er dus niets is aan te geven.
 
Men sprak destijds over een 'vereenvoudigde aangifte' waardoor de belastingdienst met alle informatie waarover zij tegenwoordig kan beschikken, zelf een belastingsformulier opmaakt.
Indien de gegevens juist zijn en als er niets aan de situatie veranderd is, dan moet men verder niets meer doen.
 
Het is een beetje onzinnig dat ik een belastingsaangifte moet invullen terwijl de vzw al jarenlang geen financiële verrichtingen meer uitvoert.
Voor een deel betekent het ook tijdverlies voor de belastingsdienst. Want bij ons valt er dus niets te rapen.
Dat ligt enigszins anders bij grote vzw's zoals die van de Broeders Van Liefde bijvoorbeeld waarbij jaarlijks miljoenen euro's worden uitgegeven aan personeelsleden en zo verder.
Ik heb nooit begrepen dat dergelijke verenigingen als verenigingen zonder winstoogmerk werden beschouwd omdat er heel wat winst door dergelijke instellingen wordt gemaakt. 
Er zijn ongetwijfeld nog tal van andere verenigingen die men niet onder het label 'vereniging zonder winstoogmerk' kan plaatsen. En dan spreek ik nog niet over tal van frauduleus opgezette vzw's die bedoeld zijn om gelden wit te wassen en de belastingen te ontduiken. Zoals u weet gaat het daarbij om zeer ingewikkelde structuren die heel wat mankracht en onderzoek vergen.
 
Ik zal, omdat het blijkbaar niet anders kan, het formulier van de belastingsaangifte zo snel mogelijk invullen.
 
Ik dank u voor uw begrip.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Jan Boeykens
 
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

10-09-13

Werkgroep Morkhoven: Federale Overheidsdienst Fiscaliteit

Werkgroep-morkhoven.jpg

Brussel, 9 september 2013

Federale Overheidsdienst van de Fiscaliteit
Directe Belastingen
Controle Brussel 2
t.a.v. Mevrouw Vanderstraeten
Paleizenstraat 48
1030 Brussel

Geachte Mevrouw,

Uw ref. 443-439-567 - aanslagjaar 2013

Betreft: vzw Werkgroep Morkhoven - Mijn aangifte in de rechtspersonenbelasting aanslagjaar 2013, balans op 31.12.2012

Hartelijk dank voor uw schrijven van 2.9.2013 waarin u mij schreef dat mijn aangifte, gezien het ontbreken van de balans, de resultatenrekening en het PV van de algemene vergadering ongeldig is.

Zoals ik u bij mijn vorige belastingsaangiften voor de vzw Werkgroep Morkhoven mededeelde, legde de Justitie ons bestuurslid Marcel Vervloesem bij zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling een contactverbod met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven op.

De heer Vervloesem mag ons niet meer zien, spreken of schrijven terwijl wij hem gedurende twee jaren soms twee keer wekelijks in de gevangenis gingen bezoeken.

De heer Vervloesem mag zelfs geen deel meer uitmaken van een vereniging die, zoals de vzw Werkgroep Morkhoven, kindermisbruiken bestrijdt of het dichtdekken ervan door de overheid, blijft aanklagen.

Daardoor heeft de Justitie onze vereniging in feite buiten werking gesteld.

Zoals ik u schreef, zijn er geen financiële verrichtingen en geen algemene vergaderingen meer.  Er zijn al verschillende jaren geen inkomsten en uitgaven meer. Ook voor 2012 zijn er geen inkomsten.

Ik heb u gevraagd of het dan nog wel zin heeft om een belastingsbrief in te vullen. 

U zei me echter dat ik verplicht ben om de belastingsbrief voor de vzw Werkgroep Morkhoven te blijven invullen, wat ik ook gedaan heb. Ik heb daarbij telkens vermeld (en dat geldt ook voor het aanslagjaar 2013) dat er geen inkomsten en uitgaven meer zijn.

Ik schreef u ook dat er geen algemene vergaderingen meer (kunnen) worden bijééngeroepen.

Gezien de maatregel van de Justitie volledig onwettelijk is (iedere Belgische burger heeft het recht om deel uit te maken van een vereniging; iedere Belgische burger heeft het recht om deel te blijven uitmaken van het bestuur van een vereniging die zich niet schuldig maakt aan criminele activiteiten; iedere Belgische burger heeft het recht om met andere burgers om te gaan,) zoals in de Belgische Grondwet en in het Europees Verdrag van de Mensenrechten wordt gesteld, richtte ik mij hiervoor schriftelijk tot justitieminister Turtelboom.  

Minister Turtelboom die geen verder onderzoek wenst te laten instellen naar de kinderpornozaak Zandvoort en die onze documenten over het kindermisbruik in de Amsterdamse kinderkribben blijkbaar niet aan de Nederlandse Justitie wenste over te maken, antwoordde ons dat we 'Marcel Vervloesem dan maar door een ander bestuurslid moesten vervangen'.

Maar ik denk niet dat de Justitie het recht heeft om verenigingen te verplichten om een bestuurslid te ontslaan en een ander bestuurslid aan te stellen.

Ik wil er ook nog op wijzen dat het misleidende berichtje dat de Justitie een paar jaar geleden in Het Nieuwsblad liet plaatsen, ook volledig onwettelijk is. In dat berichtje stond namelijk op een misleidende manier geschreven dat 'Marcel Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven gebroken had' (zie kopie van het artikel in bijlage).

Mag ik u er op wijzen dat men niet alleen onze vereniging buiten werking wil stellen, wat nu dreigt te gebeuren indien de Federale Overheidsdienst Fiscaliteit geen rekening houdt met de opgenoemde feiten.

Men heeft ook reeds drie pogingen ondernomen om onze blog van het internet te verwijderen.

In 2005 liet Marcel Vervloesem's aanklager die als sp.a-gemeenteraadslid in het bestuur van de Geelse Huisvestingsmaatschappij zetelt, een petitie opstellen waarin hij de uitdrijving van Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning en het sluiten van de Morkhoven-blog eiste.  Die eisen werden zelfs besproken in de Herentalse gemeenteraad.

Daarna werd de blog Doofpot Justitie door ondermeer de akties van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut (sp.a) geblokkeerd. (zie link in bijlage)

Vorig jaar werd er een terreurcampagne op touw gezet tegen Vervloesem's oudste kleindochter en dochter. De blogs van de Werkgroep werden daarbij maandenlang geblokkeerd.

In de hoop dat u mij het nodige advies kan verstrekken en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-gillis

voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven.

 

Wordt ook aangetekend verzonden

===

'Kinderpornojager Marcel Vervloesem mag geen contact hebben met pers'

vrijdag 3 december 2010 - Auteur: (ima)

TURNHOUT/HERENTALS - Marcel Vervloesem (58), de zelfverklaarde kinderpornojager, is vrijgelaten onder voorwaarden. Hij mag geen contact hebben met de media.

In het post-Dutroux tijdperk zorgde Vervloesem, het boegbeeld van de Werkgroep Morkhoven, voor grote mediaheisa. Intussen is hem het zwijgen opgelegd. 'Waarom ik niets mag zeggen? Dat moet je aan justitie vragen', zegt hij. 'Ik had het liever anders gehad, maar hou me aan de voorwaarden.'

Vervloesem woont sinds enkele maanden in een appartement in Turnhout. 'Hij komt hier regelmatig over de vloer', zegt een handelaar in zijn straat. 'Ik behandel Vervloesem als een gewone klant. Het valt op hoeveel mensen die man herkennen.'

Vervloesem werd op 6 februari 2008 door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor seksueel misbruik, het verspreiden van pornografische affiches en afpersing. Op 5 september van dat jaar bood hij zich aan in de gevangenis van Turnhout met een schrijfmachine onder de arm. Hij zat ook een tijd zijn straf uit in Brugge.

Enkele maanden geleden werd Vervloesem vrijgelaten uit de gevangenis van Turnhout. Hij zat ongeveer twee jaar in hechtenis.

'Mijn cliënt is invalide. Hij wil een rustig leven leiden', zegt zijn advocaat Raf Jespers. 'Hij heeft er bewust voor gekozen om zich niet opnieuw te vestigen in Koninkrijk in Morkhoven. Hij heeft ook gebroken met de Werkgroep Morkhoven'.