19-08-13

Fraude sociale woningen: Bruno Tobback

2 oktober 2012

Geachte heer Boeykens,

Het betreft hier concrete klachten aan het adres van een huisvestingsmaatschappij. Ik ken de details van het dossier niet en kan als partijvoorzitter niet tussenkomen in deze aangelegenheid. Dit valt trouwens onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Wonen, Freya Van den Bossche. Daarom stuur ik uw aanklacht door voor verdere opvolging.

Met vriendelijke groeten,

Bruno Tobback
Voorzitter sp.a

van:     sp.a <info@s-p-a.be>
Antwoorden op:     "sp.a" <info@s-p-a.be>
aan:     werkgroepmorkhoven@gmail.com
datum:     2 oktober 2012 16:17
onderwerp:     Re: Fraude bij sociale huisvesting Geel
===

5 november 2012

Geachte Heer Tobback,

Betreft: fraude sociale woningen

Ik wens u nog eens te danken voor uw antwoord van 2 oktober 2012 inzake de fraude inzake sociale woningen bij de Geelse Huisvesting.

U schreef mij dat u mijn klacht, voor verdere opvolging, aan de Vlaams minister van Wonen, Freya Van den Bossche (sp.a) had gestuurd die mij tot nogtoe niets liet weten.

De zaak is bijzonder ernstig want, zoals u uit onze bijgaande brief van 3 maart 2011 aan minister Van den Bossche kan lezen, is er ook sprake van politieke corruptie en blijkt hierbij ondermeer een sp.a-gemeenteraadslid van Herentals te zijn betrokken. 

Verder is het vanzelfsprekend bijzonder schrijnend wanneer een gezinnetje met een 82-jarige zieke moeder, omwille van het welzijn van een fabrieksdirecteur die onterecht een sociale woning kreeg toegewezen, op straat worden gezet. Dergelijke handelswijze hoort niet thuis binnen de sp.a die zich 'sociaal', 'progressief' en 'alternatief' noemt. Het tast de geloofwaardigheid van uw partij aan.

Het is niet mijn bedoeling om het beleid van de sp.a op alle vlakken in vraag te stellen maar wanneer deze zaak niet wordt opgeklaard, dan zal ik verplicht zijn om bij de eerstkomende federale verkiezingen voor de N-VA te stemmen terwijl de sp.a reeds een flink stemmenverlies heeft geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Mijn persoonlijke stem zal wel geen verschil uitmaken maar er zijn heel wat mensen die geschokt gereageerd hebben op het gebeurde.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Minister Van den Bossche: geen onderzoek naar fraude

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpgMinister Van den Bossche heeft heel wat mooie woorden inzake sociaal woonbeleid maar deed niets om te verhinderen dat een gezinnetje met een 80-jarige zieke vrouw, ten voordele van een fabrieksdirecteur die geen recht had op een sociale woning, op straat werden gezet.

De Minister vond het ook niet nodig om de fraude inzake sociale woningen van de Geelse Huisvesting te laten onderzoeken...

===

Vlaamse Regering
Vlaams minister van Energie, Wonen,
Steden en Sociale Economie
Marieiaarsplein 7, 1000 Brussel
Tel. O2 552 6100 - Fax 02 552 6101
kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be

Aan Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
6 maart 2011

Logement expulsions

Woonzekerheid is een belangrijke voorwaarde om het recht op menswaardig Wo-
nen te realiseren. In de Vlaamse Wooncode is dan ook ingeschreven dat een
huurovereenkomst met een sociale verhuurder steeds van onbepaalde duur is en
enkel in uitzonderlijke gevallen kan beëindigd worden.

Los van de opzeg omwille van het verwerven van een eigen woonst, moet het
steeds gaan om een ernstige of blijvende tekortkoming van de verplichtingen als
huurder. De sociale verhuurder zal dus steeds zijn beslissing moeten kunnen mo-
tiveren. Het hoort ook bij zijn maatschappelijke roi om niet te licht om te Springen
met het opzeggen van een huurovereenkomst, maar soms zijn er feiten of situa-
ties die tot een opzeg kunnen ieiden. Wat de precieze aanleiding was van de uit-
huiszetting kan ik niet inschatten. 

l-let Vlaams woonbeleid voorziet wel in maatregelen om situaties te vermijden die
aanleiding kunnen geven tot een opzeg van de sociale huurovereenkomst. Ik denk
hierbij aan het betaalbaar houden van de huurprijzen door een betere Wisselwer-
king tussen inkomen, gezinssamensteliing en Woonkwaliteit. Daarnaast Wil ik ook
dat het in de sociaie woonwijken zelf aangenaam Wonen is door de sociale ver-
huurder en andere organisaties aan te moedigen initiatieven te nemen die bijdra-
gen tot een warme en solidaire samenleving.

De sociale verhuurder is een belangrijke partner om mijn beîeid uitte voeren. Ik
reken erop dat zij hun veranhrvoordelijkheid nemen en instaan voor basisbegelei-
dingstaken. Deze zijn zelfs Wettelijk bepaald en dus afdwingbaar. Ik kan echter
niet verwachten dat zij alle problemen oplossen. Dat zou niet Correct zijn. Daarom
is er voorzien dat ze zich bij situaties die de opzet van hun basistaken overstijgen,
moeten wenden tot meer gespecialiseerde diensten die de huurder wel kunnen
verder helpen. Zo neemt ieder zijn verantwoordelijkheid in het belang van het be-
trokken gezin. Er is daarbovenop voorzien in de regelgeving dat een sociale ver-
huurder eerst het OCMW dient te contacteren alvorens een opzeg te betekenen
als het gezin niet meer verdient dan 17.348 euro. Deze maatregel zou de zwakste
huurders extra moeten beschermen.

Dit zijn belangrijke afwijkingen op de private huurwetgeving, Waar de verhuurder
enkel instaat voor de verhuur van een woonst, niet meer en niet minder. Dat ver-
taalt zich bijvoorbeeld in opzegmogelijkheden zonder motivatieplioht. Ik denk hier-
bij aan een opzeg na afloop van een driejaarlijkse periode, een geplande renovatie
van het pand of het door de eigenaar zelf betrekken van de woonst. Tevens kan
van een private verhuurder binnen de huidige federale regelgeving niet dezelfde
inspanning verwacht worden om huurders te ondersteunen die moeilijkheden on-
dervinden om hun verplichtingen na te komen. Bijgevolg vertaalt zich dat in het
sneller overgaan tot gerechtelijke procedures bij betalíngsachterstand of overlast.

Ook mag niet vergeten worden dat het uiteindelijk de vrederechter is die als objec-
tieve instantie zai oordelen over de gegrondheid van een verzoek tot opzeg van
een sociale huurovereenkomst door de verhuurder. Dat is een bepaling uit de Wo-
ninghuurwet Waar ik als Vlaams minister niet kan van afwijken. Ik vind dat ook niet
zo erg. Ik vind het juist belangrijker om in te spelen op de oorzaken. Ik kan hier
refereren naar het Wetsvoorstel dat je zelf hebt aangehaald: We moeten huurach-
terstai trachten te vermijden door de (sociale) huurprijzen betaalbaar te houden en
tevens voorzien in genoeg extra sociale woningen om zeker de meest kwetsbare
alleenstaanden en gezinnen binnen het sociaal huurstelsel een plaats te kunnen
geven. Zoals daarnet gesteld biedt het sociaal huurstelsel immers een betere be-
scherming dan het private huurstelsel.

Het toezicht op de sociale huisvestingsmaatschappijen zeit wordt op een professi-
onele manier uitgeoefend door het agentschap inspectie RVVO. Zij gaan na of de
sociale Woonorganisaties handelen conform de wetgeving en de beginselen van
behoorlijk bestuur. Hierbij is het controleren van de toewijzingen een evidente op-
dracht van het agentschap, waardoor willekeur zou moeten uitgesloten worden.
Wanneer er zich toch onregelmatigheden zouden voordoen, dan zal de toezicht-
houder optreden.

U vroeg me ook naar de rol van de VVH? De Vereniging voor Vlaamse Huisves-
tingsmaatschappìjen is de koepel-en belangenvereniging van de Vlaamse sociale
huisvestingsmaatschappijen uit de huursector. Hierbij behartigt en verdedigt ze de
gemeenschappelijke belangen van alle sociale huisvestingsmaatschappijen in het
Vlaamse Gewest. Tevens verstrekt ze informatie aan haar leden en organiseert ze
een samenwerkingsverband tussen de leden. De vereniging treedt ook op als
werkgeversvertegenwoordiger voor de aangesloten leden bij het sectoraal loon-
overleg. Ze heeft dus op het vlak van het dagelijks bestuur van een SHNI eerder
een indirecte en ondersteunende rol te spelen.

Met Vriendelijke groeten,

Freya Van den Bossche
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/08/14/temp-5998b309eb327f0c6113356eb45034a9-7896401.html

http://socialisme-versus-activisme.skynetblogs.be/sociale-woningbouw/

Minister Van den Bossche pakt fraude niet aan

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpg14 augustus 2013

Minister Freya Van den Bossche
Martelaarsplein 7
1000 Brussel

Brussel, 14 augustus 2013

Geachte Mevrouw Van den Bossche,

Ik heb nog altijd geen afdoend antwoord gekregen op mijn brief van 3 maart 2011 (zie kopie van deze brief in bijlage) aangaande het geknoei en fraude met sociale woningen door de Geelse Bouwmaatschappij.

Ik vrees dat de sp.a-resultaten bij de eerstvolgende verkiezingen op een negatieve wijze beïnvloed zullen worden indien u nalaat om op te treden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

 

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

===

'Antwoord' 19 augustus 2013

Geachte heer,

Wij verwijzen  naar het antwoord dat U op 5/4/2011 werd verstuurd in antwoord op uw mail van 18/3/2011. Op 13/11/2012 werd dit antwoord u nogmaals doorgestuurd!

Met vriendelijke groeten,

Kabinet minister Van den Bossche

=====================================================================

18 maart 2011

Minister Freya Van den Bossche
Martelaarsplein 7

1000 Brussel

Geachte Mevrouw,

Betreft: Geelse Bouwmaatschappij - onderzoek naar geknoei met sociale woningen

Ik zond u op 3 maart jl. een schrijven in verband met het gezin B. en hun 82-jarige zieke moeder die, na wat geknoei met toekenningen van sociale woningen, door de Geelse Huisvesting op straat dreigen te worden gezet. 

Op 6 maart jl. deelde ik u mede dat er mij nog andere gevallen bekend waren inzake het geknoei met sociale woningen maar, zoals in het geval van mijn eerste brief, mocht ik tot dusverre geen antwoord van u ontvangen.

In bijlage zend ik u een kopie van een artikel aangaande de bewoners uit de Violettestraat in Groot-Vorst die door de Geelse Huisvesting uit hun woning dreigden gezet te worden.

Gezien het onaanvaardbaar is dat kansarme gezinnen en oudere mensen zondermeer (en zoals in dit geval onder het mom van 'renovatie') uit hun sociale woningen worden gedreven ten gunste van meer begoede personen die geen recht hebben op een sociale woning; en gezien het sociale woonbeleid juist bedoeld is om kansarme gezinnen en personen van een woning te voorzien, verzoek ik u nogmaals om een grondig onderzoek te laten instellen en niet nalaat om op de gepaste manier in deze op te treden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Hierbij het voornoemde artikel waaruit blijkt dat het uitdrijven van de 82-jarige zieke vrouw geen alleenstaand geval is.  Een kopie van dit artikel werd eveneens naar minister Van den Bossche(Sp.a) gezonden.

===

'Antwoord' 22 maart 2011

Geachte heer,

Zoals telefonisch toegelicht zullen de rechtstreeks betrokkenen die ons contacteerden, na onderzoek, ingelicht worden.

Met vriendelijke groeten,

Kabinet minister Van den Bossche

van:     VAN DEN BOSSCHE, kabinet <kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be>
aan:     Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
datum:     22 maart 2011 15:02
onderwerp:     RE: Logement expulsions

=====================================================================

12 november 2012

Brussel, 12.11.2012

Minister Freya Van den Bossche
Martelaarsplein 7
1000 Brussel

Geachte Mevrouw Van den Bossche,

Sp.a-voorzitter Bruno Tobback deelde mij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 mede dat hij mijn schrijven inzake het geknoei met sociale woningen binnen de Geelse Huisvesting waarbij naar alle vermoeden een sp.a-gemeenteraadslid uit Herentals is betrokken, naar u doorstuurde omdat u, als Minister van Woonbeleid terzake bevoegd bent.

Ik kreeg nog altijd geen antwoord uwentwege.

In het verleden schreef ik u (en tal van sp.a-mandatarissen) ook herhaaldelijk aan omtrent deze zaak maar ook toen antwoordde u niet.

Ik heb de indruk dat u deze zaak wilt dichtdekken.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Kopie: hans.bonte.sp.a.vilvoorde, john.crombez.sp.a.vlaamsparlement, deconinck.sp.a, david.geerts.sp.a., caroline.gennez.sp.a, kitir.sp.a, renaatlanduyt.sp.a, karin.temmerman.sp.a, bruno.tobback.sp.a, bruno.tuybens.sp.a.dekamer, dirk.vandermaelen.sp.a.dekamer, oostende.sp.a, ann.vanheste.sp.a, myriam.vanlerberghe.sp.a.dekamer
(het Antwerpse sp.a kamerlid Maya Detiège vroeg om van onze mailing-lijst geschrapt te worden)

===

'Antwoord' 13 november 2012

Geachte heer,

Wij verwijzen  naar het antwoord in bijlage dat U op 5/4/2011 werd verstuurd in antwoord op uw mail van 18/3/2011.

Met vriendelijke groeten,

Kabinet minister Van den Bossche

van:     VAN DEN BOSSCHE, kabinet <kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be>
aan:     Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
 "VAN DEN BOSSCHE, kabinet" <kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be>
cc:     "hans.bonte@vilvoorde.be" <hans.bonte@vilvoorde.be>,
 "john.crombez@vlaamsparlement.be" <john.crombez@vlaamsparlement.be>,
 "info@deconinck.belgium.be" <info@deconinck.belgium.be>,
 "david.geerts@dekamer.be" <david.geerts@dekamer.be>,
 "caroline.gennez@s-p-a.be" <caroline.gennez@s-p-a.be>,
 "medewerker@kitir.be" <medewerker@kitir.be>,
 "info@renaatlanduyt.be" <info@renaatlanduyt.be>,
 "karin.temmerman@s-p-a.be" <karin.temmerman@s-p-a.be>,
 "bruno.tobback@s-p-a.be" <bruno.tobback@s-p-a.be>,
 "bruno.tuybens@dekamer.be" <bruno.tuybens@dekamer.be>,
 "dirk.vandermaelen@dekamer.be" <dirk.vandermaelen@dekamer.be>,
 "oostende@s-p-a.be" <oostende@s-p-a.be>,
 "ann.vanheste@s-p-a.be" <ann.vanheste@s-p-a.be>,
 "myriam.vanlerberghe@dekamer.be" <myriam.vanlerberghe@dekamer.be>
datum:     13 november 2012 08:30
onderwerp:     RE: België: sp.a corruptie

Het gezinnetje en de 80-jarige vrouw werden na een lange lijdensweg en een zelfmoordpoging van de vrouw van het gezinnetje, zonder meer op straat gezet.  Minister Van den Bossche liet de fraude en corruptie met sociale woningen door de Geelse Huisvesting niet onderzoeken. De fabrieksdirecteur die geen recht had op een sociale woning en die de klachten tegen het gezinnetje met andere buurtbewoners organiseerde, kreeg kort nadien een nieuwe sociale woning bij een andere sociale huisvestingsmaatschappij toegewezen zonder dat hij zich op de wachtlijst moest inschrijven.

 

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/08/14/temp-5998b309eb327f0c6113356eb45034a9-7896401.html

http://socialisme-versus-activisme.skynetblogs.be/sociale-woningbouw/

14:52 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, fraude, Minister Van den Bossche | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-11-12

Fraude sociale woningen: Brief Bruno Tobback

kies.socialist.welvaart.gezin.jpg

5 november 2012


Geachte Heer Tobback,

Betreft: fraude sociale woningen

Ik wens u nog eens te danken voor uw antwoord van 2 oktober 2012 inzake de fraude inzake sociale woningen bij de Geelse Huisvesting.

U schreef mij dat u mijn klacht, voor verdere opvolging, aan de Vlaams minister van Wonen, Freya Van den Bossche (sp.a) had gestuurd die mij tot nogtoe niets liet weten.

De zaak is bijzonder ernstig want, zoals u uit onze bijgaande brief van 3 maart 2011 aan minister Van den Bossche kan lezen, is er ook sprake van politieke corruptie en blijkt hierbij ondermeer een sp.a-gemeenteraadslid van Herentals te zijn betrokken. 

Verder is het vanzelfsprekend bijzonder schrijnend wanneer een gezinnetje met een 82-jarige zieke moeder, omwille van het welzijn van een fabrieksdirecteur die onterecht een sociale woning kreeg toegewezen, op straat worden gezet. Dergelijke handelswijze hoort niet thuis binnen de sp.a die zich 'sociaal', 'progressief' en 'alternatief' noemt. Het tast de geloofwaardigheid van uw partij aan.

Het is niet mijn bedoeling om het beleid van de sp.a op alle vlakken in vraag te stellen maar wanneer deze zaak niet wordt opgeklaard, dan zal ik verplicht zijn om bij de eerstkomende federale verkiezingen voor de N-VA te stemmen terwijl de sp.a reeds een flink stemmenverlies heeft geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Mijn persoonlijke stem zal wel geen verschil uitmaken maar er zijn heel wat mensen die geschokt gereageerd hebben op het gebeurde.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----

Fraude met sociale woningen: Brief Minister Van den Bossche

Freya.van.den.Bossche.jpgBrussel, 5.11.2012

Geachte Mevrouw Van den Bossche,

 
Ik zond u op 3 maart 2011 de onderstaande brief aangaande geknoei met sociale woningen door de Geelse Huisvesting waarbij een sp.a-gemeenteraadslid van Herentals is betrokken.

Ik mocht tot heden echter geen antwoord van u ontvangen.
 
Mag ik u verzoeken om een grondig onderzoek te laten instellen in deze zaak zonder dat u, vanwege partij-politieke redenen, de genaamde Victor V. in bescherming neemt ?
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
hoogachtend,
 
Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
Kopie aan:  
hans.bonte.sp.a.vilvoorde, john.crombez.sp.a.vlaamsparlement, deconinck.sp.a, maya.detiege.sp.a.dekamer, david.geerts.sp.a., caroline.gennez.sp.a, kitir.sp.a, renaatlanduyt.sp.a, karin.temmerman.sp.a, bruno.tobback.sp.a, bruno.tuybens.sp.a.dekamer, dirk.vandermaelen.sp.a.dekamer, oostende.sp.a, ann.vanheste.sp.a, myriam.vanlerberghe.sp.a.dekamer, bart.dewever.vlaamsparlement, geert.bourgeois.n-va, kabinet.muyters.vlaanderen, jan.peumans.n-va, henk.cuypers.vlaamsparlement, luc.demullier.vlaamsparlement, christa.merken.vlaamsparlement, kris.vandijck.n-va,  lies.jans.n-va, vera.celis.n-va., lieven.dehandschutter.n-va., mark.demesmaeker.n-va, matthias.diependaele.n-va, tine.eerlingen.n-va, danielle.tjonck.n-va, marc.hendrickx.n-va, liesbeth.homans.n-va, willy.segers.n-va, senaat.helgastevens, jan.jambon.n-va, manu.beuselinck.n-va, pers, justitiediensten, verenigingen, personen,
------

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpgOpen Brief aan de Vlaamse minister van Woonbeleid, mevrouw Freya Van den Bossche


Van: Jan Boeykens
Datum: 3 maart 2011 21:13
Onderwerp: Geelse Bouwmaatschappij
Aan: kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be

Brussel, 3 maart 2011

Minister Freya Van den Bossche
Martelaarsplein 7
1000 Brussel

Geachte Mevrouw,

Betreft: Geelse Huisvesting - geknoei en fraude met sociale woningen - verzoek tot het instellen van een onderzoek

Zoals u weet, probeerde mevrouw Breughelmans uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Noorderwijk,Herentals) enkele dagen geleden zelfmoord te plegen doordat de Geelse Bouwmaatschappij, haar met haar gezin en haar 80-jarige zieke moeder, uit haar sociale woning wil drijven.

Mevrouw Breughelmans, betaalt  haar huur al 23 jaar lang op een correcte manier.

In het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelen twee Herentalse gemeenteraadsleden. Eén van die Herentalse gemeenteraadsleden is de genaamde Victor V. (sp.a) die toevallig ook de man was die de klachten tegen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven organiseerde.

Victor V. betrekt zelf al jarenlang een sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij in de voornoemde wijk.

Enkele jaren geleden werd er in de wijk 'Koninkrijk' een petitie opgesteld waarin werd geëist dat Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij zou gezet worden en de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet verwijderd zou worden.

De petitie die slechts door een tiental mensen uit het entourage van Victor V. was getekend, werd door de tussenkomst van CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels uit Noorderwijk, zelfs in de Herentalse gemeenteraad besproken. Victor V. was toen nog geen gemeenteraadslid.

Uw politieke collega, de Herentalse burgemeester Jan Peeters (die tevens voorzitter is van het Herentalse Sp.a-bestuur waarvan Victor V. lid is), zei dat hij 'wel oren had inzake de woninguitdrijving van Marcel Vervloesem gezien het imago van Herentals en omgeving geschaad werd'. Peeters vergat in zijn verklaringen aan de lokale pers, blijkbaar rekening te houden met het feit dat Marcel Vervloesem toen nog voor het Hof van Beroep te Antwerpen moest verschijnen en dus niet eens veroordeeld was. Inzake de verwijdering van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet, repliceerde Peeters dat hij dit 'door de juridische dienst van de Stad Herentals zou laten onderzoeken'. Vorig jaar werd Marcel Vervloesem dan door de Geelse Bouwmaatschappij zonder pardon uit zijn woning gezet.

Ik kan er misschien nog even aan toevoegen dat de petitie tegen Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven mede werd getekend door de genaamde Hilde C., die destijds de buurvrouw was van Marcel Vervloesem. Deze vrouw had nochthans geen recht op een sociale woning.  Op de eerste plaats was zij eigenares van een huis te Berlaar waar zij woonde.  Bovendien kwam zij niet in aanmerking voor een sociale woning omdat zij niet voldeed aan de voorwaarde dat men eerst drie jaar lang in de stad of gemeente waarin men de aanvraag doet, moet wonen. Hilde C. schreef naar een aantal parlementsleden, ministers en Herentalse gemeenteraadsleden en verzocht hen of men haar geen viendendienst wilde bewijzen.  De minister antwoordde dat zij 'niet in aanmerking kwam' maar dank zij de collega van Victor V. die als Herentals gemeenteraadslid in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelt, wist zij vrijwel onmiddellijk aan een sociale woning te geraken. Dat ging ten koste van de mensen die werkelijk behoefte hebben aan een sociale woning en die soms al jarenlang op een wachtlijst staan. We hebben toevallig enkele kopies van de brieven die mevrouw C. naar de politici schreef en van de antwoorden van die politici in ons bezit. 

Het is opmerkelijk dat, zoals voor de uitdrijving van 'Marcel Vervloesem, ook in de zaak van mevrouw Breughelmans een petitie werd opgesteld die door een tiental mensen uit de omgeving van Victor V. werd getekend. Daarin werd het gezin Breughelmans van 'geluidsoverlast' beschuldigd. Deze petitie werd via de wijkagent Ronny N. die nooit een vaststelling deed van 'geluidsoverlast' en er dus ook geen P.V. van opstelde, aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij bezorgd die deze klacht metéén ernstig nam. De directie baseerde zich dus louter op een gezegde.

De Geelse Bouwmaatschappij, die zich intussen Geelse Huisvesting noemt, liet daarop door haar sociaal assistente Ilse V. een sociaal onderzoek openen waaraan de betrokken wijkagent met zijn persoonlijke beschuldigingen tegenover mevrouw Breughelmans, mocht deelnemen.

Ilse V. schreef in haar brief van 4.11.2008 aan mevrouw Breughelmans: 'Met deze brief willen wij bevestigen dat u gevraagd heeft om samen met de buren rond de tafel te zitten om een oplossing te zoeken voor het burenprobleem. De buren hebben negatief geäntwoord'. Er bestaat zelfs een bandopname van een gesprek waarin Ilse V. zegt dat de buren (een ex-fabriekdirecteur en zijn gezin die eigenlijk geen recht hadden op een sociale woning) 'niet willen meewerken'.

Door de corruptie binnen het bestuur van de Geelse Huisvesting, stelde Ilse V. op een bepaald moment echter dat mevrouw Breughelmans diegene was die 'de verzoeningspogingen steeds tegenwerkte'.

Omdat ik vind dat de sociaal-zwakkeren binnen onze maatschappij en de bewoners van sociale woningen extra moeten beschermd worden en zeker geen slachtoffer mogen worden van politieke intriges en geknoei met sociale woningen, waarbij zij tot wanhoop worden gedreven, verzoek ik u om deze zaken grondig te onderzoeken.

Het sociale woonbeleid in Vlaanderen dat door uw Ministerie wordt gesubsidieerd, mag niet leiden tot Siciliaanse toestanden waarbij wijkcriminelen en corrupte politici mensen uit hun woningen drijven omdat zij met de vrijgekomen woningen bepaalde  'vriendendiensten' willen bewijzen.

Mag ik u tenslotte nog doen opmerken dat Victor V. destijds een wijkcomité oprichtte waarin hij zichzelf tot 'directeur-generaal' aanstelde en waarin gesproken werd over de toekenning van sociale woningen ?  Mevrouw Breughelmans en haar man zijn toevallig ook zeer goed bevriend met Marcel Vervloesem waartegen, zoals gezegd, destijds ook een petitie werd opgesteld om hem uit zijn sociale woning te drijven. De kinderen van mevrouw Breughelmans kwamen vrijwel iedere dag op bezoek bij Marcel Vervloesem. Die vriendschappelijke band kwam ook tot uiting in de ontlastende verklaringen die zij destijds ten gunste van Marcel Vervloesem aflegden. Maar, zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele jaren geleden moest toegeven, verdwenen die ontlastende stukken uit het strafdossier van de correctionele rechtbank van Turnhout.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

17:25 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, fraude, Minister Van den Bossche | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |