15-02-13

'Veiligheid van de Burger': Antwoord van Premier Di Rupo's kabinet

Di.Rupo.Veiligheid.jpg

 
van: Info premier.fed.be
aan: Jan Boeykens

datum: 15 februari 2013 18:11
onderwerp: RE: 'Veiligheid van de Burger': Brief aan Premier Elio Di Rupo
verzonden door: premier.fed.be

Geachte Heer,

We hebben uw mail goed ontvangen, waarvoor dank.

Uw mail werd doorgestuurd naar de medewerkers van de Eerste minister voor verder gevolg.

Met vriendelijke groeten,

De Beleidscel van de Eerste minister

=====

van: Jan Boeykens
aan: Info premierpremier.fed.be
datum: 15 februari 2013 18:37
onderwerp: Re: 'Veiligheid van de Burger': Brief aan Premier Elio Di Rupo
 
Geachte Heer,
 
Hartelijk dank voor uw antwoord.

Laat ons hopen dat er nu een einde komt aan dit onbegrijpelijk stilzwijgen van Minister Milquet inzake de 'Veiligheid van de Burger'.

Ik schrijf de Minister reeds maandenlang omtrent de voortdurende terreur op een minderjarige en haar ouders die zelfs resulteerde in een aanslag.

Zoals ik Minister Milquet schreef, zijn daar ook politiediensten bij betrokken.

In die zin is de Minister dus dubbel verantwoordelijk want zij is, benevens politiek verantwoordelijke voor de Veiligheid van de Burger, ook verantwoordelijk voor de goede werking van de politiediensten alhoewel ik de indruk heb dat de Minister niet erg veel politieraden heeft bezocht om zich ter plaatse te vergewissen van de manier waarop er in de praktijk te werk wordt gegaan. En ik doel hierbij niet alleen op de corrupte politieraden maar over de werking van de politieraden in het algemeen en over de manier waarop er overleg wordt gepleegd met de gemeentelijke, provinciale besturen en nationale overheden.

Van de heer Slootmans van de FOD Justitie ontving ik een (weliswaar laattijdig) antwoord omtrent het feit dat de Justitie te Turnhout niet optrad in deze zaak alsof men de daders van de doodsbedreigingen en aanslag, omwille van de klachten die zij tegen een aktievoerder bij de Justitie in hebben gediend, wilde beschermen.

De slachtoffers van de wekenlange doodsbedreigingen en aanslag, hebben echter niets met aktie en aktievoerders te maken.

Het gaat hier enkel om een gezinnetje met vier kinderen waarvan er één zeer zware schoolproblemen heeft en een ander kind autistisch is.
 
Zoals reeds aangehaald, maakt het feit dat er bij de doodsbedreigingen iemand betrokken is die destijds tot voorzitter van de gemeentelijke commissie van Veiligheid en Politie werd benoemd en thans lid is van de Politieraad, deze zaak bijzonder ernstig.
 
De Minister kan niet zwijgzaam blijven toezien. 
Het wordt langzaam tijd dat Minister Milquet dit beseft.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

17-11-12

Corruptie en kindermisbruiken: brief sp.a

Vervloesem.Boeykens.deCroÿ.Turnhout.jpg

van: Werkgroep Morkhoven
aan: hans.bonte, john.crombez.vlaamsparlement, deconinck, david.geerts.dekamer, caroline.gennez.s-p-a, medewerker.sp.a.kitir.be, renaatlanduyt, karin.temmerman.s-p-a, bruno.tobback.s-p-a, bruno.tuybens.dekamer, dirk.vandermaelen.dekamer, oostende.s-p-a.be, ann.vanheste.s-p-a, myriam.vanlerberghe.dekamer
cc: René Hartkamp.redactie.nu.nl, Redactie Argusoog, redactie.volkskrant.nl, hoofdredactie.demorgen.be, kleintje stelling.nl, katholieknieuwsblad.nl, 2e Kamerfractie D'66.nl,
datum: 17 november 2012 19:32
onderwerp: Belgische politiek: sp.a corruptie

---

Aan de mandatarissen van de sp.a (sociaal, progressief, alternatief)

Brussel, 17 november 2012

Beste vrienden,
 
Freya Van den Bossche deelde ons intussen mede dat zij reeds antwoordde op ons schrijven uit 2011 in verband met het geknoei inzake sociale woningen door de Geelse Huisvesting en de betrokkenheid van een Herentals sp.a-gemeenteraadslid.
 
Wij kunnen ons echter niet herinneren van een schrijven te hebben ontvangen en hebben dit aan Van den Bossche dan ook gemeld.
 
Wij zouden graag een kopie van dit beweerde schrijven ontvangen.
 
We zullen ons echter, hoe dan ook, op deze zaak blijven toespitsen omdat het immers een belangrijk politiek onderwerp is, en verbonden is met de grondbeginselen van het socialisme en de vlaamse socialistische partij (sp.a).
 
Zoals u wellicht al weet, heeft het genoemde sp.a-gemeenteraadslid ook een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes op zijn naam staan.
Dank zij de onvoorwaardelijk steun van de sp.a die hem voortdurend politiek benoemde, werden deze zaken echter dichtgedekt.
Dat zorgde ook voor het in de doofpot stoppen van de kinderpornozaak Zandvoort die destijds de internationale pers haalde omdat er voor het eerst sprake was van een internationaal geörganiseerd kinderpornonetwerk.

Wij zenden u hierbij een kopie van onze recente publikatie over de processen-verbaals van het voornoemde sp.a-gemeenteraadslid dat door de sp.a nog steeds voor 100 % wordt gesteund en nu zelfs in de politieraad Neteland zetelt waarvan de Herentalse burgemeester en sp.a-kamerlid Jan Peeters, de voorzitter is.
 
In afwachting van uw antwoord, en erop rekenende dat u niet blijft kiezen voor de klassieke struisvogelpolitiek, teken ik,
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
Foto
Marcel Vervloesem, prinses J. de Croÿ en Jan Boeykens bij het verlaten van het justitiepaleis te Turnhout. Tijdens het mediaproces dat bijna 11 jaren duurde, werd Marcel Vervloesem voortdurend als een 'zelfverklaarde pedofielenjager', 'laffe kindermisbruiker', 'pedofiel' en 'geesteszieke' aan de schandpaal genageld. Het is op die manier dat de aktievoerder uiteindelijk kon worden veroordeeld en ook de kinderpornozaak Zandvoort met haar 99.000 slachtoffers werd dichtgedekt. 

Opmerkelijk
Sp.a-kamerlid Renaat Landuyt, die in de bijzondere Kamercommissie Seksueel Misbruik zetelt, pleit voor een algemeen geldende meldplicht voor feiten van kindermisbruik. De plicht zou voor iedereen gelden, zodat biecht- en beroepsgeheim niemand zouden vrijstellen... 

Sp.a en kindermisbruiken

Di.Rupo.jpg

Premier Di Rupo (P.S., Parti Socialiste) werd destijds beschuldigd van de sexuele omgang met een minderjarige. De zaak werd echter nauwelijks onderzocht en Di Rupo werd niet vervolgd in deze zaak doordat de pers de klachten van het vermeende slachtoffer in twijfel trok.

Enkele maanden geleden werd Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven, via de krant Het Nieuwsblad, opnieuw van 'sexueel misbruik van een minderjarige' beschuldigd terwijl daar geen enkele grond voor bestond.

In tegenstelling tot de zaak Di Rupo, werd het verhaal onmiddellijk ernstig genomen en de nog steeds zwaar zieke Vervloesem verdween opnieuw voor vijf maanden achter de tralies.

Het Nieuwsblad was toevallig ook de krant die, na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort in 1998, plotseling afkwam met een verhaal over 'vroegere sexuele misbruiken van Marcel Vervloesem' waarna deze krant hem gedurende het mediaproces dat 11 jaar duurde, voortdurend als een 'zelfverklaarde pedofielenjager', 'laffe kindermisbruiker', 'pedofiel' en 'geesteszieke' aan de schandpaal nagelde. Vervloesem werd na deze jarenlange criminalisering waarbij, zoals de Hoge Raad voor de Justitie laattijdig toegaf, zelfs alle ontlastende stukken uit zijn strafdossier verdwenen, toen gedurende twee jaren op een onmenselijke wijze in de gevangenis opgesloten. De vzw Werkgroep Morkhoven is er nog steeds van overtuigd dat de Belgische autoriteiten hem uit de weg hebben willen ruimen.

Het eerste verhaal over 'sexueel misbruik' in Het Nieuwsblad, kwam van Vervloesem's halfbroer die dank zij de sp.a een snelle politieke carrière kon opbouwen.

Over deze halfbroer, een homo-sexueel die onlangs op een theatrale manier in het huwelijk trad met een andere man, bestaan er echter een 30-tal processen-verbaal over zedenfeiten met jongetjes die nooit onderzocht werden.

Bijna alle mandatarissen van de sp.a werden ingelicht over deze zaak maar niemand reageerde.

Het is dus duidelijk dat de sp.a ('Sociaal', 'Progressief' en 'Alternatief', de vroegere socialistische partij) deze zaak dichtdekte. En dat was waarschijnlijk ook bedoeld om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot kunnen stoppen. Want iederéén sprak immers over Marcel Vervloesem en niemand sprak nog over de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 99.000 slachtoffers en daarin reeds genoemde zedenmisdrijven in de Amsterdamse kinderkribben. 

Sp.a-kamerlid Renaat Landuyt spreekt op zijn Facebook-pagina steeds over het kindermisbruik binnen de katholieke kerk en pleit op een felle manier voor de verlenging van de verjaringstermijn voor kindermisbruiken. Landuyt werd echter meermaals gecontacteerd zonder dat hij reageerde en is dus mee verantwoordelijk voor de dichtgedekte kindermisbruiken binnen zijn partij en in de kinderpornozaak Zandvoort. Het stilzwijgen van Landuyt heeft ongetwijfeld ook te maken met het feit dat hij destijds met Luk Willems (CD&V), een wetsvoorstel indiende om de discriminatie van homo's te verbieden.

De vzw Werkgroep Morkhoven die beslist niet anti-homo gericht is, vindt echter dat het verbod tot discriminatie van homo-sexuelen niet tot de bescherming van homo-sexuelen die kinderen sexueel misbruiken, mag leiden. Het verbod tot discriminatie laat ook niet toe dat kindermisbruiken worden dichtgedekt.

De Werkgroep gaat niet akkoord met het stilzwijgen van de sp.a, en heeft besloten om, in de aanloop naar de eerstvolgende federale verkiezingen in 2014, deze kwestie op haar politieke agenda te plaatsen. Politieke discussies mogen zich niet beperken tot de klassieke verkiezingspannels op TV waarin alleen de naar stemmen hengelende beroepspolitici aan het woord worden gelaten.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----------------------------

 

wittemars1996.jpg

Processen-verbaals Victor Vervloesem, halfbroer van Marcel Vervloesem:

1) Brief van L.V. uit herentals dd. 20 juli 1999 gericht aan de Procureur, thans berustend in TU.37.98.102448 / 98:
“Johan D. vertelde mij dat hij opgestookt was door Victor Vervloesem om Marcel aan te klagen. Ikzelf weet dat Victor Vervloesem er een verhouding op nahield met Johan D. Johan D. verklapte mij dat Marcel hem nooit iets had aangedaan “.
2) Brief van L.C. uit Haarlem dd. 24 juni 2001 toegekomen bij Walter Wellens lid Gerechtelijke Politie Turnhout:
” Ik werd destijds toen ik 12 jaar was aangerand door Victor Vervloesem. Ik deed daarover klacht bij het parket van Turnhout rond 14 februari 2001.”
3) Brief aangetekend dd. 14 februari 2001 aan de Procureur te Turnhout:
” Ik heb in de krant gelezen van de klachten van Victor Vervloesem tegen zijn halfbroer Marcel. Ik wens klacht neer te leggen tegen Victor Vervloesem wegens aanranding op mijn persoon. Victor Vervloesem heeft mij als kind sexueel misbruikt. Hij bond me naakt aan een boom en bedreigde mij mijn geslachtsdeel te zullen afkappen met een zichel. Hij misbruikte ook M.C. ”
4) Brief van C.E. uit Herentals 28 januari 2004 gericht aan diverse overheden en advokaten:
” Ik volgde de aantijgingen van Victor Vervloesem en zijn kompanen opzichtens Marcel Vervloesem in de kranten en wil daarop toch reageren. Mijn zoontje van 14 jaar werd onlangs tesamen met zijn vriendje het slachtoffer.
Het was Victor Vervloesem die zich masturbeerde voor zijn ogen en probeerde om zich te vergrijpen aan mijn zoontje en diens vriendje.”
5) Brief berustend bij de lokale politie Herentals pv. 107025 /05 van L.V. uit Morkhoven:
” Victor Vervloesem had met andere personen afgesproken om Marcel Vervloesem aan te klagen via een Sociaal Centrum. De klachten tegen Marcel Vervloesem waren door Victor Vervloesem opgezet .”
6) Brief van E.M. uit Wakkerzele dd. 13.09.05 neergelegd bij de Politie Herentals:
” Victor Vervloesem viel het minderjarig kind N.C. sexueel lastig. Hij deed dat ook met S.D. ”
7) Proces-verbaal lokale politie Neteland 16.12.2004 pv. TU.L7.109698 / 2004, verhoor M.V.A. uit Wiekevorst:
” Ik weet van enkele dagen geleden dat Victor Vervloesem zowel het kind N.C. als S.D.S. sexueel heeft lastig gevallen en hun geslachtsdelen heeft willen vastgrijpen. ”
8. Proces-verbaal Politie Heist.o.d.Berg dd.13.12.2004 pv. ME.18.L7.104977 / 2004 verhoor ST.D. uit Arendonk:
” Ik kan u zeggen dat ik aangerand ben geweest door Victor Vervloesem aan ” stekkesvijver ” te Morkhoven. Deze heeft geprobeerd mijn geslachtsdelen te grijpen. De feiten deden zich voor in het bijzijn van mijn vriendje N.C. uit Morkhoven. ”
9) Brief dd. 20 augustus 2004 van D.S. uit Herentals:
” In de zomer was ik omwille van een regenbui samen met mijn vriendje gaan schuilen in een hut. Plots kwam daar Victor Vervloesem aan. Hij vroeg of wij eens wilden trekken. Wij dachten dat het om een sigaret ging. Vic deed zijn broek open en begon zich voor onze ogen te masturberen op een gegeven
ogenblik wilde hij mijn geslacht grijpen, wij zijn toen gaan lopen.”
10) Pv. Politie Herentals dd. 28.04.2005 – pv 103493 / 05 verhoor N.C. uit Herentals:
” Victor Vervloesem beging zedenfeiten voor mijn ogen. Hij begon zich af te
trekken. Ik heb daar met mijn vriendje al verklaringen bij uw diensten over
afgelegd. ”
11) Brief van A.P. uit Antwerpen dd. 25 juli 2005 bij Politie Herentals pv.
1.7025 /05:
” Victor Vervloesem heeft het jongetje N.K. samen met zijn vriendje sexueel misbruikt. De vader van N.K. heeft bij tal van diensten deze zaak aangekaart. Maar volgens de vader wordt Victor Vervloesem beschermd door Burgemeester P.
Toen ik las wat in de kranten stond over u heb ik de politie ingelicht. ”
12) Brief van M.V. uit Turnhout aan het parket van Turnhout inzake TU. 37.10.102448 / I998:
” Ik heb Victor Vervloesem en Johan D. lang gekend. Johan vertelde mij destijds dat toen hij 13 jaar was, dat hij door Victor Vervloesem was verkracht. Ik heb hem toen gezegd dat tegen zijn ouders te zeggen. Hij durfde niet. ”
13) Brief dd. 8.7.2005 van H.D.W. uit Hulshout bij Politie Herentals berustend in TU.37.L7.103093.05:
” Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op Nick C. Het kind vertelde mij dit. De vader meldde de zaak aan het parket te Turnhout. ”
14) Brief dd.14.12.05 van M.S. uit Westerlo berustend in
TU.37.10.102448/98:
” Misschien is het druggebruik van N.C. het gevolg van de aanranding op hem door Victor Vervloesem .”
15) Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 – TU.37.10102448 / 98:
” Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor Vervloesem in verbindng treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor Vervloesem twee van mijn vriendjes heeft aangerand. ”
16) Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 – TU.37.10.102448.98:
” Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat
Victor Vervloesem hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. ”
17) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan de Procureur van Turnhout:
” Ik heb Victor Vervloesem de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. ”
18) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven aan Victor Vervloesem. TU. 37.10.102448 – 98:
” Met verontwaardiging neem ik kennis van de zedenfeiten die u pleegde met mijn zoontje en zijn vriendje. Als vader wens ik niet meer dat je nog in de buurt van mijn zoontje komt. Ik heb van mijn zoontje en zijn vriendje gehoord hoe je hen betrekt in je perverse aktiviteiten met minderjarigen. Ik heb de advokaat van je broer over je ingelicht .”
19) Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004:
” Victor Vervloesem bij de OCMW-raad in Herentals. Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW-raad zetelt .”
20) Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de
bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 – TU.37.10.102448 – 98:
” Ik kreeg 10.000 bfr van Victor Vervloesem om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto’s van vervaardigde. Johan D. kreeg van Victor Vervloesem 15.000 bfr voor eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv-zender VTM moest doen.”
21) Proces-verbaal dd. 9 .1.2006 dienst opsporingen Politie Zuiderkempen – TU.L3.100118 – 2006 verhoor D.L.M.:
” Ik ben samen met mijn vriendje C. uit Herentals aangerand door Victor Vervloesem uit Morkhoven. De feiten deden zich voor te Morkhoven. Victor Vervloesem masturbeerde zich voor ons. Victor Vervloesem vroeg of wij wilden trekken. Hij had zijn lul in zijn handen. Hij was zich aan het aftrekken.
Wij hebben die feiten verteld aan de moeder van N.V. die ons de raad gaf dit te melden. Er zijn daarover verklaringen van opgenomen.”
22) Brief van N.V. uit Morkhoven dd. 8.1.2006 in TU.37.L7.103093 – 05:
” Mijn vriendje vertelde mij dat hij was aangerand door Victor Vervloesem.
Er was nog een ander jongetje bij het slachtoffer. ”
23) Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 – 2003 – dd 5.7.2005 – TU. 37.10.102448/98F:
” Victor Vervloesem heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen.”
24) Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 – Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.:
” Victor Vervloesem had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor Vervloesem chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor Vervloesem hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel Vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer ingetrokken.”
25) Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 – Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.:
” Victor Vervloesem manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel.”
26) Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout – TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.:
” Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen.”
27) Brief van W.V.S. berustend bij advokaat D. Df.:
” Ik moest het zakje met drugs en het bamboestokje bij Marcel Vervloesem in huis binnensmokkelen voor R.V.S. en zijn vader. In ruil kreeg ik drugs.

Verzonden aan: hans.bonte.sp.a.vilvoorde, john.crombez.sp.a.vlaamsparlement, deconinck.sp.a, maya.detiege.sp.a.dekamer, david.geerts.sp.a., caroline.gennez.sp.a, kitir.sp.a, renaatlanduyt.sp.a, karin.temmerman.sp.a, bruno.tobback.sp.a, bruno.tuybens.sp.a.dekamer, dirk.vandermaelen.sp.a.dekamer, oostende.sp.a, ann.vanheste.sp.a, myriam.vanlerberghe.sp.a.dekamer, bart.dewever.vlaamsparlement, geert.bourgeois.n-va, kabinet.muyters.vlaanderen, jan.peumans.n-va, henk.cuypers.vlaamsparlement, luc.demullier.vlaamsparlement, christa.merken.vlaamsparlement, kris.vandijck.n-va, lies.jans.n-va, vera.celis.n-va., lieven.dehandschutter.n-va., mark.demesmaeker.n-va, matthias.diependaele.n-va, tine.eerlingen.n-va, danielle.tjonck.n-va, marc.hendrickx.n-va, liesbeth.homans.n-va, willy.segers.n-va, senaat.helgastevens, jan.jambon.n-va, manu.beuselinck.n-va, pers, justitiediensten, verenigingen, personen,

Maya Detiège (sp.a Antwerpen) vroeg om van de mailinglijst van de vzw Werkgroep Morkhoven geschrapt te worden...

Foto's: 1) Elio Di Rupo 2) Witte Mars, Brussel 1996

17:49 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, België, kindermisbruiken, politieke partijen, sp.a | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-08-12

Manifestatie Michelle Martin: politieke springplank...

Lejeune.Turtelboom.jpg

Enkele jaren geleden stuurde Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven uiterst schokkend materiaal uit de kinderpornozaak Zandvoort naar Jean-Denis Lejeune die toen nog de grote man was van Child Focus.
Dat werd door Lejeune overgemaakt aan de Justitie waarmee hij, bij wijze van spreken, dagelijks aan tafel zat. Het materiaal werd echter als een klacht tegen Vervloesem opgevat.
Korte tijd nadien verdween Marcel Vervloesem door het jarenlange mediaproces dat tegen hem werd gevoerd, voor 2 jaar achter de tralies.
Waarom maakt Lejeune die het intussen tot adviseur energie en leefmilieu op het kabinet van staatssecretaris Melchior Wathelet heeft geschopt, zoveel tamtam rond de vrijlating van Michelle Martin en vond hij de kinderpornozaak Zandvoort onbelangrijk ?

zandvoort_warmerdam_NL_6.gif

5/4/12, 13:31  − bron: ANP

15:12 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, Michelle Martin, politieke partijen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |