11-04-10

Marcel Vervloesem: Open Brief

Marcel Vervloesem: Open Brief

Dimanche, avril 11, 2010
By Jan Boeykens

Brussel, 11.4.2010

Geachte Mevrouw,

Betreft: werking gevangenisdirectie en PSD te Turnhout, dossier Vervloesem, klachten

OK. Bedankt voor uw informatie.

We hebben nu klachten over de gevangenis van Turnhout. Het zijn geen klachten inzake de bewakers maar wel klachten inzake de directie (5 directeurs voor amper 152 gevangenen) en de psycho-sociale dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout die weer al het mogelijke doen om het dossier van de heer Vervloesem van onze vereniging te boycotten.

De strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen had een paar weken geleden nochthans een aantal beslissingen genomen die dienden uitgevoerd te worden.
En de procureur had daarbij zelfs gezegd dat de heer Vervloesem of zijn advocaat zich tot hem moesten richten indien de directie van de gevangenis van Turnhout en de PSD opnieuw dwars zouden liggen.

Erwin Boosten van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout, had ook nu weer beloofd werk te zullen maken van het dossier alhoewel zijn dossier al vier maanden geleden klaar had moeten zijn.
In plaats van werk te maken van het dossier, maakte de heer Boosten de uitvoering van het vonnis echter onmogelijk en vertrok hij vervolgens zonder enige verwittiging voor 4 weken op vacantie waardoor het dossier weer volledig stil ligt.

Op 18 mei 2010 komt de zaak opnieuw voor de strafuitvoeringsrechtbank en zal de heer Boosten weer met het zoveelste ekscuus afkomen. Een noodzakelijke afspraak met een geneesheer werd al reeds een week NA de zitting van 18 mei gepland.
Men hoeft dus geen helderziende te zijn om te zien wat er gaat gebeuren.

De heer Vervloesem nam contact op met directeur Hendrickx van de gevangenis van Turnhout die zijn schouders ophaalde en zei dat hij ‘er niets aan kon veranderen’. Hij zei op een cynische manier dat de heer Vervloesem het ‘maar via zijn connecties moest regelen’.

De heer Vervloesem die zwaar ziek is (de geneesheer heeft hem nu speciale medicamenten voorgeschreven om een niercrisis en een voortdurende nierdialyze te voorkomen als dat mogelijk is), heeft nu naar de Procureur geschreven. Ik vermoed dat zijn advocaat hetzelfde zal doen.
Er werd ook een aangetekende brief naar Minister van justitie Stefaan De Clerck gestuurd die, met zijn diensten, talloze keren werd gecontacteerd maar een echte struisvogelpolitiek voert op gebied van het gevangenisbeleid.

De heer Vervloesem is niet het enige slachtoffer van het wanbeleid van De Clerck en zijn diensten.
Tal van gevangenen (en hun naasten) zijn tevens het slachtoffer van de praktijken van PSD’s en gevangenisdirecties waartegen de gevangenen niets kunnen ondernemen omdat de gevangeniswet (de Wet Dupont uit 2004) enkel maar op papier bestaat en de rechten van de gevangenen op geen enkel gebied garandeert.
Vandaar dat er zo’n willekeur heerst in de Belgische gevangenissen en alles in het honderd loopt.
De spanning tussen de gevangenen en de cipiers (die er meestal niets aan kunnen doen) is daardoor soms te snijden is. Dat heeft reeds tot heel wat stakingen en rellen geleid zonder dat er ook maar iets verandert.

Ik zal nu een officiële klacht indienen bij de gevangenisdirectie en bij de heer Hans Meurissen, directeur-generaal van het gevangeniswezen, die reeds tientallen keren werd aangeschreven maar deze zaken laat gebeuren. Ik zal u een kopie van mijn schrijven bezorgen.

Omdat ik weet hoe de klachten van gevangenen worden ‘afgehandeld’ en ik al lang weet dat de gevangenisadministratie niet werkt, schrijf ik ook nog eens een aangetekende brief naar minister De Clerck die ik zal laten vertalen en overal zal laten publiceren en naartoe zal laten zenden. Een andere mogelijkheid bestaat er immers niet.
Anders worden we weer gedurende 24 maanden van het kastje naar de muur gestuurd en schuiven minister De Clerck en zijn diensten de schuld van hun onbekwaamheid en desinteresse af op de gevangenisdirectie. Op die manier hoeven zij zelf niets te doen en kunnen zij zichzelf indekken en hun verantwoordelijkheid afschuiven, moest het verkeerd aflopen met de heer Vervloesem.
U begrijpt dat ik hen die kans niet wil gunnen, temeer omdat we van plan zijn om hen voor de rechter te slepen als het zover is.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

PS. De strafuitvoeringsrechtbank van 18 mei 2010 zou wel eens voor de laatste keer kunnen bijéénkomen. De heer Vervloesem is, met zijn hartziekte, suikerziekte, nierproblemen, sluimerende kanker en meer dan 20 spoedopnames en spoedoperaties, van plan om een punt te zetten achter deze eindeloze comedie. We kunnen hem alleen maar gelijk geven. Indien minister De Clerck en zijn diensten geloven dat het overlijden van de heer Vervloesem de enige manier is om de kinderpornozaak Zandvoort en de verdwijning van dossierstukken en kinderpornomateriaal in de doofpot te stoppen, dan moeten zij dat maar doen. Wij, en de meer dan 300 mensen die de petititie ‘Free Marcel Vervloesem’ tekenden, wensen hen nog veel sukses toe.

http://morkhoven.org/wordpress/?p=695

 

10-12-09

Marcel Vervloesem: psycho-sociale dienst/Minister De Clerck blokkeren dossier

Marcel Vervloesem: gevangenisrapport 6.12.2009


MarcelMastVan: Jo Reymen
Verzonden: zondag 6 december 2009
Aan::zohra.othman, Zoé Genot, zembla, Voorzitter Vaste Commissie Justitie Nederland, vankrunkelsven, Tine.Vandertaelen, stefaan.declerck, Stan De Jong, STAES Bart, Sabine De Béthune; Ruf Nachtergaele, Roelie Post, robert.bas, Renaat Landuyt, raf.jespers, paulvanbuitenen, ordomedic, Ondervoorzitter Vaste Commissie Justitie Nederland, nova, micheline.sieren, michel.bouffiaux, micha kat, Mia Deschamphelaere, Marc Verwilghen, Liga Voor Mensenrechten, lieselot.bleyenberg, lee.uyttenhove, ingrid.vranken, info.just.fgov, hubert.brouns, herman.vanrompuy, hans.meurisse, guy.deruyck, francis.vanmol, Flor Van Noppen, els.deloof, els.baart, Douglas De Coninck, zoeklicht, Clotilde Nyssens, Carine Russo, BAETEN Ries, anthony.christiaens, Annemie Bulté, andre.vannieuwkerke, amnesty, Alain Fauvage
Onderwerp: Stand van zaken Marcel Vervloesem 06/12/2009 !!
Urgentie: Hoog

Beste,

Op 1 december 2009 heeft Marcel Vervloesem (MV) ’s avonds via de griffie van de gevangenis te Turnhout het advies gekregen van de directie op zijn aanvraag tot Voorwaardelijke Invrijheidstelling. Dat advies was opgesteld op 28 november 2009 en ondertekend door Eric Geudens, officieel de directeur van de gevangenis van Turnhout, maar eigenlijk directeur-attachee … Zoals te verwachten was ook dit advies weeral negatief, en gebaseerd op de volgende bemerkingen:

1)  » De reclassering van de betrokkene staat niet op punt. Er is nog geen instelling of dienst gevonden om de effectieve gespecialiserde begeleiding inzake sexuele feiten op zich te nemen. Wel is profesor Cosyns van het UFC bereid om nadien de algemene begeleiding op zich te nemen »

In zijn schrijven aan de PSD Turnhout van 4 augustus 2009 zegt Dr. Cosyns van het UZA-UFC letterlijk: « Een eventuele ambulante psychiatrische begeleiding moet plaatsvinden in de bredere context van een rehabilitatieplan. Volgens het ingediende dossier wordt betrokkene slechts in januari 2010 toelaatbaar voor V.I. Ten gepaste tijden zijn we bereid om met de PSD Turnhout de mogelijkheid van een ambulante psychiatrische begeleiding te bespreken en voornamelijk de voorwaarden onder welke deze begeleiding veilig zou kunnen verlopen. »

Volgens mijn informatie heeft de PSD Turnhout sinds 4 augustus 2009 (reeds 4 maanden!) nog steeds geen contact opgenomen met het UFC-UZA van Dr. Cosyns om deze ambulante psychiatrische begeleiding te bespreken …

2)  » Het risico op het plegen van nieuwe feiten blijft hoog, zowel tijdens verlof als bij vrijstelling, zowel bij de dochter als bij mevrouw de Croÿ. Gezien mevrouw de Croÿ als de h. Boeykens hem volledig steunen, valt een belangrijk signaalfunctie t.o.v. ontoelaatbaar gedrag weg, waardoor de risico op recidive groter wordt. »

Over het feit dat MV reeds 3 jaar voorwaardelijk vrij was op bevel van de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling en in zijn eigen woonst 2 huizen (!) naast één van de zogenaamde « slachtoffers » woonde, en dit zonder dat er zich ook maar één overtreding of probleem voordeed tijdens die voorwaarden, wordt weeral met geen woord gerept …

Van de verslagen van de justitie-asistenten die uitwezen dat er wel degelijk positief advies kan gegeven worden voor penitentiair verlof bij Jan Boeykens en Jacqueline de Croÿ én bij zijn dochter Wendy, is er geen spoor terug te vinden … Ondergetekende heeft op 17 juni 2009 in een aangetekend schrijven naar o.a. de PSD Turnhout gemeld dat hij ermee akkoord gaat dat MV bij hem op penitentiair verlof komt. Sindsdien ( bijna 6 maanden later!) is er nog geen enkele justitie-assistente bij hem op bezoek geweest om na te gaan of verlof bij hem mogelijk is, en wordt er over dit voorstel met geen woord gerept …

3) « Als betrokkene bij zijn dochter gaat wonen, is het risico dat hij de slachtoffers zou verontrusten groter dan wanneer hij terecht zou kunnen bij mevrouw de Croÿ. Toch blijft daar ook het risico bestaan dat hij door het bespelen van de media en de betrokkenheid bij de organisaties rond pedofilie, de slachtoffers zou verontrusten. »

Als er vroeger in zijn eigen woonst, 2 huizen naast een zogenaamd « slachtoffer » geen problemen waren, waarom zouden er dan problemen zijn als hij bij zijn dochter Wendy, 7 km (!) van de zogenaamde « slachtoffers », op verlof gaat?!

Het valt ook zéér sterk op dat men vooral bang is voor de betrokkenheid van MV bij verenigingen die pedofilie bestrijden, en dat die verenigingen gretig gebruik maken van de media, en het zal ook vooral daarom zijn dat hem telkens zijn verlof, uitgangspermissie, voorwaardelijke invrijheidstelling en electronisch toezicht wordt ontzegd …

4) « Er is weinig verandering in de houding van de betrokkene t.o.v. zijn slachtoffers te bespeuren. Hij blijft enkel zijn problemen benadrukken, terwijl de zedenfeiten worden geminimaliserd of ontkend »

In de vorige stand van zaken van 23 november 2009 kon u in bijlage lezen dat verschillende zogenaamde « slachtoffers » in aangetekende brieven en P.V’s.aan het parket van Turnhout en bij de politiediensten hebben verklaard dat de beschuldigingen tegen MV opgezet zijn door Victor V., halfbroer van Marcel Vervloesem, en tegen betaling en onder druk en bedreiging door deze probleemjongeren (drugs, diefstal, …) zijn afgelegd in de pers en op TV. De rechter die MV veroordeelde, wilde echter geen rekening houden met deze ontlastende verklaringen en weigerde ze op te nemen in het dossier … Deze PV’s en aangetekende brieven zijn op te vragen bij de griffie van het parket van Turnhout, als ze, zoals de CD-roms van de kinderpornozaak Zandvoort, ook niet uit het dossier gehaald zijn … Deze zaak in hangende bij het EHRM te Straatsburg …

5) « Betrokkene zou terecht kunnen bij zijn dochter of bij mevrouw de Croÿ. Er is nog geen specifieke begeleiding inzake sexuele misdrijven (?!). Er is een ernstig risico op het verontrusten van de slachtoffers, ofwel door zijn woonsreclassering in de regio ofwel door zijn betrokkenheid bij verenigingen tegen pedofilie die gretig gebruik maken van de media. »

Dit is gewoon een herhaling van de vorige punten, hieraan kan je zien hoe het ‘advies’ in elkaar geknutseld wordt … Geen woord over de ambulante begeleiding van Dr. Cosyns, geen woord over de positieve verslagen van de justitie-assistenten, geen woord over de positieve voorlopige invrijheidstelling zonder problemen of overtreding van de voorwaarden, geen woord over de medische toestand van MV en de talrijke medische onderzoeken en ingrepen, geen woord over de bemerkingen die zijn advocaat de Heer Raf Jespers formuleerde op de Personeelsbijeenkomst van 17 september 2009 i.v.m. de voorwaardelijke vrijlating, …

Op woensdag, 25 november 2009, de dag nadat de Heer directeur-attachee Eric Geudens en de Heer Erwin Boosten van de PSD mijn vorige stand van zaken hebben ontvangen, werd er onder de celdeur van MV een briefje van de PSD én de directie geschoven met volgende inhoud: « Beste Marcel, ik wil je bij deze laten weten dat je, indien je dit wenst, je altijd een gesprek mag aanvragen met de PSD in het kader van je reclassering. Groeten. Erwin. »
Op donderdag, 26 november 2009 schrijft MV een rapportbriefje aan deze Erwin Boosten van de PSD met de vraag tot een onderhoud.
Tot op heden is er op dit schrijven nog niet de minste reactie gekomen … Waarschijnlijk diende dit briefje om het personeel van de PSD Turnhout in te dekken, net zoals het schrijven van het Bestuur der Strafinrichtingen een tijdje geleden, waarin deze dienst vermelde « dat ze, na een diepgaand onderzoek (?), het vertrouwen in de PSD Turnhout bevestigen ». MV en zijn advokaat zijn in dit « diepgand onderzoek » nooit gehoord … MV heeft dan ook voor « gelezen en NIET goedgekeurd » getekend …

Er schijnt ook heel wat kritiek te zijn op psychiater Dr. Leander van de PSD, men begrijpt niet goed hoe deze persoon verslagen ondertekent om de verloven van MV af te nemen terwijl deze persoon MV maar één keer (!) gesproken heeft op 17 september 2009 om 12u. … Men begrijpt ook niet goed hoe het komt dat MV maar één keer de maatschappelijke assistente van de PSD te zien kreeg op 1 juli 2009 … hoe kan men op deze manier een fatsoenlijk dossier samenstellen en een juist advies geven?!

Ik hou jullie op de hoogte.

Vriendelijke groeten,

Namens Marcel Vervloesem,

Jo REYMEN,

Brussel