20-04-11

Arbi Zarmaev: Amnesty International’s letter to Minister De Clerck

Nadezhda Banchik, member of Amnesty International USA, urges Stefaan De Clerck, Minister of Belgian Justice, to end the tortures inflicted to Commander Arbi Zarmaev and free him.

San Jose, April 20, 2011.

Respected Minister Stefaan De Clerck,

Being a member of Amnesty International USA, and in addition, being myself an emigrant from the former Soviet Union, I am completely devastated hearing about the plight of Mr. Arbi Zarmaev, a Chechen, an asylum seeker from Chechnya. I was entirely desperate learning that Mr. Zarmaev was arrested in Belgium and subjected to beating and torture via forcible deprivation of food and drinking water, shackling, and sleep deprivation. Information about torturing of any prisoner in Belgium, the EU member country, renown for its adherence to human rights and law obedience, make me think that our entire world is moving towards a new Holocaust, since the Holocaust was made possible when Western world completely rejected any protection for a human life at all and for a certain ethnic group in particular. That time such a group were Jews. This time, it seems to me, the Chechens are made an ethnic group for trade-off deals with criminal Russian regime.

I am afraid not only for a Chechen young man who is « guilty » only of defending his homeland from marauders, murders and robbers known to the whole world as Russian mafia state. it seems that Belgium authorities secretly decided to make Arbi Zarmaev slowly dying behind grates just for secret deal with Russian criminals! I am also afraid of your country’s reputation as reliable and law-obedient, human-rights protected country belonging to the Western civilization, that just recently was considered moral leader of the whole world. No more humane place in this world? No more Geneva Convention for a tiny group that was unlucky to be designed international scapegoat in the epoch of international « anti-terrorism » war?! But who is a bigger terrorist in this case? A Chechen who was forced to take arms to defend his home or the second army in the world that bombed out his homeland to rubbles?! Do you know that Russia killed more than 250,000 Chechens, including 40,000 children? And how many people did Arbi Zarmaev really killed? Ask him, please.

I urge you Mr. Minister, to do everything you can to stop this embarrassing  case for your country. I hope you can urge your subordinates to free Arbi Zarmaev because he is not a criminal. In the worst, he could be considered prisoner of the war. However, in this case he is eligible for Geneva Convention protection. Anyway, he is eligible for Geneva Convention protection as an asylum seeker from the armed conflict zone.

Sincerely and hopeful,

Nadezhda Banchik, Amnesty International USA member

04-04-11

Arbi Zarmaev: bezoekje aan het Ministerie van Justitie

Arbi Zarmaev kreeg gedurende 4 dagen geen drinken toen hij in de gevangenis van Hasselt in een isoleercel was opgesloten.

De man die nog maar amper 50 kg weegt en al wekenlang in een isoleercel is opgesloten, kreeg hierdoor bijkomende gezondheidsproblemen, waaronder ernstige uitdrogingsverschijnselen en problemen met de nieren.

Arbi Zarmaev bevindt zich thans in een isoleercel van de gevangenis van Brugge en zijn overblijvende gezondheid wordt nog eens extra geschaad doordat men hem om de 15 minuten op een bijna gewelddadige manier wakker maakt en met een zaklamp in zijn ogen schijnt.

Hij wordt met een soort revolver vanuit een isoleercelraampje 'in slaap' geschoten omdat hij zogezegd 'gevaarlijk' zou zijn.

Arbi Zarmaev ligt dag en nacht in de isoleercel opgesloten die bijna volledig verduisterd is omdat er zich slechts een vensterraampje tegen het plafond bevindt.

De dringende medische hulp waarvoor minister De Clerck schriftelijk werd gecontacteerd, wordt hem nog steeds geweigerd.

De Belgische overheid die door het Europees Comité Tegen Folteringen reeds herhaaldelijk werd veroordeeld, probeert de aandacht van nationale en internationale mensenrechtenorganisaties (Pax Christi, Amnesty International, Liga voor de Mensenrechten,) voor deze zaak, zoveel mogelijk te beperken. Het is ook om die reden dat men het medisch dossier van Arbi Zarmaev dat vermoedelijk onvolledig is en bepaalde zaken verzwijgt, weigert vrij te geven.

Het bezoek van een dokter van buiten de gevangenis waarop hij als gevangene recht heeft, wordt door de gevangenisdirectie en het ministerie van Justitie geblokkeerd. Hij heeft geen recht meer op briefwisseling of telefoon.

Het bezoekrecht van de familie werd een week geleden afgeschaft. Dat gebeurde een paar dagen voordat Arbi Zarmaev op een zitting van de Raad van State moest verschijnen. Op die zitting werd de door Minister De Clerck ondertekende uitlevering aan de Russische Federatie, bevestigd.

Het secretariaat van Hans Meurissen, directeur-generaal van het Belgische gevangeniswezen, zegt dat Arbi Zarmaev alleen maar contact mag onderhouden met haar dienst en met een advocaat die voor het ministerie van justitie werkt. Deze advocaat zegt steeds dat 'Arbi geen bezoek meer wil' alhoewel hij zich in een vandaag gevoerd telefoongesprek tegensprak door te stellen dat deze beslissing van Arbi hem 'in het bijzonder zou verbazen'.

Arbi wordt ook reeds geruime tijd platgespoten met het neurolepticum Haloperidol (Haldol), een product van het Belgische farmaceutische bedrijf Janssens Pharmaceutica dat destijds in de Russische psychiatrie werd gebruikt om politieke opposanten gek te maken en uit de weg te ruimen. Haloperidol werd ook veel in de Belgische psychiatrische instellingen gebruikt waar dat het, zoals in de Universitaire kliniek van Kortenberg, tot een golf van zelfmoorden leidde. De effecten van deze drug zijn onkontroleerbare spasmen van de monddelen, voortdurend beven van de handen, rusteloze bewegingen en een moorddadige innerlijke onrust die tot hallucinaties, geestelijke verwarring en paranoïa kunnen leiden.

We brachten deze zaken vandaag, tesamen met de ongeruste familie van Arbi Zarmaev, ter sprake op het Ministerie van Justitie (kabinet van minister De Clerck, Waterloolaan 115, 1000 Brussel) en het bureau van het Directoriaat-generaal van de Belgische Strafinrichtingen (Hans Meurissen, Waterloolaan 76, 1000 Brussel).

Ik wees daarbij tevens op het feit dat de familie van Arbi Zarmaev geen enkel antwoord kreeg op haar aangetekende brieven aan Minister De Clerck die zich blijkbaar in een geheim 'onderzoeksdossiertje' op het bureau van Hans Meurissen bevinden.

Jan Boeykens

Foto: Minister De Clerck en zijn christen-democratische vriend, Premier Yves Leterme

01-04-11

Folteringen in gevangenissen: Open Brief minister Stefaan De Clerck

de-clerck-we-moeten-justitie-beter-managen_5_460x0.jpgBrussel, 1 april 2011

Minister van Justitie Stefaan De Clerck, Waterloolaan 115, 1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: Arbi Zarmaev, mijn schrijven van 26 en 28.3.2011

Zoals ik u schreef, werd de heer Arbi Zarmaev in de gevangenissen van Hasselt en Brugge gefolterd en is hij er thans zo slecht aan toe dat de familie zich met een noodoproep tot onze vereniging richtte.

De heer Zarmaev weegt nog nauwelijks 50 kg en heeft nier- en andere ernstige problemen tengevolge van de langdurige onthouding van water en slaap.

Dit alles wordt door de gevangenisdirectie van Brugge in een verklaring waarvan u ongetwijfeld een kopie ontving, afgedaan als 'geveinsd' terwijl hij, zoals ik u reeds schreef en u ongetwijfeld zal begrijpen, dringende medische verzorging nodig heeft.

De familie van de heer Zarmaev weet niet of er een dokter werd aangesteld.

De familie deed beroep op een onafhankelijke geneesheer van buiten de gevangenis maar heeft de indruk dat de directie van plan is om de toegang van deze geneesheer tot de gevangenis te weigeren met het gezegde dat de heer Zarmaev 'volledig gek is en ieder contact met de buitenwereld weigert'.

Dr. Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge, blijkt de situatie niet ernstig in te schatten. Men kan zich zelfs afvragen of er een medisch dossier van de heer Zarmaev bestaat en of de informatie die dit medisch dossier bevat (indien het bestaat), wel correct is. In het verleden moesten wij immers vaststellen dat er met het medische dossier van een zwaar zieke gevangene in de gevangenis van Brugge, geknoeid werd en dat er zelfs documenten uit verdwenen waren. We zullen u een kopie van ons schrijven in deze zaak, waaraan u blijkbaar weinig belang hechtte, toezenden.

De familie van de heer Zarmaev heeft geen nieuws meer. Alle contacten met haar familielid worden thans door de directie van de gevangenis geblokkeerd met de mededeling dat 'Arbi volledig gek is en niet meer weet wat hij zegt'. De familie kreeg ook te horen dat 'Arbi ieder contact met de buitenwereld weigert' terwijl Arbi's broer en zuster hem enkele dagen geleden nog opgezocht en gesproken hebben en daarbij vaststelden dat hij, niettegenstaande zijn zeer ernstige gezondheidsproblemen tengevolge van de onthouding van water en een normale slaap, geestelijk volledig in orde was.

Het is duidelijk dat men het bezoekrecht van de heer Zarmaev dus heeft afgeschaft terwijl in de door L. Decaesstecker, Attaché-Gevangenisdirecteur van de gevangenis van Brugge, getekende verklaring van 19.3.2011 duidelijk staat vermeld dat de heer Zarmaev, die sinds 15.3. 2011 geisoleerd wordt, het recht behoudt om: deel te nemen aan de in gevangenis aangeboden activiteiten met betrekking tot eredienst, vorming en vrijetijdsbesteding, arbeid, evenals het recht op contacten met de buitenwereld via briefwiseling, bezoek en telefoon (de contacten met de diplomatieke of consulaire autoriteiten inbegrepen).

Mag ik daarom nogmaals dringend beroep doen op uw tussenkomst in deze zaak?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Brussel

PS. Kopie van dit schrijven wordt u ook per aangetekend schrijven toegezonden gezien u persoonlijk betrokken bent in deze zaak (uw verzoek tot uitlevering aan de Russische federatie en Tsjetjeense overheid) en wij willen verhinderen dat u er zich met een excuus kan van afmaken indien de heer Zarmaev moest komen te overlijden.

10:48 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Mensenrechten | Permalink | Commentaren (3) | Tags: folteringen, gevangenissen, justitie, minister, stefaan de clerck |  Facebook |

13-12-10

Jo Van Deurzen, Stefaan De Clerck: problemen met briefwisseling

 

DeClerck1.jpg

ARCHIEF

Brussel, 8.9.2008 Ik nam, als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, vandaag omstreeks 12u. telefonisch contact op met het kabinet van justitieminister Vandeurzen (CD&V, christen-democraten). Kabinetsadviseur Stas die verantwoordelijk is voor de gevangenismaterie, zei mij dat hij de aangetekende brief van Prinses de Croÿ ‘niet had ontvangen’ en dat deze brief ‘misschien bij de kabinetschef was blijven liggen’. Toen ik hem zei dat de brief normaal bij hem had moeten aankomen omdat hij tenslotte verantwoordelijk is voor de gevangeniszaken, deelde de heer Stas mij opgewonden mede dat ik mij niet hoefde te mengen met de zaken van het kabinet. Hij sloot af met de woorden dat hij ‘contact ging opnemen met de directie van het bestuur van de gevangenissen’. Ik had echter ook graag een antwoord gehad op de vraag waar mijn aangetekende brief (met rode antwoordkaart) aan minister Vandeurzen is gebleven. In deze brief die reeds dateert van 30 mei 2008 vroeg ik de minister om ondermeer klaarheid te brengen in de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de ontlastende documenten en van de cd-roms met het te onderzoeken kinderpornomateriaal Zandvoort in het dossier van Marcel Vervloesem. Ik telefoneerde dus opnieuw naar het kabinet Vandeurzen en kreeg de secretaresse van de minister aan de lijn die me mededeelde dat zij zou laten uitzoeken ‘op welke dienst deze brief terecht gekomen was.' Omdat ik niet tevreden was met deze uitleg telefoneerde ik opnieuw naar het kabinet Vandeurzen en wist ik te achterhalen dat een zekere Koen De Busser, de kabinetsmedewerker was die alle binnenkomende brieven ontving en dat deze man ‘om één of andere reden mijn brief niet had kunnen beantwoorden’. Toen ik Koen De Busser zelf aan de lijn kreeg, vroeg ik waar mijn brief van 30.5.2008 aan minister Vandeurzen in verband met de verdwenen documenten en cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven te Antwerpen en Turnhout gebleven was en waarom deze brief waarvan ik alleen het ontvangstbewijs terugkreeg, niet beantwoord werd. Debusser antwoordde daarop met de dooddoeners dat hij ‘zoveel brieven binnenkreeg’ en ‘dat hij iedere dag geen 20 brieven van de Werkgroep Morkhoven kon beantwoorden’. Ik herhaalde hem dat het enkel over mijn aangetekende brief van 30 mei 2008 aan justitieminister Vandeurzen ging en dat ik niet wenste te discussiëren over andere brieven. Anthony Christians zei mij vervolgens dat Koen De Busser de man was die, op het niveau van het kabinet, verantwoordelijk was voor het dossier en verwees mij opnieuw naar De Busser. Toen ik de heer Christians zei dat De Busser mij niet verder wilde helpen in deze zaak, liet deze mij weten dat hij Koen De Busser zou vragen om mijn brief van 30 mei 2008 te beantwoorden.

Er kwam nooit een antwoord op mijn vraag waar de verdwenen documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort gebleven waren.

Ook justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democratische partijvriend van Van Deurzen) antwoordde nooit op de gestelde vragen.

Vlak voor Marcel Vervloesem in de gevangenis werd opgesloten, besloot het hof van beroep te Antwerpen om nog snel wat documenten aan zijn strafdossier toe te voegen maar daar bleef het bij. Ik vraag mij af of men wel rekening hield met deze documenten want alle ontlastende stukken werden tijdens het 10 jaar durende media-proces van de journalisten die in dienst van Justitie werken, systematisch weggestoken.


20-01-10

Gevangenis Turnhout: bezoek aan Marcel Vervloesem


tralies.images


Gisteren Marcel Vervloesem van onze vereniging in de gevangenis van Turnhout bezocht. Zijn suikerspiegel is volledig oncontroleerbaar geworden en stond gisteren op 330.

Minister De Clerck wil hem echter niet om gezondheidsredenen vrij laten omdat hij 'anders zijn anti-kinderporno-activiteiten zou kunnen hernemen en de pers zou contacteren'.

Vandaar dat Marcel met zijn zware suikerziekte, hartziekte, voor 60% werkende nieren enzoverder... door De Clerck wordt vastgehouden.


Marcel kreeg gisteren eindelijk de datum van zijn intake-gesprek in een centrum te Sint-Gillis medegedeeld.

Zoals te verwachten was, heeft de psycho-sociale dienst het weer zodanig georganiseerd dat men het rapport over dit gesprek onmogelijk op tijd aan de strafuitvoeringsrechtbank kan geven waardoor de verzoeken van Marcel inzake electronisch toezicht, penitentiaire verlofdagen enz. opnieuw zullen afgewezen worden.


Pas in januari 2011 zou de zaak opnieuw voor de strafuitvoeringsrechtbank komen.


Gisteren pleegde een 23-jarige gevangene in de gevangenis van Brugge zelfmoord. Het is het zoveelste slachtoffer van Minister De Clerck die een hypocriet politiek beleid voert.

Jan Boeykens

Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
Video's: ultjecrumpie 1


 

30-12-09

Laatste Nieuws over Marcel Vervloesem: 30.12.2009


tralies.imagesBrussel, 30.12.2009 - Marcel Vervloesem, de aktivist die bekend werd vanwege de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort die door de autoriteiten werd dichtgedekt, zit nu bijna 1,5 jaar in de gevangenis opgesloten.

Onlangs werd hij, omdat hij protesteerde tegen het feit dat de psycho-sociale dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout zijn dossier volledig blokkeerde, opnieuw gedurende 7 dagen lang in een onverluchte isoleercel opgesloten.

De stress en de opwinding over het afsluiten van zijn dossier en de opsluiting in de isoleercel maakten hem echter zo ziek dat er opnieuw voor zijn leven gevreesd werd.

Dank zij onze publicaties en de telefoons naar het kabinet van justitieminister Stefaan De Clerck enzoverder, besloot men Marcel Vervloesem de hoognodige medische verzorging te verstrekken. Er werd ook beslist om hem een grotere bewegingsvrijheid te geven, wat gezien de nog steeds onopgeloste problemen met zijn suikerziekte (zonder over zijn hartproblemen, kanker, nierproblemen enzoverder te spreken) een absolute medische noodzaak was.

Marcel Vervloesem mag nu driemaal per dag en gedurende 20 minuten telkens, naar het fitness-zaaltje gaan dat naast zijn cel is gelegen.
Zijn suikerspiegel heeft zich daardoor, en ook door de hoge dosis insuline die hij krijgt, een beetje gestabiliseerd.
Terwijl zijn suikerspiegel gedurende de afgelopen 10 dagen op 600 en meer stond, wat absoluut dodelijk is en waardoor hij op ieder moment in coma dreigde te geraken, staat deze thans op 270 en valt hij soms terug op 90, wat dan weer te laag is.

De vzw Werkgroep Morkhoven is van mening dat zwaar-zieke personen zoals Marcel Vervloesem uit wiens strafdossier (zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele dagen voor de uitspraak van het hof van beroep van Antwerpen diende te erkennen), bovendien de ontlastende stukken verdwenen zijn, niet in een gevangenis thuishoren. Zeker niet als een minister van justitie zich tot in Nederland over de 'overbevolking in zijn gevangenissen' beklaagt.

Zij vindt ook dat het probleem met de psycho-sociale dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout die thans van de feestdagen profiteert, dringend moet opgelost worden.

Er moet ook klaarheid komen inzake de opmerkelijke verklaring van de Turnhoutse gevangenisdirecteur-attaché Eric Geudens. Deze zei in zijn negatief advies voor de strafuitvoeringsrechtbank, dat er een 'ernstig risico bestond dat Marcel Vervloesem zich opnieuw zou aansluiten bij verenigingen die de pedofilie bestrijden en de media bespelen'.

De vzw Werkgroep Morkhoven richt zich over de werking van de PSD's thans tot de kamerleden. De PSD's in de gevangenissen werden immers opgericht om gevangenen te begeleiden inzake 'reintegratie en reclassering', zoals dat heet.

Het is afwachten of Minister van Justitie Stefaan De Clerck bereid is om de werking van de PSD's, die door niemand wordt gecontroleerd waardoor deze justitiediensten gespecialiseerd zijn geraakt in sadistische machtspelletjes met gevangenen, terug op punt te stellen.
Gezien De Clerck voor een 'menselijke justitie en voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' pleit, kan hij eigenlijk niet anders dan zijn stilzwijgen in deze zaak die tal van gevangenen en hun families treft, te doorbreken.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


HappySchrijf:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Afdeling 4 - Cel 86
Wezenstraat 1
2300 Turnhout (België)

(Gezien de briefwisseling soms wordt achtergehouden, is het aangeraden om brieven en/of postkaarten met een verzendingsbewijs op te sturen)

Men kan ook geldstortingen doen:
Op postchequenummer 679-2005528-53
Voor stortingen vanuit het buitenland: IBAN NR BE53 679-2005528-53
Met mededeling: massa gevangenen - vervloesem marcel - 07.10.1952

Bezoekaanvragen: via een brief met een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart aan Marcel Vervloesem.

Gevangenis Turnhout: 014 40 89 30
Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (België) 02 537 49 97

-------------------------------------------------------

Soutien financiel de Marcel Vervloesem: IBAN NR BE53 679-2005528-53
Gevangenis Turnhout, tav Marcel Vervloesem, Sectie 4 - Cel 78, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique)
Communication: Massa gevangenen - Marcel Vervloesem - 07.10.1952

Pour une visite, il faut écrire une lettre à Marcel Vervloesem avec votre demande et une copie recto verso de votre passeport


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
Werkgroep Morkhoven - Wordpress
Zandvoortse kinderpornozaak
video's - Zandvoort en aanverwanten (1)
video's - Zandvoort en aanverwanten (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet
Justitie en pedo's houden niet van 'zelfbenoemde pedojagers'

 

20-11-09

PSD gevangenis Turnhout: Open Brief aan Minister De Clerck


actie.gevangTurnhout


Van: Jan Boeykens 
Datum: 20 november 2009 
Onderwerp: Re: Justitiebeleid - zaak Zandvoort-Vervloesem
Aan: stefaan.de.clerck.pandora.be, stefaan.declerck@just.fgov.be, Baart, Els just.fgov.be, vanessa.bury.just.fgov, Van der Taelen just.fgov.be, info@just.fgov.be, ingrid.vranken.just.fgov.be, Van Mechelen, kabinet, Commissie Justitie tweedekamer.nl

De heer Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: dossier Vervloesem

Ik hoop dat u ons schrijven van 18.11.09 waarin ik u mededeelde dat de recente faxbrief van het Ministerie van Justitie aan de heer Vervloesem verkeerde informatie bevatte, goed hebt ontvangen.

In tegenstelling tot wat er in die brief staat, werd er in de zaak Vervloesem immers helemaal geen onderzoek gevoerd naar de werking van de psycho-sociale dienst  (PSD) van de gevangenis van Turnhout. 

Noch de heer Vervloesem, noch zijn advocaat, werden gehoord.

Dat is nochthans nodig voor een onderzoek.

De Commissie van Toezicht die moet toezien op de reglementaire behandeling van gevangenen, verzamelde immers ook getuigenissen van gevangenen inzake de gebeurtenissen in de gevangenissen te Vorst op 22.9.09 en 30.10.09, om u voldoende te informeren. 

Sinds hij door Erwin Boosten van de PSD van de gevangenis van Turnhout, voor het vuil van de straat werd uitgekafferd omdat hij, via onze publicatie op het Internet,  in het openbaar kritiek durfde te uiten op de werking van de PSD's, en sinds zijn 7 dagen durende opsluiting in een onverluchte isoleercel die zijn zware hart- en suikerziekte zeker niet ten goede zijn gekomen, heeft de heer Vervloesem, niemand meer van de PSD gezien of gehoord.

Mag ik u verzoeken om dit dossier dat van levensbelang is voor de heer Vervloesem, door uw diensten te laten deblokkeren en uw pleidooi voor een 'menselijke en rechtvaardige justitie' ook in de praktijk om te zetten ?

In bijlage zend ik u nog een kopie van mijn schrijven van 18.2.2009 waarin ik u op een detailleerde wijze inlichtte over de problemen met de PSD's.

Steeds bereid zijnde om u gedetailleerd te informeren, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,


hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu


Brussel, 18.2.2009

De heer Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: Werking Justitie - PSD, Dienst Individuele Gevallen, hof van beroep te Antwerpen, dossier Vervloesem

Mag ik hierbij Uw aandacht vragen voor de problemen waarmee Marcel Vervloesem bij de aanvragen van zijn penitentiaire en occasionele verloven, alsook bij de aanvragen van een electronisch toezicht en vervroegde invrijheidsinstelling, te maken krijgt ?

Kan de Minister mij mededelen op welke manier hij deze zaak zal trachten op te lossen en op welke manier hij de werking van Justitie zoekt te verbeteren om te voorkomen dat gevangenen met hun voornoemde aanvragen in een vicieuze cirkel terecht komen ?

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

PS. In bijlage zend ik U een gedetailleerd overzicht van de probleemstelling

-----------------------------------

DOSSIER MARCEL VERVLOESEM

OVERZICHT PROBLEEMSTELLING PSD BRUGGE

A) Sinds 29.1.2009 komt Marcel in aanmerking voor het 'Penitentiair Verlof'

Daarvoor moet hij een aanvraagfomulier aanvragen en indienen op 3 tot 5 maart 2009.Die aanvraag gaat vervolgens naar de gevangenisdirectie, die dan twee volle maanden de tijd heeft om een positief of negatief advies op die aanvraag te geven.
Voor dat advies heeft de directie het verslag van de PSD nodig.
Vervolgens gaat dat advies naar de 'Dienst Individuele Gevallen' van het Ministerie van justitie die dan op haar beurt advies geeft. Zij heeft daartoe het verslag van de PSD nodig.
Marcel zal dus ten vroegste in juni 2009 weten of hij al dan niet het gevraagde penitentiaire verlof zal krijgen of niet.

B) Sinds 5.9.2008 komt Marcel in aanmerking voor het 'Occasioneel Verlof'

Daarvoor moet hij een aanvraagformulier aanvragen en indienen op 23 maart 2009.
Deze aanvraag wordt op dezelfde manier als de aanvraag voor het penitentiair verlof, zoals hierboven reeds beschreven, behandeld.
Ook in dit geval zal Marcel ten vroegste in juni 2009 weten of dit al dan niet is/wordt toegestaan.
Ook daartoe is het PSD-verslag vereist.

C) Sinds 2.8.2009 komt Marcel in aanmerking voor het 'Electronisch Toezicht' (Enkelbandje thuis)

Zijn aanvraag daarvoor moet hij indienen vanaf Mei tot Juni 2009.
Die aanvraag komt dan vervolgens, na advies van de directie en de PSD, ten vroegste in de maand augustus 2009 voor behandeling voor de strafuitvoeringsrechtbank die beslist of het electronisch toezicht wordt toegekend.

D) Marcel komt in aanmerking voor vervroegde invrijheidsstelling op 29.1.2010.

Ook in dit geval moet de strafuitvoeringsrechtbank zitting houden.
In oktober en november 2009 kan Marcel hiervoor in principe de aanvraagformulieren invullen.

------

Marcel deed reeds twee aanvragen:

1) Penitentiair Verlof
Negatief advies directeur E. De Loof van 7.11.2008
Overgemaakt aan de Dienst Individuele Gevallen op 8.11.2008
Reden van het negatief advies: PSD kon Marcel nog niet zien

2) Occasioneel Verlof
Negatief advies directeur M. Steenbergen van 28.11.2008
Overgemaakt aan de Dienst Individuele Gevallen op 1.12.2008
Reden van het negatief advies: PSD is nog niet klaar met het verslag

De beslissing van de Dienst Individuele Gevallen is tot nogtoe onbekend . Zij deelde haar beslissing nog niet mede omdat de dienst, naar verluid, maanden achter staat met haar werk.
Door het passeren van de tijdslimiet is Marcel verplicht om in maart e.k. opnieuw verloven aan te vragen zonder dat hij dus weet welke beslissing de bevoegde Dienst Individuele Gevallen in zijn vorige aanvraag nam.
Gezien de PSD nu weer opnieuw niet tijdig klaar zou zijn met haar verslag, gezien zij de bundel die zij opvroeg bij het hof van beroep te Antwerpen nog niet toekreeg, kan er bijgevolg ook op de tweede aanvragen van Marcel voor penitentiair verlof (data: 3 en 5 maart 2009) en occasioneel verlof op 23 maart 2009, niet positief geadviseerd worden door de gevangenisdirectie.
Dat maakt dat de volgende aanvragen dan van 3 tot 5 juni 2009 en op 23 juni 2009 moeten ingediend worden en dat zij de datum voor de aanvraag voor het electronisch toezicht zullen overlappen, hoe onbegrijpelijk dit ook moge zijn.
Dit zal dus tot een bijzonder probleem leiden omdat voor het electronisch toezicht de bevoegde strafuitvoeringsrechtbank zal vragen en tevens zal nakijken of Marcel reeds via zijn penitentiair verlof of occasioneel verlof in vrijheid was, en hoe die verloven zijn verlopen. De strafuitvoeringsrechtbank zal ook willen weten of Marcel na zijn verloven terug naar de gevangenis kwam enzoverder.
Gezien Marcel, door de blokkering van het gerechtelijk dossier (hof van beroep te Antwerpen) en het uitblijven van het PSD-verslag, nog steeds geen penitentiair of occasioneel verlof zal hebben genoten, is de kans zeer groot dat de aanvraag en de toekenning van het electronisch toezicht worden afgewezen.
Dat maakt dan weer dat Marcel pas ten vroegste drie maanden na de data van het electronisch toezicht, zijnde 2.8.2009 en 2.11.2009, opnieuw een electronisch toezicht kan aanvragen.
En zo kunnen we blijven doorgaan.
Door het uitblijven van het PSD-verslag en het volgende negatief advies dat hierdoor gegeven zal worden, is het mogelijk dat Marcel al 14 maanden gevangenschap achter de rug zal hebben zonder penitentiair of occasioneel verlof te hebben gekregen.
Want als de aanvraag voor het verlof tengevolge van het ontbreken van het PSD-verslag opnieuw moet afgewezen worden, dan kan Marcel ten vroegste van 3 tot 5 juni 2009 wederom zijn penitentiair verlof en op 23 juni 2009 zijn occasioneel verlof aanvragen.
Reken daarbij de twee maanden voor het advies van de gevangenisdirectie en minstens een maand voor het advies van de Dienst Individuele Gevallen die, zoals ik zei, met haar werk achterstaat, en we bevinden ons reeds in september 2009. Dat is meer dan een jaar na de aanvraagdatum van 2.8.2008 voor het electronisch toezicht !

------

De data waarop de PSD met Marcel sprak:
18.11.2008, 20.11.2008, 26.11.2008, 28.11.2008, 9.12.2008, 10.12.2008, 15.12.2008, 17.12.2008, 19.12.2008, 6.2.2009, 12.2.2009, 13.2.2009

De PSD zou Marcel deze week terugzien maar zolang het hof van beroep het dossier niet naar de PSD zendt, kan de PSD haar rapport niet afmaken wat dan weer resulteert in een negatief advies.

Copie aan Mter Raf Jespers


02-truth-freedom

Links

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Morkhoven skynet
- Persvrijheid
- Zandvoort ducuments
- Justice – Médecine

Foto: Werkgroep Morkhoven - aktie voor gevangenis te Turnhout